• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Klinické studie pro lékaře

  pouze nábor pacientů / všechny studie


  NÁDORY HLAVY A KRKU

  Otevřená, multicentrická studie fáze 1/2 hodnotící bezpečnost, předběžnou účinnost a farmakokinetiku isatuximabu (SAR650984) v kombinaci s atezolizumabem nebo samotného isatuximabu u pacientů s pokročilými malignitami
   
  Kód studie: 6R/2018 Datum zahájení: 17.08.2018
  Číslo protokolu: ACT15377 Nábor byl ukončen 07.10.2018
  Diagnózy: C220,C56,C570,C482,C710-C719,C000-C009,C023,C029,C030-C109,C12,C130-C140,C320
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze II přípravku NIR178 v kombinaci s PDR001 u pacientů s vybranými pokročilými solidnímu nádory(ledvin,uroteliální, hlavy a krku, triplnegativní prs, melanom, NSCLC)
   
  Kód studie: 7R/2017 Datum zahájení: 29.11.2017
  Číslo protokolu: CNIR178X2201 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509,C64,C000-C009,C023,C430-C439,C340-C349,C56,C250-C259,C01,C770,C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 se dvěma rameny hodnotící nivolumab s
  ipilimumabem oproti nivolumabu s placebem u pacientů se skvamózním karcinomem
  hlavy a krku (SCCHN) v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění
   
  Kód studie: 19R/2016 Datum zahájení: 25.11.2016
  Číslo protokolu: CA209-714 Nábor byl ukončen 16.02.2018
  Diagnózy: C000-C009,C023,C029,C030-C109,C12,C130-C140,C320-C329,C770
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení I. fáze s opakovaným zvyšováním dávky ke zhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky, biologické a klinické aktivity MSB0010718C (avelumab) u pacientů s metastazujícími nebo lokálně pokročilými solidními tumory a s rozšířením o vybrané indikace (ca žaludku)
   
  Kód studie: 28R/2013 Datum zahájení: 09.06.2014
  Číslo protokolu: EMR 100070-001 Nábor byl ukončen 30.03.2017
  Diagnózy: C000-C148,C160-C169,C340-C349,C65,C66,C670-C679,C56,C749
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE III KE ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI AFATINIBU (BIBW 2992) JAKO ADJUVANTNÍ TERAPIE PO CHEMO-RADIOTERAPII U PRIMÁRNĚ NERESEKOVANÝCH PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝM SKVAMOCELULRÁNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU STADIA III, IVA NEBO IVB (LUX-HEAD & NECK 2)
   
  Kód studie: 8/2013 Datum zahájení: 03.01.2014
  Číslo protokolu: 1200.131 Nábor byl ukončen 07.07.2016
  Diagnózy: C100-C138
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze I s postupným zvyšováním dávek přípravku MLN8237, inhibitoru kinázy Aurora A, podávaných dospělým pacientům s nehematologickým zhoubným onemocněním, následované fází II podávání přípravku MLN8237 pacientům se zhoubným onemocněním plic, prsu, hlavy, krku, žaludku nebo jícnu
   
  Kód studie: 14/2010 Datum zahájení: 25.03.2011
  Číslo protokolu: C14007 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C340-C349,C500-C509,C000-C148,C300-C329,C150-C159,C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  II. fáze otevřené, 1:1 randomizované, kontrolované studie hodnotící efekt EMD1201081 v kombinaci s Cetuximabem ve druhé linii pacientů s rekurentním nebo metastatickým nádorem skvamózních buněk hlavy a krku (R/M SCCHN)
   
  Kód studie: 28/2009 Datum zahájení: 21.07.2010
  Číslo protokolu: EMR200068-006 Nábor byl ukončen 30.07.2011
  Diagnózy: C760,C320-C329,C000-C009,C01,C020-C049,C060-C069,C102
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené, kontrolované klinické hodnocení II.fáze porovnávající kombinovanou chemoterapii s použitím nebo bez použití přípravku panitumumab jako léčbu první volby u pacientů s metastazujícím nebo recidivujícím nádorem hlavy a krku, s přechodem na monoterapii přípravkem panitumumab v druhé linii u nemocných, u kterých selhala samostatná kombinovaná chemoterapie.
   
  Kód studie: 5/2008 Datum zahájení: 22.09.2008
  Číslo protokolu: 20050236 Nábor byl ukončen 30.10.2010
  Diagnózy: C760,C320-C329,C000-C148,C01,C020-C049,C060-C069
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, stratifikovaná, paralelní, multicentrická, studie III fáze, která srovnává ZD1839 / Iressa® / 250 mg a 500 mg versus methotrexat u pacientů s předléčeným karcinomem skvamózních buněk hlavy a krku
   
  Kód studie: 19/2003 Datum zahájení: 08.01.2004
  Číslo protokolu: 1839IL/0704 Nábor byl ukončen 30.10.2005
  Diagnózy: C000-C155
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Gálová
  Koordinátoři:

  NÁDORY TRÁVÍCÍ TRUBICE A ZAŽÍVACÍCH ORGÁNŮ

  Multicentrická randomizovaná nezaslepená studie fáze 3 se 3-mi rameny,
  hodnotící encorafenib + cetuximab s nebo bez binimetinibu ve srovnání s irinotekanem/cetuximabem nebo FOLFIRI/cetuximabem u pacientu s metastatickým kolorektálním karcinomem s mutací BRAF V600
   
  Kód studie: 6/2016 Datum zahájení: 26.10.2017
  Číslo protokolu: ARRAY-818-302 Nábor probíhá
  Diagnózy: C181-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumab v kombinaci s fluorouracilem a cisplatinou oproti fluorouracilu s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným, pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím dříve neléčeným spinocelulárním karcinomem jícnu.
   
  Kód studie: 26/2016 Datum zahájení: 10.08.2017
  Číslo protokolu: CA209-648 Nábor probíhá
  Diagnózy: C150-C159
  Hlavní zkoušející: MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem oproti léčbě oxaliplatinou a fluoropyrimidinem u pacientů s neléčeným pokročilým nebo metastazujícím karcinomem žaludku, gastroesofageální junkce nebo distálního jícnu.
   
  Kód studie: 11/2017 Datum zahájení: 08.08.2017
  Číslo protokolu: CA209-649 Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer
   
  Kód studie: 14A/2017 Datum zahájení: 01.08.2017
  Číslo protokolu: MOU-2017-01 Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C160
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní studie zkoumající účinnost lanreotidu na snížení průjmu vyvolaného chemoterapií u pacientů s kolorektálním karcinomem (STOPRHEA)
   
  Kód studie: 27A/2014 Datum zahájení: 01.03.2017
  Číslo protokolu: SL001 Nábor byl ukončen 21.06.2018
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinická studie fáze III hodnotící BBI-608 v kombinaci s 5-fluorouracilem, leukovorinem a irinotecanem (FOLFIRI) u dospělých pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem.
   
  Kód studie: 17/2016 Datum zahájení: 31.01.2017
  Číslo protokolu: BBI608-CanStem303CRC Nábor probíhá
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící pegylovanou rekombinantní lidskou hyaluronidázu (PEGPH20) kombinovanou s nab-paclitaxelem a gemcitabinem v porovnání s placebem kombinovaným s nab-paclitaxelem a gemcitabinem u pacientů se čtvrtým stadiem dříve neléčeného duktálního adenokarcinomu pankreatu a s vysokou hladinou hyaluronanu
   
  Kód studie: 46/2015 Datum zahájení: 17.01.2017
  Číslo protokolu: HALO-106-301 Nábor probíhá
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, částečně zaslepené klinické hodnocení fáze III. s aktivní kontrolou na základě výběru dle biomarkerů zkoumající přípravek Pembrolizumab v monoterapii a v kombinaci s cisplatinou +5 Fluorouracil oproti kombinaci placebo +cisplatina+5Fluorouracil jako léčbu první volby u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo GEJ v pokročilém stádiu.
  SAE:
  SAE hlášení: Site No. - 0391, kontakt: centralsaereporting@merck.com
  Fax: 00215-616-6041, originál ihned na KLIN HOD, v případě e-mailového
   
  Kód studie: 8/2015 Datum zahájení: 30.09.2016
  Číslo protokolu: MK -3475-062-00 Nábor byl ukončen 01.05.2017
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,multicentrická,dvojitě zaslepená studie fáze 3,hodnotící adjuvantní terapii Nivolumabem oproti placebu u pacientů po resekci zhoubného nádoru jícnu nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 3/2016 Datum zahájení: 20.06.2016
  Číslo protokolu: CA209577 Nábor probíhá
  Diagnózy: C150-C159
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící Ramucirumab nebo Merestinib nebo placebo s Cisplatinou a Gemcitabinem v první linii léčby u pacientů s pokročilým nebo metastazujícím nádorovým onemocněním žlučových cest
   
  Kód studie: 47R/2015 Datum zahájení: 17.06.2016
  Číslo protokolu: I3O-MC-JSBF Nábor byl ukončen 28.07.2017
  Diagnózy: C240-C249
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze III posuzující avelumab (MSB0010718C)jako léčbu třetí linie neresekovatelného recidivujícího nebo metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 38/2015 Datum zahájení: 10.06.2016
  Číslo protokolu: EMR100070-008 Nábor byl ukončen 13.02.2017
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program "TAS-102 v léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem"
   
  Kód studie: 10/2016 Datum zahájení: 29.04.2016
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.10.2017
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III srovnávající kombinaci BBI608 s paclitaxelem podávaným jednou týdně proti kombinaci placeba s paclitaxelem podávaným jednou týdně u dospělých pacientů s pokročilým, dříve léčeným adenokarcinomem žaludku a gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 25/2014 Datum zahájení: 15.03.2016
  Číslo protokolu: BBI608-336 Nábor byl ukončen 01.12.2016
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení u pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce, kteří zprogredovali na kombinační chemoterapii.
   
  Kód studie: 9R/2015 Datum zahájení: 20.10.2015
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVCZ Nábor byl ukončen 31.01.2017
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená,placebem kontrolovaná studie III. fáze hodnotící Xilonix ve zlepšení přežití při metastatickém kolorektálním karcinomu
   
  Kód studie: 20/2015 Datum zahájení: 14.10.2015
  Číslo protokolu: 2012-PT023 Nábor byl ukončen 09.12.2015
  Diagnózy: C180 -C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 podávání capecitabinu a cisplatiny s ramucirumabem nebo bez ramucirumabu v první linii léčby u pacientů s metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 29/2014 Datum zahájení: 17.08.2015
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVCU Nábor byl ukončen 18.08.2016
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  LUME-Colon 1: Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III srovnávající kombinaci nintedanib plus nejlepší podpůrná péče (BSC) s kombinací placebo plus BSC u pacientů s kolorektálním karcinomem refrakterním vůči
  standardním způsobům léčby.
   
  Kód studie: 11/2014 Datum zahájení: 18.12.2014
  Číslo protokolu: 1199.52 Nábor byl ukončen 05.05.2015
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná pivotní studie III. fáze, hodnotící XILONIX™ u pacientů s kolorektálním karcinomem refrakterním ke standardní terapii.
   
  Kód studie: 7/2014 Datum zahájení: 28.09.2014
  Číslo protokolu: 2014-PT026 Nábor byl ukončen 31.08.2015
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III účinnosti a bezpečnosti gemcitabinu v kombinaci s TH-302 v porovnání s gemcitabinem v kombinaci s placebem u dříve neléčených pacientů s metastatickým nebo lokálně pokročilým inoperabilním adenokarcinomem slinivky břišní.
   
  Kód studie: 4/2013 Datum zahájení: 26.02.2014
  Číslo protokolu: EMR 200592-001 Nábor byl ukončen 28.10.2014
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  Prospektivní, observační, kohortové klinické hodnocení přípravku Vectibix® podávaného v souladu se schváleným Souhrnem údajů o přípravku v kombinaci s chemoterapií v běžné klinické praxi u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 19/2013 Datum zahájení: 30.01.2014
  Číslo protokolu: 20120271 Nábor byl ukončen 30.11.2015
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, jednoramenná, otevřená klinická studie hodnotící bezpečnost a kvalitu života související se zdravím u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) dosud léčených režimem založeným na oxaliplatině.
   
  Kód studie: 17/2013 Datum zahájení: 07.11.2013
  Číslo protokolu: AFLIBCO6097 Nábor byl ukončen 31.01.2014
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, nerandomizoavná studie bezpečnosti, snášenlivosti a dávkování perorálně podávaného S1 _ Teysuno v kombinaci s epirubicinem a oxaliplatinou u pacientů s pokročilým nádorem žaludku nebo jícnu.
   
