V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách, max. 1 zdravá osoba jako doprovod v nezbytně nutných případech, dodržovat zvýšená hygienická opatření a odstupy. Při vstupu je každému změřena teplota a kontrolováno nasazení respirátoru. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod. Návštěvy jsou zakázány. INFORMACE KE KÓDU PRO UPŘEDNOSTNĚNÍ OČKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  Seznam klinických studií s náborem pacientů

  pouze nábor pacientů / všechny studie


  NÁDORY HLAVY A KRKU

  Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze II přípravku NIR178 v kombinaci s PDR001 u pacientů s vybranými pokročilými solidnímu nádory(ledvin,uroteliální, hlavy a krku, triplnegativní prs, melanom, NSCLC)
   
  Kód studie: 7R/2017 Datum zahájení: 29.11.2017
  Číslo protokolu: CNIR178X2201 Nábor probíhá
  Diagnózy: C000-C103,C023,C01,C770,C438,C64,C65,C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY TRÁVÍCÍ TRUBICE A ZAŽÍVACÍCH ORGÁNŮ

  Multicentrická, otevřená studie fáze I / II hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s trametinibem s nebo bez ipilimumabu u pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem. V České republice bude probíhat pouze část 1B (léčba ve 2. linii – jedno léčebné rameno /kohorta 6/) a část 2 (léčba ve 3. linii – 2 léčebná ramena /kohorta 4 a 5/).
   
  Kód studie: 12R/2018 Datum zahájení: 28.04.2021
  Číslo protokolu: CA209-9N9 Nábor probíhá
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze II orálního inhibitoru tropomyosin-receptor-kinázy (TRK),
  larotrectinibu, u pacientů s karcinomem asociovaným s fúzními geny NTRK bez ohledu na
  jeho lokalitu.
   
  Kód studie: 2R/2020 Datum zahájení: 11.02.2021
  Číslo protokolu: BAY2757556 Nábor probíhá
  Diagnózy: C19-C210,C430-C439,C341-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC)
   
  Kód studie: 13R/2020 Datum zahájení: 05.10.2020
  Číslo protokolu: CNIS793B12201 Nábor probíhá
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící injekční formu lipozomálního irinotekanu, oxaliplatinu, 5-fluoruracil/leukovorin oproti nabpaklitaxelu v kombinaci s gemcitabinem u pacientů s metastatickým adenokarcinomem pankreatu, kteří nepodstoupili chemoterapii.
   
  Kód studie: 21/2019 Datum zahájení: 01.09.2020
  Číslo protokolu: D-US-60010-001 Nábor probíhá
  Diagnózy: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Adjuvantní imunoterapie u pacientů s resekovaným karcinomem žaludku po předoperační chemoterapii a vysokým rizikem recidivy ( N+ a nebo R1) - nezaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 2.
   
  Kód studie: 20A/2018 Datum zahájení: 09.12.2019
  Číslo protokolu: EORTC-1707-GITCG Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze IIIb hodnotící léčbu samotným nivolumabem, kombinací nivolumabu a ipilimumabu nebo chemoterapií dle výběru zkoušejícího u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s vysokou mírou mikrosatelitové instability (MSI-H) nebo deficitem MMR (dMMR)
   
  Kód studie: 10/2019 Datum zahájení: 14.11.2019
  Číslo protokolu: CA209-8HW Nábor probíhá
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p
   
  Kód studie: 10A/2018 Datum zahájení: 01.08.2019
  Číslo protokolu: MOU-2017-02 Nábor probíhá
  Diagnózy: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1 gevokizumabu v kombinaci se standardní protinádorovou léčbou u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, gastroezofageálním karcinomem a karcinomem ledvin.
   
  Kód studie: 28R/2018 Datum zahájení: 13.05.2019
  Číslo protokolu: CVPM087A2101 Nábor probíhá
  Diagnózy: C180-C20,C64,C155-C169
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer
   
  Kód studie: 14A/2017 Datum zahájení: 01.08.2017
  Číslo protokolu: MOU-2017-01 Nábor probíhá
  Diagnózy: C155-C160
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ

  Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC).
   
  Kód studie: 18/2019 Datum zahájení: 12.10.2020
  Číslo protokolu: MK7339-012 Nábor probíhá
  Diagnózy: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek
  Koordinátoři:

  NÁDORY KŮŽE

  Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající adjuvantní imunoterapii bempegaldesleukinem v kombinaci s nivolumabem oproti nivolumabu po úplné resekci melanomu u pacientů s vysokým rizikem rekurence (PIVOT 12)
   
  Kód studie: 15/2020 Datum zahájení: 03.03.2021
  Číslo protokolu: 20-214-29/CA045-022 Nábor probíhá
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu NKTR-214 v kombinaci s nivolumabem oproti léčbě nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 19/2018 Datum zahájení: 21.06.2019
  Číslo protokolu: CA045-001 Nábor probíhá
  Diagnózy: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY PRSU

  A PHASE 1/2 OPEN LABEL, MULTICENTER STUDY TO
  ASSESS THE SAFETY, TOLERABILITY,
  PHARMACOKINETICS, AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF
  ZN-c5 ALONE AND IN COMBINATION WITH
  PALBOCICLIB IN SUBJECTS WITH ESTROGEN-RECEPTOR
  POSITIVE, HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR
  RECEPTOR-2 NEGATIVE ADVANCED BREAST CANCER
   
  Kód studie: 8R/2020 Datum zahájení: 27.04.2021
  Číslo protokolu: ZN-c5-001 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III porovnávající přípravek SAR439859 v kombinaci s palbociclibem oproti letrozolu s palbociclibem k léčbě pacientů s pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a HER2 negativním karcinomem prsu, kteří nedostali žádnou předchozí systémovou protinádorovou léčbu na pokročilé onemocnění.
   
