V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Stížnosti a poděkování

   

  Vážené dámy, vážení pánové,

  v Masarykově onkologickém ústavu usilujeme o poskytování zdravotní péče a dalších nabízených služeb na té nejlepší možné úrovni. Poskytovat našim pacientům a jejich blízkým maximum možného vnímáme jako svůj závazek a bereme jej velmi vážně.

  Jsme proto vděční za Vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá zjistit, s čím jste spokojeni a v čem máme vytrvat a s čím naopak spokojeni nejste nebo si umíte představit, že bychom to mohli dělat lépe, a co tedy máme případně změnit či zlepšit.

  Zároveň si uvědomujeme, že navzdory našemu úsilí nemusíte být s našimi službami spokojeni vždy. Aby takovéto situace nastávaly v co nejmenším počtu případů, potřebujeme se o nich dozvědět, abychom následně mohli učinit potřebná opatření. Máme zavedený systém vnitřních hlášení nežádoucích událostí ze strany našich zaměstnanců a také se pravidelně radíme o podnětech naší Pacientské rady. Nicméně Vaše zpětná vazba je pro nás i v tomto ohledu nenahraditelná.

  Velmi si vážíme toho, že se účastníte průzkumů spokojenosti organizovaných námi i externími organizacemi. Dalším významným zdrojem informací, který nám pomáhá, jsou také Vaše podněty a doporučení, ale i stížnosti.

  Stížnosti nevnímáme je jen jako negativní zprávu o tom, že se něco nepovedlo. I ty nám totiž pomáhají přijít na to, v čem a jak se můžeme zlepšit, a vyjít tak ještě více vstříc všem, kteří našich služeb využívají. Zároveň se jedná o nástroj, který může vést k vzájemnému vyjasnění nastalé situace a obnovení potřebné důvěry.

  Vaše poděkování či ocenění, ať už písemná či osobní, kromě toho, že nás potěší, nás také povzbuzují a posilují do další práce a snažení a pomáhají nám více si uvědomit, že naše práce má smysl.

  Děkujeme za Vaši pomoc.

   
   

  prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. ředitel MOÚ msvoboda@mou.cz 543134101 ředitel Masarykova onkologického ústavu

  Mgr. Martin Hájíček Mgr. Martin Hájíček Mgr. Martin Hájíček martin.hajicek@mou.cz 543134122 , nemocniční ombudsman Masarykova onkologického ústav

  Členové Pacientské rady Masarykova onkologického ústavu

   

  Podněty a doporučení

  Kdo může podat podnět a doporučení

  Podnět či doporučení je oprávněn podat kdokoli, kdo vnímá prostor pro zlepšení stávajícího stavu v Masarykově onkologickém ústavu (dále také jako „MOÚ“).

  Jakým způsobem a komu může být podán podnět či doporučení

  Podněty přijímáme přednostně v písemné formě (e-mail, datová zpráva (ID: 7vqnyc6), webový formulářdopis), mohou však být podány i ústně (osobně či telefonicky).

  Podněty podávejte nejlépe vedoucím dotčených pracovišť, nemocničnímu ombudsmanovi či prostřednictvím Pacientské rady. Pokud si nebudete jistí, na koho se obrátit, vždy můžete podnět zaslat e‑mailem na adresu direct@mou.cz či poštou na adresu Masarykův onkologický ústav, Ředitelství, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.

  Způsob vyřizování podnětů

  Podněty vyřizuje (prošetřuje) vedoucí pracoviště, kterého se podnět týká, případně ve spolupráci s ředitelem, nemocničním ombudsmanem nebo Pacientskou radou.

  Nebude-li se podnět týkat MOÚ (ale např. lékaře, který má v prostorách MOÚ ambulanci, avšak není zaměstnancem MOÚ), postoupíme podnět tomu, koho se týká, a budeme Vás o tom informovat.

  V případě, že v rámci prošetřování podnětu bude zjištěno, že podnět je opodstatněný (nebo budou zjištěny jiné nedostatky), přijme vedoucí pracoviště potřebná opatření k nápravě a informuje o výsledku prošetřování stížnosti ředitele.

  V případě, že o to v podnětu požádáte, budeme Vás o výsledku prošetření podnětu a o případných přijatých opatřeních k nápravě informovat.

  Podání podnětu nesmí být podateli (nebo pacientovi, jehož se stížnost týká) na újmu.

  Zaměstnanci MOÚ jsou povinni při podávání, vyřizování, evidování a dalším nakládání s podnětem dodržovat ochranu osobních údajů podatelů a dalších dotčenýchosob, a to v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (zejména tzv. GDPR).

  Stížnosti

  Kdo může podat stížnost

  Stížnost je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn podat pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel) nebo osoba zmocněná pacientem.

  Jakým způsobem a komu může být podána stížnost

  Stížnosti přednostně přijímáme v písemné formě (e-mail, datová zpráva (ID: 7vqnyc6), webový formulář, dopis), mohou však být podány i ústně (osobně či telefonicky).

  Stížnosti podávejte nejlépe nemocničnímu ombudsmanovi, případně řediteli (e-mailem na adresu direct@mou.cz či poštou na adresu Masarykův onkologický ústav, prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno), vedoucímu oddělení, jehož oddělení se stížnost týká, anebo vedoucímu Právního oddělení.

  Způsob vyřizování stížnosti

  Stížnosti vyřizuje (prošetřuje) nemocniční ombudsman, vedoucí Právního oddělení nebo ředitel, případně jiná osoba pověřená ředitelem nebo zvláštní komise jmenovaná ředitelem. Vyřizovat stížnost nesmí osoba, proti které stížnost směřuje.

  Nebude-li se stížnost týkat MOÚ (ale např. lékaře, který má v prostorách MOÚ ambulanci, avšak není zaměstnancem MOÚ), postoupíme ji tomu, koho se týká, a budeme Vás o tom informovat.

  Bude-li stížnost podána anonymně, budeme ji vyřizovat pouze tehdy, když z ní budou vyplývat informace, které je možno prověřit (zejména obsahuje-li stížnost konkrétní důkazy o závažném pochybení či porušení právních předpisů).

  Při vyřizování stížnosti budeme postupovat v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

  Stížnost vyřídíme do 30 dnů (v odůvodněných případech do 60 dnů) ode dne jejího obdržení. O delší lhůtě bychom Vás informovali.

  V rámci prošetřování stížnosti se na Vás můžeme obrátit s žádostí o doplňující informace a také Vám navrhnout osobní projednání stížnosti.

  V případě, že v rámci prošetřování stížnosti bude zjištěno, že je stížnost opodstatněná (nebo budou zjištěny jiné nedostatky), přijme vedoucí pracoviště, kterého stížnost týká, potřebná opatření k nápravě, a informuje o nich ředitele.

  O (způsobu) vyřízení stížnosti Vás budeme informovat zasláním písemné zprávy o vyřízení stížnosti.

  V případě, že byste s vyřízením stížnosti nesouhlasili (a nepodařilo by se nám společně dojít k takovému řešení, které by pro Vás bylo vyhovující), jste oprávněni podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, tel.: 541 651 111, fax: 541 651 209, ID datové schránky: x2pbqzq). Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-jihomoravsky.cz.

  Podání stížnosti nesmí být podateli (nebo pacientovi, jehož se stížnost týká) na újmu.

  Zaměstnanci MOÚ jsou povinni při podávání, vyřizování, evidování a dalším nakládání se stížností dodržovat ochranu osobních údajů stěžovatelů a dalších dotčených osob, a to v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (zejména tzv. GDPR).

   

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru