MOÚ zavádí novou metodu k odhalení nádorů mozku

MOÚ zavádí novou metodu k odhalení nádorů mozku

Nejčastějším a současně nejagresivnějším mozkovým nádorem u dospělých je glioblastom. Masarykův onkologický ústav (MOÚ) ve spolupráci s ÚJV Řež a.s. (dříve Ústavem jaderného výzkumu) zahajuje rutinní vyšetřování s novým radiofarmakem 11C-Methionin, které pomůže tyto nádory mozku lépe odhalit a efektivněji léčit. Radiofarmakum se ve spolupráci ÚJV a MOÚ vyvíjelo již od roku 2009. V letech 2012 – 2014 bylo klinicky testováno. V roce 2020 se podařilo látku zaregistrovat a od března letošního roku je radiofarmakum používáno v běžné praxi a konečně i hrazeno ze zdravotního pojištění.

„Nadále platí, že zlatým standardem v zobrazování mozku je magnetická resonance (MR), stále častěji se ale uplatňují speciální techniky, včetně zobrazování pomocí pozitronové emisní topografie (PET), u které se využívá radioaktivního značení různých látek, nejčastěji glukózy. Toto klasické vyšetření však v případě zobrazování mozku selhává vzhledem k základní vysoké spotřebě cukru v mozku, což vede k tomu, že při tomto vyšetření takzvaně svítí mozek celý. Na rozdíl od glukózy se aminokyselina 11C-Methionin selektivně vychytává v aktivní nádorové tkáni a při následném zobrazování lze nádor efektivně odlišit od zbytku mozkové tkáně,“ vysvětluje náměstek pro vědu a výzkum MOÚ doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Radiofarmakum 11C-Methionin má velkou výhodu a potenciál zobrazovat nádorové struktury i mimo oblasti, které jsou viditelné při klasické magnetické resonanci. Nevýhodou je krátký poločas rozpadu, (uhlík-11 má poločas přeměny 20 minut). „Veškerá výroba, kontrola kvality a aplikace pacientovi tak musí proběhnout s absolutně minimální časovou prodlevou, provádět tato vyšetření je tedy možno pouze v centrech v těsné blízkosti cyklotronu,“ vysvětluje Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D., manažer výzkumu a vývoje divize Radiofarmaka ÚJV. Zde to umožňuje fakt, že bylo brněnské PET Centrum ÚJV Řež a.s., zahrnující právě cyklotron, vybudováno přímo v areálu MOÚ.

Klinické testování 11C-Methioninu bylo zahájeno v roce 2012, a to na 16 pacientech s primárním i sekundárním nádorem mozku. Primárním cílem hodnocení bylo prokázat akumulaci zkoumaného přípravku v nádorové tkáni mozku. Výsledky potvrdily pozitivní přínos radiofarmaka v diagnostice vysokostupňových nádorů mozku, na základě kterého bylo dále jednáno o registraci přípravku a stanovení úhrady ze strany plátců zdravotní péče. Od března 2021 je tak možno vyšetření nabídnout vybraným pacientům s úhradou výkonu ze strany zdravotních pojišťoven. „V Masarykově onkologickém ústavu jsme tak schopni nabídnout našim neuroonkologickým pacientům možnost špičkové diagnostiky a návaznou individualizovanou terapii,“ doplňuje ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

V MOÚ současně nadále s tímto radiofarmakem probíhá klinický výzkum. „V této studii využíváme snímkování pomocí 11C-Methioninu u pacientů s agresivním glioblastomem, u kterých dojde k progresi nálezu ještě před zahájením pooperační chemoradioterapie. Pomocí PET vyšetření je u těchto pacientů optimalizovaná následná radioterapie s cílem přesnějšího, účinnějšího a bezpečnějšího ozařování,“ dodává vedoucí Oddělení klinických hodnocení MOÚ doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

 

Legenda k fotografii:
Vyšetření 11C MET PET bylo u 57letého muže provedeno dne 8. března 2021. Důvodem bylo podezření na progresi onemocnění (po předchozím odstranění nádoru mozku - oligodendrogliomu G2 čelního a spánkového laloku vpravo a pooperační radioterapii). Vyšetření zobrazilo dvě ložiska s vysokou akumulací radiofarmaka (která 2,4-2,8 násobně přesahují akumulaci referenční, nepostižené oblasti na druhé straně) v okrajích pooperačního defektu vpravo – nález svědčí jasně pro recidivu zhoubného mozkového nádoru. Fúze s vyšetřením MR (vpravo) pak představuje spojení funkčního i morfologického obrazu do jednoho.

26. 3. 2021

Autor článku: Mgr. Pavel Kachlík, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...