  Kód studie: 10R/2013 Datum zahájení: 14.10.2013
  Číslo protokolu: TPU-S1119 Nábor byl ukončen 15.08.2014
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III KE STANOVENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI ONARTUZUMABU (METMAB) V KOMBINACI S 5-FLUOROURACILEM, KYSELINOU FOLINOVOU A OXALIPLATINOU (MFOLFOX6) U PACIENTŮ S METASTATICKÝM HER2-NEGATIVNÍM, MET-POZITIVNÍM GASTROEZOFAGEÁLNÍM KARCINOMEM
   
  Kód studie: 15/2012 Datum zahájení: 25.03.2013
  Číslo protokolu: YO28322 Nábor byl ukončen 07.03.2014
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Směrnice pro léčbu regorafenibem u pacientů s GIST po progresi nemoci nebo intoleranci na imatinib a sunitinib (program řízeného přístupu)
   
  Kód studie: 24/2012 Datum zahájení: 14.11.2012
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.03.2014
  Diagnózy: C160-C179
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená fáze IIIb studie přípravku regorafenib u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, u nichž došlo po standardní terapii k progresi onemocnění
   
  Kód studie: 3/2012 Datum zahájení: 02.10.2012
  Číslo protokolu: BAY 73-4506/15967 Nábor byl ukončen 01.12.2012
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III everolimu (RAD001) plus nejlepší podpůrná léčba versus placebo plus nejlepší podpůrná léčba v léčbě pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory gastrointestinálního nebo plicního původu
   
  Kód studie: 8/2012 Datum zahájení: 04.09.2012
  Číslo protokolu: CRAD001T2302 Nábor byl ukončen 14.06.2013
  Diagnózy: C150-C269,C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze II porovnávající kombinaci tivozanibu a mFOLFOX6 s kombinací bevacizumabu a mFOLFOX6 u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) ve stádiu IV.
   
  Kód studie: 29R/2011 Datum zahájení: 20.08.2012
  Číslo protokolu: 4130-CL-0201 Nábor byl ukončen 13.03.2013
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické klinické hodnocení fáze I/II přípravku BAY 86-9766 v kombinaci s gencitabinem u pacientů s lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým karcinomem pankreatu.
   
  Kód studie: 19/2010 Datum zahájení: 10.08.2012
  Číslo protokolu: 14905 (BAY 86-9766) Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze III.b porovnávající dva režimydávkování trastuzumabu v kombinaci s chemoterapií ( cisplatina+capecitabin)jako léčbu první linie u pacientů s HER 2 pozitivním adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce, kteří nebyli dříve léčeni s metastatickým onemocnění
   
  Kód studie: 33/2011 Datum zahájení: 31.05.2012
  Číslo protokolu: BO27798 Nábor byl ukončen 25.08.2015
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Mezinárodní multicentrické otevřené jednoramenné hodnocení účinnosti a bezpečnosti sunitinib maleát (SU011248, SUTENT®) u pacientů s neresekovatelnými nebo metastatickými dobře diferencovanými pankreatickými neuroendokrinními nádory s progresí onemocnění.
   
  Kód studie: 2/2012 Datum zahájení: 17.05.2012
  Číslo protokolu: A6181202 Nábor byl ukončen 03.12.2014
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze II hodnotící pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií u pacientů s HER 2 poztivním pokročilým karcinomem žaludku.
   
  Kód studie: 24R/2011 Datum zahájení: 13.01.2012
  Číslo protokolu: BP37836 Nábor byl ukončen 29.03.2012
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze II.a hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie AZD 4547 ve srovnání s paclitaxelem u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo GEJ s FGFR polyzomií nebo genovou amplifikací.
   
  Kód studie: 23/2011 Datum zahájení: 13.12.2011
  Číslo protokolu: D2610C00004 Nábor byl ukončen 25.06.2013
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie poskytující rozšířený přístup k přípravku everolimu pacientům s pokročilými neuroendokrinními tumory
   
  Kód studie: 16/2011 Datum zahájení: 01.11.2011
  Číslo protokolu: CRAD001K24133 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicetrická studie fáze I/II s lékem EMD 525797 v kombinaci s Cetuximabem+Irinotecanem versus Cetuximab+Irinotecan samotný, pro druhou linii metastatického kolorektálního karcinomu s k-ras wild type /WT/(nemutovaný). Pacienti s k-ras WT mohou být zařazeni do studie pokud budou po progresi po první linii chemoterapie s Oxaliplatinou.
   
  Kód studie: 17/2011 Datum zahájení: 13.05.2011
  Číslo protokolu: EMR 62242-004 Nábor byl ukončen 13.12.2012
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící přípravek AMG 479 podávaný v kombinaci s gemcitabinem jako první linie léčbyu metastazujícího karcinomu pankreatu
   
  Kód studie: 23/2010 Datum zahájení: 06.05.2011
  Číslo protokolu: 20060540 Nábor byl ukončen 09.08.2012
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,dvojitě zaslepená,multicentrická studie fáze III. S Irinotecanem,Kalciumfolinátem a 5 Fluorouracilem(FOLFIRI) plus Ramucirumab nebo placebo u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem po progresi během nebo po léčbě I.linie s terapií Bevacizumab,Oxaliplatiny a Fluoropyrimidinu.
   
  Kód studie: 16/2010 Datum zahájení: 30.03.2011
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVBB Nábor byl ukončen 07.08.2013
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie III. fáze, ověřující účinky regorafenibu v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí oproti účinkům placeba v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, u nichž došlo k progresi po standardní léčbě
   
  Kód studie: 2/2010 Datum zahájení: 14.10.2010
  Číslo protokolu: BAY 73-4506/14387 Nábor byl ukončen 30.03.2011
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, porovnávající přípravek IMC1121 a optimální podpůrnou léčbu versus placebo a optimální podpůrnou léčbu, v terapii metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce, po progresi onemocnění po předchozí kombinované léčbě první linie obsahující platinu nebo fluoropyrimidin
   
  Kód studie: 6/2009 Datum zahájení: 18.06.2010
  Číslo protokolu: IMCL CP12-0715 Nábor byl ukončen 30.01.2012
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Perspektivní,multicentrická,randomizovaná,dvojitě zaslepená,placebem kontrolovaná,dvě paralelní skupiny,fáze III.studie porovnávající účinnost a bezpečnost léku misitinib v dávce 9mg/kg/den v kombinaci s gemcitabinem verzus placebo s gemcitabenem u pacientů s pokročilým/metastatickým karcinomem pankreatu
   
  Kód studie: 2/2009 Datum zahájení: 05.05.2010
  Číslo protokolu: AB07012 Nábor byl ukončen 30.12.2010
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicetrická studie fáze I/II s lékem EMD 525797 v kombinaci s Cetuximabem+Irinotecanem versus Cetuximab+Irinotecan samotný, pro druhou linii metastatického kolorektálního karcinomu s k-ras wild type /WT/. Pacienti s k-ras WT mohou být zařazeni do studie pokud budou po progresi po první linii chemoterapie s Oxaliplatinou.
   
  Kód studie: 16/2009 Datum zahájení: 30.11.2009
  Číslo protokolu: EMR 62242-004 Nábor byl ukončen 01.10.2010
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, mezi-skupinová studie fáze III: účinek přidání bevacizumabu ke cross-over (překřížené) CHT zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CHT/ bevacizumab
   
  Kód studie: 7/2009 Datum zahájení: 02.11.2009
  Číslo protokolu: ML18147 Nábor byl ukončen 30.09.2010
  Diagnózy: C170-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, multicentrické klinické hodnocení, které umožní dospělým nemocným s GIST po RO resekci další přístup k adjuvantnímu podání Inatinib mesylátu
   
  Kód studie: 4/2009 Datum zahájení: 07.09.2009
  Číslo protokolu: CSTI571JDE74 Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnózy: C170-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie. Cetuximab v kombinaci s capecitabine (Xeloda) a cisplatinou versus XP pro léčbu adenokarcinomu žalůdku včetně adenokarcinomu gastroesophageální junkce.
   
  Kód studie: 3/2008 Datum zahájení: 01.07.2008
  Číslo protokolu: EMR 20048-052 Nábor byl ukončen 30.12.2010
  Diagnózy: C160-C169
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, srovnávající účinnost Afliberceptu podaného každé dva týdny s placebem, u pacientů léčených gemcitabinem pro metastatický karcinom pankreatu
   
  Kód studie: 15/2007 Datum zahájení: 06.02.2008
  Číslo protokolu: EFC10547 Nábor byl ukončen 30.11.2009
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, srovnávající účinnost Afliberceptu podaného každé dva týdny, s placebem, u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, léčenými irinotecanem/5-FU (FOLFIRI) po progresi na oxaliplatině
   
  Kód studie: 13/2007 Datum zahájení: 11.01.2008
  Číslo protokolu: EFC10262 Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, multicentrická klinická studie fáze II/III srovnávající efekt AZD2171 v kombinaci s 5-FU, leukovorinem a oxaliplatinou / FOLFOX/ s efektem léčby bevacizumab v kombinaci s FOLFOX u pacientů s dříve neléčeným metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 4/2006 Datum zahájení: 09.08.2007
  Číslo protokolu: D8480C00013 Nábor byl ukončen 30.03.2009
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě-zaslepá klinická studie fáze II srovnávající efekt AZD2171 v kombinaci s 5-FU, leukovorinem a oxaliplatinou / FOLFOX/ a účinnost bevacizumabu v kombinaci s FOLFOX u pacientů ve druhé linii s metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 22/2006 Datum zahájení: 22.01.2007
  Číslo protokolu: D8480C00041 Nábor byl ukončen 30.08.2007
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, nezaslepená, multicentrická studie srovnávající Larotaxel / XRP9881/ v dávce 75 mg/m2 každé 3 týdny a kontinuální podávání 5-FU v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem slinivky břišní, dříve léčeným pomocí režimu s Gemcitabinem
   
  Kód studie: 26/2006 Datum zahájení: 08.01.2007
  Číslo protokolu: EFC6596 Nábor byl ukončen 30.07.2009
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická studie fáze 3 porovnávající účinnost přípravku panitumumab v kombinaci s chemoterapií(Oxaliplatina/5-fluorouracil/leucovorin) proti účinnosti samotné chemoterapie u pacientů s neléčeným metastatickým nádorem tlustého střeva,203
  Klinická studie III. fáze
   
  Kód studie: 15/2006 Datum zahájení: 01.08.2006
  Číslo protokolu: 20050203 Nábor byl ukončen 31.12.2007
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická studie fáze 3 porovnávající účinnost přípravku panitumumab v kombinaci s chemoterapií proti účinnosti samotné chemoterapie u pacientů po léčbě metastazujícího zhoubného nádoru tlustého střeva
   
  Kód studie: 8/2006 Datum zahájení: 01.08.2006
  Číslo protokolu: 20050181 Nábor byl ukončen 30.03.2008
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Léčebný protokol určený pacientům s gastrointestinálním stromálním tumorem, kteří nesplňují kritéria pro účast v jiných SU011248 protokolech a kteří nesnášejí nebo nereagují na léčbu Imatinib Mesylatem
   
  Kód studie: 6/2005 Datum zahájení: 20.03.2006
  Číslo protokolu: A6181036 Nábor byl ukončen 30.01.2007
  Diagnózy: C170-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie III. fáze, která hodnotí účinnost a bezpečnost bevacizumabu, přidaného ke gemcitabinu a erlotinibu u pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu
   
  Kód studie: 5/2005 Datum zahájení: 05.12.2005
  Číslo protokolu: BO 17706 Nábor byl ukončen 30.01.2007
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti léku palifermin / rekombinantní lidský růstový faktor keratinocytů/ určeného pro snížení výskytu zánětů ústní dutiny u pacientů s rakovinou tlustého střeva ve stádiu IIB nebo místně pokročilého stadia III, kteří jsou léčení 5-FU a leukovorinem v podpůrné léčbě. Klinické hodnocení pomocí náhodného výběru, dvojitě zaslepené, kontrolované placebem.
   
  Kód studie: 1/2005 Datum zahájení: 20.07.2005
  Číslo protokolu: 20040122 Nábor byl ukončen 30.12.2005
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dana Kebede
  Randomizovaná, tříramenná mezinárodní klinická studie fáze III, jejímž účelem je vyhodnotit působení bevacizumabu / podávaného v intervalech 1x za 3 týdny nebo 1x za 2 týdny/ jako pomocné chemoterapie při karcinomu tlustého střeva v kombinaci buď s periodicky podávaným capecitabinem a oxaliplatinou / " XELOX" - v intervalu 1x za 3 týdny/ nebo fluorouracilem /leukovorinem a oxaliplatinou ( " FOLFOX") oproti samostatně podávanému léčebnému režimu " FOLFOX-4"
   
  Kód studie: 9/2004 Datum zahájení: 02.06.2005
  Číslo protokolu: BO17920 Nábor byl ukončen 30.11.2007
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program : AVASTIN v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
   
  Kód studie: 12/2004 Datum zahájení: 01.04.2005
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.12.2005
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie účinnosti a bezpečnosti glufosfamidu ve srovnání s nejlepší podpůrnou péčí u metastatického adenokarcinomu pankreatu, dříve léčeného gemcitabinem, fáze III
   
  Kód studie: 8/2004 Datum zahájení: 01.04.2005
  Číslo protokolu: TH-CR-302 Nábor byl ukončen 01.06.2006
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  2x2 faktorial randomizovná studie III. fáze intermitentního podání orálního Capecitabinu v kombinaci s intravenózním podání Oxalipalatiny /q3W/ (XELOX) s/bez intravenózního podání Bevacizumabu / Q3W/ versus bolus a kontinuální infuze Fluorouracilu/intravenózní Leukovorin s intravenózním podání Oxaliplatiny / Q2W/ (FOLFOX-4) s/bez intravenózního podání Bevacizumabu /Q2W/ jako první linie léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 13/2003 Datum zahájení: 18.01.2005
  Číslo protokolu: NO 16966 Nábor byl ukončen 30.03.2005
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Otevřená, randomizovaná klinická studie III. fáze, která porovnává léčbu ABX-EGF + podpůrná léčba / best supportive care / versus podpůrná léčba /best supportive care/ u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 5/2004 Datum zahájení: 22.09.2004
  Číslo protokolu: 20030194 Nábor byl ukončen 12.05.2006
  Diagnózy: C180,C19,C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinická studie I./II. fáze zkoumající podávání preparátu BGC 9331 pacientům s pokročilou a/nebo s metastatickou rakovinou žaludku, kteří nepodstoupili chemoterapii
   
  Kód studie: 20/2003 Datum zahájení: 01.04.2004
  Číslo protokolu: BGC 9331-001 Nábor byl ukončen 30.12.2004
  Diagnózy: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Hana Vetchá
  Koordinátoři:
  Multicenter Phase III, open label, randomised study of irinotecan and
  cetuximab versus irinotecan as second line treatment in patient with metastatic EGFR-positive colorectal carcinoma
   
  Kód studie: 11/2003 Datum zahájení: 05.01.2004
  Číslo protokolu: CA225006 Nábor byl ukončen 31.12.2005
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III pro pacienty s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo konečníku, kteří jsou v první linii chemoterapie léčeni oxaliplatinou/
  5- fluorouracilem/leucovorinem a PTK787/ZK222584 nebo placebem
   
  Kód studie: 5/2003 Datum zahájení: 25.07.2003
  Číslo protokolu: CPTK787 0135/306241 Nábor byl ukončen 30.06.2004
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  Prospektivní, náhodná, kontrolovaná, dvojitě slepá, nadnárodní, vícestředisková srovnávací studie imunogenu G17DT v kombinaci s gemcitabinem versus placebo v kombinaci s gemcitabinem u předem neléčených subjektů s lokálně pokročilou / neresekovatelné stadium II a III /, rekurentní chorobou po primární resekci nebo metastatickým / stadium IV / adenokarcinomem slinivky břišní - PC4
   
  Kód studie: 22/2001 Datum zahájení: 01.02.2002
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.10.2002
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  Třetí fáze randomizované, kontrolované studie, srovnávající přežití pacientů s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem (HCC) léčených přípravkem THYMITAQ™ oproti pacientům léčeným doxorubicinem.
   
  Kód studie: 3/2001 Datum zahájení: 01.07.2001
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.06.2002
  Diagnózy: C220-C229
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Kombinovaná chemoterapie Raltitrexed + Oxaliplatina jako léčba II. linie metastatického karcinomu kolorekta
   
  Kód studie: 14/2001 Datum zahájení: 01.06.2001
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.04.2003
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Multicentre phase III open label randomised trial comparing CPT-11 in combination with a 5-FU/FA infusional regimen to the same 5-FU/FA infusional regimen alone as adjuvant treatment of stage II and III colon cancer
   
  Kód studie: 78/2000 Datum zahájení: 16.02.2000
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.03.2002
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  An open label randomized phase 3 study comparing capecitabine with i.v. bolus 5-fluorouracil in combination with low-dose leucovorin as adjuvant chemotherapy in patients who underwent surgery for Dukes C colon cancer
   
  Kód studie: 59/1999 Datum zahájení: 01.10.1999
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.09.2001
  Diagnózy: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ

  Klinické hodnocení fáze 1a/1b zkoumající podávání LY3022855 - inhibitoru CSF-1R v kombinaci s durvalumabem (MEDI4736) u pacientů s pokročilými solidními nádory
   
  Kód studie: 1R/2016 Datum zahájení: 09.10.2017
  Číslo protokolu: I5F-MC-JSCC Nábor byl ukončen 30.07.2018
  Diagnózy: C340-C349,C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Léčebné použití nivolumabu (BMS-936558) u pacientů s pokročilým neskvamózním NSCLC po selhání předchozí systémové terapie a u RCC pacientů selhávajících po předchozí antiangiogenní terapii.
   
  Kód studie: 43/2015 Datum zahájení: 01.12.2015
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 29.04.2016
  Diagnózy: C340-C349,C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab a chemoterapii u pacientů s recidivujícím malobuněčným karcinomem plic, kteří podstoupili v první linii léčbu chemoterapií na bázi platiny.
   
  Kód studie: 23/2015 Datum zahájení: 27.11.2015
  Číslo protokolu: CA209-331 Nábor byl ukončen 21.07.2016
  Diagnózy: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Javelin/ Avelumab EMR 100070-004
  Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III. posuzující avelumab (MSB0010718C)v porovnání s docetaxelem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž došlo k progresi po léčbě dvojkombinací na bázi platiny.
   
  Kód studie: 22/2014 Datum zahájení: 30.10.2015
  Číslo protokolu: EMR 100070-004 Nábor byl ukončen 31.01.2017
  Diagnózy: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení systémové expozice, účinnosti a bezpečnosti ceritinibu v dávce 450 mg a 600 mg užívaného s nízkotučným jídlem, v porovnání s ceritinibem v dávce 750 mg užívaným nalačno u dospělých pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu ALK (ALK pozitivním)
   
  Kód studie: 6R/2015 Datum zahájení: 15.09.2015
  Číslo protokolu: CLDK378A2112 Nábor byl ukončen 23.10.2017
  Diagnózy: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  SLP Nivolumab pro léčbu skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic
   
  Kód studie: 24/2015 Datum zahájení: 24.06.2015
  Číslo protokolu: CA 209 254 Nábor byl ukončen 03.11.2015
  Diagnózy: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková|MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Nekomperativní otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II. Hodnotící přípravek MEDI4736 u pacientů s místně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (III.B – IV.), kteří podstoupili minimálně dva předchozí cykly systémové léčby včetně jednoho cyklu chemoterapie na bázi platiny.
   
  Kód studie: 8R/2014 Datum zahájení: 24.02.2015
  Číslo protokolu: D4191C00003 Nábor byl ukončen 16.12.2015
  Diagnózy: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku MEGF0444 v kombinaci s karboplatinou, paklitaxelem a bevacizumabem u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic, kteří nebyli předléčeni předchozí chemoterapií pro metastatické postižení
   
  Kód studie: 21R/2011 Datum zahájení: 28.03.2012
  Číslo protokolu: MEF4984g Nábor byl ukončen 01.06.2012
  Diagnózy: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  3. fáze multicentrického, randomizovaného, dvojitě zaslepeného klinického hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku BIBF 1120 podávaného prorálně spolu se standardní terapií docetaxelem ve srovnání s placebem podávaným spolu se standardní terapií docetaxelem u pacientů s nemalobuněčnou rakovinou plic stupně IIIB/IV nebo při recidivě po neúspěšné chemotrapii první linie
   
  Kód studie: 8/2009 Datum zahájení: 25.11.2009
  Číslo protokolu: 1199.13 Nábor byl ukončen 30.04.2010
  Diagnózy: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná multicentrická studie, fáze 2b. Léčba Pralatrexate versus Erlotinib u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stádium IIIB/IV po selhání léčby platinou, kteří jsou nebo byli kuřáci.
   
  Kód studie: 19/2007 Datum zahájení: 10.07.2008
  Číslo protokolu: PDX-012 Nábor byl ukončen 01.06.2009
  Diagnózy: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1b/2 přípravku AMG 655 v kombinaci s přípravky Paclitaxel a Carboplatina pro léčbu pokročilého nemalobuněčného zhoubného nádoru plic v první linii.
   
  Kód studie: 4/2008 Datum zahájení: 05.06.2008
  Číslo protokolu: 20060295 Nábor byl ukončen 30.01.2009
  Diagnózy: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:

  NÁDORY KOSTÍ A MĚKKÝCH TKÁNÍ

  Mezinárodní randomizované, kontrolované klinické hodnocení léčby nově diagnostikovaných nádorů
  ze skupiny Ewingových sarkomů (Ewing's Sarcoma Family of Tumours, ESFT)
   
  Kód studie: 37/2014 Datum zahájení: 09.05.2016
  Číslo protokolu: RG_11-152 Nábor probíhá
  Diagnózy: C490-C499,C400-C419
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost Eribulinu s Dakarbazinem u subjektů se sarkomem měkkých tkání
   
  Kód studie: 5/2011 Datum zahájení: 26.01.2012
  Číslo protokolu: E7389-G000-309 Nábor byl ukončen 26.05.2013
  Diagnózy: C490-C499
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Pivotní studie, určující účinnost a bezpečnost AP23573, podávaného jako udržovací léčba pacientům s metastatickým sarkomem měkkých tkání nebo kostí
   
  Kód studie: 16/2007 Datum zahájení: 01.04.2008
  Číslo protokolu: AP23573-07-302 Nábor byl ukončen 30.10.2009
  Diagnózy: C490-C499
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY KŮŽE

  Studie COMBI-APlus:
  Otevřené klinické hodnocení kombinace dabrafenibu s trametinibem (fáze IIIb) v adjuvantní léčbě melanomu s mutací BRAF V600 u stadia III po kompletní resekci, sloužící ke stanovení vlivu upraveného léčebného postupu řešení horečky na její výskyt a závažnost
   
  Kód studie: 14/2018 Datum zahájení: 15.10.2018
  Číslo protokolu: CDRB436F2410 Nábor probíhá
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III srovnávající kombinaci PDR001, dabrafenib a trametinib s kombinací placebo, dabrafenib a trametinib u dříve neléčených pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 v genu BRAF
   
  Kód studie: 32/2016 Datum zahájení: 18.10.2017
  Číslo protokolu: CPDR001F2301 Nábor byl ukončen 09.06.2018
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III hodnotící adjuvantní imunoterapii nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti monoterapii nivolumabem u pacientů po kompletní resekci melanomu stádia IIIb/c/d nebo stádia IV
   
  Kód studie: 2/2017 Datum zahájení: 31.05.2017
  Číslo protokolu: CA209-915 Nábor byl ukončen 20.03.2018
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické klinické hodnocení fáze Ib/III s talimogenem laherparepvekem podávaným v kombinaci s pembrolizumabem při léčbě neresekovatelného melanomu stadia IIIB až IVM1c (MASTERKEY-265)
   
  Kód studie: 4R/2016 Datum zahájení: 08.03.2017
  Číslo protokolu: 20110265 Nábor byl ukončen 26.04.2018
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Jednoramenné, otevřené multicentrické klinické hodnocení s přípravkem nivolumab pro pacienty s histologicky potvrzeným melanomem ve stádiu III.nebo IV., progredujicím po předchozí léčbě obsahující Anti- CTLA – 4 monoklonání protilátku.
   
  Kód studie: 24/2014 Datum zahájení: 26.08.2015
  Číslo protokolu: CA 209-172 Nábor byl ukončen 18.01.2016
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program pro pacienty s diagnózou neresekovatelného, nebo metastazujícího melanomu, u kteých selhala léčba na ipilimumabu.
  Pembrolizumab (MK-3475) je monoklonální protilátka, která se váže na receptor PD-1 a blokuje jeho interakci s PD-L1 a PD-L2, čímž uvolňuje cestou receptoru PD-1 zprostředkovanou inhibici imunitní odpovědi, včetně protinádorové imunitní odpovědi.
   
  Kód studie: 36/2014 Datum zahájení: 26.11.2014
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.03.2017
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.|MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, tříramenné, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící kombinovanou léčbu LGX818 s MEK162 a monoterapii LGX818 v porovnání s vemurafenibem u pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600
   
  Kód studie: 9/2014 Datum zahájení: 06.06.2014
  Číslo protokolu: CMEK162B2301 Nábor byl ukončen 06.10.2015
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené, multicentrické, dvouramenné klinické hodnocení fáze III. porovnávající účinnost přípravku MEK162 a dakarbazinu u pacientů s pokročilým, neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací NRAS.
   
  Kód studie: 3/2013 Datum zahájení: 04.10.2013
  Číslo protokolu: CMEK162A2301 Nábor byl ukončen 20.03.2015
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotící přípravek Nivolumab v monoterapii nebo Nivolumab v kombinaci s Ipiliumumabem versus Ipilimumab v monoterapii u pacientů s nepředléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 7/2013 Datum zahájení: 17.09.2013
  Číslo protokolu: CA 209-067 Nábor byl ukončen 06.01.2014
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program pro léčivé přípravky obsahující léčivé látky Trametinib a Dabrafenib - Trametinib pro léčbu neresekovatelného nebo metastatického melanomu s BRAF (V600) pozitivní mutací
   
  Kód studie: 22/2013 Datum zahájení: 11.09.2013
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 31.03.2018
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  FÁZE III, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE, HODNOTÍCÍ VEMURAFENIB V POROVNÁNÍ S VEMURAFENIBEM V KOMBINACI S PŘÍPRAVKEM GDC-0973 U DŘÍVE NELÉČENÝCH PACIENTŮ S POZITIVNÍ MUTACÍ GENU BRAFV600 S NEODSTRANITELNÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM MELANOMEM
   
  Kód studie: 18/2012 Datum zahájení: 05.06.2013
  Číslo protokolu: GO281141 Nábor byl ukončen 31.12.2013
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotící připravek Vemurafenib (RO5185426) v podpůrné léčbě u pacientů s chirurgicky odstraněným kožním melanomem s mutací genu BRAF a s vysokým rizikem recidivy.
   
  Kód studie: 9/2012 Datum zahájení: 24.05.2013
  Číslo protokolu: GO27826 Nábor byl ukončen 15.06.2015
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě-zaslepené klinické hodnocení fáze III BRAF inhibitoru dabrafenibu a MEK inhibitoru trametinibu v porovnání se dvěma placeby (neúčinné látky) v pooperační léčbě melanomu s mutací BRAF V600E/K.
   
  Kód studie: 19/2012 Datum zahájení: 28.02.2013
  Číslo protokolu: BRF115532 Nábor byl ukončen 22.09.2014
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, multicentrická, randomizovaná, otevřená, aktivně kontrolovaná studie 3. fáze dvou paralelních skupin, porovnávající účinnost a bezpečnost masitinibu v dávce 7,5 mg/kg/den s dakarbazinem v léčbě pacientů s neoperovatelným nebo metastatickým melanomem ve III. nebo IV. stádiu, nesoucím mutaci v juxta membránové doméně c-kit.
   
  Kód studie: 25/2010 Datum zahájení: 18.09.2012
  Číslo protokolu: AB08026 Nábor byl ukončen 11.09.2014
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená studie fáze I/II, která hodnotí bezpečnost, imunogennnost a klinickou aktivitu recPRAME + AS15 antigen jako první linie léčby pacientů s PRAME-positivním metastatickým melanomem
   
  Kód studie: 11/2010 Datum zahájení: 18.06.2012
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s ipilimumabem v dávce 3 mg/kg versus 10 mg/kg u dříve léčených či neléčených pacientů s neodstranitelným nebo metastazujícím nádorem kůže
   
  Kód studie: 28/2011 Datum zahájení: 18.05.2012
  Číslo protokolu: CA 184-169 Nábor byl ukončen 26.06.2012
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie s rozšířeným vstupem hodnotící vemurafenib ( RO5185426) u pacientů s metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 11/2011 Datum zahájení: 27.07.2011
  Číslo protokolu: MO25515 Nábor byl ukončen 31.12.2012
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program (SLP) pro ipilimumab u pacientů s předléčeným pokročilým melanomem
   
  Kód studie: 26/2010 Datum zahájení: 26.11.2010
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 17.05.2012
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze II srovnávající účinnost AZD 6244 v kombinaci s dakarbazinem oproti samotnému dakarbazinu u pacientů s BRAF pozitivní mutací pokročilého melanomu nebo primárně neznámého melanomu v I. linii léčby
   
  Kód studie: 12/2009 Datum zahájení: 03.11.2009
  Číslo protokolu: D1532C00006 Nábor byl ukončen 20.02.2010
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, fáze III.K posouzení účinnosti MAGE A3 + AS 15 ASCI pozitivním melanomem fáze III: po resekci s lymfatickými uzlinami.
   
  Kód studie: 14/2008 Datum zahájení: 19.02.2009
  Číslo protokolu: 111482 MAGE3-AS15-ME Nábor byl ukončen 28.02.2011
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Adjuvantní imunoterapie monoklonální protilátkou anti-CTLA-4 (ipilimumab) v porovnání s placebem po kompletní resekci vysoce rizikového melanomu stádia III: randomizovaná dvojitě slepá studie fáze 3 EORTC Melanoma Group
   
  Kód studie: 9/2008 Datum zahájení: 10.02.2009
  Číslo protokolu: CA 184-029 Nábor byl ukončen 30.06.2011
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Význam Temozolomidu/ Temodal/ v adjuvantní pooperační léčbě pokročilého
  primárního kožního melanomu.
   
  Kód studie: 15/2001 Datum zahájení: 15.04.2001
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.06.2003
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY PRSU

  Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 s abemaciclibem v kombinaci se standardní adjuvantní endokrinní léčbou oproti samostatné standardní adjuvantní endokrinní léčbě u pac v časném stádiu HR pozitivního, HER2 negativního nádoru prsu s postižením uzlin a vysokým rizikem rekurence
   
  Kód studie: 7/2018 Datum zahájení: 11.09.2018
  Číslo protokolu: I3Y-MC-JPCF Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení fáze II s disulfiramem a mědí u metastatického karcinomu prsu.
   
  Kód studie: 2A/2018 Datum zahájení: 29.05.2018
  Číslo protokolu: 2016-1-DSF-MBC Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:
  DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ IPATASERTIB V KOMBINACI S PAKLITAXELEM V LÉČBĚ PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU TROJITĚ NEGATIVNÍM NEBO HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM A HER2 NEGATIVNÍM, KTERÉ MAJÍ ZMĚNU V PIK3CA/AKT1/PTEN
   
  Kód studie: 23/2017 Datum zahájení: 10.04.2018
  Číslo protokolu: CO40016 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřená studie fáze III. hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu v kombinaci s letrozolem při léčbě premenopauzálních nebo postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivními receptory a HER 2 negativním, pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění.
   
  Kód studie: 30/2016 Datum zahájení: 16.05.2017
  Číslo protokolu: CLEE011A2404 Nábor byl ukončen 12.01.2018
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze II. porovnávající monoterapii perorálním vinorelbinem jako chemoterapii první linie podávanou ve dvou různých schématech pacientům s pokročilým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 36R/2015 Datum zahájení: 04.04.2017
  Číslo protokolu: PM 0259 CA233B0 Nábor byl ukončen 20.11.2017
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Neuritogen a neuropatická bolest u pacientek s karcinomem prsu - observační studie
   
  Kód studie: 23/2016 Datum zahájení: 02.01.2017
  Číslo protokolu: Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab
  (MK-3475) v kombinaci s chemoterapií oproti placebu v kombinaci s chemoterapií u dříve neléčeného, lokálně rekurentního, neoperabilního nebo metastazujícího triple negativního karcinomu prsu - (KEYNOTE-355)
   
  Kód studie: 21/2016 Datum zahájení: 15.12.2016
  Číslo protokolu: MK-3475-355 Nábor byl ukončen 25.04.2018
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 2 s abemaciclibem a tamoxifenem nebo abemaciclibem samotným u žen s předléčeným HR pozitivním a HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 7R/2016 Datum zahájení: 23.09.2016
  Číslo protokolu: I3Y-MC-JPCG Nábor byl ukončen 02.05.2017
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Margetuximab - SOPHIA

  Randomizovaná studie fáze III porovnávající Margetuximab s chemoterapií a Trastuzumab s chemoterapií při léčbě pacientů s HER 2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu, kteří podstoupili dvě předchozí anti HER 2 terapie a vyžadují systémovou léčbu.
   
  Kód studie: 19/2015 Datum zahájení: 14.07.2016
  Číslo protokolu: CP-MGAH22-04 Nábor byl ukončen 14.09.2018
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřené, multicentrické, víceramenné klinické hodnocení fáze II hodnotící ceritinib u pacientů s pokročilými solidními nádory a hematologickými malignitami s genetickými abnormalitami v kináze anaplastického lymfomu (ALK)
   
  Kód studie: 25R/2015 Datum zahájení: 18.03.2016
  Číslo protokolu: CLDK 378A2407 Nábor byl ukončen 08.12.2017
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená multicentrická mezinárodní studie fáze 2 zkoumající účinnost a bezpečnost přípravku GTx-024 na pokročilý, androgenní receptor-pozitivní triple negativní karcinom prsu (AR+ TNBC)
   
  Kód studie: 14R/2015 Datum zahájení: 23.02.2016
  Číslo protokolu: G200901 Nábor byl ukončen 21.07.2016
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící přípravek MCS110 v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem při léčbě pokročilého triple-negativního karcinomu prsu (TNBC)
   
  Kód studie: 3R/2015 Datum zahájení: 19.01.2016
  Číslo protokolu: CMCS110Z2201 Nábor byl ukončen 19.06.2017
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 paklitaxelu v kombinaci s reparixinem ve srovnání se samotným paklitaxelem podávanými jako léčba první linie u metastatického trojitě negativního karcinomu prsu (FRIDA)
   
  Kód studie: 11R/2015 Datum zahájení: 13.10.2015
  Číslo protokolu: REP0114 Nábor byl ukončen 20.07.2018
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnocení ribociclibu v kombinaci s fulvestrantem pro postmenopausální pacientky s pokročilým HER2 negativním karcinomem prsu s pozitivními receptory ER/PR po maximálně jedné předchozí linii endokrinní léčby pokročilého onemocnění
   
  Kód studie: 1/2015 Datum zahájení: 21.07.2015
  Číslo protokolu: CLEE011F2301 Nábor byl ukončen 13.05.2016
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící bezpečnost a účinnost přidání Veliparibu a carboplatiny versus přidání carboplatiny ke standardní neoadjuvantní chemoterapií u pacientek v raném stadiu triple negativního karcinomu prsu.
   
  Kód studie: 5/2014 Datum zahájení: 28.04.2015
  Číslo protokolu: M14-011 Nábor byl ukončen 17.02.2016
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická studie fáze I/II sestávající z Run-in fáze hodnocení bezpečnosti podání AZD5363 v kombinaci s paclitaxelem u pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, která je následována randomizovaným rozšířením porovnávajícím podání AZD5363 v kombinaci s paclitaxelem oproti paclitaxelu s placebem u pacientů, rozdělených podle ne/přítomnosti mutace PIK3CA, s ER pozitivním pokročilým nebo metastatickým nádorem prsu (BEECH).
   
  Kód studie: 30R/2014 Datum zahájení: 17.03.2015
  Číslo protokolu: D3610C00002 Nábor byl ukončen 22.02.2016
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s carboplatinou, paclitaxelem a s PARP inhibitorem veliparib (ABT-888) nebo bez něj u pacientů s HER2-negativním metastatickým nebo lokálně pokročilým neoperovatelným karcinomem prsu asociovaným s BRCA.
   
  Kód studie: 10/2014 Datum zahájení: 02.12.2014
  Číslo protokolu: M12-914 Nábor byl ukončen 30.11.2017
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÉ MULTICENTRICKÉ OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III. POROVNÁVAJÍCÍ TRASTUZUMAB S PERTUZUMABEM A TAXANEM PO LÉČBĚ ANTRACYKLINY A TRASTUZUMAB EMTANSIN S PERTUZUMABEM PO LÉČBĚ ANTRACYKLINY JAKO PŘÍDAVNOU LÉČBU U PACIENTŮ S OPEROVATELNÝM HER2 POZITIVNÍM PRIMÁRNÍM KARCINOMEM PRSU
   
  Kód studie: 11/2013 Datum zahájení: 30.05.2014
  Číslo protokolu: BO28407 Nábor byl ukončen 22.05.2015
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie olaparibem oproti lékařem zvolené chemoterapii podávané pacientům s metastatickým nádorem prsu se zárodečnou mutací genů BRCA 1/2
   
  Kód studie: 30/2013 Datum zahájení: 27.05.2014
  Číslo protokolu: D0819C0003 Nábor byl ukončen 31.10.2015
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie LEE011 v kombinaci s letrozolem pro postmenopausální pacientky s receptory ER/PR pozitivním a HER2 negativním s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, které dosud nebyly léčeny pro pokročilé onemocnění
   
  Kód studie: 27/2013 Datum zahájení: 29.04.2014
  Číslo protokolu: CLEE011A2301 Nábor byl ukončen 30.01.2015
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku ABP 980 v porovnání s Trastuzumabem u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu v raném stadiu
  Klinická studie fáze III
   
  Kód studie: 1/2013 Datum zahájení: 14.01.2014
  Číslo protokolu: ABP 980 Nábor byl ukončen 21.09.2015
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená, dvojramenná studie fáze III., s neratinibem a capecitabinem nebo lapatinibem a capecitabinem u pacientek s metastatickým HER2+ ca prsu , které obdržely dva nebo více režimů HER2 cílené léčby pro léčbu metastatického onemocnění.
   
  Kód studie: 5/2013 Datum zahájení: 24.09.2013
  Číslo protokolu: PUMA-NER-1301 Nábor byl ukončen 23.06.2017
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III přípravku BKM120 s fulvestrantem u postmenopauzálních žen s HER2 negativním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory s progresí během nebo po léčbě inhibitory aromatázy
   
  Kód studie: 20/2013 Datum zahájení: 24.09.2013
  Číslo protokolu: CBKM120F2302 Nábor byl ukončen 28.06.2014
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, otevřená, randomizovaná, neoadjuvantní studie hodnotící přípravek LCL161s nebo bez přidání Paklitaxelu weekly u pacientek s triple negativním karcinomem prsu
   
  Kód studie: 23R/2012 Datum zahájení: 16.07.2013
  Číslo protokolu: CLCL161A2201 Nábor byl ukončen 14.01.2014
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE II POROVNÁVAJÍCÍ PAKLITAXEL S PRÍPRAVKEM GDC-0941 A PAKLITAXEL S PLACEBEM U PACIENTEK S LOKÁLNĚ RECIDIVUJÍCÍ NEBO METASTÁZUJÍCÍ RAKOVINOU PRSU
   
  Kód studie: 22R/2012 Datum zahájení: 24.06.2013
  Číslo protokolu: GO28509 Nábor byl ukončen 13.05.2014
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze IIa hodnotící bezpečnost a účinnost AZD4557 v kombinaci s fulvestrantem oproti samotnému fulvestrantu u žen s ER+ nádorem prsu s FGFR1 polyzomií nebo genovou amplifikací, které zprogredovaly po jedné předcházející hormonální léčbě (adjuvantní nebo první linie pokročilého metastatického nádoru prsu)
   
  Kód studie: 10R/2011 Datum zahájení: 18.06.2013
  Číslo protokolu: D2610C00003 Nábor byl ukončen 13.05.2014
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  PRESENT“: Prevence recidivy u raného stádia uzlinově pozitivního karcinomu prsu s nízkou až střední expresí HER2 léčeného přípravkem NeuVax™ (PH3-01)
   
  Kód studie: 21/2012 Datum zahájení: 11.06.2013
  Číslo protokolu: PH3-01 Nábor byl ukončen 23.02.2015
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 přípravku BKM120 v kombinaci s paklitaxelem u pacientek s HER2 negativním inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s aktivovanou nebo neaktivovanou signální dráhou PI3K
   
  Kód studie: 10R/2012 Datum zahájení: 04.01.2013
  Číslo protokolu: CBKM120F2202 Nábor byl ukončen 27.08.2014
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze 2 pro posouzení účinnosti a snášenlivosti veliparibu v kombinaci s temozolomidem nebo veliparibu v kombinaci s karboplatinou a paclitaxelem oproti placebu plus karboplatina a paclitaxel, u pacientů s mutací BRCA1 nebo BRCA2 a s metastatickou rakovinou prsu
   
  Kód studie: 27R/2011 Datum zahájení: 06.11.2012
  Číslo protokolu: M12-895 Nábor byl ukončen 01.12.2014
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicenrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávající chemoterapii s trastuzumabem a placebem proti chemoterapii s trastuzumabem a pertuzumabem jako podpůrnou léčbu u pacientů s operovatelným HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu
   
  Kód studie: 26/2011 Datum zahájení: 26.06.2012
  Číslo protokolu: BIG4-11/BO25126/TOC4 Nábor byl ukončen 20.06.2013
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  6/12: Nerandomizovaná, prospektivní, dvoukohortová, multicentrická, mezinárodní otevřená studie k posouzení asistovaného a samo-aplikovaného subkutánního podání trastuzumabu jako adjuvantní terapie u pacientek s operabilním HER2 pozitivním časným karcinomem prsu
   
  Kód studie: 6/2012 Datum zahájení: 12.06.2012
  Číslo protokolu: MO28048 Nábor byl ukončen 12.12.2013
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II, hodnotící účinky GDC-0941 nebo GDC-0980 v kombinaci s Fulvestrantem oproti účinkům placeba v kombinaci s fulvestrantem v léčbě pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu u pacientek rezistentních na léčbu inhibitory aromatázy - II. část
   
  Kód studie: 13R/2011 Datum zahájení: 29.05.2012
  Číslo protokolu: GDC4950g Nábor byl ukončen 18.07.2013
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  III.fáze, randomizovaná, multicentrická, odslepená studie hodnotící účinnost TDM1 v porovnání s léčbou na základě rozhodnutí lékaře u pacientů s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu, kteří již byli léčeni nejméně dvěma režimy HER2 cílené léčby.
   
  Kód studie: 18/2011 Datum zahájení: 31.01.2012
  Číslo protokolu: BO25734/TDM4997g Nábor byl ukončen 01.10.2012
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, tříramenná, multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost TDM-1 u pac. s HER2-poz. progresivním nebo rekuretním lokálně pokročilým nebo dříve neléčeným metastatickým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 6/2010 Datum zahájení: 22.10.2010
  Číslo protokolu: BO22589 Nábor byl ukončen 15.02.2012
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, hodnotící Denosumab v adjuvantním podání pacientkám s časným stadiem karcinomu prsu s vysokým rizikem rekurence
   
  Kód studie: 10/2010 Datum zahájení: 05.10.2010
  Číslo protokolu: 20060359 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Fáze II, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost AZD8931 v kombinaci s anastrozolem, ve srovnání se samostatným anastrozolem u postmenopauzálních pacientek s pozitivními hormonálními receptory
   
  Kód studie: 24/2009 Datum zahájení: 05.10.2010
  Číslo protokolu: D0102C00004 Nábor byl ukončen 22.05.2012
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Studie fáze II, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická, randomizovaná, porovnávající dobu do progrese u pacientek s AZD8931 v kombinaci s paklitaxelem weekly v porovnání s AZD8931 placebo s paklitaxelem weekly.
   
  Kód studie: 18/2009 Datum zahájení: 21.09.2010
  Číslo protokolu: D0102C00003 Nábor byl ukončen 18.03.2011
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící podání Neratinibu / HKI-272/ po léčbě trastuzumabem u pacientek s Early-stage HER-2/neu karcinomem prsu
   
  Kód studie: 22/2009 Datum zahájení: 11.03.2010
  Číslo protokolu: 3144A2-3004-WW Nábor byl ukončen 01.09.2011
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná studie hodnotící kombinaci Everolimus a Exemestan v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu postmenopauzálních pacientek s pozitivními estrogenovými receptory a již předléčenými Letrozolem nebo Anastrozolem
   
  Kód studie: 14/2009 Datum zahájení: 23.02.2010
  Číslo protokolu: CRAD001Y2301 Nábor byl ukončen 31.12.2010
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, studie, srovnávající účinnost pertuzumabu v kombinaci s capecitabinem a trastuzumabem versus capecitabine a trastuzumab, u pacientů s HER 2+ metastatickým karcinomem prsu, léčenými trastuzumabem po progresi.
   
  Kód studie: 17/2009 Datum zahájení: 25.01.2010
  Číslo protokolu: MO22324 - RO4368451 Nábor byl ukončen 10.07.2013
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Klinická studie fáze II Deforolimus (AP23573,MK-8669), mTOR inhibitor v kombinaci s trastuzumabem u pacientek HER2 pozitivních s metastatickým karcinomem prsu, po předchozí léčbě trastuzumabem
   
  Kód studie: 12/2008 Datum zahájení: 15.01.2009
  Číslo protokolu: AP 23573-08-207 Nábor byl ukončen 31.07.2009
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná fáze II Ixabepilone samostatně a Ixabepilone plus Cetuximab v první linii léčby pro ženy s triple negativním (ER, PR, Her2 negativní) lokálně pokročilým neresekabilním a/nebo metastatickým karcinomem prsu
   
  Kód studie: 2/2008 Datum zahájení: 21.07.2008
  Číslo protokolu: CA163-139 Nábor byl ukončen 30.11.2009
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, fáze III studie srovnávající kombinaci Pazopanib a Lapatinib versus Lapatinib v monoterapii u pacientek s ErB2 overexpresí u pacientek s inflamatorním karcinomem prsu
   
  Kód studie: 18/2007 Datum zahájení: 07.05.2008
  Číslo protokolu: VEG108838 Nábor byl ukončen 30.10.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Mezinárodní, multicentrická, otevřená studie fáze 3, s adjuvantním bevacizumabem pro triple negativní karcinom prsu
   
  Kód studie: 14/2007 Datum zahájení: 31.03.2008
  Číslo protokolu: BO20289 Nábor byl ukončen 30.12.2009
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevření studie fáze III s neoadjuvantním lapatinibem, trastuzumabem a jejich kombinací plus paklitaxel pro HER2/ErbB2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu
   
  Kód studie: 8/2007 Datum zahájení: 05.12.2007
  Číslo protokolu: EGF106903 Nábor byl ukončen 30.12.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevření studie fáze III s adjuvantním lapatinibem a herceptinem (samostatně, v kombinaci a sekvetně) pro HER2/ErbB2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu
   
  Kód studie: 7/2007 Datum zahájení: 25.07.2007
  Číslo protokolu: EGF106708 Nábor byl ukončen 30.09.2010
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ /DCIS/ of the female breast
   
  Kód studie: 9/2007 Datum zahájení: 15.05.2007
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.12.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jana Růžičková
  A phase 3 open label, randomized parallel two arm multicenter study of E7389 versus treatment of physician´s choice in patients with locally recurrent or metastatic breast cancer, previously treated with at least two and a maximum of five prior chemotherapy regimens, including an anthracycline and a taxane.
   
  Kód studie: 35/2006 Datum zahájení: 15.03.2007
  Číslo protokolu: E7389-G000-3 Nábor byl ukončen 30.11.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení s rozšířeným přístupem k léčbě lapatinibem a kapecitabinem u nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s nadměrnou expresí ErbB2
   
  Kód studie: 31/2006 Datum zahájení: 01.02.2007
  Číslo protokolu: EGF103659 Nábor byl ukončen 30.10.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze 3 docetaxelu v kombinaci se sunitinibem v porovnání s docetaxelem samotným v léčbě první linie u pacientek s pokročilým karcinomem prsu
   
  Kód studie: 33/2006 Datum zahájení: 18.01.2007
  Číslo protokolu: A6181064 Nábor byl ukončen 30.07.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Otevřená studie fáze III podání bevacizumabu ( Avastin ) a chemoterapie taxany v monoterapii nebo v kombinaci v první linii léčby pro lokálně recidivující nebo metastatický karcinom prsu.
   
  Kód studie: 17/2006 Datum zahájení: 17.01.2007
  Číslo protokolu: M19391 Nábor byl ukončen 30.11.2007
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená,multicentrická,placebem kontrolovaná studie s adjuvantním podáváním Lapatinibu u pacientek s časným stádiem a s ERB2 overexpresí karcinomu prsu
   
  Kód studie: 16/2006 Datum zahájení: 12.10.2006
  Číslo protokolu: EGF105485 Nábor byl ukončen 30.05.2008
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřená,randomizovaná ,multicentrická studie s paralelními skupinami ke srovnání Zoladex 10,8mg podávaného jednou za 12 týdnů s přípravkem Zoladex 3,6mgpodávaným jednou za 4 týdny u žen před menopauzou s rozvinutou rakovinou prsu pozitivní na estrogenové receptory
   
  Kód studie: 3/2006 Datum zahájení: 04.04.2006
  Číslo protokolu: D8664C00008 Nábor byl ukončen 30.07.2007
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III posuzující lapatinib v kombinaci s trastuzumabem ve srovnání s monoterapií lapatinibem u pacietnek s metastazujícím zhoubným nádorem prsu, jejichž onemocnění progredovalo při léčebných režimech obsahujících trastuzumab
   
  Kód studie: 2/2006 Datum zahájení: 28.03.2006
  Číslo protokolu: EGF104900 Nábor byl ukončen 30.01.2007
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie II. fáze, která srovnává efekt a toleranci Fulvestrantu / FASLODEX/ 500 mg s Anastrazolem / ARIMIDEX/ 1 mg podaných jako první linie léčby u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory
   
  Kód studie: 12/2005 Datum zahájení: 02.02.2006
  Číslo protokolu: D6995C00006 Nábor byl ukončen 30.10.2006
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Klinická studie III. fáze, která hodnotí kombinaci Epothilonu
  BMS-247550 a capecitabinu versus capecitabin u pacientů s pokročilým karcinomem prsu předléčenými antracykliny a taxany
   
  Kód studie: 18/2004 Datum zahájení: 10.09.2004
  Číslo protokolu: CA 163-048 Nábor byl ukončen 30.09.2006
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná, klinická studie III. fáze, která hodnotí podání orálního GW572016 v kombinaci s Paklitaxelem u pacientů dříve neléčených pro pokročilý nebo metastatický karcinom prsu
   
  Kód studie: 2/2004 Datum zahájení: 25.05.2004
  Číslo protokolu: EGF30001 Nábor byl ukončen 30.05.2005
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná multicentrická klinická studie III. fáze, srovnávající kombinaci GW572016 + Letrozol versus Letrozol u pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu a s estrogen/progesteron pozitivními receptory
   
  Kód studie: 3/2004 Datum zahájení: 23.04.2004
  Číslo protokolu: EGF30008 Nábor byl ukončen 30.10.2006
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Macková, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická klinická studie, fáze III, která srovnává účinnost a snášenlivost Fulvestrantu / FASLODEXTM/ 500 mg s Fulvestrantem / FASLODEXTM/ 250 mg při léčbě žen po menopauze s pokročilou rakovinou prsu, s přítomným estrogenovým receptorem, která progreduje či relabuje po předchozí endokrinní léčbě
   
  Kód studie: 10/2004 Datum zahájení: 09.02.2004
  Číslo protokolu: D6997C0002 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  II.fáze multicentrické klinické studie srovnávající
  Arimidex+placebo versus Arimidex+ Iressa v neoadjuvantní
  léčbě postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu stádium I-IIIB a pozitivními receptory
   
  Kód studie: 16/2003 Datum zahájení: 01.01.2004
  Číslo protokolu: ZD1839IL/0223 Nábor byl ukončen 30.07.2005
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  Multicentrická , randomizovaná studie III.fáze srovnávající docetaxel v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem /TAC/ proti doxorubicinu s cyklofosfamidem s následnou aplikací docetaxelu /AC®T/ v adjuvantní léčbě u pacientek s operabilním karcinomem prsu, s pozitivními uzlinami a u pacientek HER2NEU negativní.
   
  Kód studie: 25/2001 Datum zahájení: 01.06.2002
  Číslo protokolu: BCIRG005/Taxgma 301 Nábor byl ukončen 31.12.2002
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Multicentrická randomizovaná studie fáze III srovnávající kombinaci doxorubicin a cyklofosfamid s následnou aplikací docetaxelu / AC®T / proti kombinaci doxorubicin a cyklofosfamid s následnou aplikací docetaxelu a trastuzumabu / AC®TH/ a proti kombinaci docetaxel, platinová sůl a trastuzumab / TCH / a adjuvantní léčbě nemocných s operabilním karcinomem prsu s pozitivními uzlinami nebo vysoce rizikových pacientek s negativními uzlinami a se změnami genu HER2NEU. - BCIRG - 006 / TAX GMA - 302
   
  Kód studie: 20/2001 Datum zahájení: 01.06.2002
  Číslo protokolu: BCIRG006/Taxgma 302 Nábor byl ukončen 31.12.2003
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  A randomised, double-blind, study comparing ARIMIDEX with NOLVADEX as neo-adjuvant and adjuvant treatment in post-menopausal women with large operble or potentially-operable, locally advanced, ER+ and/or PR+ breast cancer
   
  Kód studie: 1/2001 Datum zahájení: 01.03.2001
  Číslo protokolu: PROACT (1033IL/0039) Nábor byl ukončen 30.06.2003
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  Randomised double-blind trial in postmenopausal women with primary breast cancer who have received adjuvant tamoxifen for 2-3 years , comparing subsequent adjuvant exemestane treatment with further tamoxifen
   
  Kód studie: 51/1999 Datum zahájení: 18.03.1999
  Číslo protokolu: A5991012 Nábor byl ukončen 30.08.2001
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Michaela Všianská
  Koordinátoři:
  Multicentrická studie, fáze III, hodnotící efekt léčby docetaxelem, podávaným buď sekvenčně nebo v kombinaci s doxorubicinem, po kterém následuje kombinace s CMF, ve srovnání s doxorubicinem, podávaným samostatně nebo v kombinaci s cyklofosfamidem s následným podáním CMF v adjuvantní léčbě u pacientek s karcinomem prsu s pozitivními axillárními uzlinami.
   
  Kód studie: 62/1998 Datum zahájení: 10.10.1998
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.07.2000
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá III. fáze klinické studie srovnávající hormonální terapii letrozol 2,5 mg versus tamoxifen 20 mg v adjuvantní léčbě Ca prsu u postmenopauzálních pacientek
   
  Kód studie: 48/1998 Datum zahájení: 01.04.1998
  Číslo protokolu: CFEM3450019/BIG 1-98 Nábor byl ukončen 30.08.1999
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  A Randomised, double-blind trial comparing Arimidex alone with Nolvadex alone with Arimidex and Nolvadex in combination, as adjuvant treatment in postemenopausal women with breast cancer
   
  Kód studie: 29/1997 Datum zahájení: 01.01.1997
  Číslo protokolu: 1033IL/0029 Nábor byl ukončen 30.04.1998
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková

  GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY

  Otevřená, jednoramenná, multicentrická klinická studie fáze II hodnotící účinnost udržovací léčby přípravkem DCVAC/OvCa u pacientek po léčbě standardní chemoterapií s první recidivou epiteliálního karcinomu vaječníků citlivých na léčbu platinou
   
  Kód studie: 33R/2017 Datum zahájení: 16.02.2018
  Číslo protokolu: SOV06 Nábor probíhá
  Diagnózy: C56,C570,C482
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  ARIEL4 (Assessment of Rucaparib In Ovarian CancEr TriaL): Multicentrická, randomizovaná studie fáze 3, srovnávající rucaparib s chemoterapií u pacientek s relabujícím zhoubným epiteliálním novotvarem ovaria, vejcovodu nebo primárně peritonea, s vysokým gradingem a pozitivní mutací BRCA
   
  Kód studie: 9/2016 Datum zahájení: 06.04.2017
  Číslo protokolu: CO-338-043 Nábor probíhá
  Diagnózy: C56,C570,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Mária Zvaríková
  Koordinátoři:
  Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení posuzující klinickou účinnost a bezpečnost tobolek Lynparza (Olaparib) při udržovací monoterapii pacientek s karcinomem vaječníku s mutací BRCA citlivým na léčbu platinou, u nichž došlo k relapsu a které úplně nebo částečně odpovídají na chemoterapii založenou na platině
   
  Kód studie: 12/2015 Datum zahájení: 10.12.2015
  Číslo protokolu: D0816C00012 Nábor byl ukončen 30.06.2018
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Mária Zvaríková
  Koordinátoři:
  Studie fáze II kridamonu sodného ve spojení s progestinovou léčbou u pacientek negativních na receptor progesteronu s přetrvávajícím karcinomem endometria
   
  Kód studie: 14R/2014 Datum zahájení: 01.07.2015
  Číslo protokolu: VX-EC-2-2013 Nábor byl ukončen 10.01.2017
  Diagnózy: C541-C542
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Studie MILO (MEK Inhibitor in Low-grade Serous Ovarian Cancer): Mezinárodní, randomizovaná, otevřená studie fáze 3 připravku MEK162 v porovnání s chemoterapií podle výběru lékaře u pacientek s rekurentními nebo perzistentními serózními karcinomy vaječníku, vejcovodu nebo s primárními karcinomy pobřišnice nízkého stupně.
   
  Kód studie: 18/2013 Datum zahájení: 26.06.2014
  Číslo protokolu: ARRAY-162-311 Nábor byl ukončen 06.04.2016
  Diagnózy: C56,C570
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované dvouramenné hodnocení srovnávající přípravek AEZS-108 s doxorubicinem v terapii druhé linie lokálně pokročilého, recidivujícího nebo metastatického karcinomu endometria
   
  Kód studie: 14/2013 Datum zahájení: 31.10.2013
  Číslo protokolu: AEZS-108-050 Nábor byl ukončen 29.06.2015
  Diagnózy: C541-C542
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, nezaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přídavku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina a gemcitabin) u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem citlivým na platinu.
   
  Kód studie: 16R/2013 Datum zahájení: 23.10.2013
  Číslo protokolu: SOV02 Nábor byl ukončen 30.03.2015
  Diagnózy: C56,C570
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II se třemi rameny hodnotící účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii první linie (karboplatina a paklitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníku
   
  Kód studie: 15/2013 Datum zahájení: 23.10.2013
  Číslo protokolu: SOV01 Nábor byl ukončen 20.09.2018
  Diagnózy: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení pro ženy s karcinomem ovarií rezistentním vůči platině, které hodnotí přípravek EC145 v kombinaci s Doxilem/Caelyxem
   
  Kód studie: 9R/2011 Datum zahájení: 20.06.2013
  Číslo protokolu: EC-FV-06 Nábor byl ukončen 07.05.2014
  Diagnózy: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení III. fáze porovnávající přínos AMG 386 a paklitaxelu 1 x týdně oproti kombinaci placeba a paklitaxelu 1 x týdně v léčbě žen s rekurentním na platinu částečně senzitivním, nebo rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníku, primárně peritoneálním karcinomem nebo karcinomem vejcovodu
   
  Kód studie: 24/2010 Datum zahájení: 22.02.2011
  Číslo protokolu: 20090508 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojtě zaslepená studie Fáze III., zkoumající účinnost a bezpečnost hodnoceného přípravku BIBF1120 (angiogenetický inhibitor) v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem versus placebo s karboplatinou a paklitaxelem u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem.
   
  Kód studie: 8/2010 Datum zahájení: 18.10.2010
  Číslo protokolu: BI 1199.15 Nábor byl ukončen 09.03.2011
  Diagnózy: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Protocol CA163196:
  Studie fáze III otevřená, randomizovaná, 2 ramenná studie s Ixabepilonem podávaným každých 21 dní oproti Paclitaxelu nebo Doxorubicinu podávanému každých 21 dní, u pacientek s pokročilým karcinomem endometria, které již byly léčeny
  CHT na bázi platiny
   
  Kód studie: 9/2010 Datum zahájení: 31.08.2010
  Číslo protokolu: CA 163-196 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C540-C549
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, srovnávací, multicentrická studie, porovnávající účinnost a snášenlivost olaparibu přidaného ke kombinaci paklitaxelu a karboplatiny v porovnání se samotnou kombinací paklitaxelu a karboplatiny u pacientek s pokročilým serózním nádorem vaječníků citlivým na platinu.
   
  Kód studie: 26/2009 Datum zahájení: 08.03.2010
  Číslo protokolu: D0810C00041 Nábor byl ukončen 15.01.2011
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze II ke zhodnocení účinnosti přípravku AZD2281 v léčbě pacientek se seriózním nádorem ovaria citlivým na platinu, které dříve absolvovaly nejméně dvě léčebné linie obsahující platinu.
   
  Kód studie: 9/2009 Datum zahájení: 22.09.2009
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 09.12.2009
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná klinická studie fáze II srovnávající účinek ridaforolimu a progestinu nebo chemoterapie u pacientek s pokročilým endometriálním karcinomem
   
  Kód studie: 8/2008 Datum zahájení: 08.01.2009
  Číslo protokolu: AP 23573-07-205 Nábor byl ukončen 28.02.2010
  Diagnózy: C540-C549
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie udržovací terapie Abagovomabem u pacientů s epiteliálním ovariálním karcinomem po úplné odpovědi na chemoterapii první linie
   
  Kód studie: 27/2006 Datum zahájení: 30.03.2007
  Číslo protokolu: MYNABA1X-ABA1XX Nábor byl ukončen 30.12.2008
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Bláha
  Koordinátoři:
  Randomizovaná klinická studie III. fáze, která srovnává TLK286 versus Doxilâ / Caelyxâ nebo Hycamtinâ jako tření linii u pacientek s refrakterním nebo resistentním karcinomem ovaria
   
  Kód studie: 10/2003 Datum zahájení: 01.01.2004
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.11.2004
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alfréd Dörr,CSc.
  Koordinátoři:
  Treatment of peritoneal disease in ovarian cancer a multicentre study investigating the effect of intraperitoneally administered 90Y – Theragyn on intraperitoneal disease in ovarian cancer patients
   
  Kód studie: 7/2003 Datum zahájení: 01.12.2003
  Číslo protokolu: TOPDOC Nábor byl ukončen 31.12.2003
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Actimmune / Interferon gama-1b/ v kombinaci s
  chemoterapií ( karboplatina /paklitaxel)
  pro prvotní terapii pokročilého ovariálního nebo primárního peritoneálního karcinomu
   
  Kód studie: 26/2001 Datum zahájení: 01.01.2003
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.04.2004
  Diagnózy: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alfréd Dörr,CSc.
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )

  NÁDORY MOČOVÉHO SYSTÉMU

  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ POKRAČOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ PRO PACIENTY, KTEŘÍ SE V MINULOSTI ÚČASTNILI NĚKTERÉHO Z KLINICKÝCH HODNOCENÍ ATEZOLIZUMABU, JEHOŽ ZADAVATELEM BYLY SPOLEČNOSTI GENENTECH A/NEBO F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD
   
  Kód studie: 19/2017 Datum zahájení: 12.07.2018
  Číslo protokolu: BO39633 Nábor probíhá
  Diagnózy: C671-C679
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo standardní chemoterapií oproti standardní chemoterapii u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem.
   
