MOÚ byl součástí Evropského setkání proti rakovině v Paříži

MOÚ byl součástí Evropského setkání proti rakovině v Paříži

Ve dnech 3. a 4. února se v Paříži uskutečnila mezinárodní konference k onkologii s názvem "Evropská setkání proti rakovině 2022 (European Cancer Meeting 2022)" , kterou zorganizoval Francouzský národní onkologický institut (Institut national du cancer, INCa). Tato událost proběhla v rámci programu Francouzského předsednictví v Radě EU a u příležitosti Světového dne boje proti rakovině a prvního výročí uveřejnění Evropského plánu boje proti rakovině (Europe's Beating Cancer Plan).

V rámci dvoudenní konference probíhala také série pracovních worshopů se zaměřením na pět prioritních témat v oblasti onkologie - problematika dětských pacientů, onemocnění se špatnou prognózou, prevence, zaměstnanost u přeživších a  mezinárodní spolupráce. Každá z těchto tématicky zaměřených skupin identifikovala zásadní otázky, které je v rámci boje proti rakovině nutné adresovat a řešit. 

Výsledkem konference byl vznik Společné politické deklarace včetně obsáhlé přílohy s konkrétními doporučeními a navrhovanými aktivitami, které vzešly právě z pracovních worskopů a na kterých se podíleli i pracovníci Masarykova Onkologického Ústavu. Tato společná deklarace  tří předsednických zemí v Radě EU - Francie, České republiky a Švédska - vyjadřuje politickou vůli a způsob, jak pokročit v boji proti rakovině, urychlit pokrok a rozšířit stávající spolupráci.

 

Programová náplň pracovních workshopů:

 

Onkologická onemocnění se špatnou prognózou (“Cancers with Poor Prognosis” workshop)

Onkologická onemocnění se špatnou prognózou jsou ta, u nichž je doba přežití kratší než 5 let. Výstupem pracovní skupiny je tak apel na výzkumy, které změní současný stav a nabídnou alternativní možnosti léčby. Stejně tak je důležité zaměřit se na sdílení dat. Třetím výstupem workshopu, a oblastí, na kterou je nutné se zaměřit je zajištění přístupu ke kvalitní léčbě a léčivým přípravkům.

 

Prevence (“Prevention” workshop)

Aktivity v rámci prevence onkologických onemocnění jsou dle výsledku jednání zcela zásadní a jsou základem pro další aktivity na národní úrovni. Přínosem pro prohloubení spolupráce na unijní úrovni by měly být v rámci EU koalice stakeholderů v oblasti prevence. Koalice by měly vzniknout na základě již existující spolupráce a fungujících platforem. V oblasti prevence je důležité podpořit zdravé prostředí a minimalizovat rizikové faktory. Řadíme mezi ně široké spektrum faktorů, od snížení konzumace alkoholu a tabákových výrobků, až po zdravé životní prostředí, zdravé potraviny a zvýšení fyzické aktivity. S tím souvisí i další výstup workshopu zaměřeného na prevenci, který dospěl k závěru, že je nutné aktualizovat a změnit informační kampaně, aby měly větší dopad, a to nejen na veřejnost, ale i odbornou veřejnost a praktické lékaře.

 

Onkologické onemocnění a návrat do zaměstnání (“Cancer and Employment” workshop)

Efektivní léčba zajišťuje narůstající délku života i u onkologických pacientů. Nicméně málo pozornosti se upíná na kvalitu jejich života. Situace je odlišná napříč členskými státy, ale v průměru se třetina onkologických pacientů, kteří se uzdraví se již nevrátí zpět do pracovního života. Dvě třetiny, které se zpět do pracovního života navrátí, pak často čelí řadě překážek, a to včetně zdravotních dopadů, které onkologickou léčbu provází. V EU chybí jednotná politika pro právo být zapomenut, stejně jako pro návrat onkologických pacientů do pracovního života. Dalším výstupem workshopu k danému tématu je apel na vybudování struktury interakcí a nástrojů, které usnadní návrat přeživších do pracovního života. V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost také výzkumnému programu na unijní úrovni, který se zaměří na problematiku onkologických onemocnění a zaměstnanosti.

