Úhrady transportu

1Příkaz ke zdravotnímu transportu

Příkaz ke zdravotnímu transportu (PKZT) vystavený za účelem zdravotního transportu pacienta vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje (indikuje).

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje PKZT ošetřující lékař smluvního zdravotnického zařízení, které o kontrole rozhodlo. V případě, že pacient je pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) za delší časové období, vypisuje PKZT praktický lékař na základě posouzení aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, zpravidla na podkladě zprávy od specialisty.

  • Doprava pacientů na propustku z ústavní péče a zpět se z prostředků všeobecného zdravotního pojištění nehradí.
  • Ošetřující lékař indikuje rovněž případný doprovod pacienta při jeho zdravotním transportu, přičemž na PKZT musí být uvedeno konkrétní zdůvodnění. Doprovodem se rozumí osoba doprovázející pacienta (jemuž byl indikován zdravotní transport z prokazatelně zdravotních důvodů), která není členem posádky sanitního vozidla.

    Předpokladem úhrady je podmínka, že přítomnost doprovodu je, s ohledem na zdravotní stav pacienta, nezbytně nutná pro následné ošetření a vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Nenahrazuje odborný dohled a nezbytnou péči v průběhu převozu – ty jsou součástí úhrady za dopravní výkon a končí předáním pacienta do zdravotnického zařízení; zajišťuje je druhý člen posádky vedle řidiče sanitního vozidla.

2Náhrady cestovních nákladů pojištěncům

Pokud se pojištěnec rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem, má podle § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nárok na náhradu cestovních nákladů v případě, že jeho zdravotní stav podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí. K indikaci a vyúčtování dopravy soukromým vozidlem je určen tiskopis VZP-39. Tiskopis je dostupný v MOÚ.

Doplnění: § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.:
Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle §36, rozhodne pro přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou přepravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů 
ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...