• Ovládací panel Ovládací panel
 • CZ   EN
 •  

  Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

   

  Hlavním cílem tohoto dokumentu je snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech. Níže uvedenými opatřeními není narušena struktura, integrita a funkčnost již existující sítě komplexních onkologických center (KOC), která tvoří páteřní infrastrukturu onkologické péče v ČR.

  Dokument vychází z Národního onkologického programu ČR a bude dále rozpracováván s ohledem na očekávané aktualizace mezinárodních a národních doporučení týkajících se organizace onkologické péče. Na základě koncepce musí zejména vzniknout závazné metodiky pro hlášení dat NOR, metodiky hodnocení dat pro předpokládaná hlášení indikátorů dostupnosti a kvality péče a metodiky pro činnost multidisciplinárních týmů komplexních onkologických center. Nově připravené metodiky musí projít připomínkovým řízením a musí být schváleny zdravotními pojišťovnami. Koncepce musí být v tomto smyslu minimálně 1× ročně doplněna a aktualizována.

  Články 2 - 3 dokumentu definují koncepci organizace onkologické péče v regionech ČR a posilují vedoucí koordinační a odbornou pozici KOC. Článek 4 nově definuje pozici tzv. Národních onkologických center (NOC), která pracují v rámci sítě KOC. NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné entity a jejich ustavením dochází k rozšíření možností mezinárodní spolupráce v síti KOC. NOC v dané oblasti působí koordinačně, zejména jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci, a nenahrazují působnost a kompetence odborných společností ani sítě komplexních onkologických center. Ustavením NOC Česká republika reaguje na významné podněty ze zahraničí, zejména na aktivity EU vedoucí k evropským sítím specializovaných referenčních center. Vzhledem k potenciálnímu přesahu těchto aktivit do organizace přeshraniční zdravotní péče, organizace mezinárodních klinických studií a výzkumu je důležité, aby v segmentu onkologické péče byly dle daných kritérií ustaveny národní kontaktní body, tedy NOC.

  Článek 5 dokumentu definuje novou organizaci a obsah centralizovaného hodnocení dostupnosti a kvality onkologické péče na všech nastavených úrovních, vždy s využitím reprezentativních referenčních dat Národního onkologického registru a dalších informačních zdrojů Národního zdravotnického infomačního systému. Nově popsaný systém hodnocených indikátorů rozlišuje tři úrovně hodnocení: lokální (jednotlivá centra, poskytovatelé), úroveň regionálních onkologických skupin (smluvně podložená spolupráce nemocnic a případně dalších poskytovatelů na regionální bázi s nastavenou vnitřní strukturou a pravidly organizace péče) a úroveň regionální (epidemiologické hodnocení, jehož základem je celková populační zátěž zhoubnými nádory). Nastavená koncepce reportingu a hodnocení předpokládá úzkou součinnost s ÚZIS ČR jako se správcem Národního zdravotnického informačního systému.

   

  Celé znění naleznete v přiloženém souboru.

  Ke stažení

   
  Jméno
   

  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

  *
  *
  *
  *
  * Ochrana proti robotům

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