• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Postup pro vyřizování stížností

   

  Vážené dámy, vážení pánové,

  Masarykův onkologický ústav bere velmi vážně svůj závazek poskytovat zdravotní péči a další nabízené služby na té nejlepší možné úrovni tak, aby svým pacientům a dalším osobám poskytl vzhledem k jejich potřebám maximum možného.

  Zároveň si však uvědomujeme, že z rozličných důvodů se to ne vždy podaří. Aby tyto situace, kdy se „nedaří“, nastávaly v co nejmenším počtu případů, musíme se o těchto situacích dozvědět, abychom mohli učinit příslušná opatření.

  V Masarykově onkologickém ústavu je pro tento účel zaveden systém vnitřních hlášení takových nežádoucích událostí. Nicméně vedle něho považujeme za důležitou také zpětnou vazbu od pacientů a dalších osob, které s naším ústavem přicházejí do kontaktu. Velmi si tak vážíme toho, že se účastníte anket průzkumu vaší spokojenosti organizovaných jak námi, tak externími organizacemi.

  Dalším významným zdrojem informací jsou stížnosti. Nevnímáme je jen jako negativní zprávu o tom, že se něco nepovedlo, ale také jako odhalení místa, kde můžeme, respektive musíme zlepšit naše služby. Vaše stížnost je tak pomocí vedení Masarykova onkologického ústavu a zároveň může přispět tomu, že vaši případnou negativní zkušenost v budoucnu nezažije další osoba.

  Za vaši pomoc pro naši ještě lepší práci děkuje

   

  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. ředitel MOÚ jan.zaloudik@mou.cz 543134102
  ředitel Masarykova onkologického ústavu

   

  Kdo je oprávněn stížnost podat?

  • Kdokoli, kdo je nespokojen s určitým jevem v Masarykově onkologickém ústavu.

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), výslovně jako osoby oprávněné podat stížnost proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami uvádí tyto osoby:

   • pacient,

   • zákonný zástupce pacienta,

   • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

   • osoba zmocněná pacientem.

  Na koho se mohu se stížností obrátit?

  • Pokud jste nespokojeni s určitým jevem v Masarykově onkologickém ústavu, obraťte se na vedoucího zaměstnance pracoviště, kde jste měli svoji negativní zkušenost. Viz seznam pracovišť.

  • Pokud nevíte, o které pracoviště šlo, nebo máte důvod, proč nechcete svoji stížnost řešit s jeho vedoucím zaměstnancem, obraťte se na člena vedení ústavu, pod kterého dotčená problematika spadá. Viz vedení ústavu.

  • Se svými stížnostmi se můžete také obracet na nemocničního obmudsmana.

  Jak mohu stížnost podat?

  Stížnost můžete podat všemi možnými formami:

  • ÚSTNĚ – Takovou stížnost lze podat u příslušného vedoucího zaměstnance nebo u nemocničního obmudsmana.

  • TELEFONICKY – Takovou stížnost lze podat u příslušného vedoucího zaměstnance nebo u nemocničního obmudsmana.

  • LISTINNÝM DOPISEM – Takovou stížnost adresujte příslušnému vedoucímu zaměstnanci nebo nemocničnímu obmudsmanovi. Bude však dostačovat, i když na obálku napíšete naši obecnou adresu: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno, PSČ 656 53 nebo takový dopis odevzdáte na podatelně v Masarykově pavilonu.

  • ELEKTRONICKOU POŠTOU (E-MAILEM) – Takovou stížnost adresujte příslušnému vedoucímu zaměstnanci nebo nemocničnímu obmudsmanovi. Bude však dostačovat, i když zprávu pošlete na naši obecnou adresu: direct@mou.cz.

  • FAXEM – Takovou stížnost zašlete na faxové číslo +420 543 211 169.

  • ZPRÁVOU DO DATOVÉ SCHRÁNKY – Takovou stížnost zašlete do naší datové schránky, jejíž ID je: 7vqnyc6.

  • PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WWW STRÁNEK – Takovou stížnost vyplňte a odešlete prostřednictvím formuláře na stránce nemocničního obmudsmana nebo pomocí formuláře Vaše podněty a připomínky .

  Jak bude moje stížnost řešena?

  • Pokud je stížnost podána v přímé komunikaci (osobně, telefonicky) se zaměstnancem, který tak může učinit, bude stížnost vyřešena v rámci tohoto kontaktu.

  • V ostatních případech budou informace uvedené ve stížnosti prošetřeny a stěžovatel následně obdrží písemnou zprávu o vyřešení stížnosti.

  Jaká pravidla musí být při řešení stížnosti dodržována?

  • Ten, kdo stížnost přijal, musí o ní bezodkladně informovat Úsek kvality a Právní oddělení.

  • Stížnost vždy řeší nadřízený vedoucí zaměstnanec toho zaměstnance, vůči kterému stížnost směřuje, nebo vedoucího zaměstnance, vůči jím řízenému pracovišti stížnost směřuje, nemocniční obmudsman nebo Právní oddělení.

  • Zaměstnanec, který je pověřen řešením stížnosti, vždy navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné.

  • Stížnost musí být vyřešena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. O případném prodloužení lhůty je vždy stěžovatel informován.

  • Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Masarykův onkologický ústav nepříslušný, postoupí ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení věcně příslušnému subjektu.
   O postoupení stížnosti je vždy stěžovatel informován. Toto pravidlo se uplatní například tehdy, pokud stížnost směřuje proti lékaři, který není zaměstnancem Masarykova onkologického ústavu, ale pouze si v jeho prostorách pronajímá ambulanci.

  • Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

  • Podání každé stížnosti i její vyřešení je evidováno.

  • Ke každé stížnosti se vede samostatný spis. Stěžovatel je oprávněn nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat si z něj kopie. To platí, pokud by takové jednání nebylo v rozporu s právními předpisy zejména vzhledem k povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu.

  • Anonymní stížnosti jsou řešeny pouze tehdy, vyplývají-li z nich informace, které je možno prověřit.

  Co mohu učinit, když s vyřešením stížnosti nesouhlasím?

  • Pokud osoba, která podala stížnost proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu.

  • Tím je v případě Masarykova onkologického ústavu Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82, tel.: 541651111, fax: 541651209, ID datové schránky: x2pbqzq.

  • Stěžovatel zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

   
  Poslední kontrola stránky odpovědnou osobou proběhla dne: 27. listopadu 2017 12:44. Za správnost obsahu odpovídá Mgr. Radek Halouzka.
  Jméno Mgr. Radek Halouzka
  E-mail halouzka@mou.cz
  Telefon 543134123
  Další informace vedoucí Právního oddělení
  *
  *
  *
   
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