Kodex firemní kultury MOÚ

Firemní kultura - logo
Firemní kultura významným způsobem ovlivňuje chod organizace. Její nedostatky se tak mohou odrážet nejenom ve spokojenosti zaměstnanců a jejich motivaci ke kvalitní práci a naplňování mise a cílů organizace, ale ve svém důsledku i v personální stabilitě a ekonomických ukazatelích.

 

I proto je jedním z cílů Masarykova onkologického ústavu být organizací se zdravou firemní kulturou, v rámci které budou na jeho pracovištích prosazovány takové hodnoty a způsoby chování, jež umožní rozvíjet tradičně dobré podmínky pro práci, osobní rozvoj a odborný růst všech zaměstnanců.

1Umíme ocenit

1_umime_ocenit

Za svou práci se navzájem oceňujeme. Dobře odvedená práce a nasazení nejsou vždy samozřejmostí. Říci někomu, že si vážíte jeho práce, nebo že mu za ní děkujete, je často více než finanční ohodnocení.


2Vedeme odpovědně

2_vedeme_zodpovedne

Vnímáme potřeby všech kolegů, které vedeme nebo s nimi spolupracujeme. Staráme se o to, aby práci nejen odvedli, ale aby se u toho cítili důstojně, podpoření. S pocitem odpovědnosti a radosti, že pracují na něčem společném. Vést lidi znamená nejen zajistit provoz, ale také vytvářet prostředí pro sdílení informací a osobních pohledů.


3Důvěřujeme si

3_duverujeme_si

Důvěřujeme druhým, že své práci rozumí, vědí, jak ji mají dělat a, přijímáme, že k cíli někdy vedou různé cesty. Nasloucháme názorům jiných lidí a vytváříme pro ně v komunikaci a v určitých fázích rozhodování bezpečný prostor. Vítáme a oceňujeme vzájemnou otevřenost v komunikaci. Nikdy jí nezneužijeme proti druhému.


4Pomáháme druhým růst

4_pomahame_druhym_rust

Věříme, že sdělování zpětné vazby představuje nutnou podmínku, která pomáhá druhým i nám samotným profesně a lidsky růst. Zpětnou vazbu podáváme klidně, promyšleně a v soukromí. S podporou toho, co už funguje. Zpětná vazba není trest, ale způsob, jak se od druhých dozvědět jiné pohledy a možnosti. Otevřenost zpětné vazby a znalosti, jak jí podávat, eliminují strach, který náš profesní a lidský růst brzdí.


5Jsme rovnocennými partnery

5_jsme_rovnocennymi_partnery

V první řadě vidíme druhého jako rovnocenného partnera. Bez ohledu na funkce, tituly a zkušenosti zastáváme každý z nás v týmu nepostradatelné role, které tvoří jedinečný celek naší společné práce. Jeden bez druhého se neobejdeme, každý má v týmu své místo. Nesoutěžíme mezi sebou. Profesní úspěch druhých chápeme jako příspěvek do týmu, ne jako vlastnost člověka (např. aby mohl někdo být na konferenci a přivézt nové poznatky, musí jiný zůstat na oddělení: oba jsou důležití).


6Plujeme na stejné lodi

6_plujeme_na_stejne_lodi

O jakýchkoli stávajících nebo plánovaných změnách své spolupracovníky včas informujeme.

Kde to jde, vyslechneme jejich pohled a dáme jim možnost se na změnách podílet. To prohlubuje naší spolupráci, důvěru a pocit kontroly nad situací.


7Umíme se omluvit

7_umime_se_omluvit

Omluvíme se, když víme, že jsme něco neudělali správně. Omluva prohlubuje naši vzájemnou důvěru, sounáležitost a bezpečí. Omluva je univerzální způsob, jak se zastavit a začít z nového bodu. Nesouvisí s naší funkcí a rolemi. Omluva není prohra. Schopnost omluvit se je dovednost nezbytná pro každý mezilidský vztah.


8Nasloucháme si

8_naslouchame_si

Poskytujeme kolegům ve všech rolích a funkcích prostor a podporu pro profesní růst. Každý má své vlastní cíle a priority. Nehodnotíme pracovní myšlenky ostatních, pouze zvažujeme, zdali je můžeme podpořit a jak moc jsou v souladu se směřováním týmu. Nasloucháme každému, co je pro něj v kariéře důležité. Nabízíme další možnosti. Vždy však respektujeme svobodu a právo každého na vlastní sebeurčení.


9Jsme diskrétní

9_jsme_diskretni

Zachováváme tajemství. Nejen pacientů, ale i kolegů. I když je pro nás všechny přirozené si o sobě navzájem povídat, citlivě zvažujeme, které informace předat dál a které u nás mohou skončit. Posíláme dál jen to, co může druhým prospět a pomoci v jejich profesním a osobním vývoji a růstu.


10Hrajeme za jeden tým

10_hrajeme_za_jeden_tym

Vytváříme společný příběh naší nemocnice a týmu. Vyprávíme si s vlídností a respektem o úspěchu i neúspěchu každého z nás. Máme na paměti, že jsme na stejné lodi. Nehledáme toho, kdo společnou práci kazí, ale rozvíjíme to, čím můžeme sami přispět. Hledání viníka vede k tomu, že se přestáváme sami cítit odpovědní a rezignujeme na změnu. V krizové situaci se snažíme nejprve vyznat a pochopit chování, motivy a potřeby všech zúčastněných.

I když může být tlak v podobě stížnosti pacientů, rodin nebo i kolegů silný, neděláme ukvapená rozhodnutí. Pokud se stane chyba, stojíme za sebou a snažíme se v krizi navzájem podpořit.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...