Dokumenty

1Výroční zprávy


2GDPR a ochrana osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů

 • Masarykův onkologický ústav, IČO:00209805
 • Sídlo: Žlutý kopec 7, Brno

Kontaktní údaje správce

Identifikace pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.
 • Správce osobních údajů – právnická osoba (MOÚ), která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – osoba jmenovaná MOÚ podle článku 37 GDPR. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je chránit zájmy subjektu údajů a MOÚ.
 • Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
 • Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Informace o zpracování osobních údajů v MOÚ

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) a dle § 8 zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisůvám MOÚ tímto prohlášením poskytuje základní informace o zpracování osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů:


Informace o zpracování osobních údajů pro pacienty a jiné subjekty údajů

Níže naleznete informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů pro pacienty a další osoby, o kterých MOÚ, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje. 

Informace o zpracování osobních údajů pacientů pro vědeckovýzkumné účely

V souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí zpracovává Masarykův onkologický ústav velké množství údajů o svých pacientech, které za účelem zlepšení odhalování, léčby a prevenci nejen onkologických nemocí následně využívá i pro potřeby medicínského výzkumu. Aby byl zajištěn široký veřejný prospěch, mohou být tyto údaje předávány jiným institucím, se kterými spolupracujeme. Takové předání je možné pouze na základě přesně definovaného výzkumného účelu a pouze v kódované podobě, které neumožňuje zjištění totožnosti pacientů.
Údaje i o našich pacientech jsou zdrojem cenných informací pro zkoumání nemocí nebo hledání a zlepšování léčby, mohou vést k průlomovým objevům, které zlepší kvalitu života současným i budoucím pacientům, ale vaše soukromí je vždy chráněno. Pro získání základních informací o opakovaném využití lékařských dat k vědeckým účelům a o souboru opatření pro zajištění ochrany soukromí pacientů, shlédněte prosím krátké video. Děkujeme.


Informace o zpracování osobních údajů v rámci agend odpovědných útvarů

Informace o zpracování osobních údajů jsou členěny dle odpovědností jednotlivých organizačních útvarů a dle základních identifikovaných agend těchto útvarů. Informace jsou dostupné níže v jednotlivých souborech ke stažení.


Uplatnění práv k zajištění ochrany osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a s uplatněním vašich práv přiznaných nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo jen jako „Nařízení“) a dalšími právními předpisy, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
 

Emailem na:

Písemně na adrese:

 • Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno jako příjemce poštovní zásilky uvádějte Pověřence pro ochranu osobních údajů

Osobně:

 • na kterémkoliv našem pracovišti, které Vaši žádost předá pověřenci pro ochranu osobních údajů

Prostřednictvím datové schránky:

 • 7vqnyc6

 


Formuláře pro uplatnění práv subjektů údajů

Pro uplatnění vašich práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné ke stažení.


Fotografie a videozáznamy ze společenských a vzdělávacích akcí


Podnět/připomínka subjektu údajů

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv podnětem ke zpracování osobních údajů v MOÚ. Primárním kontaktním místem, kde budeme rádi za vaše podněty a připomínky ke zpracování vašich osobních údajů nebo k možnému porušení zásad zpracování osobních údajů nebo k nastavenému systému jejich ochrany, je pověřenec pro ochranu osobních údajů MOÚ.

S vašimi podněty a připomínkami se na pověřence obracejte prostřednictvím elektronického formuláře (viz níže) nebo na e-mail [obfuscate_1_|99|103|102|62|108|110|108|37|97|121] případně pro písemnou komunikaci využijte adresu sídla MOÚ, kdy své písemnosti můžete směřovat přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů MOÚ.

Vaše podněty můžete podávat i anonymně.

 

Podnět/připomínka subjektu údajů

Pro úspěšné a rychlé vyřízení podnětu/připomínky vás prosíme o uvedení identifikačních údajů (není povinné, pokud si přejete zůstat v anonymitě) a co nejvíce přesný popis vaší připomínky/podnětu.

Jestliže subjekt údajů podává podnět/připomínku v elektronické formě, poskytne se mu informace o vyřízení v elektronické formě na e-mail uvedený ve formuláři, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Rovněž můžete požádat o zaslání odpovědi formou dokumentu chráněného heslem, k tomu je zapotřebí uvést telefonní číslo, kam vám bude v SMS zasláno heslo pro otevření dokumentu.

Vaše kontaktní údaje pro případné dotazy MOÚ pro upřesnění informací nebo pro zaslání odpovědi (není povinné v případě, že si dále nepřejete být kontaktován/a):


3Zákon č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) je transparentně fungující institucí a hlásí se k povinnosti poskytovat žadatelům informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“). MOÚ je povinným subjektem, neboť je veřejnou institucí ve smyslu § 2 odst. 1 zákona.

