Dokumenty

1Výroční zprávy


2GDPR a ochrana osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů

 • Masarykův onkologický ústav, IČO:00209805
 • Sídlo: Žlutý kopec 7, Brno

Kontaktní údaje správce

Identifikace pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.
 • Správce osobních údajů – právnická osoba (MOÚ), která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – osoba jmenovaná MOÚ podle článku 37 GDPR. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je chránit zájmy subjektu údajů a MOÚ.
 • Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
 • Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Informace o zpracování osobních údajů v MOÚ

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) a dle § 8 zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisůvám MOÚ tímto prohlášením poskytuje základní informace o zpracování osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů:


Informace o zpracování osobních údajů pro pacienty a jiné subjekty údajů

Níže naleznete informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů pro pacienty a další osoby, o kterých MOÚ, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje. 

Informace o zpracování osobních údajů pacientů pro vědeckovýzkumné účely

V souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí zpracovává Masarykův onkologický ústav velké množství údajů o svých pacientech, které za účelem zlepšení odhalování, léčby a prevenci nejen onkologických nemocí následně využívá i pro potřeby medicínského výzkumu. Aby byl zajištěn široký veřejný prospěch, mohou být tyto údaje předávány jiným institucím, se kterými spolupracujeme. Takové předání je možné pouze na základě přesně definovaného výzkumného účelu a pouze v kódované podobě, které neumožňuje zjištění totožnosti pacientů.
Údaje i o našich pacientech jsou zdrojem cenných informací pro zkoumání nemocí nebo hledání a zlepšování léčby, mohou vést k průlomovým objevům, které zlepší kvalitu života současným i budoucím pacientům, ale vaše soukromí je vždy chráněno. Pro získání základních informací o opakovaném využití lékařských dat k vědeckým účelům a o souboru opatření pro zajištění ochrany soukromí pacientů, shlédněte prosím krátké video. Děkujeme.


Informace o zpracování osobních údajů v rámci agend odpovědných útvarů

Informace o zpracování osobních údajů jsou členěny dle odpovědností jednotlivých organizačních útvarů a dle základních identifikovaných agend těchto útvarů. Informace jsou dostupné níže v jednotlivých souborech ke stažení.


Uplatnění práv k zajištění ochrany osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a s uplatněním vašich práv přiznaných nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo jen jako „Nařízení“) a dalšími právními předpisy, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
 

Emailem na:

Písemně na adrese:

 • Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno jako příjemce poštovní zásilky uvádějte Pověřence pro ochranu osobních údajů

Osobně:

 • na kterémkoliv našem pracovišti, které Vaši žádost předá pověřenci pro ochranu osobních údajů

Prostřednictvím datové schránky:

 • 7vqnyc6

 


Formuláře pro uplatnění práv subjektů údajů

Pro uplatnění vašich práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné ke stažení.


Fotografie a videozáznamy ze společenských a vzdělávacích akcí


Podnět/připomínka subjektu údajů

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv podnětem ke zpracování osobních údajů v MOÚ. Primárním kontaktním místem, kde budeme rádi za vaše podněty a připomínky ke zpracování vašich osobních údajů nebo k možnému porušení zásad zpracování osobních údajů nebo k nastavenému systému jejich ochrany, je pověřenec pro ochranu osobních údajů MOÚ.

S vašimi podněty a připomínkami se na pověřence obracejte prostřednictvím elektronického formuláře (viz níže) nebo na e-mail [obfuscate_1_|99|103|107|61|101|110|108|42|96|114] případně pro písemnou komunikaci využijte adresu sídla MOÚ, kdy své písemnosti můžete směřovat přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů MOÚ.

Vaše podněty můžete podávat i anonymně.

 

Podnět/připomínka subjektu údajů

Pro úspěšné a rychlé vyřízení podnětu/připomínky vás prosíme o uvedení identifikačních údajů (není povinné, pokud si přejete zůstat v anonymitě) a co nejvíce přesný popis vaší připomínky/podnětu.

Jestliže subjekt údajů podává podnět/připomínku v elektronické formě, poskytne se mu informace o vyřízení v elektronické formě na e-mail uvedený ve formuláři, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Rovněž můžete požádat o zaslání odpovědi formou dokumentu chráněného heslem, k tomu je zapotřebí uvést telefonní číslo, kam vám bude v SMS zasláno heslo pro otevření dokumentu.

Vaše kontaktní údaje pro případné dotazy MOÚ pro upřesnění informací nebo pro zaslání odpovědi (není povinné v případě, že si dále nepřejete být kontaktován/a):


3Zákon č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) je transparentně fungující institucí a hlásí se k povinnosti poskytovat žadatelům informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“). MOÚ je povinným subjektem, neboť je veřejnou institucí ve smyslu § 2 odst. 1 zákona.

