V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Uplatnění práv k zajištění ochrany osobních údajů

   

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a s uplatněním Vašich práv přiznanýchnařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo jen jako „Nařízení“) a dalšími právními předpisy, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků: 

  Emailem na:

  dpo@mou.cz

  Písemně na adrese:

  Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno jako příjemce poštovní zásilky uvádějte Pověřence pro ochranu osobních údajů

  Osobně:

  na kterémkoliv našem pracovišti, které Vaši žádost předá pověřenci pro ochranu osobních údajů

  Prostřednictvím datové schránky:

  7vqnyc6

   

  Formuláře pro uplatnění práv u Masarykova onkologického ústavu a informace k jejich vyplnění

  Pro uplatnění Vašich práv, můžete využít následující formuláře:

  • Právo na přístup k osobním údajů - potřebuji znát své osobní údaje, se kterými pracujete a mít přehled o údajích, které o mně MOÚ zpracovává. Chci informace o příjemcích, kterým byly MOÚ moje osobní údaje zpřístupněny (**) (viz níže Upozornění): formulář žádosti

  • Právo na přístup k osobním údajům (pouze pro záznamy z kamerového systému MOÚ): požaduji přístup ke kamerovým záznamům, na kterých jsem zobrazen: formulář žádosti

   S ohledem na možný zásah do soukromí, práv a svobod žadatele nebo fyzických osob objevujících se na záznamu, bude nutné důsledné ověření totožnosti žadatele a dále o uplatnění práv žadatele nebude možné rozhodnout bez znalosti aktuální podoby žadatele. Proto doporučujeme osobní podání žádosti přímo u správce kamerového systému. Protože pořízené videozáznamy neumožňují vyhledávat osobní údaje, (tj. museli bychom pravděpodobně procházet velkým množstvím uloženého materiálu, abychom našli dotčený subjekt údajů-žadatele), prosím upřesňujte ve své žádosti, kdy a kde jste se pohyboval v monitorovaném prostoru s přesností přibližně dvouhodinového intervalu. V případě, že časově a místně neupřesníte Váš pohyb v monitorovaném prostoru, nemusí být MOÚ (jako správce osobních údajů) schopen Vás jako subjekt údajů identifikovat a dále může být postupováno dle článku 11 odst. 2, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

   Informace pro zaměstnance a osoby příležitostně vstupující a pohybující se v prostorech Masarykova onkologického ústavu o používání kamerového systému se záznamem

  • Právo na opravu - potřebuji upravit/opravit své osobní údaje, domnívám se, že jsou nesprávné/nepřesné: formulář žádosti

  • Právo na výmaz (*) - chci některé osobní údaje smazatformulář žádosti

  • Právo na omezení zpracování - chci blokovat/omezit zpracování svých osobních údajů: formulář žádosti

  • Právo vznést námitku - chci vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů: formulář žádosti

  • Právo na přenositelnost osobních údajů (*) - chci, abyste mé osobní údaje předali někomu dalšímu : formulář žádosti

  • Chci odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: formulář žádosti

   

  Upozornění:

  (**) Podmínky nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (§§65 a následující).Pravidla podávání žádostí o výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace jsou k dispozici na www.mou.cz:„Jak požádat o výpis nebo o kopii zdravotnické dokumentace“.

  Opravy a úpravy zápisů ve zdravotnické dokumentaci se řídí § 54 odst. (4) zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

   

  (*) Jestliže chcete uplatnit některé ze svých práv označených hvězdičkou, budeme potřebovat pečlivěji ověřit Vaši totožnost, abychom mohli Vaši žádost zpracovat bezpečně. To znamená, že nám tuto žádost můžete poslat poštou s úředně ověřeným podpisem, e-mailem s Vaším elektronickým podpisem na dpo@mou.cz nebo přes datovou schránku. Stejně tak Vám s ní rádi pomůžeme osobně na kterémkoliv našem pracovišti, kde zároveň proběhne i ověření Vaší totožnosti. Pokud bude žadatelem zákonný zástupce/opatrovník, je nutné vztah k subjektu údajů doložit kopií rodného listu či dokladem o ustanovení opatrovníka. Pokud za Vás žádost bude podávat někdo jiný, potřebujeme mít také úředně ověřenou plnou moc.

  Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakémkoliv pracovišti našeho ústavu. 

  Aby mohlo být Vaší žádosti vyhověno, je třeba vyplnit v tiskopisu formuláře veškeré povinné údaje. V případě, že tak neučiníte, nebude MOÚ schopen Vás ve svých evidencích jednoznačně identifikovat a Vaší žádosti vyhovět. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzení Vaší totožnosti. Případným vyplněním nepovinných údajů usnadníte Vaší identifikaci a zároveň urychlíte vyřízení Vaší žádosti. Vaše nepovinné údaje nám mohou pomoci v případech, kdy Vám budeme zasílat Vaše osobní údaje s ohledem na rozsah a povahu pomocí zaheslovaného souboru. Na uvedené telefonní číslo bude moci být zasláno heslo k otevření.

  Lhůta na odpověď na žádost, zpoplatnění nebo zamítnutí žádosti:

  Na Vaše žádosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

  V případě, že žádosti budou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména pokud se opakují, můžeme požadovat přiměřený poplatek za její vyřízení, nebo můžeme žádosti odmítnout vyhovět.

  Při vyřizování Vaší žádosti můžeme zohlednit i příslušná ustanovení zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, např. § 16 odst. (3) tohoto zákona: „Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, čl. 15 (právo na přístup k osobním údajům), čl. 16 (právo na opravu), čl. 18 (právo na omezení zpracování) a čl. 21(právo vznést námitku) a v jim odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí přiměřeně nebo se splnění povinností správce nebo zpracovatele nebo uplatnění práva subjektu údajů stanovených těmito články odloží, je-li to nezbytné a svým rozsahem přiměřené k naplnění účelu zpracování uvedeného v odstavci 1. Článek 15 (právo na přístup k osobním údajům), a v jemu odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se nepoužije, pokud je zpracování nezbytné pro účely vědeckého výzkumu a poskytnutí informací by vyžadovalo nepřiměřené úsilí.“

  Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Jestliže se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů (zejména v případech, kdy nebudeme reagovat na Vaše žádosti o uplatnění Vašich práv nebo s naším vyjádřením k žádosti nesouhlasíte) můžete se obrátit na dozorový orgán.

  Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

  Stížnost lze podat také u dozorového úřadu jiného členského státu EU, a to v místě vašeho obvyklého bydliště, místě výkonu vašeho zaměstnání nebo v místě, kde se domníváte, že došlo k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru