Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Výtěžky všech dražeb kalendáře Pirelli - tisková zpráva

   

  Výtěžek z prvních čtyř aukcí (2002 – 2005) byl věnován veřejné sbírce Brněnský krokodýlek.

  MOÚ je totiž jedním ze dvou pracovišť v České republice, kde jsou ozařovány děti s nádorovým onemocněním (druhé je v motolské nemocnici v Praze). Denně sem přichází na tuto léčbu (ozařování) na 180 pacientů – včetně dospělých. Základní vstupní informace o každém, kdo je nově diagnostikován a je mu tento způsob léčby doporučen, musejí být zpracovány specifickou počítačovou jednotkou, která na základě údajů lékaře přesně určí způsob ozařování tak, aby byla co nejméně zasažena zdravá tkáň. Toto zpracování údajů trvá vždy několik hodin a je o to náročnější, jestliže se jedná o dítě. V době vzniku veřejné sbírky měl ústav k dispozici pouze jednu – dnes už zastaralou jednotku, která byla plně vytížena, a nově diagnostikovaní pacienti museli na zpracování údajů čekat. Proto vedení MOÚ velice uvítalo iniciativu brněnské firmy Sepes Promotion, spol.s r.o., která požádala Krajský úřad o povolení pořádat veřejnou sbírku na druhou počítačovou jednotku, mnohem modernější, která by sloužila především onkologicky nemocným dětem a která stála 1.800.000 Kč. Toto povolení na začátku roku 2002 (12. ledna) získala.

  Za ty uvedené čtyři dražby Pirelli přispělo na Brněnského krokodýlka částkou 412.000 Kč (první kalendář – 2002 – stál vydražitele 56.000 Kč, druhý – na rok 2003 - 83.000 Kč s tím, že 17.000 Kč doplatil Pirelli, aby byl na kontě sbírky rovný milion, třetí aukce, která se uskutečnila 9. prosince 2003, vynesla veřejné sbírce Brněnský krokodýlek 117.000 Kč a čtvrtá za kalendář na rok 2005 139 000 Kč). Poté Brněnský krokodýlek, který měl povolení na tři roky, skončil - peníze na speciální počítačovou jednotku také díky Pirelli za tu dobu získal.

  Následující dražba - kalendáře na rok 2006 - získala peníze ve výši 265.000 Kč na dovybavení přístroje magnetické rezonance (MR), čímž se měla zlepšit rozlišovací schopnost přístroje a jeho využitelnost pro diagnostikování onemocnění. Šlo o několik softwarových balíčků, které jednak výrazně zjednoduší a urychlí hodnocení celotělového MR vyšetření či MR vyšetření celé páteře. Dále měly pomoci v rozlišení mezi nádorem a např. zánětlivým ložiskem a také umožit vyhodnocení rozsahu časných stadií mozkových ischemií. V neposlední řadě zakoupený software měl zlepšit rozlišovací schopnost přístroje především v oblasti mozkového kmene a odstupů hlavových nervů, pro diagnostiku drobných nádorů této oblasti. Cena byla 1 000 000 Kč zbytek doplatil MOÚ.

  Další dražba se uskutečnila 5. 12. 2006 a ve hře byl kalendář na rok 2007.Tentokrát šel výtěžek aukce nazakoupení flexibilního uretrocystoskopu (přístroje slouží k detailnímu vyšetření močových cest u mužů za optické kontroly v lokální anestezii. Jde o neinvazivní vyšetření nevyžadující hospitalizaci)a Insuflátoru, tedy endoskopického instrumentária pro urologické výkony. Vybrala se rekordní částka 501.000 Kč, která koupi přístrojů pokryla.

  12. 12. 2007 se uskutečnila dražba kalendáře na rok 2008. Tentokrát byly peníze věnovány na inverzní mikroskop s vybavením pro fázový kontrast a multikanálovou fluorescenci. Jeho celková celková cena byla 1,3 mil. Kč

  Využití:

  Nové a účinné metody z oblasti genomiky a proteomiky směřují aplikovaný lékařský výzkum k vývoji personalisované medicíny, v níž léčba bude cílena s ohledem na fyziologické a genetické pozadí nemoci u konkrétního pacienta.

