Centrum pro nádory hlavy a krku

Naše centrum nabízí konzervativní způsoby léčby nádorů hlavy a krku, tedy léčbu zářením (radioterapii), chemoterapii, léčbu cílenými léky a imunoterapii. Léčba zářením je poskytována ve Fotonovém centru MOÚ buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými léčebnými metodami. Léčba chemoterapií a novými protinádorovými léčivy je poskytována na naší Klinice komplexní onkologické péče. Úzce spolupracujeme s ORL a stomatochirurgickými pracovišti brněnských Fakultních nemocnic, kde je poskytována chirurgická část léčby. Spolupracujeme i s onkology a lékaři dalších odborností těchto zařízení. Zakládáme si na týmové spolupráci, která je zárukou, že se našim pacientům dostává té nejlepší péče.

1Co nabízíme

Pomáháme zdravým i nemocným.

Moderní vyšetřovací metody

Výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci nebo pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s výpočetní  tomografií využíváme nejen v diagnostice, ale i při plánování léčby zářením a hodnocení léčebného výsledku.

Komplexní léčba

Pro každého pacienta volíme vhodnou léčebnou metodu nebo kombinaci léčebných metod (operace, ozáření, chemoterapie, cílená léčba, imunoterapie), a jejich nejvhodnější načasování s cílem dosažení co nejlepšího léčebného efektu.

Operační léčba 

Je prováděna na chirurgických pracovištích spolupracujících nemocnic. Nabízí kompletní spektrum výkonů ve spolupráci s dalšími obory, plastickými chirurgy, neurochirurgy a očními chirurgy. Postupy léčby jsou voleny dle potřeby každého pacienta. Cílem je zachovat co nejlepší kvalitu života po operaci.

Preventivní program

Jedním ze závažných faktorů podílejících se na vzniku nádorů hlavy a krku je kouření. Nabízíme pomoc v poradně pro odvykání kouření.  

Přesné a bezpečné ozáření

K ozáření používáme nejmodernější ozařovací přístroje a techniky. Přesnost ozáření kontrolujeme pomocí moderních technologií umístěných přímo na ozařovači. Pro každého pacienta vytváříme individuální ozařovací plán. Maximálně šetříme zdravé tkáně.

Podpůrná péče

Našim pacientům nabízíme v průběhu léčby, ale i po jejím ukončení, možnost  konzultací v poradně nutričních terapeutů, konzultace v dysfagiologické ambulanci i komplexní rehabilitační péči včetně lymfodrenáží. Máme zkušenosti také s akupunkturou.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

Ve většině případů k nám přichází pacienti, kteří již mají potvrzenu diagnózu nebo kteří mají podezření na zhoubný nádor a potřebují došetřit. Obě cesty začínají telefonickým objednáním nebo odesláním pacienta jejich ošetřujícími lékaři na ORL či stomatochirurgickou ambulanci FN u sv. Anny v Brně nebo FN Brno.

1

Mám podezření na nádor hlavy/krku

a potřebuji došetřit

2

Mám potvrzený zhoubný nádor

Objednejte se na vyšetření do spolupracující ORL ambulance

ve FN u sv. Anny v Brně nebo ve FN Brno.

Došetření

Stanovení diagnózy a rozsahu onemocnění

Mezioborová komise

Konzultace případu a navržení léčby

1

Mám podezření na nádor hlavy/krku

a potřebuji došetřit

Objednejte se na vyšetření do spolupracující ORL ambulance

ve FN u sv. Anny v Brně nebo ve FN Brno.

Došetření

Stanovení diagnózy a rozsahu onemocnění

Mezioborová komise

Konzultace případu a navržení léčby

2

Mám potvrzený zhoubný nádor

Objednejte se na vyšetření do spolupracující ORL ambulance

ve FN u sv. Anny v Brně nebo ve FN Brno.

Došetření

Stanovení diagnózy a rozsahu onemocnění

Mezioborová komise

Konzultace případu a navržení léčby

Vyšetření prokázala

Onemocnění je méně pokročilé

B

Onemocnění je pokročilé

Operace nebo ozáření

Individuální terapie

Sledování

Vyšetření prokázala

Onemocnění je méně pokročilé

Operace nebo ozáření

Sledování

B

Onemocnění je pokročilé

Individuální terapie

Sledování


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory hlavy a krku.     


7Výzkum

Den_04_114

Výzkum nádorů hlavy a krku a hledání nových možností jejich diagnostiky a léčby je základní součástí naší práce. Prostřednictvím klinických studií se k našim pacientům dostávají nové a nadějné léky, které ku příkladu v kombinaci se zářením mohou zvyšovat jeho účinek a tím zlepšovat léčebný výsledek.

Nové diagnostické možnosti i nová diagnostická radiofarmaka nám umožňují zpřesnit rozsah onemocnění a určit oblasti, které jsou méně citlivé na ozáření a jsou tak rizikem návratu onemocnění. Tyto oblasti jsme potom schopni přesně zaměřit a navýšit zde dávku záření. Nové technologie nám při plánování léčby i při samotném ozáření umožňují přesné a bezpečné ozáření se šetřením zdravých orgánů a tkání, tak aby kvalita života po léčbě byla co nejlepší. 

Na výzkumu spolupracujeme s I. Ústavem patologie LF Masarykovy Univerzity, FN u sv. Anny v Brně a s institutem CEITEC MU.

Členové našeho centra publikují nebo jsou spoluautory publikací v odborných mezinárodních časopisech, jako jsou například Head and Neck, Journal of Oral Pathology and Medicine, Cancer Genomics and Proteomics, Cellullar Oncology, Cancers , Biomedical Papers.


8Spolupráce

Úzce spolupracujeme s brněnskými chirurgickými pracovišti: Klinikou otolaryngologie a chirurgie nádorů hlavy a krku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie a ORL oddělením ve Fakultní nemocnici Brno a ORL oddělením ve Vojenské nemocnici Brno. Spolupracujeme s plastickými chirurgy, neurochirurgy, očními chirurgy  a dalšími odborníky dle potřeby každého pacienta. Cílem je zachovat co nejlepší kvalitu života pacienta po operaci.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...