V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod pouze v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení roušky. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Osobní údaje zpracovávané v MOÚ

  Prohlášení o zpracování osobních údajů

   
   

  Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „GDPR“ = anglická zkratka pro General Data Protection Regulation).

  Toto prohlášení je určeno zejména pacientům, zaměstnancům, smluvní partnerům, spolupracujícím osobám a všem dalším osobám, jejichž osobní údaje jsou v Masarykově onkologickém ústavu (dále jen „MOÚ“) zpracovány v souvislosti s předmětem jeho činnosti.

  Tímto prohlášením Vám MOÚ poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

  Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni používaných prostředků a pravděpodobným rizikům pro vaše práva a svobody. V MOÚ platí přísná pravidla stanovující, kdo může mít přístup k vašim osobním údajům, a jaké osobní údaje může zpracovávat.

  Dovolujeme si vás požádat, abyste si níže uvedené informace pečlivě přečetli. Pokud by Vám nebylo něco dostatečně srozumitelné, rádi vám jakýkoliv pojem vysvětlíme. V případě, že nesouhlasíte s rozsahem nebo zpracováním vašich osobních údajů, můžete k ochraně svých práv učinit kroky uvedené níže.

  Pro úplnost uvádíme, že zavedené vysoké standardy ochrany osobních údajů platí v nezměněném rozsahu i vůči dětem. Prosíme Vás jako zákonného nebo jiného zástupce dítěte, abyste dítě o zpracování jeho osobních údajů, jakož i o jeho právech s tím souvisejících, srozumitelně informovali.

  Konkrétní informace jaké osobní údaje MOÚ zpracovává, k jakým účelům, na základě jakého právního důvodu, dobu zpracování a další informace naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů.

  Identifikační a kontaktní údaje správce

  Masarykův onkologický ústav

  Žlutý kopec 7

  656 53 Brno

  IČO: 00209805; DIČ: CZ00209805

  Telefon: 543 134 102, 543 134 103

  e-mail: direct@mou.cz

  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

  dpo@mou.cz,

  tel. 543 134 120

  Jaké osobní údaje MOÚ zpracovává?

  [kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování osobních údajů MOÚ]

  Osobní údaje (pro potřeby MOÚ definované jako „obecné“):

  • identifikační a adresní: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, titul, rodné číslo, číslo pojištěnce, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, údaje o dokladech totožnosti, místo narození, IČ, sídlo podnikání aj.);

  • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky aj.;

  • jiné elektronické údaje: IP adresa, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje aj.;

  • popisné/ostatní údaje: obrazový záznam, předchozí zaměstnání, pracovní pozice, počet dětí, vzdělání, znalosti, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo osobního dokladu, bankovní spojení aj.;

  • další osobní údaje: spojené se smluvním vztahem nebo vznikající jako výsledek analytické činnosti aj.;

  • údaje o jiné osobě: údaje o dětech, manželovi, rodičích aj.

  Zvláštní osobní údaje:

  • údaje o zdravotním stavu: veškeré údaje související se zdravotním stavem subjektu údajů, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo duševním zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu. To zahrnuje informace o dané fyzické osobě shromážděné v průběhu registrace pro účely poskytování zdravotních služeb a jejího poskytování dotčené fyzické osobě, číslo, symbol nebo specifický údaj přiřazený fyzické osobě za účelem jedinečné identifikace pro zdravotnické účely, informace získané během poskytování zdravotních služeb, včetně genetických údajů a biologických údajů, a jakékoliv informace například o nemoci, postižení, riziku onemocnění, anamnéze, klinické léčbě nebo fyziologickém či biomedicínském stavu subjektu údajů nezávisle na jejich původu.
  • genetické údaje: osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby, zejména chromozomů nebo kyseliny deoxyribonukleové (DNA) či ribonukleové (RNA) anebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace;
  • biometrické údaje: osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci;
  • údaje o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení;
  • údaje o členství v odborech;
  • údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů: jedná se o údaje získané z výpisů z Rejstříku trestů fyzických osob.

  Kdo mohou být příjemci osobních údajů?

  [kategorie příjemců osobních údajů]

  Osobní údaje mohou být zpřístupněny:

  • zaměstnancům MOÚ, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností;

  • zpracovatelům OÚ, s nimiž má MOÚ podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů;

  • společným správcům, s nimiž má MOÚ transparentním ujednáním vymezeny své podíly na odpovědnosti za plnění povinností;

  • dalším oprávněným subjektům, pro plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy anebo je-li to nezbytné pro ochranu práv MOÚ;

  • vzdělávacím institucím (VŠ, SŠ, VOŠ, vzdělávací agentury aj.);

  • smluvním partnerům, pokud je to nezbytné k plnění smluvních závazků.

  Od koho popř. odkud MOÚ osobní údaje získává?

  [zdroje získávání osobních údajů]

  Osobní údaje získáváme:

  • přímo od subjektu údajů*;

  • z kamerového systému (používaného v areálu MOÚ);

  • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí (např. obchodní či živnostenský rejstřík);

  • z interně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí (např. zdravotnická dokumentace, databáze uzavřených smluv);

  • z interních informačních systémů/aplikací (např. nemocniční informační systém);

  • od smluvních partnerů;

  • od účastníků zadávacích řízení;

  • z jiných zdrojů (vizitky, identifikační náramky..)

  Pozn. * Fyzické osoby, v souvislosti s osobními údaji, které se k nim vztahují, se označují jako subjekty údajů.

  Jaká máte jako subjekt údajů práva?

  [poučení o právech subjektu údajů]

  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními a interními předpisy, které jsme přijali k zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně.

