Den_10_135

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče se zaměřuje na péči a fungování pacienta s porty a vývody, léčbu ran a bolesti. Soustředí se také na paliativní péči, která pacientovi pomáhá zvládat období v době, kdy už není možné léčbou ovlivnit chování nádoru.


1Ošetřovatelská péče v MOÚ

V MOÚ poskytujeme kvalitní ošetřovatelskou péči, která je orientována nejen na pacienta, ale i na jeho blízké. Naši nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou členy multidisciplinárních týmů, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti péče o naše pacienty, jako je například prevence proleženin, péče o nehojící se rány, ošetřování pooperačních ran, péče o pacienty se stomií a cévními vstupy. Naší prioritou je respektování lidské důstojnosti, zajištění soukromí a bezpečí pacienta.  


2Kdo se podílí na ošetřovatelské péči?

Profese
 • všeobecné sestry
 • sestry se specializací
 • praktické sestry
 • všeobecné sanitářky
 • rehabilitační pracovníci - fyzioterapeuti, ergoterapeuto
 • zdravotně sociální pracovnice
 • nutriční terapeutky
 • zdravotní laboranti
 • radiologičtí asistenti
 • farmaceutičtí asistenti
Multidisciplinární týmy
 • Tým pro prevenci dekubitů a ošetřování nehojících se ran
 • Tým péče o stomiky
 • Tým pro sledování bolesti
 • Nutriční tým
 • Tým pro prevenci a sledování pádů
 • Tým péče o cévní vstupy
 • Tým pro tvorbu a rozvoj ošetřovatelských standardů
 • Tým péče o močové vývody
 • Edukační tým

3Hojení ran

Kůže je největší a zároveň nejviditelnější orgán těla a na kůži velmi často dopadají i nežádoucí účinky onkologické léčby. Ránu může však způsobit nejenom léčba, ale i nádor, který prorůstá do tkání nebo metastazuje. V Masarykově onkologickém ústavu v Brně jsme si vědomi, že onkologické rány mohou onkologickou léčbu i kvalitu života onkologických pacientů velmi zkomplikovat, proto u nás působí profesionální ošetřovatelský tým, který problematiku prevence vzniku a hojení onkologických ran řeší a pomáhá tak našim pacientům k lepší kvalitě života během léčby. 

Mezioborový Tým pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány do praxe, na předcházení vzniku nehojících se ran, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

Jaké druhy ran mohou během onkologické léčby vzniknout, jak je léčit a jak jim předcházet?


nebyt-na-to-sama

Navštivte Onkokosmetickou poradnu MOÚ

V červnu 2021 jsme v Masarykově onkologickém ústavu ve spolupráci s projektem "Nebýt na to sama" otevřeli Onkokosmetickou  poradnu, která pomáhá našim pacientkám s péčí o kůži zasaženou ozařováním, chemoterapií, imunoterapií nebo hormonální léčbou. 


735 137 870

Út a St 16–18 h, Švejdův pavilon, 2. patro, Kožní ambulance

„Stop dekubitům“

Každoročně se na podzim účastníme světového dne s názvem „Stop dekubitům“, který pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin (EPUAP).

 

Informace o prevenci a ošetřování onkologických ran a pooperačních ran najdete také na portálu Zahojime.cz.


Zahojíme.cz

web o nehojících se ranách


4Stomie

Stomie, z latinského stoma = ústí, je umělé vyústění orgánu na povrch těla. Nejčastěji se jedná o umělé vyvedení trávicí nebo močové soustavy. Vyvedení orgánu může být dočasné, nebo i trvalé. Dočasná stomie pomáhá překlenout období v léčbě, kdy je třeba odlehčit dané soustavě, aby se pacient rychleji uzdravil, například po operaci.  Při závažných stavech pak může být stomie trvalá. Naše sestry Vás naučí, jak se o stomii starat a zodpoví všechny Vaše otázky. Edukace probíhá na Klinice operační onkologie anebo po domluvě na všech odděleních MOÚ. Stomasestra (sestra – specialistka v péči o stomie) je ochotná komplexně vám poradit, pomoci a ukázat, jak být soběstačná/ý i se stomií nebo dlouhodobou drenáží v každodenním životě.


5Cévní vstupy a porty

Cévní či žilní vstupy jsou důležité a vlastně nezbytné ve většině medicínských oborů, používají se na jednotkách intenzivní péče, na standardních oddělení v nemocnicích, a LDN, ale také pro ambulantní nemocné pro aplikaci chemoterapie, domácí parenterální výživyléčbu bolesti. Cévní vstupy umožňují řadu zásadních léčebných opatření, ale i diagnostických výkonů. Velmi důlažitá je dostatečná péče o cévní vstupy a porty, a to především z toho důvodu, aby nedošlo k zanesení infekce.

Žilní vstupy dělíme na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Do krátkodobých řadíme periferní kanylu a centrální žilní katétr, mezi střednědobé PICC a do dlouhodobých řadíme port.


6Pády

Pády jsou u onkologických pacientů rizikovým faktorem. Může k nim vést celkový stav pacienta, podávaná léčba, vyšší věk, snížená pohyblivost apod. Pádu se v mnoha případech nedá zabránit. Lze však snížit riziko vzniku úrazu v souvislosti s pádem dodržováním preventivních opatření.


7Léčba bolesti

Bolest představuje jeden z nejčastějších, ale i nejobávanějších příznaků nádorového onemocnění a v různé míře se s ní setkává většina onkologických pacientů, obzvláště v pokročilých stádiích nemoci.  Neléčená bolest významně zhoršuje kvalitu života, ve svém důsledku může vést k imobilitě, zhoršení přijmu potravy, depresím nebo sociální izolaci. V MOÚ se klade velký důraz na správné vedení léčby bolesti.


8Paliativní péče

Paliativní léčba představuje aktivní péči o pacienta v pokročilé nebo terminální fázi onemocnění. Jejím primárním cílem je zlepšení kvality života pacienta, zachování jeho důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu. Paliativní léčba již neovlivňuje chování nádoru, soustředí se na léčbu symptomů, které nádorové onemocnění pacientovi způsobuje. Jedná se však o komplexní léčbu, která se kromě zmírnění příznaků zaměřuje i na psychologické, sociální a spirituální aspekty.


Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...