Den_11_LETECKE_006

Plán genderové rovnosti Masarykova onkologického ústavu pro období 2022 až 2025

Plán genderové rovnosti MOÚ definuje základní pojmy genderové problematiky, jakožto praktického nástroje pro systematickou a dlouhodobou podporu genderové rovnosti a diverzity v Masarykově onkologickém ústavu.

Plán genderové rovnosti je praktickým nástrojem pro prosazení a systematickou podporu rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů v souladu se současnou evropskou Strategií pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a požadavky Horizontu Evropa.

Plán genderové rovnosti vznikl na základě výstupů auditu rovných příležitostí, který byl
v období června až srpna 2022 v MOÚ realizován Genderovým informačním centrem NORA o.p.s. v souladu s požadavky definovanými Standardem genderového auditu Úřadu vlády ČR.


Realizace genderové auditu zahrnovala tyto fáze

  1. Analýza poskytnutých interních dokumentů (vnitřní řídící dokumentace MOÚ)
  2. Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci (elektronická i písemná forma)
  3. Individuální rozhovory
  4. Skupinové rozhovory zaměřené na specifické skupiny zaměstnanců (focus group)

Hlavní oblasti genderové rovnosti v MOÚ

  1. Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti
  2. Personální politika
  3. Oblast odměňování
  4. Slaďování osobního a pracovního života
  5. Kultura organizace a vztahy na pracovišti

Oblast 1: Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti

1 Implementace politiky genderové rovnosti v rámci MOÚ

Oblast 2: Personální politika

2.1 Zvyšování povědomí/školení o genderové rovnosti a nevědomých genderových předsudcích pro zaměstnané osoby (gender dimension, užívání genderově citlivého jazyka)

2.2 Zkvalitnění průběhu výběrových řízení na vedoucí pozice

2.3 Nastavení procesu adaptace u nově zaměstnaných, popř. vracejících se z mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé pracovní neschopnosti

2.4 Podpora rovných podmínek pro profesní rozvoj a karierní postup

Oblast 3: Oblast odměňování

3 Podpora rovnosti odměňování mužů a žen

Oblast 4: Slaďování osobního a pracovního života

4 Podpora slaďování osobního a pracovního života

Oblast 5: Kultura organizace a vztahy na pracovišti

5 Předcházení nežádoucímu chování na pracovišti (šikana, sexuální obtěžování)

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...