  Technologie založené na analýze bílkovin představují důležitý doplněk genetických analýz. V rámci takovýchto proteomických analýz různých typů nádorů na našem pracovišti, dochází k objevení bílkovin, které jsou odlišné ve tkáni nádorové oproti tkáni normální. Aby bylo možné využít tyto proteiny jako potenciální biomarkery pro screening a diagnostiku nádorového onemocnění, případně jako cíle pro biologickou individualizovanou léčbu, je nutné přesně zmapovat jejich funkci včetně umístění v buňce, vzájemné interakce a interakce s jinými proteiny. Mikroskop se využívá pro analýzu proteinů (nově objevených biomarkerů) a jejich koexprese na úrovni jednotlivých buněk a buněčných součástí. Dále pro Fluorescenční in situ hybridizace (FISH), pro sledování úspěšnosti transfekce studovaných genů do cílových buněk, pro sledování lokalizace nových proteinů (biomarkerů) pomoci fúzních proteinů s fluoreskujícími značkami. Umožní hodnocení a kvantifikaci cytotoxicity nově objevených protinádorových látek, které jsou stále častěji testovány na našem pracovišti s využitím nám dostupných buněčných modelových systémů.

  Před nákupem mikroskopu prováděli pracovníci MOÚ dané experimenty v rámci možností na zahraničních pracovištích.

  Aukce vynesla 171.000 Kč. Zbytek peněz, nutných na nákup mikroskopu, doplatil ústav.

  Dražba kalendáře na rok 2009 se uskutečnila 4. 12. 2008. Peníze, které byly vydraženy, sloužily na nákup stolu pro celotělové ozařování (TBI – total body irradiation), který stojí 583.000.

  Celotělové ozařování (TBI) je speciální forma ozařování, kterou se dosáhne rovnoměrného ozáření celého těla před transplantací kostní dřeně především u hematologických malignit (leukémie aj..) K ozáření celého těla se aplikuje taková dávka záření, jejímž cílem je vyřadit vlastní krvetvorbu pacienta, zničení přetrvávající nebo zbytkové choroby a vytvořit prostor v kostní dřeni pro uchycení nové kostní dřeně. Kostní dřeň je pak transplantována za několik dnů po ozáření. Nová krvetvorba pak zcela nahradí původní, což je důležitým předpokladem úspěšné léčby, jinak aplikovaná dávka záření je smrtelná.

  Stejnou a reprodukovatelnou polohu pacienta při ozařování, které trvá poměrně dlouhou dobu – asi 40 min. a opakuje se 5-6×, je v současné době na vybraných málo pracovištích v republice (3-4) zajišťována ne zrovna pohodlným prohnutým stolem z důvodu rotační techniky celotělového ozařování.

  Nový ozařovací stůl bude sloužit k zavedení nové a v ČR jedinečné techniky celotělového ozařování statickými ozařovacími poli při normální, přirozené a tedy pohodlné poloze těla na zádech. Novou technikou se dosáhne i homogennějšího ozáření celého těla.

  Kalendář byl vydražen za 270.000 Kč.

  Výtěžek loňské aukce kalendáře Pirelli na rok 2010 byl věnován na nákup kryochirurgické jednotky pro ambulance Oddělení chirugické onkologie. Cena – 500.000 Kč.

  Kryochirurgie je v podstatě chirurgická léčba mrazem. Metoda využívá toho, že při dostatečně rychlém a hlubokém zmražení živé tkáně po jejím rozmražení dochází k poškození buněk, která vedou k odúmrtí (nekróze) zmražené tkáně. Ponechání této tkáně v jejím místě včetně vazivových vláken pak umožňuje v mnoha případech jednodušší hojení a nahrazení jizvou, v některých případech dokonce regenerovanou tkání daného orgánu.