Kompletní platné znění zákona nalezte níže v Souborech ke stažení.


4Rozpočet MOÚ

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje Masarykův onkologický ústav rozpočet, který je pro veřejnost k nahlédnutí. Naleznete jej v Souborech ke stažení.


5Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách včetně zadávacích podmínek jsou uvedeny na profilu zadavatele Tender Arena.


6Řešení konfliktu a/nebo porušování Kodexu firemní kultury

Firemní kultura významným způsobem ovlivňuje chod organizace. Její nedostatky se tak mohou odrážet nejenom ve spokojenosti zaměstnanců a jejich motivaci ke kvalitní práci a naplňování mise a cílů organizace, ale ve svém důsledku i v personální stabilitě a ekonomických ukazatelích. I proto je jedním z cílů Masarykova onkologického ústavu (dále jen MOÚ) být organizací se zdravou firemní kulturou, v rámci které budou na jeho pracovištích prosazovány takové hodnoty a způsoby chování, jež umožní rozvíjet tradičně dobré podmínky pro práci, osobní rozvoj a odborný růst všech zaměstnanců.

Pokud dojde ke konfliktu na pracovišti nebo porušování Kodexu firemní kultury, je nutné jej primárně řešit s protistranou. Pokud ani po upozornění nedojde k nápravě stavu, pak je nutné řešit situaci se svým přímým nadřízeným. Je-li to přímý nadřízený, z jehož strany dochází k porušování Kodexu firemní kultury MOÚ, případně nevedlo-li řešení situace s přímým nadřízeným k nápravě, je možné se obrátit s žádostí o pomoc při řešení konfliktu na Oddělení personální a mzdové (OPEM). Děje se tak formou vyplnění Žádosti o pomoc při řešení konfliktu a/nebo porušování Kodexu firemní kultury MOÚ


7Whistleblowing

Podávání oznámení o porušení právních předpisů v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů

 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice EU“) byla zavedena komplexní ochrana osob, které oznámí porušení práva Evropské unie. Masarykův onkologický ústav je podle této směrnice a podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOO“), povinen zavést kanál a postupy pro interní oznamování informací o porušení práva Evropské unie a pro přijímání následných opatření.

Masarykův onkologický ústav v této souvislosti zavedl vnitřní oznamovací systém (pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení protiprávního jednání, který zajišťuje náležitou ochranu totožnosti oznamovatelů a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení, jakož i ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (např. výkon odborné praxe, samostatně výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, poskytování dodávek, služeb, stavebních prací – blíže viz § 2 odst. 3 ZOO) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z níže uvedených oblastí. Masarykův onkologický ústav z možnosti podat oznámení nevyloučil fyzické osoby nevykonávající pro něj práci, odbornou praxi, stáž či dobrovolnickou činnost (viz § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO).

Oznámení se může týkat následujících protiprávních jednání:

a) jednání, které má znaky trestného činu,

b) jednání, které má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) jednání, které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Obsahem oznámení je:

 • jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele *,
 • kontaktní adresa oznamovatele*;
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení;
 • případně důkazy, na jejichž základě je oznámení podáváno.
* Oznámení nemusí obsahovat údaje podle bodu prvního, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je osobě přijímající oznámení v MOÚ (viz dále) známa. MOÚ však umožňuje podání oznámení bez uvedení těchto údajů i v ostatních případech. V případě oznámení bez uvedení kontaktních údajů na oznamovatele však nebude ze strany MOÚ možné dodržet všechny povinnosti plynoucí ze ZOO, např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo o výsledku šetření a posouzení oznámení. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může taktéž negativně ovlivnit prošetření oznámení (např. nelze kontaktovat oznamovatele za účelem vysvětlení či doplnění rozhodných skutečností).
 

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. 

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MOÚ lže učinit písemně i ústně:

Písemně lze oznámení podat:

 1. v listinné podobě v zalepené obálce označené nápisem „Vnitřní oznamovací systém MOÚ – neotevírat“, doručené na adresu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno,
 2. v listinné podobě v zalepené obálce podané do zvláštní schránky umístěné v přízemí Masarykova pavilonu MOÚ v blízkosti lůžkového oddělení B Kliniky komplexní onkologické péče (označena „Vnitřní oznamovací systém“).
 3. elektronicky e-mailem na adresu [obfuscate_1_|118|95|96|113|115|107|92|89|106|110|118|96|101|101|63|108|102|108|44|98|121]
 4. elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře

Pro písemné oznámení postupem dle bodů a) – c) je možné využít tento vzorový formulář ve formátu DOCX

 

Ústně lze oznámení podat:

 1. telefonicky na telefonním čísle +420 543 242 577 (Mgr. Martin Hájíček),
 2. osobně v prostorách MOÚ po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 543 242 577 (Mgr. Martin Hájíček) nebo +420 543 134 102 nebo +420 543 134 103 (Kancelář ředitele).