Kompletní platné znění zákona nalezte níže v Souborech ke stažení.

Žádosti a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. (2012-2020)

4Rozpočet MOÚ

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje Masarykův onkologický ústav rozpočet, který je pro veřejnost k nahlédnutí. Naleznete jej v Souborech ke stažení.


5Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách včetně zadávacích podmínek jsou uvedeny na profilu zadavatele Tender Arena.


6Protikorupční opatření

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 17. 12. 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, usnesení vlády ze dne 20. 11. 2018 č. 769, kterým vláda schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, a taktéž v návaznosti na příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví“ byla v Masarykově onkologickém ústavu přijata následující protikorupční opatření:

MOÚ má zřízenou zvláštní e-mailovou adresu a protikorupční telefonní linku pro přijímání podnětů v oblasti korupce. Na níže uvedené adresy můžete napsat nebo zavolat své připomínky a náměty. V obou případech zde vznesené náměty budou analyzovány odpovědným pracovníkem a následně budou přijímána adekvátní opatření. Na níže uvedené adresy můžete napsat nebo zavolat své připomínky a náměty. V obou případech zde vznesené náměty budou analyzovány odpovědným pracovníkem a následně budou přijímána adekvátní opatření.

Za účelem podávání oznámení je také zřízena schránka (označena „SCHRÁNKA NA PROTIKORUPČNÍ PODNĚTY“), umístěna v přízemí Masarykova pavilonu v blízkosti lůžkového oddělení B Kliniky komplexní onkologické péče.

Smlouvy s hodnotou plnění nad 50 000 Kč bez DPH jsou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňovány prostřednictvím registru smluv. Smlouvy vyhledáte na vládním portálu Registru smluv, a to po zadání IČ: 00209805 do vyhledávacího formuláře.
 

Kontakty pro přijímání podnětů v oblasti korupce

 

E    [obfuscate_1_|111|105|107|113|97|106|102|110|114|104|98|92|60|106|103|116|37|95|119]

T    +420 543 242 577

 

Osoba oprávněná přijímat a vyřizovat podněty v oblasti korupční problematiky

 

Mgr. Martin Hájíček, právník
Právní oddělení

 

Smlouvy vyhledáte na vládním portálu Registru smluv, a to po zadání IČ: 00209805 do vyhledávacího formuláře.


8Žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace

Zažádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, případně o jeho kopii, může pacient nebo pověřená osoba. Níže najdete, jak v případě žádosti postupovat.

Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, která je o Vás vedena, budou poskytnuty na základě žádosti a za úhradu nákladů spojených s jejich pořízením. Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Budete-li žádat osobně v MOÚ, vezměte si s sebou prosím občanský průkaz, popř. cestovní pas, abychom mohli ověřit vaši totožnost.

V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, budou Vám výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty stejným způsobem, jak je uvedeno výše.

V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace jiným způsobem, než jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. na základě plné moci), pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, jejíž přílohou musí být dokument, kterým Vás pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, přičemž podpis pacienta na takovém dokumentu musí být úředně ověřen (podpis lze ověřit např. u notáře, na krajském či obecním úřadě či na poště se službou Czech POINT). Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Budete-li žádat osobně v MOÚ, vezměte si s sebou prosím občanský průkaz, popř. cestovní pas, abychom mohli ověřit vaši totožnost.

 • Pozn. Osobou blízkou pacientovi je jeho předek, potomek, sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

V případě, že jste osobou blízkou zemřelému pacientovi (viz níže) a chcete si pořídit výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace vedené o zesnulém pacientovi, pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, a to za předpokladu, že prokážete, že jste osobou blízkou pacientovi (zejm. rodným či oddacím listem). Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 • Pozn. Osobou blízkou pacientovi je jeho předek, potomek, sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

11Nabídka nepotřebného majetku MOÚ

Prodej nepotřebného majetku

Aktuálně nenabízíme žádný majetek k prodeji.


Veřejné soutěže

MOÚ vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na nájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování kadeřnictví v souladu s § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Prohlídka místa nájmu se uskuteční dne 17. 3. 2023 od 10:00 hod. Uchazeči jsou povinni nahlásit zájem o účast na prohlídce místa plnění e-mailem na adresu [obfuscate_1_|99|88|106|102|93|107|37|102|98|100|104|106|97|103|93|117|55|105|108|109|45|90|118] nejpozději 1 pracovní den před konáním prohlídky.

Doba nájmu: 1. 4. 2023 až 31. 3. 2031. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 3. 2023 v 14:00 hodin. 

Potřebné dokumenty jsou ke stažení níže.

AKTUALIZACE: Dne 16. 3. 2023 došlo ke změně minimální výše nájemného (viz soubor "Výzva" níže).


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...