Zdravotničtí ombudsmani se i přes nepřízeň okolností sešli v Brně

Zdravotničtí ombudsmani se i přes nepřízeň okolností sešli v Brně

I přes nepřízeň okolností, ale v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními, se konalo ve čtvrtek 8. října 2020 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně další celostátní setkání ombudsmanů pracujících ve zdravotnictví a pracovníků, kteří řeší stížnosti a podněty na poskytovatele zdravotních služeb. Toto již pravidelné setkání bohužel muselo probíhat primárně formou on-line přenosu a na místě samém se sešlo osm přednášejících a organizátorů. Hlavním hostem setkání byl prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a také zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) či Úřadu kanceláře veřejného ochránce práv ČR (KVOP). Pořadateli byly Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR a Masarykův onkologický ústav (MOÚ).

Ombudsmani museli letos z důvodů opatření vlády odložit své plánované jarní dvoudenní zasedání v Jánských Lázních a podzimní náhradní setkání muselo být nakonec z dvoudenního formátu aktuálně změněno na jednodenní on-line. „Byl to velký problém, který samozřejmě zažila i spousta jiných organizátorů podobných akcí a setkání. Museli jsme improvizovat, prostě jinak to nešlo. Děkuji všem, kteří to nevzdali a pomohli naší konferenci uskutečnit a také se ji účastnili“, říká Petr Ballek, předseda pořadatelské Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR a zároveň tiskový mluvčí a nemocniční ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Setkání, včetně jeho on-line formy, se celkem účastnilo téměř dvacet účastníků z nemocnic celé republiky. Jako například FN Motol, FN Olomouc, FN Hradec Králové, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Nemocnice Kolín a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, dále Městská nemocnice Ostrava, Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Třinec, Nemocnice Strakonice, Nemocnice následné péče Horažďovice a další zájemci zabývající se touto tématikou.

Setkání zahájil Petr Ballek společně s ředitelem MOÚ prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D. a Mgr. Martinem Hájíčkem, právníkem a nemocničním ombudsmanem téže nemocnice. Ředitel MOÚ ve svém projevu velice ocenil práci zdravotnických ombudsmanů a přivítal myšlenku uspořádat setkání právě v MOÚ.

První sérii přednášek zahájil Ing. Václav Polok, ombudsman Městské nemocnice Ostrava s prezentací s názvem „Komunikační metody ombudsmana“, ve které zmínil mimo jiné v modelových kazuistikách i chyby a nedostatky na straně zdravotníků, ale i na druhé straně vzrůstající počet nevhodného chování a agresivity pacientů a jejich příbuzných. Závěrem bylo konstatováno, že je samozřejmě vždy co zlepšovat, ale především je důležité nebát se vždy pojmenovat konkrétní komunikační problémy a nastavit tak mezi zdravotníkem a pacientem vztah vzájemné důvěry a respektu.

Dalším bodem programu byla velmi zajímavá a poutavá přednáška senátora a emeritního ředitele MOÚ prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. Přednáška sklidila zasloužený úspěch. Pan profesor se svou přirozenou vážností a zároveň nadhledem uchopil aktuální téma z oblasti nakažlivých chorob se všemi jeho doprovodnými aspekty v odborné a laické veřejnosti, a to i ve vztahu k práci zdravotnických ombudsmanů. Přednáška pana profesora po zásluze byla doprovozena dlouhotrvajícím potleskem a následně pokračovala na toto téma velmi zajímavá diskuze s účastníky setkání.

Ve druhé části setkání vystoupila zástupkyně MZ ČR Mgr. Šárka Liolia z Oddělení podpory práv pacientů se svým příspěvkem s názvem „Činnost Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti zapojování pacientů do rozhodovacích procesů, přínos pacientských organizací a nastínění možné spolupráce nemocničních ombudsmanů v této oblasti.“ Při přednášce byla zmíněna úloha ministerstva a jeho spolupráce s pacientskými organizacemi. Navíc byla vyzdvižena důležitost spolupráce především s nemocničními ombudsmany. V následné diskuzi ze strany ombudsmanů byla přivítána tato spolupráce a také myšlenka stát se v budoucnu součástí poradního sboru ministra, a to především z důvodu pokračující spolupráce a výměny zkušeností a v neposlední řadě pro lepší hájení práv pacientů a zdravotníků u poskytovatelů zdravotních služeb.

Dalším bodem bylo vystoupení Mgr. Běly Vaverkové, právničky z Odboru rodiny, zdravotnictví a práce Kanceláře veřejného ochránce práv. V příspěvku „Aktuality ve zdravotnictví z pohledu zástupkyně veřejného ochránce práv. Závěry kulatého stolu se správními orgány vyřizujícími stížnosti ve zdravotnictví a legislativní činností VOP“ byly především zmíněny závěry a zkušenosti z nedávného setkání kulatého stolu KVOP. Mezi nejzajímavější témata patřila například problematika doprovodu rodičů u nezletilých pacientů a také přítomnost třetích osob u porodů a její eventuální zpoplatnění. Tak jako v předešlé přednášce, i v této byla především vyzvednuta vzájemná ochota a prospěšnost spolupráce mezi nemocničními ombudsmany a těmito státními organizacemi.

Na závěr setkání Petr Ballek, poděkoval všem přednášejícím a dalším účastníkům a následovala diskuze na téma „Cíle a spolupráce Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR“. Setkání za pořadatele ukončili Petr Ballek a Mgr. Martin Hájíček.

Všichni účastníci se shodli, že tato setkání jsou velmi přínosná a je nutné v nich dále pokračovat. Petr Ballek ocenil a zároveň vyzval všechny k další spolupráci a výměně zkušeností, „Je dobré si vzájemně vysvětlovat nejenom svá stanoviska, ale i předávat své zkušenosti. My nemocniční ombudsmani jsme v první linii. Mnoho stížností nebo i vyhrocených situací jsme schopni a připraveni vyřešit přímo na místě, v ambulanci či čekárně. Pokud stížnost dojde do písemné formy, objektivně ji posoudíme a stěžovateli odpovíme, a když je to možné, zajistíme potřebnou nápravu. V případě, že stěžovatel není spokojen s odpovědí, postupuje svou stížnost dál a potom takovou věc řeší odbory zdravotnictví na krajích nebo magistrátech jako správní orgány. Následně mohou stěžovatelé oslovit i ministerstvo či právě Kancelář veřejného ochránce práv. Nám všem jde o společnou věc, abychom měli fungující zdravotnictví, kde budou hájena práva pacientů a stejně tak i zdravotníků, aby vznikl rovnocenný vztah plný důvěry a vzájemné úcty,“ doplnil Petr Ballek.

13. 10. 2020

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...