Oznamovatel bude ve lhůtě 7 dnů ode dne podání oznámení vyrozuměn o přijetí tohoto oznámení, ledaže oznamovatel požádal MOÚ o nevyrozumívání nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušnou osobou pro přijímání a řešení oznámení jsou Mgr. Radek Halouzka, MBA, a Mgr. Martin Hájíček.

Příslušná osoba v souladu s vnitřními předpisy posoudí důvodnost oznámení a o výsledcích tohoto  posouzení bude oznamovatele informovat do 30 dnů od přijetí oznámení. V případech skutkově a právně složitých může být tato lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát, tedy celkově na 90 dnů. O prodloužení a jeho důvodech bude oznamovatel vždy předem vyrozuměn, ledaže oznamovatel požádal MOÚ o nevyrozumívání nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení MOÚ doručeno; u e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou MOÚ.

Oznámení může být posouzeno následujícími způsoby:

1. příslušná osoba zjistí, že nejde o oznámení podle tohoto zákona. V takovém případě o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel požádal MOÚ o nevyrozumívání nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

2. oznámení je vyhodnoceno jako nedůvodné. V takovém případě příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci (orgánu činného v trestním řízení – např. Policie České republiky). Vyrozumění se neprovede, pokud oznamovatel požádal MOÚ o nevyrozumívání nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

3. oznámení je vyhodnoceno jako důvodné. V takovém případě příslušná osoba navrhne MOÚ opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu. MOÚ o přijatém opatření neprodleně vyrozumí příslušnou osobu. Příslušná osoba o přijatém opatření bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel požádal MOÚ o nevyrozumívání nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Podání oznámení, které není uskutečněno anonymně, se zpracovává v režimu, které zajišťuje úplné skrytí totožnosti oznamovatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit nikomu totožnost oznamovatele. Veškeré informace o podaných oznámeních vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředává. Totožnost oznamovatele může být sdělena pouze příslušnému orgánu veřejné správy v souladu s právními předpisy – např. v případě následného trestního řízení.

MOÚ zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, na základě plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označovaného také jako „GDPR“. Příslušná osoba je v souladu s § 21 ZOO povinna vést elektronickou evidenci údajů o přijatých oznámeních a taktéž uchovávat oznámení a související dokumenty po dobu 5 let od jejich přijetí. Do této evidence a k uchovávaným oznámením a dokumentům má přístup pouze příslušná osoba MOÚ.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice EU. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Odvetným opatřením se podle § 4 odst. 1 ZOO rozumí „ jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO (např. osoba oznamovateli blízká, kolega či osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,

i) neumožnění odborného rozvoje,

j) změna pracovní nebo služební doby,

k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Oznamovatelé na tuto ochranu mají nárok, jestliže:

1. měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé;(tj. nepodali vědomě nepravdivé oznámení)

2. podali oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, orgánu veřejné moci (např. orgány činné v trestním řízení) nebo oznámení uveřejnili v případech stanovených § 7 odst. 1 písm. c) ZOO, tedy:

 • oznamovatel předtím podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a/nebo ministerstvu spravedlnosti a ve lhůtách stanovených tímto zákonem bylo přijato vhodné opatření,
 • oznamovatel má důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 • má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje  vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že bude on nebo osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOO (např. kolega, osoba blízká, pomocník) vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohroženo vyřízení podnětu v souladu se zákonem.

Oznámení je možno podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni. Bližší informace o způsobu podání oznámení a způsobu jeho vyřízení naleznete na výše uvedené webové adrese.


8Protikorupční opatření

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 17. 12. 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, usnesení vlády ze dne 20. 11. 2018 č. 769, kterým vláda schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, a taktéž v návaznosti na příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví“ byla v Masarykově onkologickém ústavu přijata následující protikorupční opatření:

MOÚ má zřízenou zvláštní e-mailovou adresu a protikorupční telefonní linku pro přijímání podnětů v oblasti korupce. Na níže uvedené adresy můžete napsat nebo zavolat své připomínky a náměty. V obou případech zde vznesené náměty budou analyzovány odpovědným pracovníkem a následně budou přijímána adekvátní opatření. Na níže uvedené adresy můžete napsat nebo zavolat své připomínky a náměty. V obou případech zde vznesené náměty budou analyzovány odpovědným pracovníkem a následně budou přijímána adekvátní opatření.

Za účelem podávání oznámení je také zřízena schránka (označena „SCHRÁNKA NA PROTIKORUPČNÍ PODNĚTY“), umístěna v přízemí Masarykova pavilonu v blízkosti lůžkového oddělení B Kliniky komplexní onkologické péče.

Smlouvy s hodnotou plnění nad 50 000 Kč bez DPH jsou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňovány prostřednictvím registru smluv. Smlouvy vyhledáte na vládním portálu Registru smluv, a to po zadání IČ: 00209805 do vyhledávacího formuláře.
 

Kontakty pro přijímání podnětů v oblasti korupce

 

E    [obfuscate_1_|111|105|102|114|104|106|102|105|115|111|98|92|55|107|110|116|37|90|120]

T    +420 543 242 577

 

Osoba oprávněná přijímat a vyřizovat podněty v oblasti korupční problematiky

 

Mgr. Martin Hájíček, právník
Právní oddělení

 

Smlouvy vyhledáte na vládním portálu Registru smluv, a to po zadání IČ: 00209805 do vyhledávacího formuláře.


10Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace

Zažádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, případně o jeho kopii, může pacient nebo pověřená osoba. Níže najdete, jak v případě žádosti postupovat.

Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, která je o Vás vedena, budou poskytnuty na základě žádosti a za úhradu nákladů spojených s jejich pořízením. Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Budete-li žádat osobně v MOÚ, vezměte si s sebou prosím občanský průkaz, popř. cestovní pas, abychom mohli ověřit vaši totožnost.

V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, budou Vám výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty stejným způsobem, jak je uvedeno výše.

V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace jiným způsobem, než jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. na základě plné moci), pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, jejíž přílohou musí být dokument, kterým Vás pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, přičemž podpis pacienta na takovém dokumentu musí být úředně ověřen (podpis lze ověřit např. u notáře, na krajském či obecním úřadě či na poště se službou Czech POINT). Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Budete-li žádat osobně v MOÚ, vezměte si s sebou prosím občanský průkaz, popř. cestovní pas, abychom mohli ověřit vaši totožnost.

 • Pozn. Osobou blízkou pacientovi je jeho předek, potomek, sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

V případě, že jste osobou blízkou zemřelému pacientovi (viz níže) a chcete si pořídit výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace vedené o zesnulém pacientovi, pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, a to za předpokladu, že prokážete, že jste osobou blízkou pacientovi (zejm. rodným či oddacím listem). Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 • Pozn. Osobou blízkou pacientovi je jeho předek, potomek, sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

13Seznam LDT metod

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/746 z 5.4.2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro je MOÚ jako poskytovatel zdravotnických služeb povinen zveřejňovat seznam zdravotnických prostředků in vitro, které vyrábí a používá pouze v rámci svého zdravotnického zařízení - tzv. LDT metody (Laboratory Development Method)


14Nabídka nepotřebného majetku MOÚ

Prodej nepotřebného majetku

Masarykův onkologický ústav tímto v souladu s § 19c odst. 3 ve spojení s § 21 a násl. zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí právnickým a fyzickým osobám ke koupi níže uvedený trvale nepotřebný majetek.

Specifikace nabízeného majetku: 
a) Přístroj pro elektromyografické vyšetření (EMG) typ MYO 420, výr. číslo 9805, rok pořízení 2006, pořizovací cena 92 768 Kč


S ohledem na skutečnost, že o bezúplatný převod neprojevila zájem žádná státní organizace ani organizační složka státu a o úplatný předmět převodu nebyl v rámci opakovaně vyhlašovaných kol výběrového řízení, v rámci kterých byla opakovaně snižována minimální kupní cena předmětu převodu, projeven žádnou právnickou či fyzickou osobou zájem, přistupuje vyhlašovatel v souladu s § 22 odst. 3 zákona o majetku České republiky k nabídce předmětu převodu právnickým či fyzickým osobám bezúplatně.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 7. 2024 v 14:00 hodin. 
 

Nabídka musí být doručena na podatelnu Masarykova onkologického ústavu v pracovní dny od 8:00 – 12:00 hod a od 12:30 do 14:00 hod nebo zaslána elektronicky na e-mail: [obfuscate_1_|105|88|101|44|106|116|105|88|108|63|108|102|108|44|98|121]

Bližší podmínky včetně textu výzvy a specifikace předmětu převodu naleznete na webové adrese: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/120846

 

 

Veřejné soutěže


Aktuálně není vyhlášena žádná veřejná soutěž.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...