  Kód studie: 20/2020 Datum zahájení: 26.01.2021
  Číslo protokolu: EFC15935 Nábor probíhá
  Diagnózy: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  ANTABUS - 2. fáze otevřené klinické studie s disulfiramem a mědí pro pacientky s metastazujícím karcinomem prsu
   
  Kód studie: 2A/2018 Datum zahájení: 29.05.2018
  Číslo protokolu: 2016/1-DSF-MBC Nábor probíhá
  Diagnózy: C500 -C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:

  NÁDORY MOČOVÉHO SYSTÉMU

  Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK-6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD-1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF)
   
  Kód studie: 24/2019 Datum zahájení: 18.08.2020
  Číslo protokolu: MK - 6482 - 005 Nábor probíhá
  Diagnózy: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, nezaslepené, multicentrické globální klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je stanovit účinnost a bezpečnost durvalumabu podávaného s kombinovanou léčbou gemcitabinem+cisplatinou v neoadjuvantní terapii následované monoterapií durvalumabu v adjuvantní léčbě u pacientů s karcinomem močového měchýře invadujícím svalovinu
   
  Kód studie: 22/2018 Datum zahájení: 07.05.2019
  Číslo protokolu: D933RC00001 Nábor probíhá
  Diagnózy: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Tomáš Pokrivčák
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo standardní chemoterapií oproti standardní chemoterapii u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem.
   
  Kód studie: 29/2017 Datum zahájení: 05.03.2018
  Číslo protokolu: CA209-901 Nábor probíhá
  Diagnózy: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY PROSTATY

  Název protokolu: Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 nivolumabu nebo placeba v kombinaci s docetaxelem u mužů s metastatickým, kastračně-rezistentním karcinomem prostaty (CheckMate 7DX: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 7DX)
   
  Kód studie: 15/2019 Datum zahájení: 26.04.2021
  Číslo protokolu: CA2097DX Nábor probíhá
  Diagnózy: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

  11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY
   
  Kód studie: 6A/2020 Datum zahájení: 22.06.2020
  Číslo protokolu: MOU-2020-01 Nábor probíhá
  Diagnózy: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  OSTATNÍ NÁDORY

  RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, AKTIVNĚ KONTROLOVANÁ, STUDIE FÁZE II POROVNÁVAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST CÍLENÉ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY NEBO PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE PODÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ GENOMICKÉHO PROFILOVÁNÍ VERSUS CHEMOTERAPIE ZALOŽENÁ NA PLATINĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM NEZNÁMÉHO PŮVODU, KTEŘÍ BYLI LÉČENÍ 3 CYKLY PLATINOVÉHO DUBLETU
   
  Kód studie: 21R/2017 Datum zahájení: 29.11.2018
  Číslo protokolu: MX39795 Nábor probíhá
  Diagnózy: C800-C809
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem v kombinaci s nivolumabem u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nebyli léčeni imunoonkologickou léčbou, ale došlo u nich k progresi onemocnění po léčbě inhibitory tyrozinkináz.
   
  Kód studie: 28/2020 Datum zahájení: 03.05.2021
  Číslo protokolu: CA224-073 Nábor probíhá
  Diagnózy: C220
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická otevřená studie fáze 1/1b pro určení bezpečnosti a předběžné účinnosti SO-C101 v monoterapii a v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s vybranými pokročilými/metastazujícími solidními nádory
   
  Kód studie: 22R/2020 Datum zahájení: 10.02.2021
  Číslo protokolu: SC103 Nábor probíhá
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III s neodjuvantní chemoterapií s následnou operací versus operace samotná u pacientů s retroperitoneálním sarkomem vysokého rizika.
   
  Kód studie: 28A/2019 Datum zahájení: 04.01.2021
  Číslo protokolu: 1809-STBSG Nábor probíhá
  Diagnózy: C480
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Entrectinib v léčbě pacientů se solidními tumory s fúzí genu NTRK nebo pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s fúzí genu ROS1
   
  Kód studie: 14/2020 Datum zahájení: 06.10.2020
  Číslo protokolu: Nábor probíhá
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC)
   
  Kód studie: 13/2020 Datum zahájení: 05.10.2020
  Číslo protokolu: CNIS793B12201 Nábor probíhá
  Diagnózy: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené hodnocení fáze 2a kombinace přípravku VB10.16 a atezolizumabu u pacientek s pokročilou nebo opakující se neresekabilní HPV16 pozitivní rakovinou děložního čípku
   
  Kód studie: 17R/2019 Datum zahájení: 03.06.2020
  Číslo protokolu: VB C-02 Nábor probíhá
  Diagnózy: C530
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru