Den_01_094

Sarkomy

zpět na výpis

Sarkomy jsou velmi rozmanitá skupina zhoubných nádorů, které se vyvíjejí z pojivových tkání v nejrůznějších místech organismu. Vznikají z mezenchymálních buněk, které se za normální situace diferencují ve svalovou nebo tukovou tkáň, v cévu, kost, vazivo či v chrupavku. Protože kosti a měkké tkáně lze nalézt téměř všude v těle, může sarkom začít růst v kterékoli části těla. Nejčastěji vznikají měkkotkáňové sarkomy z tukové tkáně (liposarkom), svalů (rhabdomyosarkom,  leiomyosarkom), vaziva (fibrosarkom), nervů a dalších struktur. Méně často sarkomy vznikají z kostí (osteosarkom, chondrosarkom, Ewingův sarkom). Zvláštní skupinu tvoří gastrointestinální stromální tumory (GIST), které vznikají v zažívacím traktu. 

Ročně je v Česku nově diagnostikováno přes 600 případů sarkomů měkkých tkání a kolem 100 nádorů kostí a kloubní chrupavky. Sarkomy se vyskytují napříč všemi věkovými skupinami včetně dětí. 

1Obávám se sarkomu

Příznaky sarkomů jsou různorodé. Záleží na tom, která část těla je postižena. Obecně platí, že pokud Vás znepokojují jakékoli změny, poraďte se se svým praktickým lékařem. V případě sarkomů se může jednat o následující příznaky:  

 • hmatné vyklenutí kdekoliv na těle, především na končetinách, 
 • příznakem sarkomu v ruce, noze, nebo trupu může být bezbolestná bulka nebo otok (většina bezbolestných bulek však bývají lipomy - tukové nezhoubné nádorky), 
 • příznakem sarkomu v břiše bývá plnost a tlak, včetně poruchy vyprazdňování,
 • rostoucí nádor může způsobit útlak nervů, cév, svalů a způsobit bolest,
 • sarkomy v děloze mohou způsobit děložní krvácení nebo zvětšení dělohy,
 • sarkomy, které začínají v srdci nebo v plicích, mohou způsobit dýchací potíže nebo bolest na hrudi,
 • sarkomy z kostí mohou způsobit bolest končetiny a to v noci, bolest kloubů nebo zlomeninu, k níž dojde pouze při drobném úrazu.

Mezi rizikové faktory vzniku sarkomu patří:

 • předchozí radiační léčba,
 • narušený imunitní systém, ať už z důvodu infekce (virus lidské imunodeficience - HIV), nebo maligního onemocnění (chronická lymfocytární leukémie) nebo autoimunitních stavů (lupus, psoriáza),
 • u sarkomů z měkkých tkání genetická onemocnění, jako je například Li-Fraumeni syndrom, Recklinghausenova choroba, Gardnerův syndrom, Wernerův syndrom, Komplex tuberózní sklerózy, Nevoidní bazocelulární syndrom a retinoblastom,
 • v případě gastrointestinálního stromálního tumoru je to také Neurofibromatóza typu 1.
 • u osteosarkomu je rizikovým faktorem Pagetova choroba, osteogenesis imperfekta, 
 • mezi rizikové faktory chondrosarkomu patří Ollierova choroba, Maffuciho syndrom, Pagetova choroba, fibrózní dysplazie, solitární kostní cysta, 
 • u gastrointestinálního stromálního tumoru je rizikovým faktorem pohlaví, muži jsou postihnuti více než ženy, 
 • chemické látky (např. vinylchlorid monomer, Agent Orange a dioxin). 

Den_07_063

Choďte na preventivní prohlídky

Každý dospělý občan České republiky má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence. Při výskytu některého z příznaků, navštivte lékaře ihned. V MOÚ nabízíme i komplexní preventivní onkologickou prohlídku.


+420 543 135 404

Komplexní preventivní onkologická prohlídka

Den_09_085

Zjistěte své riziko

Postihl sarkom někoho ve vaší rodině? Požádejte o genetické vyšetření. Pokud bude dědičná dispozice odhalena, budete důkladněji preventivně sledováni, aby se na onemocnění přišlo včas. 


+420 543 136 911

Poradna pro zjištění rizika u zdravých


2Mám sarkom

Byl Vám diagnostikován sarkom? Vaše onemocnění a Váš celkový stav bude nyní komplexně zhodnocen ošetřujícím onkologem specialistou v tzv. Konziliární ambulanci. Zde Vám budou zajištěna další vyšetření a další postup Vaší léčby bude zvážen v multidisciplinárním týmu. 

Centrum pro sarkomy MOÚ je centrem komplexní léčby všech druhů sarkomů, na léčbě nádorů kostí spolupracujeme s Komisí pro muskuloskeletální tumory při Ortopedické klinice FN u sv. Anny.

Jste-li náš pacient, provedeme Vás diagnostikou, léčbou, ale i podpůrnou péčí.
Péče a služby

Pokud jste byl/a diagnostikován/a na jiném pracovišti a máte zájem stát se naším pacientem/kou, nebo máte zájem získat „Druhý názor“ na Vaši nemoc, můžete využít tzv. Konziliární ambulanci. Pacienti, kteří žádají Druhý názor, jsou diskutováni v multidisciplinárních týmech, ve kterých odborníci na různé aspekty onemocnění diskutují ten nejlepší postup, který bude na míru „ušitý“ Vám a Vaší nemoci.
Druhý názor


3Jak se sarkom diagnostikuje

Den_05_208

Základní klinické vyšetření

Lékař stanoví anamnézu a hmatem vyšetří podezřelou bulku, je-li přístupna, a lymfatické uzliny.

Více

Ultrazvukové vyšetření

Nebolestivá metoda, která využívá k vytvoření obrazu vyšetřovaného orgánu ultrazvukové vlny.

Více

Magnetická rezonance

Využívá k vytvoření obrazu magnetické pole. Provádí se pro zjištění nádorových změn ve vnitřních orgánech. 

Více

Endoskopické vyšetření

V případě gastrointestinálního stromálního tumoru se provádí i endoskopické vyšetření žaludku (gastroskopie), při němž se pomocí tenkého ohebného přístroje vyšetřuje horní část trávicího traktu. 

Více

Histopatologické vyšetření

Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě.

Více

Rentgenové vyšetření

Bezpečná a bezbolestná diagnostická metoda, jejíž podstatou je průchod a pohlcování rentgenového záření tkáněmi, je důležitou diagnostickou metodou především u sarkomů kostí.

Více

Výpočetní tomografie

Speciální rentgenové vyšetření, které zobrazí orgán ve vrstvách, upřesňuje rozsah tumoru a jeho vztah k okolním strukturám. Může odhalit metastázy v okolních uzlinách nebo vzdálených orgánech.

Více

Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografe je zobrazovací vyšetření umožňující na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka ve tkáních, které spotřebovávají více energie (tedy i v nádorech a metastázách).   

Více

Biopsie

Pro potvrzení diagnózy se provádí odběr vzorku tkáně k vyšetření patologem.

Více

Molekulární testování

V případě gastrointestinálního stromálního tumoru se provádí i vyšetření, které zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, na základě čeho lze lépe objasnit, které z nich se podílí na jeho růstu a chování.


4Jaké jsou možnosti léčby sarkomu

Den_02_101

Způsob léčby sarkomů závisí především na histologickém typu, místě, kde se sarkom vyskytl, rozsahu onemocnění, postižení dalších struktur, celkovém stavu a přání pacienta. Léčba všech pacientů se sarkomem kostí je řešena v rámci Komise pro muskuloskeletání tumory při FN U sv. Anny, jejími členy jsou i lékaři MOÚ. Měkkotkáňové sarkomy jsou řešeny cestou víceoborové indikační komise pro měkkotkáňové sarkomy přímo v MOÚ. V rámci těchto mezioborových týmů je stanoven diagnosticko-terapeutický postup každému pacientovi individuálně. Multidisciplinární týmy se skládají z odborníků na všechny aspekty nemoci, kteří se problematikou sarkomů dlouhodobě zabývají. Léčba nádorů kostí a měkkých tkání je multimodální. Skládá se z léčby chirurgické, v indikovaných případech z léčby zářením a z léčby protinádorovými léčivy. Během své léčby se setkáte s některými z těchto léčebných možností.

Chirurgie

U většiny sarkomů je dobře naplánované a radikální chirurgické řešení, provedené zkušeným operatérem, zásadní.

Více

Chemoterapie

Cílem chemoterapie je zničit nádorové buňky pomocí cytostatik. Chemoterapie se často používá, když se sarkom již rozšířil. Bývá kombinována s chirurgickým zákrokem nebo radioterapií. 

Více

Podpůrná léčba

Jejím cílem je zvládání nežádoucích účinků a udržení kvality života během náročné léčby. 

Více

Radioterapie

Radioterapie, léčba ozařováním, je využití ionizujícího záření k léčbě nádorů, jejím cílem je zničit nádorové buňky. V léčbě sarkomů se využívá jak teleradioterapie, tak i brachyradioterapie. 

Více

Cílená léčba

Zahrnuje moderní léčiva blokující růst a šíření nádoru ovlivněním specifických molekul, jež jsou zapojeny v procesu nádorového bujení.

Více


5Edukační materiály

Naše informační a edukační centrum pro Vás, ve spolupráci s odborníky na prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění sakromem, připravuje materiály ke čtení, videa a podcasty, v nichž se dozvíte podrobné informace o onemocnění i rady pro období léčby zhoubného nádoru.


Den_03_151

Navštivte Centrum pro sarkomy

Seznamte se s Centrem pro nádory sarkomy MOÚ. Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby nabízíme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti se sarkomy spokojeni. Zkrátka proč se s tímto onemocněním léčit právě u nás.

Centrum pro sarkomy

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...