Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná práce je statutárně zakotvenou a strategicky významnou součástí práce MOÚ. Patří k hlavním činnostem, pro které byla naše organizace zřízena a MOÚ je tak unikátním centrem v ČR koncentrujícím základní a aplikovaný výzkum v oblasti onkologie a návazných biomedicínských oborů. K tomuto účelu disponuje vlastní výzkumnou základnou a četnými projekty domácí a zahraniční spolupráce.  


1Zaměření vědy a výzkumu

Vědecký program MOÚ je zaměřen na řešení šesti klíčových témat:

  1. Precizovaná onkologie v oblasti prevence, diagnostiky, operační, radiační a medikamentózní léčby nádorů
  2. Translační výzkum v molekulární onkologii a genetice
  3. Imunitní systém a nádorová onemocnění
  4. Stárnutí a nádorová onemocnění
  5. Podpůrné expertní systémy v onkologii
  6. Projektová konektivita v europrostoru

2Směřování vědy a výzkumu

  • Odbor vědy a výzkumu (OVV) začal od 1. 1. 2020 pracovat dle nové organizační struktury. Zachovány byly oba poradní orgány, a to Vědecká rada (koná se dvakrát ročně) a Rada klinického výzkumu (schází se pravidelně jednou za měsíc). Samostatnými složkami jsou pak Banka biologického materiálu, Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Úsek administrace projektů, Úsek projektové podpory a v neposlední řadě také činnost Vědeckého tajemníka.
     
  • Pro upevňování odborné kompetence jsou mimořádně významné mezinárodní kooperace. Mimo zapojení ústavu do výše uvedených nadnárodních společenstev a v evropských infrastrukturních sítí, jsou důležité i dílčí spolupráce, které se svými partnery ve Velké Británii, USA, Singapuru, Německu, Itálii, Španělsku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku navázala jednotlivá pracoviště MOÚ. Významná je rovněž spolupráce s IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Pracovníci MOÚ se opakovaně účastní jako experti IAEA mezinárodních vzdělávacích akcí.  

3Kontakty

Výzkumné žádosti a dotazy směřujte na

E [obfuscate_1_|117|113|113|101|108|108|56|100|105|108|45|91|113]

Náměstek pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Vedoucí Výzkumného centra aplikované molekulární onkologie

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Vedoucí Banky biologického materiálu

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Vědecký tajemník MOÚ

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vedoucí Úseku projektové podpory

doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

Vedoucí Úseku administrace projektů

Ing. Zuzana Kuncová

4RECAMO

Den_04_101

Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) je moderní výzkumné pracoviště zaměřující se na oblast nádorové biologie.

Více informací


5Úsek banky biologického materiálu

Den_10_036

Banka biologického materiálu (BBM) uchovává dlouhodobě zamražené nebo jinak zpracované tkáně a další humánní biologický materiál onkologických pacientů MOÚ a poskytuje jej, včetně klinických informací, především pro výzkumné projekty.

Bližší informace


6Vědecký tajemník

Den_04_073

Vědecký tajemník zajišťuje organizaci a řízení Vědecké rady. Podílí se na organizaci vědecké práce a zabývá se vytvářením nových strategií a koncepčního rozvoje vědy a výzkumu v MOÚ.


7Vědecká rada

Den_04_059

Vědecká rada je poradní orgán ředitele v otázkách vědy a výzkumu realizovaného v MOÚ, a to včetně koncepčního a strategického směřování. Vědecká rada projednává a zaujímá stanovisko především k projektům řešeným v rámci grantové podpory včetně projektů financovaných z institucionální podpory.


8Rada klinického výzkumu

Den_04_214

Rada klinického výzkumu MOÚ (dále jen RKV) je orgán náměstka ředitele pro vědu a výzkum, který se zřizuje za účelem podpory rozvoje vědecko-výzkumných aktivit v MOÚ, vnitřní koordinace, evidence a dohledu nad těmito aktivitami.


9Úsek projektové podpory

Den_08_343

Zajišťuje konzultační činnost a metodické vedení při přípravě nových vědecko-výzkumných projektů aplikovaných do interních i externích grantových schémat. Poskytuje konzultační činnost řešitelům výzkumných projektů v realizaci. Organizačně zajišťuje Radu klinického výzkumu MOÚ.

Vedoucí Úseku projektové podpory

doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

10Úsek administrace projektů

Den_08_335

Zajišťuje administrativní činnost v rámci podpory běžících výzkumných projektů. Administrativně zajišťuje aplikace nových návrhů grantových projektů. Spolupracuje s výzkumnými pracovníky při zajištění realizace jednotlivých projektů. 

Vedoucí Úseku administrace projektů

Ing. Zuzana Kuncová

11Publikační činnost

Den_08_345

12Granty MOÚ

MOÚ se aktivně účastní výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů. Podrobnější informace o aktuální grantové podpoře naleznete v souborech ke stažení.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím