Ви хочете працювати з нами?

Лікар - Онкологічний інститут ім. Масарика

UA

Онкологічний інститут ім. Масарика (МОУ) – це сучасне спеціалізована установа, що надає комплексну онкологічну допомогу. Основними напрямками роботи є профілактика, діагностика та лікування солідних пухлин у дорослих. Ми займаємось системним лікуванням пухлин, променевою терапією та хірургічним лікуванням, у тому числі ми маємо і роботизовану хірургію.

МОУ має кілька державних та міжнародних акредитацій та сертифікатів, як у галузі якості, так і у сфері освіти, науки та досліджень. Найважливішими з них є акредитація Чеського товариства акредитації в галузі охорони здоров'я та акредитація Організація європейських онкологічних інститутів (OECI).

Важливою частиною роботи інституту є наукові дослідження, у тому числі фундаментальні дослідження. До складу МОУ входить Дослідницький центр прикладної молекулярної онкології (RECAMO), який займається вивченням біології онкологічних захворювань. Центр складається з міждисциплінарної команди чеських та зарубіжних дослідників та медичних спеціалістів.

 
Нині Онкологічний інститут ім. Масаріка пропонує вакансії для лікарів, зацікавлених у наступних спеціалізаціях:
 • Гастроентерологія
 • Ядерна медицина
 • Урологія
 • Радіологія
   

Вимоги:

 • університетська освіта в галузі загальної медицини або еквівалентна освіта, отримана за кордоном, підтверджена нострифікацією,
 • Працездатність та відсутність судимостей відповідно до Закону № 95/2004 Зб.
 • Попередній професійний досвід дуже вітається (проте в деяких областях ми приймаємо і випускників).

 

Ми пропонуємо:

 • можливість професійного розвитку;
 • мотивуючі умови оплати праці відповідно до чинного законодавством (винагорода згідно з NV № 341/2017 Сб.),
 • надбавка за роботу у сфері онкології з моменту початку роботи, після проходження випробувального терміну - можливість особистої надбавки та екстраординарних та мотиваційних винагород;
 • можливість участі в дослідницьких проектах та клінічних випробуваннях, можливість подальшого розвитку у сфері міжнародного співробітництва,
 • робочий тиждень – 40 годин. У деяких із перелічених вище відділень - можливість роботи на неповний робочий день;
 • Дата початку роботи буде за домовленістю.

 

Бонуси для працівників:

 • Ми пропонуємо нашим співробітникам приємне місце роботи, регулярні заходи для співробітників та широкий спектр різних пільг, які ми постійно намагаємось розширювати. Кожному співробітнику відкривається індивідуальний рахунок FKSP, на який роботодавець щороку переказує суму до 15 000 чеських крон (суму можна використати на внески за відпочинок, спорт, оздоровлення, культуру, харчування тощо). Співробітники також мають право на лікарняні, пільгові телефонні тарифи та знижки у мережі наших договірних партнерів. Додаткову інформацію про пільги можна знайти тут: http://www.mou.cz/kariera/t1417.

 

Контакти:

 • Якщо вас цікавить посада лікаря в одному з перерахованих вище відділень, надішліть своє структуроване резюме через форму заявки кандидата («Анкета кандидата»), яку ви знайдете на нашому веб-сайті розділ кар'єри: www.mou.cz /kariera або надішліть на адресу [obfuscate_1_|110|103|96|108|58|108|102|112|45|93|121].

Ми спілкуємося чеською або англійською мовою.

 

Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті МОУ або у заступника з лікувально-профілактичної роботи – doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA., [obfuscate_1_|106|96|110|114|58|108|102|112|45|93|121], 543 134 102

RU

Врач - Онкологический институт им. Масарика (Masarykův onkologický ústav)

Онкологический институт им. Масарика (МОУ) —  это современное специализированное учреждение, оказывающее комплексную онкологическую помощь. Основными направлениями работы являются профилактика, диагностика и лечение солидных опухолей у взрослых. Мы занимаемся системным лечением опухолей, лучевой терапией и хирургическим лечением, в том числе мы имеем и роботизированную хирургию.

МОУ имеет несколько государственных и международных аккредитаций и сертификатов, как в области качества, так и в сфере образования, науки и исследований. Наиболее важными из них являются аккредитация Чешского общества аккредитации в области здравоохранения и аккредитация Организации европейских онкологических институтов (OECI).

Важной части работы института являются научные исследования, в том числе фундаментальные исследования. В состав МОУ входит Исследовательский центр прикладной молекулярной онкологии (RECAMO), который занимается исследованием биологии онкологических заболеваний. Центр состоит из междисциплинарной команды чешских и зарубежных исследователей и медицинских специалистов.
 

В настоящее время Онкологический институт им. Масарика предлагает вакансии для врачей, заинтересованных в следующих специализациях:

 • Гастроэнтерология
 • Ядерная медицина
 • Урология
 • Радиология

Более подробная информация об доступных должностях находиться на сайте www.mou.cz/kariera.
 

Требования:

 • университетское образование в области общей медицины или эквивалентное образование, полученное за границей, подтвержденное нострификацией,
 • Работоспособность и отсутствие судимостей в соответствии с Законом № 95/2004 Сб.
 • Предыдущий профессиональный опыт очень приветствуется (однако в некоторых областях мы принимаем и выпускников).
   

Мы предлагаем:

 • возможность профессионального развития,
 • мотивирующие условия оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (вознаграждение согласно NV № 341/2017 Сб.),
 • надбавка за работу в сфере онкологии с момента начала работы, после прохождения испытательного срока - возможность личной надбавки и экстраординарных и мотивационных вознаграждений,
 • возможность участия в исследовательских проектах и ​​клинических испытаниях, возможность дальнейшего развития в сфере международного сотрудничества,
 • рабочая неделя - 40 часов. В некоторых из вышеперечисленных отделений - возможность работы на неполный рабочий день,
 • дата начала работы будет по договоренности.

 

Бонусы для сотрудников:

Мы предлагаем нашим сотрудникам приятное место работы, регулярные мероприятия для сотрудников и широкий спектр различных льгот, которые мы постоянно стараемся расширять. Каждому сотруднику открывается индивидуальный счет FKSP, на который работодатель каждые год переводит сумму до 15 000 чешских крон (сумму можно использовать на взносы за отдых, спорт, оздоровление, культуру, питание и т. д.). Сотрудники также имеют право на больничные, льготные телефонные тарифы и скидки в сети наших договорных партнеров. Дополнительную информацию о льготах можно найти здесь: http://www.mou.cz/kariera/t1417.

 

Контакты:

Если вас интересует должность врача в одном из вышеперечисленных отделений, отправьте свое структурированное резюме через форму заявки кандидата («Анкета кандидата»), которую вы найдете на нашем веб-сайте в разделе карьеры: www.mou.cz /kariera или отправьте по адресу [obfuscate_1_|110|103|96|108|58|108|102|112|45|93|121]. Мы общаемся на чешском или английском языке.

 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте МОУ или у заместителя по лечебно-профилактической работе –  doc. MUDr. Igora Kiss, Ph.D., MBA., [obfuscate_1_|106|96|110|114|58|108|102|112|45|93|121], 543 134 102

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.