  Pokud chcete mít přehled o údajích, které o vás zpracováváme

  Máte právo na přístup k údajům a k dalším souvisejícím informacím, jako:

  • účely zpracování,

  • kategorie dotčených osobních údajů,

  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,

  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit, kritéria použitá ke stanovení doby,

  • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

  • vaše práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

  • vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu;

  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;

  • v případě poskytování osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, máte právo na informace o vhodných zárukách (viz čl. 46 GDPR), které se vztahují na předání.

  Máte právo od nás získat zdarma první kopii Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Za další kopie si však můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Vaše právo na získání kopie Vašich osobních údajů se však nesmí dotknut práv a svobod jiných osob.

  Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné

  Máte právo na opravu, doplnění neúplných údajů.

  Pokud jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu nebo na základě smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně

  Máte právo na jejich přenos ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky možné, vaše údaje předáme druhému správci osobních údajů. Přenos nesmíme uskutečnit v případě, že by mohla být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Pokud nemáte informace o příjemcích, kterým MOÚ osobní údaje poskytuje

  Máte právo požádat MOÚ o informace o příjemcích, kterým byly MOÚ vaše osobní údaje zpřístupněny.

   

  Pokud se domníváte, že MOÚ případně jeho zpracovatelé nebo společní správci nebo příjemci nebo třetí strany provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy anebo neodpovídají účelu zpracování, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména  máte:

  Právo na výmaz

  Vašich osobních údajů

  Právo můžete uplatnit, jestliže:

  • je naše zpracování protiprávní,

  • je neoprávněné, protože pominul účel zpracování,

  • jste odvolali souhlas se zpracováním,

  • vaše námitka proti zpracování byla námi vyhodnocena jako oprávněná,

  • jsme neprovedli výmaz osobních údajů dle nám dané právní povinnosti.

  Pokud jsou dány výše uvedené důvody, MOÚ Vaše osobní údaje bezodkladně vymaže. MOÚ však Vaší žádosti o výmaz nemusí vyhovět, jestliže posoudí, že výše uvedené důvody nejsou dány nebo pokud je zpracování nezbytné z důvodů vyplývajících z ustanovení čl. 17 odst. 3 GDPR.

  Právo na omezení zpracování/blokaci

  Vašich osobních údajů

  Právo můžete uplatnit, jestliže

  • požadujete zpracování svých osobních údajů omezit, v případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné (blokace bude provedena po dobu ověřování MOÚ),

  • zpracování je protiprávní a vy nevyžadujete výmaz osobních údajů,

  • MOÚ vaše osobní údaje nepotřebuje (vy je však požadujete pro výkon a obhajobu právních nároků),

  • uplatnili jste právo vznést námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR.

  Pokud bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, budou tyto vaše osobní údaje zpracovávány (s výjimkou zpracování spočívajících v jejich samotném uložení v MOÚ) pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU či jejího členského státu.

  Právo vznést námitku

  Právo můžete uplatnit, jestliže

  • je zpracování prováděno MOÚ ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

  • je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů MOÚ nebo třetích stran, včetně profilování založeného na těchto zpracováních.

  V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování kdykoliv a my vám vyhovíme.

  Právo vznést námitku máte i v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely vědeckého výzkumu nebo pro statistické účely a důvodem je vaše nastalá konkrétní situace. MOÚ však vaší žádosti o uplatnění práva na vznesení námitky nemusí vyhovět, jestliže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu MOÚ ve veřejném zájmu (např. ochrana veřejného zdraví).

  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Jestliže jste nespokojeni s řešením vašich práv a domníváte se, že zpracováním osobních údajů MOÚ dochází k jejich porušení a k porušení GDPR.

  Úřad pro ochranu osobních údajů je pověřeným dozorovým úřadem pro monitorování uplatňování GDPR v České republice s cílem chránit základní práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

  Stížnost lze podat také u dozorového úřadu jiného členského státu EU, a to v místě vašeho obvyklého bydliště, místě výkonu vašeho zaměstnání nebo v místě, kde se domníváte, že došlo k porušení GDPR.

  Chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

  [poučení o právu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů]

  V případech, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje MOÚ váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před datem jeho odvolání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiného právního důvodu jako např. dodržování právních povinností, oprávněné zájmy MOÚ aj. Svůj souhlas máte možnost odvolat stejným způsobem, jakým jste ho poskytli.

  Jak můžete požádat MOÚ o uplatnění svých výše uvedených práv?

  [poučení o podávání a vyřizování žádostí]

  Ústně

  (ne telefonicky)

  na kterémkoliv pracovišti MOÚ nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů. Ústní podání žádosti bude potvrzeno na pracovišti MOÚ písemným záznamem a příslušným zaměstnancem MOÚ budete vyzváni k prokázání totožnosti předložením občanského průkazu, cestovního pasu nebo například řidičského průkazu.

  Písemně

  prostřednictvím podatelny MOÚ, jako příjemce poštovní zásilky uvádějte Pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Elektronicky

  prostřednictvím elektronické adresy dpo@mou.cz (je nutný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) nebo prostřednictvím datové zprávy.

   

  Další informace k uplatňování práv subjektu údajů:

  Jestliže to bude možné, poskytneme Vám informace o opatřeních přijatých na základě vaší žádosti do jednoho měsíce od jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena o dva měsíce v případě, že je vyřízení složité nebo s ohledem na počet žádostí. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění budete včas informováni. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzení Vaší totožnosti.

  V případě, že žádosti budou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména pokud se opakují, můžeme požadovat přiměřený poplatek za její vyřízení, nebo můžeme žádosti odmítnout vyhovět.

  Toto prohlášení bude pravidelně aktualizováno (verze č. 01.2018, platnost ode dne 25. 5. 2018).

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru