Plány rozvoje MOÚ: Centrum onkologické prevence a rozvoj infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči

Plány rozvoje MOÚ: Centrum onkologické prevence a rozvoj infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči

Zátěž populace České republiky zhoubnými nádory je vysoká a stále narůstá. Masarykův onkologický ústav (MOÚ), který je z hlediska počtu primárně léčených dospělých pacientů s nádory a poskytování onkologické prevence největším onkologickým pracovištěm v ČR, proto významně investuje do rozšiřování kapacit, spektra a zvyšování kvality poskytované péče.

Na začátku letošního roku byl spuštěn provoz nově zrekonstruovaného Bakešova pavilonu, jehož přestavba stála 431 milionů korun. V pavilonu jsou soustředěny zejména ambulantní a lůžkové provozy Kliniky operační onkologie MOÚ a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU), včetně dvou nových operačních sálů, které slouží především pacientkám Centra pro nádory prsu.

V srpnu 2021 začne výstavba nového stacionáře pro ambulantní podávání protinádorové léčby, centra paliativní medicíny a bronchoskopického centra MOÚ. Tato investice za více než 100 milionů korun má být dokončena do března roku 2022. V ústavu vznikne nejmodernější pracoviště pro ambulantní protinádorovou a podpůrnou léčbu, které současně nabídne příjemné a bezpečné prostředí pro pacienty a personál. Jeho vybudování je i reakcí na nová rizika, která přinesla pandemie COVID-19. Do roku 2026 plánuje MOÚ investovat další 1 miliardu korun z Národního plánu obnovy ČR do vzniku a rozvoje Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči.

Centrum onkologické prevence
Cílem vybudování nového objektu Centra onkologické prevence je výrazně navýšit kapacity MOÚ pro realizaci a rozvoj všech programů onkologické prevence (primární, sekundární i terciární) a soustředit preventivní péči do vlastního objektu, kde budou poskytovány služby občanům, kteří chtějí nádorovému onemocnění předejít nebo jej zachytit v časné – vyléčitelné – fázi. Součástí centra budou čtyři pracoviště: oddělení preventivních prohlídek, oddělení preventivního vyšetřování, oddělení preventivního poradenství a centrum genetické prevence. Dle nastaveného harmonogramu by měla být stavba zahájena v roce 2024, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2026.

Aktuálně je v MOÚ provedeno kolem 50 000 různých typů preventivních vyšetření ročně. Díky Centru prevence by se počty mohly navýšit o cca 30 %. Pevně věříme, že ve spolupráci s Národním screeningovým centrem a dalšími partnery se Centrum onkologické prevence MOÚ stane ideovým a metodickým vzorem pro aplikace moderních metod a technologií do onkologické prevence. Přispěje tak k rychlejšímu zavádění nových programů onkologické prevence a ke zvýšení podílu občanů, kteří se jich účastní. Ve spolupráci s MU bude centrum rovněž plnit roli ve vzdělávání odborníků v oblasti prevence.

„Budoucnost onkologie vidím zejména v prevenci vzniku a návratu nádorů. Právě proto je naším největším úsilím vybudování Centra onkologické prevence, které bude sloužit všem občanům. Abychom odstranili obavy veřejnosti z nemocničního prostředí, bude preventivní péče soustředěna do samostatného objektu s vlastním vstupem, odděleným od běžných nemocničních provozů,“ vysvětluje Marek Svoboda, ředitel MOÚ.

Centrum onkologické prevence bude vybudováno v areálu bývalé transfuzní stanice v Tomešově ulici, který MOÚ získal od Jihomoravského kraje. „Od nového objektu současně očekáváme, že bude přívětivým místem, kam občané města Brna, Jihomoravského kraje a případně i z dalších částí republiky rádi přijdou pro odborné konzultace ohledně svého životního stylu nebo na preventivní vyšetření,“ doplňuje plány rozvoje ředitel Svoboda.

 


Rozvoj infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči
Přístup k inovacím, kvalitní podpůrná péče a správná edukace pacientů a jejich blízkých jsou základními předpoklady pro úspěšnost onkologické léčby. Důležité je také snížení dopadů nežádoucích účinků, které negativně ovlivňují možnost plného návratu vyléčených pacientů do běžného života. Cílem je dostavba stávajícího objektu Švejdova pavilonu, kde budou vytvořeny nové prostorové kapacity pro Centrum prvního kontaktu, Informační a edukační centrum (IEC), Centrum klinického hodnocení a Centrum podpůrné péče. Centrum prvního kontaktu zajistí parametrizaci dat a screening potíží a potřeb pacientů, což jsou nezbytné kroky pro poskytování péče orientované na potřeby pacienta. Správná edukace pacientů a jejich blízkých bude hlavní náplní IEC, které poskytne i dostatečný prostor pro realizaci projektů pacientských organizací. Centrum podpůrné péče vytvoří kvalitní zázemí pro poskytování podpůrné péče a integrativní medicínu. Centrum klinického hodnocení rozšíří naše možnosti personalizované medicíny a zvýší počet pacientů léčených inovativními postupy a léky.  

„Za posledních 20 let se počet ambulantních ošetření v MOÚ zdvojnásobil na současných 246 000 ošetření ročně. Dostavbou Švejdova pavilonu tak získáme nejenom potřebné prostory pro rozvoj inovativní a podpůrné péče, ale i nový vstup do areálu od kruhového objezdu z Vaňkova náměstí. To pomůže lépe organizovat příchod nemocných jak v běžné pracovní době, tak v průběhu pohotovostních služeb, což se ukázalo jako velmi důležité i v době pandemie COVID-19. Současně objekt poskytne i některé služby pro obyvatele místní části a návštěvníky,“ přibližuje ředitel Svoboda.

V současnosti probíhá projektová příprava dostavby Švejdova pavilonu. Zahájení stavebních prací je plánováno na druhou polovinu roku 2023 s předpokládanou finalizací stavby na konci roku 2025.

Plánovaný rozvoj MOÚ by nebyl možný bez podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Výstavba Centra onkologické prevence a rozvoj infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči budou dotovány jednou miliardou korun z Národního plánu obnovy ČR, který byl schválen vládou ČR v květnu letošního roku a Evropskou komisí dne 19. července 2021.
 

21. 7. 2021

Autor článku: Mgr. Pavel Kachlík, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...