 

Onkologické onemocnění u dětí (“Paediatric Cancer” workshop)

Naděje v inovativních terapiích představuje šanci, že v horizontu 50 let se výskyt onkologických onemocnění u dětí sníží o 80 %, díky společnému EU a globálnímu úsilí v rámci klinického výzkumu. Situace se však značně liší mezi jednotlivými členskými státy. Důležité je, aby se zlepšila spolupráce a posílila se koordinace mezi jednotlivými projekty/aktivitami, které se tématu pediatrických onkologických onemocnění věnují. Dalším klíčovým krokem je zajistit právo dětí a mladistvých k přístupu ke klinickým hodnocením, a to i v přeshraničním kontextu (v rámci ERN – PaedCan). Důležité je i sdílení dat a využití AI pro výzkumné a vědecké účely.

 

Mezinárodní spolupráce (“International Cooperation” workshop)

Překážky v rámci vybudování globální spolupráce v boji proti rakovině.jsou především fragmentace, a to jak geografická, tak tematická. Nicméně zásadním problémem je nedostatek politické koordinace. Jedním z doporučení, na kterém se panel expertů v rámci workshopu shodl, je potřeba vytvořit mezinárodní mechanismus koordinace v oblasti boje proti rakovině (formát G10). Dalším milníkem a cílem je posílit spolupráci po vzoru spolupráce EMA a FDA v oblasti „pediatric cancer“ i na jiné typy onkologických onemocnění. Zásadním je také vznik globálního fondu pro boj proti rakovině.


Editorial ředitele MOÚ Marka Svobody k návštěvě v Paříži

Předsednictví Francie a České republiky v Radě Evropské unie. Informace k významným akcím v oblasti onkologie.


Již za tři měsíce, 1. července 2022, převezme Česká republika předsednictví Rady Evropské unie. České předsednictví přichází v době, kdy Evropská unie vstoupila do druhého roku naplňování politických cílů Evropské komise v oblasti boje proti rakovině. Tyto cíle byly vydány v podobě Evropského plánu boje proti rakovině (Europe's Beating Cancer Plan, EBCP1), který obsahuje 10 hlavních iniciativ a řadu dalších podpůrných kroků, jejichž realizace by zejména měla zastavit nepříznivý trend nárůstu počtu onkologicky nemocných v EU, odstranit nerovnosti v přístupu k moderní diagnostice a léčbě a zvýšit kvalitu života onkologických pacientů.

Ve dnech 3. a 4. února 2022 se v Paříži uskutečnila důležitá mezinárodní konference k onkologii „European Cancer Meeting 2022" (https://rencontresinca.fr/en/), kterou zorganizoval Francouzský národní onkologický institut (Institut national du cancer, INCa) při příležitosti dvou významných událostí: prvního výročí zveřejnění Evropského plánu boje proti rakovině (3.2.2021) a Světového dne boje proti rakovině (World Cancer Day), který každoročně připadá na 4.2. a k jehož založení došlo v roce 2000 právě v Paříži. European Cancer Meeting 2022 proběhl v rámci programu Francouzského předsednictví v Radě EU, a i proto byla jeho přípravě a průběhu věnována velká pozornost. V rámci dvoudenní konference byla dovršena práce pěti pracovních skupin, které se zabývaly tématy EBCP, jež si za svou prioritu vybralo francouzské předsednictví: nádory dětského věku, nádory s nepříznivou prognózou, onkologická prevence, zaměstnanost u onkologických přeživších a jejich „právo být zapomenut“ a mezinárodní spolupráce. Každá z těchto tematicky zaměřených pracovních skupin vytyčila hlavní iniciativy a jejich nejdůležitější aktivity, které by měly být řešeny. Do pracovních skupin byli přizváni i odborníci z České republiky a Švédska, tj. zemí, které převezmou po Francii předsednictví v Radě EU, aby byla zachována kontinuita při řešení vybraných témat.  Výsledkem konference byl vznik Společné politické deklarace (Political Declaration and List of Actions Against Cancer recommended by a panel of European stakeholders2), včetně obsáhlé přílohy s již zmiňovanými iniciativami a aktivitami, kterou podepsali ministři zdravotnictví Olivier Véran (Francie), Vlastimil Válek (ČR) a Lena Hallengren (Švédsko).  Na závěr konference proběhly i dva „kulaté stoly“, které se věnovaly praktickým otázkám při implementaci evropského a národních onkologických programů (Round table "Beating cancer in Europe: levers and obstacles") a výzvám v onkologickém výzkumu (Round table “Cancer Mission: a new ambition for European cancer research”). Za ČR se diskuze zúčastnili pan ministr prof. Válek a prof. Svoboda, ředitel MOÚ.   

Více než symbolickou se stala i skutečnost, že v první den konání konference byl vyhlášen vítěz z vůbec první výzvy stěžejního programu Horizon Europe - Cancer Mission (HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01), a to projektu „4.UNCAN.eu“, jehož cílem je definovat nové výzvy pro výzkum rakoviny, které by přinesly další průlom pro prevenci a léčbu nádorů. MOÚ je součástí vítězného konsorcia. 

Česká republika na konferenci představila i připravovaný program odborných akcí, které budou probíhat pod záštitou českého předsednictví Radě Evropské unie. Hlavní akcí, na úrovni „Expert Meeting“ bude odborná konference: „Modern Cancer Control: Saving Lives through smart solutions,“ která se uskuteční v Brně ve dnech 13. - 14. 7. 2022. Její přípravu organizuje MZ ČR ve spolupráci s ÚZIS a zástupci MOÚ a FN Motol. Hlavními tématy konference budou: Comprehensive Cancer Infrastructures, Future of cancer registries and European Health Data Space a Improving early detection of cancer and screening schemes in EU. Kromě této hlavní události byly oznámeny další tři odborné akce pod záštitou českého předsednictví. Dvě z nich proběhnou při příležitosti Brněnských onkologických dní (www.onkologickedny.cz): Precision medicine in pediatric oncology (12.10.2022) a Patient-centred cancer care and survivorship (14.10.2022). Třetí se připravuje v Praze a její datum a místo konání bude brzy zveřejněno: Rare Diseases and Orphan Drugs.

Na závěr mi dovolte Vás pozvat ještě na další dvě významné akce, které se dotýkají onkologie  a současně i českého předsednictví Rady EU. Dne 6.6.2022 se v prostorách Úřadu veřejného ochránce práv v Brně uskuteční akce: „Právo na stejné podmínky – Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů.“ Spolupořadatel fóra je MOÚ a bude probíhat pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR, dr. Romana Krause. Cílem je otevřít v ČR debatu k problému „Právo být zapomenut / Right to be forgotten,“ který byl diskutován i v rámci European Cancer Meeting 2022 a je zmiňován i EBCP. Závěry z fóra budou prezentovány i na BOD v části „Patient-centred cancer care and survivorship.”  Ve dnech 20. – 23.7.2022 bude v Brně probíhat „Výroční genetická konference – Oslava 200 let od narození Gregora Johanna Mendela.“ Podrobnosti k této akci, která má záštitu organizace OSN UNESCO a Senátu PCŘ, jsou již nyní k dispozici na internetových stránkách konference (https://www.mendel22.cz/conference/).

 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

 

Odkazy:

  1. „Europe's Beating Cancer Plan“, ke stažení dostupný na internetových stránkách: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf
  2. „Political Declaration and List of Actions Against Cancer recommended by a panel of European stakeholders“, ke stažení dostupná na internetových stránkách: https://www.e-cancer.fr/content/download/337013/4815797/file/D%C3%A9claration%20politique%20commune_RencontresEurop%C3%A9ennes2022.pdf

 

 

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností, prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...