Den_04_087

Odbor vědy a výzkumu

zpět na seznam pracovišť
 

Odbor vědy a výzkumu zastřešuje vědecko výzkumnou činnost v MOÚ. Věda a výzkum je významnou součástí MOÚ. Pracoviště je unikátním centrem v ČR koncentrující základní a aplikovaný výzkum v oblasti onkologie a návazných biomedicínských oborů. MOÚ disponuje vlastní výzkumnou základnou a četnými projekty domácí a zahraniční spolupráce. Odbor vědy a výzkumu má dva poradní orgány, jimiž jsou Vědecká rada a Rada klinického výzkumu. Samostatnými složkami jsou pak Banka biologického materiálu (BBMRI), Výzkumné centrum aplikované molekulární biologie (RECAMO), Úsek administrace projektů, Úsek projektové podpory a Vědecký tajemník.

1Kontakty

T +420 543 136 902

Náměstek pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Vědecká rada

Vědecká rada je poradní orgán ředitele v otázkách vědy a výzkumu realizovaného v MOÚ, a to včetně koncepčního a strategického směřování. Vědecká rada projednává a zaujímá stanovisko především k projektům řešeným v rámci grantové podpory včetně projektů financovaných z institucionální podpory.

 

Rada klinického výzkumu

Rada klinického výzkumu MOÚ (dále jen RKV) je orgán náměstka ředitele pro vědu a výzkum, který se zřizuje za účelem podpory rozvoje vědecko-výzkumných aktivit v MOÚ, vnitřní koordinace, evidence a dohledu nad těmito aktivitami.

BBM

T +420 543 133 321

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu: 

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Veškeré skladované vzorky a k nim přidružená data jsou vždy archivovány se souhlasem dárce.

RECAMO

T +420 543 133 300

Vědecký ředitel RECAMO: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Výzkumné centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) je moderní výzkumné pracoviště zaměřující se na oblast nádorové biologie.

Úsek podpory tuzemských projektů (ÚsPTP)

Vedoucí úseku: Ing. Zuzana Kuncová

Zajišťuje administrativní činnost v rámci podpory běžících výzkumných projektů. Administrativně zajišťuje aplikace nových návrhů grantových projektů. Spolupracuje s výzkumnými pracovníky při zajištění realizace jednotlivých projektů. 

Úsek podpory mezinárodních projektů (ÚsPMP)

Vedoucí projektové podpory: Ing. Iva Mládenková, Ph.D.

Zajišťuje konzultační činnost a metodické vedení při přípravě nových vědecko-výzkumných projektů aplikovaných do interních i externích grantových schémat. Poskytuje konzultační činnost řešitelům výzkumných projektů v realizaci. Organizačně zajišťuje Radu klinického výzkumu MOÚ.

 

Úsek zdravotnických informací

Vedoucí: Ing. Zlatuše Křístková

Úsek zdravotnických informací zajišťuje sběr, kompletaci, kontrolou a ukládání údajů o zhoubných nádorových onemocněních obyvatel České republiky. Dále provádí uložení zkompletovaných a validovaných údajů do databáze Národního onkologického registru (NOR). Svou činností se tak ÚsNOR podílí na tvorbě a udržování celostátní databáze NOR, kterou spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZiS ČR). Souhrnné údaje z databáze NOR jsou podkladem nejen pro onkologickou epidemiologii, ale i pro hodnocení, organizaci a řízení onkologické zdravotní péče. Znalosti a zkušenosti z registrace zhoubných nádorových onemocnění aplikuje ÚsNOR do tvorby a rozvoje parametrické zdravotní dokumentace v rámci nemocničního informačního systému MOÚ.

 

Oddělení vzdělávání

Vedoucí: Mgr. Jana Lounová

Oddělení vzdělávání zajišťuje vzdělávací činnost v MOÚ Odpovídá za organizaci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání a dalšího odborného celoživotního vzdělávání zdravotnických a jiných pracovníků MOÚ. Odpovídá za administrativní přípravu ústavu související s řízeními o udělení akreditací v oblasti odborného vzdělávání. Rovněž odpovídá za činnost Odborné knihovny. Přímo řídí zaměstnance zařazené na Oddělení vzdělávání a v Odborné knihovně.

 

Vědecký tajemník

Vědecký tajemník: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vědecký tajemník zajišťuje organizaci a řízení Vědecké rady. Podílí se na organizaci vědecké práce a zabývá se vytvářením nových strategií a koncepčního rozvoje vědy a výzkumu v MOÚ.

 


2Kde nás najdete

Odbor vědy a výzkumu
Morávkův pavilon

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Výzkumné žádosti a dotazy směřujte na

E [obfuscate_1_|117|112|116|105|115|108|55|103|109|115|45|90|116]

Náměstek pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Vědecký ředitel RECAMO

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Vedoucí Banky biologického materiálu

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Vědecký tajemník MOÚ

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vedoucí Úseku podpory mezinárodních projektů

Ing. Iva Mládenková, Ph.D.

Vedoucí Úseku podpory tuzemských projektů

Ing. Zuzana Kuncová

Vedoucí Oddělení vzdělávání

Mgr. Jana Lounová

Vedoucí Odborné knihovny

Mgr. Jana Hučíková

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...