  Tento postup může být někdy výhodný u postižení, která jsou klasickou chirurgií obtížně řešitelná. V současné době je kryochirurgie používána nejčastěji k odstraňování kožních nádorů, kde v některých oblastech umožňuje jednodušší zákrok s tvorbou kosmeticky přijatelné jizvy. Dalšími možnostmi jsou především nádory prorůstající kůží, kde je možno i opakovaně redukovat jejich velikost, v některých případech i kompletně odstranit. Další možností je zprůchodnění dutých orgánů, ve kterých je to technicky a biologicky možné, tedy především dolní části konečníku, průdušnice a velkých průdušek.

  Kalendář byl vydražen za 401.000 Kč.

  Dražba kalendáře na rok 2011

  Výtisk kalendáře Pirelli 2011 s pořadovým číslem 4115 byl věnován opět do veřejné internetové aukce v České republice. Výtěžek z dražby byl věnován – jako v předešlých ročnících - Masarykovu onkologickému ústavu, který peníze použil na nákup aktivních antidekubitních matrací.

  Na konci roku 2010 tento ústav získal nový chirurgický pavilon včetně anesteziologicko-resuscitačního oddělení tzv. Wernerův pavilon. Právě pro něj byly matrace určeny. Antidekubitní efekt je dosažen ovládáním tlaku vzduchu v jednotlivých částech matrace, což dovoluje střídavě odlehčovat části těla pacienta, jež se tak lépe prokrvují. To je nejdůležitější podmínka obrany proti vzniku proleženin u pacientů, kteří jsou na uvedeném oddělení upoutáni na lůžku často řadu dnů a bez možnosti pohybu. V Masarykově onkologickém ústavu bylo loni hospitalizováno 9000 pacientů a ambulancemi prošlo 190 000 nemocných. Novým chirurgickým pavilonem získal ústav rovněž špičkově vybavené operační sály, centrální sterilizaci a nové prostory pro patologii.

  Veřejná aukce se uskutečnila v úterý 14. prosince na serveru iDnes.cz. Kalendář byl vydražen za 303.000 Kč a do třetice jej získal Radek Grill, majitel internetového obchodu www.nejlevnejsipneu.cz. Ten kalendář opět věnoval ústavu. Pacienti si mohou kalendář prohlédnout v Masarykově pavilonu hned vedle výtahu.

  Dražba kalendáře Pirelli na rok 2012 se uskutečnila 13. prosince 2011 opět na zpravodajském portálu iDnes. a to od 9:00 do 17:00 hodin. Výtěžek z aukce - 366.663 Kč byl věnován na nákup přenosného ultrazvukového přístroje.

  Jde o malé zařízení vhodné pro práci na operačním sále, kde je využíván k detekci centrálních žil a jejich bezpečné kanylaci (tzn. zavedení centrálního žilního katetru) pod kontrolou ultrazvuku. Další oblastí využití je detekce nervových pletení a jejich následný opich místním anestetikem opět pod kontrolou ultrazvuku, s cílem znecitlivění dané oblasti pro operaci. Dá se říci, že toto zařízení výrazně zvyšuje bezpečnost a komfort pacienta podstupujícího zmíněné zákroky. Dalším přínosem je jeho mobilita, díky které jej bez obtíží lze použít na operačním sále během anestezie. Přístroj stojí cca 600.000 Kč.

  Kalendář vydražil pro svého právě narozeného syna Michal Petřík, který sice žije v Praze, ale pochází z Brna a kolem Masarykova onkologického ústavu často chodil. Proto se rozhodl do aukce přihlásit.

  V úterý 18. 12. 2012 se vydražoval kalendář Pirelli na rok 2013. Peníze z dražby – 165.000 Kč byly věnovány pro Oddělení radiační fyziky na nákup víceúčelového hrudního fantomu za 600.000 korun. Pomocí víceúčelového hrudního fantomu lze imitovat různé druhy tkání a nálezů v oblasti břicha, a lze tak rychle ověřit správné funkce rentgenu nebo CT. V případě špatného zobrazování a z preventivních důvodů pomáhá k jeho rychlému seřízení a k docílení optimální funkce zobrazovacího přístroje. Dává tak pacientům jistotu, že jejich nález bude dostatečně viditelný a tudíž lékařem správně interpretovaný. Do té doby měl ústav k dispozici pouze jednorázové pomůcky, se kterými je nastavování daleko složitější a zdlouhavější. Fantom také rozšiřuje a obohacuje možnosti výuky budoucích rentgenologů, kteří se na jeho snímcích učí správně číst nálezy.

