Seznam klinických studií s náborem pacientů

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III darolutamid/placebo + ADT u pacientů s vysoce rizikovou biochemickou rekurencí karcinomu prostaty.


Kód studie: 35/2023 fáze III

Číslo protokolu: 21492

Diagnózy: C61

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Viktor Komínek
tel.: 6246,
e-mail: [obfuscate_1_|117|96|98|114|105|113|37|98|109|103|104|101|92|105|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 20. 6. 2024

Nábor probíhá

Studium účinku léků u pleurálního výpotku a ascitu: pilotní studie


Kód studie: 30/2023 fáze III

Číslo protokolu: AC 1804

Diagnózy: C160-C169,C19,C20,C23,C250-C259,C340-C349,C500-C508,C56

Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Koordinátoři:
Bc. Natálie Pochopová
tel.: 6248,
e-mail: [obfuscate_1_|109|88|107|95|102|104|92|37|110|105|98|95|102|110|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 16. 4. 2024

Nábor probíhá

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem a aktivním komparátorem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající V940 (mRNA-4157) plus pembrolizumab v adjuvanci ve srovnání s placebem plus pembrolizumab v adjuvanci u pacientů s resekovaným nemalobuněčným plicním karcinomem ve stádiu II, IIIA a IIIB


Kód studie: 23/2023 fáze III

Číslo protokolu: V940-002-01

Diagnózy: C340-C349

Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek

Koordinátoři:
Bc. Kateřina Vavrouchová
tel.: 6220,
e-mail: [obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|112|96|109|105|109|111|98|95|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]


Datum zahájení: 22. 5. 2024

Nábor probíhá

Lomustin s reiradiací nebo bez ní u první progrese glioblastomu: randomizovaná studie fáze III (LEGATO)


Kód studie: 19A/2023 fáze III

Číslo protokolu: EORTC 2227-BTG

Diagnózy: C710-C719

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Tereza Štěpánková
tel.: 6223,
e-mail: [obfuscate_1_|115|92|105|99|116|96|37|106|114|95|111|88|101|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 24. 4. 2024

Nábor probíhá

Randomizovaná, otevřená studie fáze III porovnávající MK-5684 verzus Abirateron (nebo Enzalutamid u pacientů s  mCRCP u nichž došlo k progresi při nebo po předchozí léčbě některým z  hormonálních přípravků NHA


Kód studie: 18/2023 fáze III

Číslo protokolu: MK5684-004

Diagnózy: C61

Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Koordinátoři:
Bohumila Pavlasová
tel.: 6222,
e-mail: [obfuscate_1_|97|102|95|115|103|104|99|88|44|106|96|109|99|95|109|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]


Datum zahájení: 29. 4. 2024

Nábor probíhá

Randomizovaná, otevřená studie fáze 3, zjišťující účinnost a bezpečnost MK-5684 verzus Abirateron nebo Enzalutamid u pacientů předléčených NHA a chemoterapií na bázi taxanů


Kód studie: 17/2023 fáze III

Číslo protokolu: MK5684-003

Diagnózy: C61

Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Koordinátoři:
Bohumila Pavlasová
tel.: 6222,
e-mail: [obfuscate_1_|97|102|95|115|103|104|99|88|44|106|96|109|99|95|109|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]


Datum zahájení: 9. 4. 2024

Nábor probíhá

Randomizovaná, otevřená studie fáze III u pacientů s nonsquamózním NSCLC s mutací EGFR nebo jinou genomickou alterací po předchozí léčbě jednou nebo dvěma liniemi TKI a chemoterapií na bázi platiny při progresi na/po léčbě TKI (je dovoleno i podání anti PD-1/PD-L1).


Kód studie: 13/2023 fáze III

Číslo protokolu: MK-2870-004

Diagnózy: C349

Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek

Koordinátoři:
Mgr. Viktor Komínek
tel.: 6246,
e-mail: [obfuscate_1_|117|96|98|114|105|113|37|98|109|103|104|101|92|105|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 11. 4. 2024

Nábor probíhá

OESOFIT: KOMPLEXNÍ PŘEDOPERAČNÍ A POSTOPERAČNÍ PROGRAM SESTÁVAJÍCÍ Z AKTIVNÍ FYZIOTERAPIE, KOMPLEXNÍHO NUTRIČNÍHO PLÁNU A PSYCHOLOGICKÉ PODPORY PRO PACIENTY S LOKÁLNĚ POKROČILÝM OPERABILNÍM KARCINOMEM JÍCNU, GASTROESOFAGEÁLNÍ JUNKCE A ŽALUDKU


Kód studie: 12N/2023 fáze

Číslo protokolu: NI-2023/2

Diagnózy: C150-C169

Hlavní zkoušející: doc.MUDr.Radka Lordick Obermannová, PhD.

Koordinátoři:
Mgr. Martina Vaněčková
tel.: 6245,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|116|91|109|92|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 2. 5. 2023

Nábor probíhá

Adjuvant encorafenib & binimetinib vs. placebo in fully resected stage IIB/C BRAF V600E/K mutated melanoma: a randomized triple-blind phase III study in collaboration with the EORTC Melanoma Group.


Kód studie: 8/2023 fáze III

Číslo protokolu: W00090GE303

Diagnózy: C439

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.


Datum zahájení: 1. 12. 2023

Nábor probíhá

Prospektivní validační studie proteinových biomarkerů rakoviny plic v dechovém kondenzátu v pilotním skríninku ultranízkodávkovaným CT u pacientů se zvýšeným rizikem bronchogenního karcinomu


Kód studie: 38A/2022 fáze

Číslo protokolu: NI-2022/9

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Koordinátoři:
Ing. Bc. Dita Kozáková
tel.: 6236,
e-mail: [obfuscate_1_|99|96|107|95|40|106|102|113|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]


Datum zahájení: 22. 2. 2023

Nábor probíhá

Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravky fianlimab (anti-LAG-3) a cemiplimab oproti přípravku pembrolizumab při adjuvantní léčbě pacientů s plně resekovaným vysoce rizikovým melanomem


Kód studie: 34/2022 fáze III

Číslo protokolu: R3767-ONC-2055

Diagnózy: C430-C439

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Koordinátoři:
Bc. Markéta Skoupá
tel.: 6224,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|105|95|115|88|37|113|101|110|108|103|95|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 1. 12. 2023

Nábor probíhá

Randomizovaná, nezaslepená studie fáze 3 s imlunestrantem podávaným v adjuvantní léčbě vs. standardní adjuvantní hormonální léčba u pacientů s ER+, HER2- časným karcinomem prsu se zvýšeným rizikem rekurence, kteří již podstoupili 2 až 5 let adjuvantní hormonální léčby.


Kód studie: 27/2022 fáze III

Číslo protokolu: J2J-MC-JZLH

Diagnózy: C500-C509

Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská

Koordinátoři:
Bc. Iva Dvořáková
tel.: 6242,
e-mail: [obfuscate_1_|104|109|88|44|94|117|102|105|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]


Datum zahájení: 28. 4. 2023

Nábor probíhá

Multicentrická, otevřená studie fáze 1 hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SOT201 u pacientů s pokročilými/metastatickými solidními nádory


Kód studie: 26F/2022 fáze I

Číslo protokolu: SC201 (VICTORIA-01)

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: doc.MUDr.Radka Lordick Obermannová, PhD.

Koordinátoři:
Bc. Kateřina Vavrouchová
tel.: 6220,
e-mail: [obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|112|96|109|105|109|111|98|95|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]


Datum zahájení: 12. 6. 2024

Nábor probíhá

Bezuclastinib v kombinaci se sunitinibem ve srovnání se samostatně podávaným sunitinibem u pacientů s GIST, u kterých došlo ke zhoršení onemocnění během užívání imatinibu nebo kteří nebyli schopni snášet imatinib.


Kód studie: 18/2022 fáze III

Číslo protokolu: CGT9486-21-301

Diagnózy: C269

Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Viktor Komínek
tel.: 6246,
e-mail: [obfuscate_1_|117|96|98|114|105|113|37|98|109|103|104|101|92|105|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 30. 8. 2023

Nábor probíhá

Multicentrická, otevřená, "first-in-man" studie zdravotnického prostředku Mucopad HA použitého u pacientů trpících mukozitidou po radioterapii.


Kód studie: 11A/2022 fáze I

Číslo protokolu: PT-MUC-1_05-21

Diagnózy: K123

Hlavní zkoušející: MUDr. Tomáš Novotný

Koordinátoři:
Mgr. Viktor Komínek
tel.: 6246,
e-mail: [obfuscate_1_|117|96|98|114|105|113|37|98|109|103|104|101|92|105|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 14. 12. 2023

Nábor probíhá

Otevřená klinická studie fáze I s eskalací dávky poprvé prováděná u člověka k vyhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky, farmakodynamiky a protinádorové aktivity přípravku BNT152+153 u pacientů se solidními nádory


Kód studie: 9F/2022 fáze I

Číslo protokolu: BNT152-01C

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: doc.MUDr.Radka Lordick Obermannová, PhD.

Koordinátoři:
Mgr. Lenka Reviľáková
tel.: 6227,
e-mail: [obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|105|92|116|99|107|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 4. 10. 2022

Nábor probíhá

Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 srovnávající sacituzumab govitecan a léčbu zvolenou lékařem u pacientů s dosud neléčeným, lokálně pokročilým, inoperabilním nebo metastazujícím triple negativním karcinomem prsu s nádory bez exprese PD-L1 nebo u pacientů s nádory s expresí PD-L1 v raném stádiu léčených protilátkami anti-PD-(L)1


Kód studie: 3/2022 fáze III

Číslo protokolu: GS-US-592-6238

Diagnózy: C500-C509

Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová

Koordinátoři:
Bc. Renata Hurníková
tel.: 6243,
e-mail: [obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|95|115|108|109|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 16. 5. 2023

Nábor probíhá

Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 srovnávající sacituzumab govitekan plus pembrolizumab a léčbu zvolenou lékařem plus pembrolizumab u  pacientů s dosud neléčeným, lokálně pokročilým, inoperabilním nebo metastatickým triple negativním karcinomem prsu s nádory s expresí PD-L1


Kód studie: 2/2022 fáze III

Číslo protokolu: GS-US-592-6173

Diagnózy: C500-C509

Hlavní zkoušející: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Koordinátoři:
Bc. Renata Hurníková
tel.: 6243,
e-mail: [obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|95|115|108|109|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 9. 5. 2023

Nábor probíhá

Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii


Kód studie: 57N/2021 fáze

Číslo protokolu: NU21-09-00558

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA


Datum zahájení: 1. 5. 2021

Nábor probíhá

ScrePan: Screening karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem


Kód studie: 56N/2021 fáze

Číslo protokolu: MOU-2021-01

Diagnózy: C250-C259,K861

Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.

Koordinátoři:
Ing. Bc. Dita Kozáková
tel.: 6236,
e-mail: [obfuscate_1_|99|96|107|95|40|106|102|113|95|101|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]


Datum zahájení: 6. 10. 2021

Nábor probíhá

Akupunktura u muskuloskeletálního syndromu navozeného inhibitory aromatázy u pacientek s časným karcinomem prsu


Kód studie: 55N/2021 fáze

Číslo protokolu: AKU

Diagnózy: C501-C509

Hlavní zkoušející: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Naďa Honková
tel.: 6244,
e-mail: [obfuscate_1_|109|88|91|95|40|103|102|101|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 31. 8. 2021

Nábor probíhá

Multicentrická studie fáze 1/2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku SOT102 v monoterapii a v kombinaci se standardní léčbou u pacientů s adenokarcinomem žaludku a pankreatu.


Kód studie: 49R/2021 fáze I

Číslo protokolu: SN201

Diagnózy: C160,C250-C259,C150-C169

Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Koordinátoři:
Bc. Kateřina Vavrouchová
tel.: 543136220,
e-mail: [obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|112|96|109|105|109|111|98|95|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]


Datum zahájení: 23. 3. 2022

Nábor probíhá

Multicentrická studie fáze 1/2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku SOT102 v monoterapii a v kombinaci se standardní léčbou u pacientů s adenokarcinomem žaludku a pankreatu.


Kód studie: 49F/2021 fáze I

Číslo protokolu: SN201

Diagnózy: C160,C250-C259,C150-C169

Hlavní zkoušející: doc.MUDr.Radka Lordick Obermannová, PhD.

Koordinátoři:
Bc. Kateřina Vavrouchová
tel.: 6220,
e-mail: [obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|112|96|109|105|109|111|98|95|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]


Datum zahájení: 23. 3. 2022

Nábor probíhá

Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze III se zaslepeným vyhodnocením cílových parametrů, porovnávající účinek abelacimabu ve srovnání s dalteparinem na recidivu žilní tromboembolie (VTE) a krvácení u pacientů s VTE související s nádorovým onemocněním gastrointestinálního (GI) / urogenitálního (UG) traktu


Kód studie: 44/2021 fáze III

Číslo protokolu: ANT-008

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: MUDr. Tomáš Pokrivčák

Koordinátoři:
Bc. Renata Hurníková
tel.: 6243,
e-mail: [obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|95|115|108|109|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 19. 12. 2022

Nábor probíhá

Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze III se zaslepeným vyhodnocením cílových parametrů, porovnávající účinek abelacimabu ve srovnání s apixabanem na recidivu žilní tromboembolie (VTE) a krvácení u pacientů s VTE související s nádorovým onemocněním


Kód studie: 43/2021 fáze III

Číslo protokolu: ANT-007

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: MUDr. Tomáš Pokrivčák

Koordinátoři:
Bc. Renata Hurníková
tel.: 6243,
e-mail: [obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|95|115|108|109|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 19. 12. 2022

Nábor probíhá

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III k posouzení alpelisibu (BYL719) v kombinaci s fulvestrantem u mužů a postmenopauzálních žen s HR-pozitivním, HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu s mutací PIK3CA po progresi během léčby nebo po léčbě inhibitorem aromatázy a inhibitorem CDK4/6


Kód studie: 35/2021 fáze III

Číslo protokolu: CBYL719C2303

Diagnózy: C501

Hlavní zkoušející: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Koordinátoři:
Bc. Renata Hurníková
tel.: 6243,
e-mail: [obfuscate_1_|113|92|101|95|110|96|37|95|115|108|109|96|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 9. 2. 2022

Nábor probíhá

Otevřené, randomizované, kontrolované, globální klinické hodnocení fáze 3 hodnotící telisotuzumab vedotin (ABBV-399) oproti docetaxelu u subjektů s dříve léčeným lokálně pokročilým/metastatickým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic s nadměrnou expresí c-Met a EGFR divokého typu


Kód studie: 33/2021 fáze III

Číslo protokolu: M18-868

Diagnózy: C342

Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek

Koordinátoři:
Bc. Markéta Skoupá
tel.: 6224,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|105|95|115|88|37|113|101|110|108|103|95|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 26. 9. 2022

Nábor probíhá

LIBRETTO-432: Placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie fáze 3 adjuvantního podávání selpercatinibu pacientům po definitivní lokoregionální léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stádia IB-IIIA s pozitivitou RET fúze


Kód studie: 24/2021 fáze III

Číslo protokolu: J2G-MC-JZJX

Diagnózy: C340-C349

Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek

Koordinátoři:
Bc. Markéta Skoupá
tel.: 6224,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|105|95|115|88|37|113|101|110|108|103|95|58|108|102|108|44|93|121]


Datum zahájení: 10. 2. 2022

Nábor probíhá

Klinické hodnocení fáze I nového orálně podávaného platinového komplexu TU31 u pacientů se solidními nádory.


Kód studie: 18R/2021 fáze I

Číslo protokolu: TU31-KH1

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Martina Vaněčková
tel.: 543136245,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|116|91|109|92|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 1. 6. 2022

Nábor probíhá

Klinické hodnocení fáze I nového orálně podávaného platinového komplexu TU31 u pacientů se solidními nádory.


Kód studie: 18F/2021 fáze I

Číslo protokolu: TU31-KH1

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: doc.MUDr.Radka Lordick Obermannová, PhD.

Koordinátoři:
Bc. Kateřina Vavrouchová
tel.: 6220,
e-mail: [obfuscate_1_|106|88|107|99|108|104|101|88|44|112|96|109|105|109|111|98|95|102|116|91|63|100|102|115|40|98|113]


Datum zahájení: 1. 6. 2022

Nábor probíhá

Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze I/Ib přípravku DFF332 podávaného v monoterapii a v kombinaci s everolimem nebo přípravky imunoterapie u pacientů s pokročilým/relabovaným ccRCC a jinými malignitami s mutacemi stabilizujícími HIF2?


Kód studie: 10R/2021 fáze I

Číslo protokolu: CDFF332A12101

Diagnózy: všechny

Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Lenka Adamová, Ph.D.
tel.: 543136234,
e-mail: [obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|88|91|95|103|110|109|88|62|103|110|108|37|97|116]


Datum zahájení: 23. 2. 2022

Nábor probíhá

Modulové, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze I/IIa, jehož cílem je posoudit bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku, farmakodynamiku a předběžnou účinnost zvyšujících se dávek přípravku AZD5305 použitého samostatně nebo v kombinaci s jinou léčbou proti rakovině jako léčba u pacientů s pokročilými solidními nádory (PETRA)


Kód studie: 8R/2021 fáze I/II

Číslo protokolu: D9720C00001

Diagnózy: C180-C189,C500-C509,C56,C169,C240,C20

Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Lenka Reviľáková
tel.: 6227,
e-mail: [obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|105|92|116|99|107|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 15. 7. 2021

Nábor probíhá

Randomizovaná studie fáze III s neodjuvantní chemoterapií s následnou operací versus operace samotná u pacientů s retroperitoneálním sarkomem vysokého rizika.


Kód studie: 28A/2019 fáze III

Číslo protokolu: 1809-STBSG

Diagnózy: C480

Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Lenka Reviľáková
tel.: 6227,
e-mail: [obfuscate_1_|107|92|101|105|91|45|105|92|116|99|107|88|98|109|112|96|55|100|109|111|45|90|113]


Datum zahájení: 4. 1. 2021

Nábor probíhá

ANTABUS - 2. fáze otevřené klinické studie s disulfiramem a mědí pro pacientky s metastazujícím karcinomem prsu


Kód studie: 2A/2018 fáze II

Číslo protokolu: 2016/1-DSF-MBC

Diagnózy: C500 -C509

Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Koordinátoři:
Mgr. Martina Vaněčková
tel.: 6245,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|116|91|109|92|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 29. 5. 2018

Nábor probíhá

GastroPET: Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer


Kód studie: 14A/2017 fáze II

Číslo protokolu: MOU-2017-01

Diagnózy: C155-C160

Hlavní zkoušející: doc.MUDr.Radka Lordick Obermannová, PhD.

Koordinátoři:
Mgr. Martina Vaněčková
tel.: 6245,
e-mail: [obfuscate_1_|108|88|105|114|99|109|88|37|116|91|109|92|90|105|105|117|88|55|107|105|116|37|90|120]


Datum zahájení: 1. 8. 2017

Nábor probíhá

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...