Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná práce je statutárně zakotvenou a strategicky významnou součástí práce MOÚ. Patří k hlavním činnostem, pro které byla naše organizace zřízena a MOÚ je tak unikátním centrem v ČR koncentrujícím základní a aplikovaný výzkum v oblasti onkologie a návazných biomedicínských oborů. K tomuto účelu disponuje vlastní výzkumnou základnou a četnými projekty domácí a zahraniční spolupráce.  


1Zaměření vědy a výzkumu

Vědecký program MOÚ je zaměřen na řešení sedmi klíčových témat:

 1. Precizovaná onkologie v oblasti prevence, diagnostiky, operační, radiační a medikamentózní léčby nádorů
 2. Translační výzkum v molekulární onkologii a genetice
 3. Imunitní systém a nádorová onemocnění
 4. Social sciences and humanities
 5. Podpůrné expertní systémy v onkologii
 6. Prevence nádorových onemocnění
 7. Projektová konektivita v europrostoru

2Směřování vědy a výzkumu

 • V roce 2021 byl ustanoven nový mezinárodní poradní výbor pro vědu a výzkum (International scientific advisory board) složený z respektovaných odborníků na základní a aplikovaný výzkum v onkologii. Mezi hlavní činnost patří konzultační činnost a směrování dalšího rozvoje výzkumu v MOÚ v dlouhodobém horizontu. Samostatnými složkami jsou pak Banka biologického materiálu, Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Úsek podpory tuzemských projektů, Úsek podpory mezinárodních projektů a v neposlední řadě také činnost Vědeckého tajemníka.
 • Pro upevňování odborné kompetence jsou mimořádně významné mezinárodní kooperace. Mimo zapojení ústavu do výše uvedených nadnárodních společenstev a evropských infrastrukturních sítí jsou důležité i dílčí spolupráce, které se svými partnery ve Velké Británii, USA, Singapuru, Německu, Itálii, Španělsku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku navázala jednotlivá pracoviště MOÚ. Významná je rovněž spolupráce s IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Pracovníci MOÚ se opakovaně účastní jako experti IAEA mezinárodních vzdělávacích akcí.  

3Kontakty

Výzkumné žádosti a dotazy směřujte na

E [obfuscate_1_|117|112|114|98|116|108|55|101|102|116|45|90|114]

Náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Vědecký ředitel RECAMO

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Vědecký tajemník MOÚ

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vedoucí Úseku podpory tuzemských projektů

Ing. Zuzana Kuncová

Vedoucí Úseku podpory mezinárodních projektů

Ing. Iva Mládenková, Ph.D.

Vedoucí Úseku zdravotnických informací

Ing. Zlatuše Křístková

4Výzkumné skupiny

Den_04_101

V MOÚ působí několik výzkumných skupin, které se zaměřují, jak na biologický, tak na klinický výzkum.

Více informací o výzkumných skupinách


5RECAMO

Den_04_101

Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) je moderní výzkumné pracoviště zaměřující se na oblast nádorové biologie.

Více informací


6Banka biologického materiálu

Den_10_036

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Kromě unikátních klinických vzorků a kvalitních přidružených dat disponuje BBM také expertními znalostmi a moderními technologiemi v oblasti biobankingu.

Bližší informace


7Poradní orgány

Vědecký tajemník

Den_04_073

Vědecký tajemník zajišťuje organizaci a řízení Vědecké rady. Podílí se na organizaci vědecké práce a zabývá se vytvářením nových strategií a koncepčního rozvoje vědy a výzkumu v MOÚ.


Vědecká rada

Den_04_059

Vědecká rada je poradní orgán ředitele v otázkách vědy a výzkumu realizovaného v MOÚ, a to včetně koncepčního a strategického směřování. Vědecká rada projednává a zaujímá stanovisko především k projektům řešeným v rámci grantové podpory včetně projektů financovaných z institucionální podpory.


Rada klinického výzkumu

Den_04_214

Rada klinického výzkumu MOÚ (dále jen RKV) je orgán náměstka ředitele pro vědu a výzkum, který se zřizuje za účelem podpory rozvoje vědecko-výzkumných aktivit v MOÚ, vnitřní koordinace, evidence a dohledu nad těmito aktivitami.


Mezinárodní vědecká rada

Den_04_010

Independent researchers (introduced in attachment) covering basic, translational, as well as clinical research provide feedback on research in the MMCI, discuss relevant indicators of further development and recommend a strategy for further development.

 • Prof. Florian Lordick, M.D., Ph.D.
  • Professor of Medicine, University of Leipzig, Germany
  • Director of the University Cancer Center Leipzig (UCCL)
  • Head of the Dpt. of Medicine (Oncology, Gastroenterology, Hepatology, Pulmonology, Infectious Diseases)

 

 • Assoc. Prof. Gerald Prager, M.D.
  • Associate Professor of Medicine, Comprehensive Cancer Center, Vienna, Austria
  • Director of the Gastrointestinal Cancer Program of the Department of Medical Oncology at the Medical University of Vienna

 

 • Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
  • Director, Biomedical Research Centre of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

    
 • Assoc. Prof. Martin Pichler, M.D.
  • Associate Professor, Division of Oncology, CCC Graz, Austria
  • Adj. Associate Professor, Division of Medicine, MD Anderson Cancer Center, Tx, USA
  • Program director Genito-Urogential Cancers and Skin Cancers, Division of Oncology, Medical University of Graz, Austria
  • Head of the Research Unit for Non-coding RNA and Genome Editing in Cancer, Medical University of Graz, Austria

 

 • Sir David Lane FRS, FRSE, F. Med. Sci.
  • Professor, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
  • National Research Strategy Singapore and United Kingdon

8Úsek podpory mezinárodních projektů

Den_08_343

Zajišťuje konzultační činnost a metodické vedení při přípravě nových vědecko-výzkumných projektů v rámci mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizont Evropa a dalších komunitárních programů EU. Hlavní činnost úseku spočívá především v poskytnutí informační a administrativní podpory při přípravě projektové žádosti a vlastním procesu jejího podání. Následná podpora a samotná implementace projektu je zajištěna v úzké součinnosti a spolupráci s vědeckým týmem, právním, ekonomickým a personálním oddělením.

Vedoucí Úseku podpory mezinárodních projektů

Ing. Iva Mládenková, Ph.D.

9Úsek podpory tuzemských projektů

Den_08_335

Zajišťuje konzultační činnost a metodické vedení při přípravě nových vědecko-výzkumných projektů aplikovaných do tuzemských grantových schémat. Poskytuje konzultační a administrativní činnosti během aplikace i v průběhu řešení výzkumných projektů.

Vedoucí Úseku podpory tuzemských projektů

Ing. Zuzana Kuncová

10Úsek zdravotnických informací

DSC01092

Úsek zdravotnických informací (ÚsZI) zajišťuje sběr, kompletaci, kontrolouukládání údajů o zhoubných nádorových onemocněních obyvatel České republiky. Dále provádí uložení zkompletovaných a validovaných údajů do databáze Národního onkologického registru (NOR). Svou činností se tak ÚsZI podílí na tvorbě a udržování celostátní databáze NOR, kterou spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZiS ČR). Souhrnné údaje z databáze NOR jsou podkladem nejen pro onkologickou epidemiologii, ale i pro hodnocení, organizaci a řízení onkologické zdravotní péče. Znalosti a zkušenosti z registrace zhoubných nádorových onemocnění aplikuje ÚsZI do tvorby a rozvoje parametrické zdravotní dokumentace v rámci nemocničního informačního systému MOÚ.

vedoucí Úseku zdravotnických informací

Ing. Zlatuše Křístková

11Publikační činnost

Den_08_345

12Vědecké a výzkumné spolupráce

MOÚ spolupracuje s řadou subjektů, a to jak na tuzemské, tak mezinárodní úrovni. Cílem je rozvíjet multioborovou spolupráci, právě proto kooperujeme na rozvoji výzkumu v různých oblastech.

Více informací o spolupráci


14OP JAK - PROJEKT SALVAGE

Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální faktory

 

Doba řešení : 1. 1. 2024 - 30. 6. 2028

 

Žadatel: Masarykův onkologický ústav

Partneři projektu:

 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Fakultní nemocnice v Olomouci
 • Karlova univerzita, Lékařská fakulta v Plzni
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Palackého Olomouc
 • Univerzita Pardubice

Akronym: SALVAGE

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004644

Rozpočet projektu: 488 016 955 Kč

Anotace projektu:

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtnosti v ČR a EU, přitom polovině těchto úmrtí lze zabránit prevencí. Projekt SALVAGE se zabývá hlavními výzvami ve výzkumu v oblasti primární, sekundární a terciární onkologické prevence. Jeho realizace přispěje k naplňování hlavních cílů Evropského plánu boje proti rakovině a Koncepce zdravotnického výzkumu ČR 2030. Současně přinese výsledky uplatnitelné v klinické praxi, posílí mezinárodní spolupráci a sníží deficit výzkumu v této oblasti.

 

Hlavní cíl projektu:

Implementace plánované výzkumné agendy: prostřednictvím KA1: Rozvíjet a udržovat excelentní výzkum v oblasti včasné prevence a odhalení nádorového onemocnění, který v budoucnosti povede k záchraně lidských životů; KA2: Vytvořit tři interdisciplinární výzkumné programy, které v souladu s Misí rakovina přispějí k pokroku v onkologickém výzkumu (80 dokumentů z prvního čtvrtletí); KA3: Posílit výzkum a vývoj zaměstnáváním excelentních vědců, a to včetně těch mezinárodních, a rozvíjet jejich kariéru prostřednictvím mezinárodní spolupráce (KA 4) a mobility (KA 6).

Rozvoj excelentního výzkumného týmu, konkrétně získání zahraničních pracovníků: prostřednictvím KA 3: Doplnit interdisciplinární tým o zahraniční odborníky (min 6, včetně držitelů advanced grantů ERC a ERA Chair); KA 4: Posílit mezinárodní spolupráci a mobilitu (KA 6).

Navázání nové mezinárodní spolupráce: prostřednictvím KA 2: Zviditelnit se prostřednictvím publikací ve špičkových časopisech a implementace Open Science; KA 4: Navázat novou mezinárodní spolupráci (12 min), která bude založena na větší viditelnosti, kvalitě a mobilitě (KA 6).

Posílení internacionalizace, konkrétně větší zapojení zahraničních pracovníků a účast na mezinárodních projektech: prostřednictvím KA 4: Připravit nové žádosti o mezinárodní granty (min 16), které budou založeny na vyšší kvalitě výzkumu (KA 2), vyšším počtu zahraničních pracovníků (KA 3) a zvýšené mobilitě (KA 6).

Nákup přístrojového vybavení a modernizace infrastruktury nezbytné pro implementaci výzkumného programu: prostřednictvím KA 5: Nakoupit přístrojového vybavení, které rozšíří stávající kapacity tak, aby lépe vyhovovaly potřebám projektu (5 unikátních přístrojů).

Posílení mezinárodní mobility, která stimuluje internacionalizaci a zlepší transfer znalostí: prostřednictvím KA 5: Vytvořit kapacity, které přilákají nové spolupracovníky; KA 6: Podporovat mezinárodní mobilitu v rámci výjezdů (celkem 33) a příjezdů (celkem 7) za účelem přenosu know-how.

EU+MŠMT Barevné RGB

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...