  Dražba kalendáře Pirelli na rok 2014, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. 12., přinesla 101.000 Kč. Peníze byly věnovány na Anesteziologicko-resuscitační oddělení, kde jsme potřebovali dokoupit 12 nových infuzních pump v celkové hodnotě 720.000 korun. Infuzní pumpy slouží ke kontinuálnímu a velmi přesnému nitrožilnímu dávkování léků. V péči o pacienty ARO jde o nezastupitelné zařízení. S jejich pomocí se aplikují například analgetika (léky tlumící bolest), nitrožilní výživa či léky na podporu činnosti srdce. Pro pacienta v kritickém stavu jich může být potřeba i 7 či více najednou. Pumpy obsluhují speciálně vyškolené zdravotní sestry. Léky proti bolesti si v individuálních případech po dohodě s lékařem mohou nemocní dávkovat pomocí infuzní pumpy sami.

  Kalendář na rok 2015 se dražil ve čtvrtek 18. 12. Výtěžek z dražby, která přinesla 244.444 Kč, jsme použili nanákup pasivních antidekubitních matrací stavebnicového typu. Jsou to matrace, které se dokonale přizpůsobí tvaru těla pacienta a jsou tak pro něj podstatně pohodlnější. Navíc jsou tvořeny bloky, které se dají v místech, kde dochází nejčastěji k proleženinám, vyjmout a tím výrazně snížit tlak na kůži. Jedna matrace stála 60.000 Kč.

  Dražba kalendáře na rok 2016 se uskutečnila ve čtvrtek 10. 12. 2015. Získané peníze – 158.000 Kč, byly věnovány na nákup nového ozařovacího lůžka pro pacienty s akutní leukémií, které jim zajišťuje snesitelnou polohu při celotělovém ozáření trvajícím 40 až 80 minut. Jeho hodnota byla 250.000 korun.

  V pořadí 16. dražba kalendáře Pirelli se uskutečnila v pondělí 12. 12. 2016. Tentokrát jsme peníze – 400.000 Kč použili na nákup chirurgického instrumentária na operační sály. Konkrétně na nové chirurgické nůžky k harmonickému skalpelu, elektrochirurgickou koagulační jednotku, hrudní sání a kryochirurgické pero pro kryoterapii.

  Kalendář už poněkolikáté vydražil Radek Grill, majitel internetového obchodu www.nejlevnejsipneu.cz. Ten kalendář opět věnoval ústavu.

  Kalendář na rok 2018 se dražil 6. 12. 2017. Výtěžek z dražby – 205.000 Kč jsme použili na nákup infuzních pump  pro protinádorovou chemoterapii na stacionáři i lůžkových odděleních Kliniky komplexní onkologické péče (jedna pumpa stála 35.000 Kč, takže jsme získali 6 nových pump). Kalendář opět – stejně jako v minulých letech – vydražil Radek Grill.

  Zatím poslední, v pořadí 18. dražba, tentokrát kalendáře na rok 2019 – se uskutečnila 19. prosince 2018. Byl vydražen za 111.111. Tyto peníze jsme použili na nákup nového aeroskopu. Tento přístroj slouží k vyhodnocování čistoty vnitřního ovzduší například v laboratořích nebo na operačních sálech. Absolutně čisté prostředí je nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit kvalitní péči o naše pacienty, kteří v důsledku nádorového onemocnění trpí sníženou imunitou.

  Kalendář opět vydražil Radek Grill z www.nejlevnejsipneu.cz a ten opět kalendář věnoval ústavu.

  Ústav zatím za 18 dražeb získal 4 057 218 Kč.

  Ke stažení

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru