Světový den Stop dekubitům připomíná důležitost prevence proleženin

Světový den Stop dekubitům připomíná důležitost prevence proleženin

MOÚ se i letos připojuje k světovému dni Stop dekubitům. Zdravotníci i pečující rodinní příslušníci o nemocné si 19. listopadu společně připomínají důležitost preventivní péče. Proleženiny se týkají až 20 % pacientů v evropských nemocnicích. V České republice se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky je považována včasná prevence.

Touto problematikou se MOÚ zabývá dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

I pro současnou pokrokovou medicínu jsou proleženiny vážným problémem, protože se špatně hojí a mohou být bránou vstupu infekce do těla. Na léčbu proleženin vynakládají zdravotní systémy v Evropě téměř čtyři procenta ročního rozpočtu.

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům, který letos připadá na 19. listopad 2020. Do této osvětová akce se zapojují pečující osoby ze zdravotnických zařízení, ale i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity.

Posláním dne Stop dekubitům je šíření povědomí o prevenci i léčbě proleženin a prosezenin, sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky, odbornou a laickou veřejností na národní i mezinárodní úrovni.

19. 11. 2020

Autor článku: Mgr. Pavel Kachlík, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...