  Kód studie: 29/2017 Datum zahájení: 05.03.2018
  Číslo protokolu: CA209-901 Nábor probíhá
  Diagnózy: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 ke zjištění bezpečnosti a účinnosti Lenvatinibu ve dvou různých počátečních dávkách (18mg oproti 14mg jednou denně) v kombinaci s Everolimem (5mg jednou denně) jakožto následné terapie po jedné předchozí léčbě zamířené na VEGF u pacientů s karcinomem renálních buněk
   
  Kód studie: 36R/2016 Datum zahájení: 05.12.2017
  Číslo protokolu: E7080-G000-218 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s everolimem nebo pembrolizumabem oproti samotnému sunitinibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk (CLEAR)
   
  Kód studie: 24/2016 Datum zahájení: 27.10.2017
  Číslo protokolu: E7080-G000-307 Nábor byl ukončen 20.09.2018
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu
   
  Kód studie: 8R/2017 Datum zahájení: 06.10.2017
  Číslo protokolu: CPZP034A2410 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD-L1) JAKO ADJUVANTNÍ LÉČBU U PACIENTŮ S RENÁLNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM ROZVOJE METASTÁZ PO NEFREKTOMII
   
  Kód studie: 28/2016 Datum zahájení: 12.05.2017
  Číslo protokolu: WO39210 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64-C65
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Nezaslepená studie fáze II s jedním ramenem zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii u lokálně pokročilého/metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-427)
   
  Kód studie: 11R/2016 Datum zahájení: 20.01.2017
  Číslo protokolu: MK-3475-427 Nábor byl ukončen 01.02.2018
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, kontrolované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající tivozanib hydrochlorid se sorafenibem u subjektů s refrakterním pokročilým renálním karcinomem
   
  Kód studie: 44/2015 Datum zahájení: 14.10.2016
  Číslo protokolu: AV-951-15-303 Nábor byl ukončen 20.07.2017
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze 2 posuzující axitinib a TRC105 v porovnání se samotným axitinibem(včetně zaváděcí fáze 1B se zvyšováním dávky) u pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem
   
  Kód studie: 35R/2015 Datum zahájení: 03.10.2016
  Číslo protokolu: 105RC101 Nábor byl ukončen 25.08.2017
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III S ATEZOLIZUMABEM (PROTILÁTKU PROTI LIGANDU PD-L1) V MONOTERAPII A V KOMBINACI S CHEMOTERAPIÍ NA BÁZI PLATINY U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTÁZUJÍCÍM UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM
   
  Kód studie: 5/2016 Datum zahájení: 16.09.2016
  Číslo protokolu: WO30070 Nábor byl ukončen 20.07.2018
  Diagnózy: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVEK MPDL3280A (PROTILÁTKA PROTI PD-L1) V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM A PŘÍPRAVEK SUNITINIB U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM KARCINOMEM LEDVIN
   
  Kód studie: 7R/2015 Datum zahájení: 26.10.2015
  Číslo protokolu: WO29637 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVEK MPDL3280A (PROTILÁTKA PROTI PD-L1) V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM A PŘÍPRAVEK SUNITINIB U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM KARCINOMEM LEDVIN
   
  Kód studie: 7/2015 Datum zahájení: 26.10.2015
  Číslo protokolu: WO29637 Nábor byl ukončen 19.08.2016
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK MPDL3280A (PROTILÁTKU PROTI LIGANDU PD-L1) VE SROVNÁNÍ S POZOROVÁNÍM JAKO PŘÍDAVNÉ LÉČBY U PACIENTŮ S VYSOCE RIZIKOVÝM KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S EXPRESÍ PD-L1 A INFILTRUJÍCÍM SVALOVINU, KTEŘÍ PODSTOUPILI CYSTEKTOMII
   
  Kód studie: 16/2015 Datum zahájení: 19.10.2015
  Číslo protokolu: WO29636 Nábor byl ukončen 14.06.2018
  Diagnózy: C670-C676
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Jednoramenné klinické hodnocení fáze II s nivolumabem (BMS-936558) u pacientů s metastazujícím nebo neresekovatelným karcinomem močového epitelu, který zprogredoval nebo se znovu objevil po léčbě platinou
   
  Kód studie: 39R/2014 Datum zahájení: 27.05.2015
  Číslo protokolu: CA 209-275 Nábor byl ukončen 28.08.2015
  Diagnózy: C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III ZKOUMAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU MPDL3280A (PROTILÁTKY PROTI LIGANDU PD-L1) VE SROVNÁNÍ S CHEMOTERAPIÍ U PACIENTŮ S MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTÁZUJÍCÍM UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PO NEÚSPĚŠNÉ CHEMOTERAPII OBSAHUJÍCÍ PLATINU
   
  Kód studie: 26/2014 Datum zahájení: 05.02.2015
  Číslo protokolu: GO 29294 Nábor byl ukončen 05.01.2016
  Diagnózy: C671-C679
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem proti monoterapii sunitinibem u pacientů s dosud neléčeným pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem (CheckMATE 214)
   
  Kód studie: 18/2014 Datum zahájení: 09.01.2015
  Číslo protokolu: CA 209-214 Nábor byl ukončen 14.09.2015
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze II kombinace selektivního inhibitoru angiopoetinu-2 (ANG-2) PF-04856884 (CVX-060) s přípravku AG-013736 (AXITINIB) u pacientů s již léčeným metastazujícím karcinomem parenchymu ledviny (RCC)
   
  Kód studie: 25R/2011 Datum zahájení: 01.08.2012
  Číslo protokolu: B1131004 Nábor byl ukončen 16.10.2012
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie fáze II, přípravek E7080 (inhibitor receptorů transmembránového růstového faktoru) samotný nebo v kombinaci s Everolimem u pacientů s neresekovatelným pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem po předchozí VEGF-cílené léčbě.
   
  Kód studie: 6R/2011 Datum zahájení: 27.03.2012
  Číslo protokolu: E7080-G000-205 Nábor byl ukončen 21.06.2013
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené, randomizované srovnávací klinické hodnocení fáze III. hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku TKI258 oproti sorafenibu u pacientů s metastazujícím nádorem ledviny po předchozí neúspěšné léčbě antiangiogenními přípravky ( mTOR inhibitorem a přípravkem cíleným proti VEGF)
   
  Kód studie: 13/2010 Datum zahájení: 19.04.2011
  Číslo protokolu: CTKI258A2302 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost pazopanibu jako adjuvantní léčby u pacientů po nefrektomii, s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem ledviny z renálních buněk
   
  Kód studie: 18/2010 Datum zahájení: 14.12.2010
  Číslo protokolu: VEG113387 Nábor byl ukončen 19.06.2013
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá studie II. Fáze hodnotící Axitinib / AG-013736/ s nebo bez titrace dávky u pacientů s metastatickým renálním karcinomem.
   
  Kód studie: 10/2009 Datum zahájení: 09.03.2010
  Číslo protokolu: A4061046 Nábor byl ukončen 15.12.2010
  Diagnózy: C64,C65
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie RAD001 u pacientů s matastatickým karcinomem ledvin, kteří netolerují nebo u nichž došlo k progresi onemocnění navzdory jakékoli dostupné terapii inhibitorem tyrozinkinázy VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) receptoru
   
  Kód studie: 17/2008 Datum zahájení: 25.05.2009
  Číslo protokolu: CRAD001L2401 Nábor byl ukončen 30.01.2010
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená multicentrická studie, první línie. Terapie bevacizumabem (AVASTIN) a temsirolimusem (TORISEL) versus bevacizumab (AVASTIN) a interferon - alfa (ROFERON) u pacientů s pokročilým renálním karcinomem.
   
  Kód studie: 20/2007 Datum zahájení: 31.10.2008
  Číslo protokolu: 3066K1-3311-WW Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledvin: randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III adjuvantní léčby sunitinibem vs. placebem u pacientů s vysokým rizikem RCC
   
  Kód studie: 12/2007 Datum zahájení: 26.10.2007
  Číslo protokolu: A6181109 Nábor byl ukončen 30.05.2011
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost pazopanibu / GW786034/ v porovnání s placebem u pacientů s místně pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledvin
   
  Kód studie: 18/2006 Datum zahájení: 14.11.2006
  Číslo protokolu: VEG105192 Nábor byl ukončen 30.05.2007
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Léčebný protokol přípravku SU011248 u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem nereagujícím na léčbu cytokiny, kteří nesplňují kritéria pro jiné SU011248 protokoly a léčba přípravkem SU011248 u nich může být účinná
   
  Kód studie: 7/2005 Datum zahájení: 20.03.2006
  Číslo protokolu: A6181037 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Studie fáze II s lékem GW786034 používající design randomizovaného ukončení u pacientů s nádorem ledvin z jasných buněk, který se znovu objeví ve stejném místě nebo zakládá vzdálená ložiska
   
  Kód studie: 9/2005 Datum zahájení: 09.01.2006
  Číslo protokolu: VEG102616 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze III o třech ramenech, se samotným interferonem alfa, samotným CCI-779 a kombinací interferonu alfa s CCI-779 k primární léčbě pacientů se špatnou prognózou pokročilého stádia zhoubného nádorového onemocnění renálních buněk
   
  Kód studie: 15/2003 Datum zahájení: 26.03.2004
  Číslo protokolu: 3066K1-304-WW Nábor byl ukončen 30.12.2004
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Clinical trial using Antibody against Il-6 in patients with metastatic renal cell carcinoma
   
  Kód studie: 12/2003 Datum zahájení: 26.03.2004
  Číslo protokolu: C0328T01 Nábor byl ukončen 30.05.2004
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Fáze 3 přípravku ODM-201 oproti placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty
   
  Kód studie: 39/2015 Datum zahájení: 15.09.2017
  Číslo protokolu: BAY 1841788/17777 Nábor byl ukončen 30.06.2018
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie porovnávající kabazitaxel s inhibitory signalizace androgenních receptorů (AR), abirateronem nebo enzalutamidem, u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli léčeni docetaxelem a s předchozím rychlým selháním léčby antiandrogeny
   
  Kód studie: 1/2017 Datum zahájení: 18.07.2017
  Číslo protokolu: LPS14201 Nábor probíhá
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD L1) V KOMBINACI S ENZALUTAMIDEM V POROVNÁNÍ SE SAMOTNÝM ENZALUTAMIDEM U PACIENTŮ S KASTRAČNĚ REZISTENTNÍM KARCINOMEM PROSTATY PO SELHÁNÍ INHIBITORU SYNTÉZY ANDROGENŮ A PO SELHÁNÍ TAXANOVÉHO REŽIMU NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE K NĚMU PACIENT NEZPŮSOBILÝ NEBO HO ODMÍTNE
   
  Kód studie: 34/2016 Datum zahájení: 30.05.2017
  Číslo protokolu: CO39385 Nábor byl ukončen 17.04.2018
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Diagnostická proveditelnost a morfologicko-funkční korelace vyšetření PET při použití (18)-Fluorocholin inj. u pacientů s karcinomem prostaty
   
  Kód studie: 5A/2015 Datum zahájení: 15.09.2015
  Číslo protokolu: RD-FCH-2014 Nábor byl ukončen 03.10.2016
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: prim. doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze II porovnávající účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku olaparib oproti placebu při podávání doplňkové léčby abirateronem u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci, kteří podstoupili předchozí chemoterapii obsahující docetaxel.
   
  Kód studie: 2R/2014 Datum zahájení: 09.12.2014
  Číslo protokolu: D081DC00008 Nábor byl ukončen 15.06.2015
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze Ib/II přípravku GDC-0068 nebo GDC-0980 v kombinaci s abirateron acetátem ve srovnání s abirateron acetátem u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud léčených chemoterapíí docetaxelem
   
  Kód studie: 7R/2012 Datum zahájení: 27.08.2013
  Číslo protokolu: GO27983 Nábor byl ukončen 15.10.2014
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program (SLP MDV3100) pro dodávku přípravku enzalutamid pacientům s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty, kteří byli léčeni docetaxelem.
   
  Kód studie: 2/2013 Datum zahájení: 26.02.2013
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.02.2014
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, neintervenční studie hodnotící přítomnost symptomů dolních cest močových u pacientů s karcinomem prostaty indikovaných k léčbě triptorelinem a dále hodnotící účinek triptorelinu v léčbě symptomů dolních cest močových
   
  Kód studie: 17/2012 Datum zahájení: 07.02.2013
  Číslo protokolu: A-38-52014-195 LUTS Nábor byl ukončen 30.05.2014
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: prim. doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty po primární radikální prostatektomii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
   
  Kód studie: 34R/2011 Datum zahájení: 11.07.2012
  Číslo protokolu: SP003 Nábor byl ukončen 14.05.2015
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: prim. doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
   
  Kód studie: 4R/2012 Datum zahájení: 26.06.2012
  Číslo protokolu: SP001 Nábor byl ukončen 12.02.2014
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III porovnávající přípravek Cabazitaxel v dávce 25 mg/m2 a 20 mg/m2 v kombinaci s Prednisonem každé 3 týdny a docetaxel v kombinaci s Prednisonem u pacientů s metastatickým, hormonálně rezistentním karcinomem prostaty bez předchozí chemoterapie
   
  Kód studie: 27/2010 Datum zahájení: 12.07.2011
  Číslo protokolu: EFC11784 Nábor byl ukončen 01.03.2013
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení abirateron acetátu u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci, kteří progredovali po předchozí chemoterapii taxany
   
  Kód studie: 2/2011 Datum zahájení: 19.04.2011
  Číslo protokolu: 212082PCR3001 Nábor byl ukončen 01.04.2013
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Jednoramenná, multicentrická, otevřená klinická studie s cílem poskytnout pacientům s metastatickým, hormonálně refrakterním karcinomem prostaty dosud léčeným režimem obsahující docetaxel, včasný přístup ke cabazitaxelu.
   
  Kód studie: 22/2010 Datum zahájení: 01.03.2011
  Číslo protokolu: CABAZ_C_05331 Nábor byl ukončen 01.09.2012
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Fáze 2 klinického hodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravku AMG 102 v kombinaci s mitoxantronem a pednisonem u pacientů s dříve léčeným karcinomem prostaty rezistenním k androgenní deprivaci
   
  Kód studie: 13/2008 Datum zahájení: 07.04.2009
  Číslo protokolu: 20070611 Nábor byl ukončen 30.11.2009
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 porovnávající docetaxel v kombinaci s dasatinibem oproti docetaxelu v kombinaci s placebem u kastračně rezistentního nádoru prostaty
   
  Kód studie: 15/2008 Datum zahájení: 10.03.2009
  Číslo protokolu: CA 180-227 Nábor byl ukončen 30.03.2010
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě slepá, randomizovaná, multicentrická studie fáze III. Multicentrická studie s lékem Alpharadin u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty s metastázami do kostí
   
  Kód studie: 7/2008 Datum zahájení: 10.11.2008
  Číslo protokolu: BC1-06 Nábor byl ukončen 28.02.2010
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená multicentrická studie s XRP6258 25mg/m2 v kombinaci s Prednisonem každé 3 týdny versus Mitoxantron v kombinaci s Prednisonem pro léčbu hormonálně rezistentního metastatického karcinomu prostaty, prvotně léčeného léčbou Taxotere
   
  Kód studie: 32/2006 Datum zahájení: 17.08.2007
  Číslo protokolu: EFC6193CZ Nábor byl ukončen 30.10.2008
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  A phase II, Multi-center, Open-label Study of YM155 in Subjects with Hormone Refractory Prostate Cancer / HRPC/ Previously Treated with at Least One Prior Chemotherapy Regimen
   
  Kód studie: 13/2005 Datum zahájení: 17.07.2006
  Číslo protokolu: 155-CL-007 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě slepá, randomizovaná, multicentrická studie fáze II hledající optimální dávku Alpharadinu™ v léčbě pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty s metastázami do kostí
   
  Kód studie: 6/2006 Datum zahájení: 15.06.2006
  Číslo protokolu: BC1-04 Nábor byl ukončen 28.02.2008
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

  Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 přípravku ABT-414 u pacientů s nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) s amplifikací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR).
   
  Kód studie: 32R/2015 Datum zahájení: 20.07.2016
  Číslo protokolu: M13-813 Nábor probíhá
  Diagnózy: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  ABT- 414 samotný nebo ABT- 414 s temozolomidem v porovnání s lomustinem u recidivujícího glioblastomu: randomizovaná studie fáze II skupiny EORTC pro mozkové nádory
   
  Kód studie: 17R/2015 Datum zahájení: 09.03.2016
  Číslo protokolu: M14-483 Nábor byl ukončen 26.07.2016
  Diagnózy: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Diagnostická proveditelnost a morfologicko-funkční korelace vyšetření PET/CT při použití 11C-Methioninu inj. u pacientů s primárním nebo sekundárním postižením mozku nádorovým procesem
   
  Kód studie: 1/2012 Datum zahájení: 06.09.2012
  Číslo protokolu: BT-11C-2011 Nábor byl ukončen 20.03.2014
  Diagnózy: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Cilengitide pro pacienty s nově diagnostikovaným glioblastomem multiforme a methylovaným MGMT genovým promoterem - multicentrická, otevřená, kontrolovaná fáze III studie, testující cilengitid v kombinaci se standardní léčbou (temozolomid v kombinaci s RT následované udržovací léčbou temozolomidem) versus standardní léčba samotná (CENTRIC).
   
  Kód studie: 6/2008 Datum zahájení: 17.12.2008
  Číslo protokolu: EMD 121974-011 Nábor byl ukončen 30.01.2010
  Diagnózy: C710-C719
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  Koordinátoři:

  NÁDORY KREVNÍHO A IMUNITNÍHO SYSTÉMU

  Žádné studie nenalezeny

  NÁDORY ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

  Žádné studie nenalezeny

  OSTATNÍ NÁDORY

  Žádné studie nenalezeny

  NEZAŘAZENO

  RANDOMIZOVANÁ OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM VE SROVNÁNÍ SE SORAFENIBEM U PACIENTŮ BEZ PŘEDCHOZÍ LÉČBY LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU
   
  Kód studie: 27/2017 Datum zahájení: 31.05.2018
  Číslo protokolu: YO40245 Nábor probíhá
  Diagnózy: C220
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, nezaslepená studie fáze III zkoumající monoterapii přípravkem pembrolizumab oproti monoterapii docetaxelem, paklitaxelem nebo irinotekanem dle volby lékaře u pacientůs pokročilým/metastázujícím adenokarcinomem a dlaždicobuněčným karcinomem jícnu, u nichž
  došlo k progresi po standardní léčbě první volby (KEYNOTE-181).
   
  Kód studie: 34/2015 Datum zahájení: 11.11.2016
  Číslo protokolu: MK-3475-181-00 Nábor byl ukončen 22.05.2017
  Diagnózy: C150
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené, klinické hodnocení lékových interakcí (fáze I) s jednoduchou sekvencí podávání léků hodnotící vliv přípravku INC280 na farmakokinetiku digoxinu a rosuvastatinu u pacientů s pokročilými solidními nádory se cMet-dysregulací
   
  Kód studie: 42R/2015 Datum zahájení: 28.07.2016
  Číslo protokolu: CINC280A2105 Nábor byl ukončen 31.12.2016
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené nerandomizované multicentrické srovnávací klinické hodnocení
  fáze I ke zjištění farmakokinetiky, bezpečnosti a snášenlivosti přípravku
  olaparib po podání jedné perorální dávky 300 mg pacientům s pokročilými
  solidními nádory a s normálními jaterními funkcemi nebo s lehkou či
  středně závažnou poruchou jaterních funkcí
   
  Kód studie: 37R/2015 Datum zahájení: 17.03.2016
  Číslo protokolu: D0816C00005 Nábor byl ukončen 22.12.2016
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentická studie fáze III hodnotící nivolumab oproti sorafenibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem
   
  Kód studie: 27/2015 Datum zahájení: 18.01.2016
  Číslo protokolu: CA 209 459 Nábor byl ukončen 07.03.2017
  Diagnózy: C220,C229
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 podávání ramucirumabu a nejlepší podpůrné péče nebo placeba a nejlepší podpůrné péče v druhé linii léčby u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a zvýšenou vstupní hladinou alfa-fetoproteinu (AFP) po léčbě sorafenibem v první linii
   
  Kód studie: 10/2015 Datum zahájení: 15.10.2015
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVDE Nábor byl ukončen 18.05.2017
  Diagnózy: C220,C229
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic se změnami v kináze anaplastického lymfomu (ALK)
   
  Kód studie: 31/2014 Datum zahájení: 03.11.2014
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 06.10.2015
  Diagnózy: C340
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolované klinické hodnocení paralelních skpin hodnotící klinický přínos SSR411298 jako přídavné léčby pro přetrvávající nádorovou bolest.
   
  Kód studie: 20/2011 Datum zahájení: 31.01.2012
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 28.03.2012
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící léčivý přípravek ramucirumab (IMC-1121B) s nejlepší podpůrnou léčbou (BSC - best supportive care) v porovnání s placebem a BSC v léčbě druhé linie u pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří podstoupili léčbu první linie sorafenibem
   
  Kód studie: 12/2010 Datum zahájení: 29.04.2011
  Číslo protokolu: IMCL CP12-0919 Nábor byl ukončen 27.03.2013
  Diagnózy: C229
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, multicentrická studie III. Fáze, která hodnotí Brivanib versus Sorafenib podávané v první linii léčby pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem
  /BRISK FL STUDIE/
   
  Kód studie: 3/2009 Datum zahájení: 03.02.2010
  Číslo protokolu: CA 182-033 Nábor byl ukončen 30.12.2011
  Diagnózy: C229
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Terapie první linie glioblastoma multiforme pomocí chirurgické resekce, radiační terapie, Temozolomidu a doplňkovou vakcinací dendritických buněk aktivovaných nádorovým lyzátem. Studie Fáze II
   
  Kód studie: 21/2009 Datum zahájení: 14.10.2009
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.09.2010
  Diagnózy: C719
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  A double blind,randomized,placebo controlled,parallel group dose-range exploration study of Sativex in relieving pain in patients with advanced cancer,who experience inadequate analgesia during optimized chronic opioid therapy
   
  Kód studie: 17/2007 Datum zahájení: 14.04.2008
  Číslo protokolu: GW-1000-02 Nábor byl ukončen 30.01.2010
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma
  Koordinátoři:
  An open label study investigatin long-term safety and tolerability of Nasalfent /Fentanyl Citrate Nasal Spray/in the
  treatment of breakthrough cancer pain /BTCP/in subjects taking regular opiod therapy
   
  Kód studie: 3/2007 Datum zahájení: 01.03.2008
  Číslo protokolu: CP045/06/FCNS Nábor byl ukončen 30.04.2009
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,dvojitě zaslepená,aktivně kontrolovaná,double-dummy studie s paralelními skupinami ke stanovení bezpečnosti a účinnosti přípravku Oxygodon/naloxon tablety s prodlouženým uvolňováním u pacientů se středně silnou až silnou chronickou bolestí u nádorového onemocnění.
   
  Kód studie: 11/2007 Datum zahájení: 06.11.2007
  Číslo protokolu: OXN2001 Nábor byl ukončen 30.01.2009
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1 a 2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku ABT-751 v kombinaci s přípravkem pemetrexed / Alimta/ oproti přípravku pemetrexed v monoterapii u pacientů s pokročilým či metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic / NSCLC/
   
  Kód studie: 28/2006 Datum zahájení: 30.01.2007
  Číslo protokolu: M05-780 Nábor byl ukončen 30.12.2007
  Diagnózy: C341
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Fáze III,multicentrická,randomizovaná,dvojitě zaslepená studie,srovnávající bezpečnost a účinnost intravenózního a orálního podání Neurkinin-1 receptor antagonista,Casopitant ( GW 679769) v kombinaci s Ondansetronem a Dexamethazonem v prevenci nausey a zvracení při podávání středně emetogenní chemoterapie
   
  Kód studie: 24/2006 Datum zahájení: 20.09.2006
  Číslo protokolu: NKV102549 Nábor byl ukončen 01.06.2007
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená, randomizovaná, multicentrická, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami a různými dávkami hodnotící účinnost, bezpečnost a farmakokinetiku perorálního agonisty trombopoetinového receptoru / SB-497115-GR/ podávaného v dávkách 50, 75 a 100 mg pacientům se zhoubným nádorem, kteří podstupují léčbu opakovanými cykly chemoterapie
   
  Kód studie: 4/2005 Datum zahájení: 13.12.2005
  Číslo protokolu: SB497115 Nábor byl ukončen 30.10.2006
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická, eskalační klinická studie II. fáze, která hodnotí bezpěčnost, farmakodynamiku a farmakokinetiku subkutánního podání AF37702 / Hematid/ u anemických pacientů, léčených chemoterapií
   
  Kód studie: 11/2005 Datum zahájení: 12.12.2005
  Číslo protokolu: AFX01-05 Nábor byl ukončen 30.06.2007
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní, multicentrická klinická studie, která srovnává orální podání Palonosetronu 1,25mg, 0,50 mg a 0,75 mg versus i.v. podání Palonosetronu 0,25 mg pro prevenci nevolnosti a zvracení u pacientů, léčených emetogenní chemoterapií
   
  Kód studie: 10/2005 Datum zahájení: 02.11.2005
  Číslo protokolu: PALO-03-13 Nábor byl ukončen 30.05.2006
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Srovnání účinnosti kapecitabinu/Xeloda/ s kontinuálním
  podáním 5-fluorouracilu v předoperační konkomitantní léčbě
  s radioterapií u karcinomu rekta
   
  Kód studie: 6/2004 Datum zahájení: 06.12.2004
  Číslo protokolu: KS-2003-06 Nábor byl ukončen 30.12.2007
  Diagnózy: C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  I.fáze klinického hodnocení-snášenlivost LA-12 při opakované pětidenní perorální aplikaci u pacientů se solidními nádory
   
  Kód studie: 7/2004 Datum zahájení: 15.11.2004
  Číslo protokolu: LA-12 cps. Nábor byl ukončen 02.01.2010
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Bednaříková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, aktivně kontrolovaná klinická studie III. fáze s Darbepoetinem Alfa pro léčbu anémie u pacientů s non- myeloidní malignitou příjmající multicyklickou chemoterapii.
   
  Kód studie: 4/2004 Datum zahájení: 01.06.2004
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.09.2004
  Diagnózy: všechny
  I fáze klinického hodnocení
  snášenlivost LA-12 při jednorázové perorální aplikaci
  u pacientů se solidními nádory.
   
  Kód studie: 14/2003 Datum zahájení: 03.09.2003
  Číslo protokolu: LA-12 cps. Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Gálová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená studie srovnávající účinnost a bezpečnost hydrochloridu morfinu s prodlouženým uvolňováním / VendalŇ retard / a sulfátu morfinu s prodlouženým uvolňováním / MundidolŇ retard / u pacientů s chronickou bolestí
   
  Kód studie: 10/2001 Datum zahájení: 01.11.2001
  Číslo protokolu: Vend-clin-IV-01 Nábor byl ukončen 30.08.2004
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  A Randomised, double-blind trial comparing Arimidex alone with Nolvadex alone with Arimidex and Nolvadex in combination, as adjuvant treatment in postemenopausal women with breast cancer
   
  Kód studie: 29/1997xx Datum zahájení: 01.01.1997
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.04.1998
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