• Menu Menu
 • CZ EN
 •  

  Seznam klinických studií s náborem pacientů

  pouze nábor pacientů / všechny studie


  NÁDORY HLAVY A KRKU

  Otevřená, multicentrická studie fáze 1/2 hodnotící bezpečnost, předběžnou účinnost a farmakokinetiku isatuximabu (SAR650984) v kombinaci s atezolizumabem nebo samotného isatuximabu u pacientů s pokročilými malignitami
   
  Kód studie: 6R/2018 Datum zahájení: 17.08.2018
  Číslo protokolu: ACT15377 Nábor probíhá
  Diagnózy: C220,C56,C570,C482,C710-C719,C000-C009,C023,C029,C030-C109,C12,C130-C140,C320
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze II přípravku NIR178 v kombinaci s PDR001 u pacientů s vybranými pokročilými solidnímu nádory(ledvin,uroteliální, hlavy a krku, triplnegativní prs, melanom, NSCLC)
   
  Kód studie: 7R/2017 Datum zahájení: 29.11.2017
  Číslo protokolu: CNIR178X2201 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509,C64,C000-C009,C023,C430-C439,C340-C349,C56,C250-C259,C01,C770,C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY HLAVY A KRKU

  Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem (anti-LAG-3) a nivolumabem v kombinaci s chemoterapií oproti léčbě nivolumabem s chemoterapií v první linii léčby u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce.
   
  Kód studie: 13R/2018 Datum zahájení: 28.11.2018
  Číslo protokolu: CA 224-060 Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumab v kombinaci s fluorouracilem a cisplatinou oproti fluorouracilu s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným, pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím dříve neléčeným spinocelulárním karcinomem jícnu.
   
  Kód studie: 26/2016 Datum zahájení: 10.08.2017
  Číslo protokolu: CA209-648 Nábor probíhá
  Diagnózy: C150-C159
  Hlavní zkoušející: MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem oproti léčbě oxaliplatinou a fluoropyrimidinem u pacientů s neléčeným pokročilým nebo metastazujícím karcinomem žaludku, gastroesofageální junkce nebo distálního jícnu.
   
  Kód studie: 11/2017 Datum zahájení: 08.08.2017
  Číslo protokolu: CA209-649 Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer
   
  Kód studie: 14A/2017 Datum zahájení: 01.08.2017
  Číslo protokolu: MOU-2017-01 Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C160
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,multicentrická,dvojitě zaslepená studie fáze 3,hodnotící adjuvantní terapii Nivolumabem oproti placebu u pacientů po resekci zhoubného nádoru jícnu nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 3/2016 Datum zahájení: 20.06.2016
  Číslo protokolu: CA209577 Nábor probíhá
  Diagnózy: C150-C159
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené multicentrické mezinárodní klinické hodnocení fáze III hodnotící přípravek durvalumab podávaný souběžně s chemoradiační terapií na bázi platiny u pacientů s lokálně pokročilým neresekabilním nemalobuněčným karcinomem plic (stádium III)
   
  Kód studie: 17/2018 Datum zahájení: 31.12.2018
  Číslo protokolu: D933KC00001 Nábor probíhá
  Diagnózy: C340 -C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek
  Koordinátoři:

  Mezinárodní randomizované, kontrolované klinické hodnocení léčby nově diagnostikovaných nádorů
  ze skupiny Ewingových sarkomů (Ewing's Sarcoma Family of Tumours, ESFT)
   
  Kód studie: 37/2014 Datum zahájení: 09.05.2016
  Číslo protokolu: RG_11-152 Nábor probíhá
  Diagnózy: C490-C499,C400-C419
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Otevřené klinické hodnocení kombinace dabrafenibu s trametinibem (fáze IIIb) v adjuvantní léčbě melanomu s mutací BRAF V600 u stadia III po kompletní resekci, sloužící ke stanovení vlivu upraveného léčebného postupu řešení horečky na její výskyt a závažnost
   
  Kód studie: 14/2018 Datum zahájení: 15.10.2018
  Číslo protokolu: CDRB436F2410 Nábor probíhá
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Otevřené klinické hodnocení fáze I./II. hodnotící bezpečnost, účinnost, farmakokinetiku a farmakodynamiku přípravku SAR439859 podávaného perorálně ve formě monoterapie, a poté v kombinaci s palbociklibem u postmenopauzálních pacientek s pokročilým estrogen-pozitivním karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 26R/2018 Datum zahájení: 17.01.2019
  Číslo protokolu: TED14856 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  2A/2018 ANTABUS - 2. fáze otevřené klinické studie s disulfiramem a mědí pro pacientky s metastazujícím karcinomem prsu
   
  Kód studie: 2A/2018 Datum zahájení: 29.05.2018
  Číslo protokolu: 2016/1-DSF-MBC Nábor probíhá
  Diagnózy: C500 -C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:
  DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ IPATASERTIB V KOMBINACI S PAKLITAXELEM V LÉČBĚ PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU TROJITĚ NEGATIVNÍM NEBO HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM A HER2 NEGATIVNÍM, KTERÉ MAJÍ ZMĚNU V PIK3CA/AKT1/PTEN
   
  Kód studie: 23/2017 Datum zahájení: 10.04.2018
  Číslo protokolu: CO40016 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Neuritogen a neuropatická bolest u pacientek s karcinomem prsu - observační studie
   
  Kód studie: 23/2016 Datum zahájení: 02.01.2017
  Číslo protokolu: Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:

  ARIEL4 (Assessment of Rucaparib In Ovarian CancEr TriaL): Multicentrická, randomizovaná studie fáze 3, srovnávající rucaparib s chemoterapií u pacientek s relabujícím zhoubným epiteliálním novotvarem ovaria, vejcovodu nebo primárně peritonea, s vysokým gradingem a pozitivní mutací BRCA
   
  Kód studie: 9/2016 Datum zahájení: 06.04.2017
  Číslo protokolu: CO-338-043 Nábor probíhá
  Diagnózy: C56,C570,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Mária Zvaríková
  Koordinátoři:

  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ POKRAČOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ PRO PACIENTY, KTEŘÍ SE V MINULOSTI ÚČASTNILI NĚKTERÉHO Z KLINICKÝCH HODNOCENÍ ATEZOLIZUMABU, JEHOŽ ZADAVATELEM BYLY SPOLEČNOSTI GENENTECH A/NEBO F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD
   
  Kód studie: 19/2017 Datum zahájení: 12.07.2018
  Číslo protokolu: BO39633 Nábor probíhá
  Diagnózy: C671-C679
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo standardní chemoterapií oproti standardní chemoterapii u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem.
   
  Kód studie: 29/2017 Datum zahájení: 05.03.2018
  Číslo protokolu: CA209-901 Nábor probíhá
  Diagnózy: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 ke zjištění bezpečnosti a účinnosti Lenvatinibu ve dvou různých počátečních dávkách (18mg oproti 14mg jednou denně) v kombinaci s Everolimem (5mg jednou denně) jakožto následné terapie po jedné předchozí léčbě zamířené na VEGF u pacientů s karcinomem renálních buněk
   
  Kód studie: 36R/2016 Datum zahájení: 05.12.2017
  Číslo protokolu: E7080-G000-218 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu
   
  Kód studie: 8R/2017 Datum zahájení: 06.10.2017
  Číslo protokolu: CPZP034A2410 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVEK MPDL3280A (PROTILÁTKA PROTI PD-L1) V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM A PŘÍPRAVEK SUNITINIB U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM KARCINOMEM LEDVIN
   
  Kód studie: 7R/2015 Datum zahájení: 26.10.2015
  Číslo protokolu: WO29637 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčebného přípravku Olaparibu v kombinaci s Abirateronem oproti Abirateronu v kombinaci s placebem podávaných jako první linie léčby u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
   
  Kód studie: 18/2018 Datum zahájení: 25.02.2019
  Číslo protokolu: D081SC00001 Nábor probíhá
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 přípravku ABT-414 u pacientů s nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) s amplifikací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR).
   
  Kód studie: 32R/2015 Datum zahájení: 20.07.2016
  Číslo protokolu: M13-813 Nábor probíhá
  Diagnózy: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Žádné studie nenalezeny

  Žádné studie nenalezeny

  NÁDORY HLAVY A KRKU

  RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, AKTIVNĚ KONTROLOVANÁ, STUDIE FÁZE II POROVNÁVAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST CÍLENÉ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY NEBO PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE PODÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ GENOMICKÉHO PROFILOVÁNÍ VERSUS CHEMOTERAPIE ZALOŽENÁ NA PLATINĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM NEZNÁMÉHO PŮVODU, KTEŘÍ BYLI LÉČENÍ 3 CYKLY PLATINOVÉHO DUBLETU
   
  Kód studie: 21R/2017 Datum zahájení: 29.11.2018
  Číslo protokolu: MX39795 Nábor probíhá
  Diagnózy: C800-C809
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NEZAŘAZENO

  Žádné studie nenalezeny

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