Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Where to find us
 •  
   

  Calendar and upcoming events

  2021
  May
  Mon Tue Wed Th Fri Sat Sun
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  For professionals
  For patients and the public
  Courses
  Internships
   

  Links to the 3 basic screening programs of the Czech Republic:

   

  Give preventive examination.

   Dárkový poukaz

   

  Klinické studie pro lékaře  HEAD AND NECK TUMORS

  Otevřená, multicentrická studie fáze 1/2 hodnotící bezpečnost, předběžnou účinnost a farmakokinetiku isatuximabu (SAR650984) v kombinaci s atezolizumabem nebo samotného isatuximabu u pacientů s pokročilými malignitami
   
  Kód studie: 6R/2018 Datum zahájení: 17.08.2018
  Číslo protokolu: ACT15377 Nábor byl ukončen 08.01.2020
  Diagnoses: C220,C56,C570,C482,C710-C719,C000-C009,C023,C029,C030-C109,C12,C130-C140,C320
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze II přípravku NIR178 v kombinaci s PDR001 u pacientů s vybranými pokročilými solidnímu nádory(ledvin,uroteliální, hlavy a krku, triplnegativní prs, melanom, NSCLC)
   
  Kód studie: 7R/2017 Datum zahájení: 29.11.2017
  Číslo protokolu: CNIR178X2201 Nábor probíhá
  Diagnoses: C000-C103,C023,C01,C770,C438,C64,C65,C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 se dvěma rameny hodnotící nivolumab s
  ipilimumabem oproti nivolumabu s placebem u pacientů se skvamózním karcinomem
  hlavy a krku (SCCHN) v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění
   
  Kód studie: 19R/2016 Datum zahájení: 25.11.2016
  Číslo protokolu: CA209-714 Nábor byl ukončen 16.02.2018
  Diagnoses: C000-C009,C023,C029,C030-C109,C12,C130-C140,C320-C329,C770
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení I. fáze s opakovaným zvyšováním dávky ke zhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky, biologické a klinické aktivity MSB0010718C (avelumab) u pacientů s metastazujícími nebo lokálně pokročilými solidními tumory a s rozšířením o vybrané indikace (ca žaludku)
   
  Kód studie: 28R/2013 Datum zahájení: 09.06.2014
  Číslo protokolu: EMR 100070-001 Nábor byl ukončen 30.03.2017
  Diagnoses: C000-C148,C160-C169,C340-C349,C65,C66,C670-C679,C56,C749
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE III KE ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI AFATINIBU (BIBW 2992) JAKO ADJUVANTNÍ TERAPIE PO CHEMO-RADIOTERAPII U PRIMÁRNĚ NERESEKOVANÝCH PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝM SKVAMOCELULRÁNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU STADIA III, IVA NEBO IVB (LUX-HEAD & NECK 2)
   
  Kód studie: 8/2013 Datum zahájení: 03.01.2014
  Číslo protokolu: 1200.131 Nábor byl ukončen 07.07.2016
  Diagnoses: C100-C138
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze I s postupným zvyšováním dávek přípravku MLN8237, inhibitoru kinázy Aurora A, podávaných dospělým pacientům s nehematologickým zhoubným onemocněním, následované fází II podávání přípravku MLN8237 pacientům se zhoubným onemocněním plic, prsu, hlavy, krku, žaludku nebo jícnu
   
  Kód studie: 14/2010 Datum zahájení: 25.03.2011
  Číslo protokolu: C14007 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C340-C349,C500-C509,C000-C148,C300-C329,C150-C159,C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  II. fáze otevřené, 1:1 randomizované, kontrolované studie hodnotící efekt EMD1201081 v kombinaci s Cetuximabem ve druhé linii pacientů s rekurentním nebo metastatickým nádorem skvamózních buněk hlavy a krku (R/M SCCHN)
   
  Kód studie: 28/2009 Datum zahájení: 21.07.2010
  Číslo protokolu: EMR200068-006 Nábor byl ukončen 30.07.2011
  Diagnoses: C760,C320-C329,C000-C009,C01,C020-C049,C060-C069,C102
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené, kontrolované klinické hodnocení II.fáze porovnávající kombinovanou chemoterapii s použitím nebo bez použití přípravku panitumumab jako léčbu první volby u pacientů s metastazujícím nebo recidivujícím nádorem hlavy a krku, s přechodem na monoterapii přípravkem panitumumab v druhé linii u nemocných, u kterých selhala samostatná kombinovaná chemoterapie.
   
  Kód studie: 5/2008 Datum zahájení: 22.09.2008
  Číslo protokolu: 20050236 Nábor byl ukončen 30.10.2010
  Diagnoses: C760,C320-C329,C000-C148,C01,C020-C049,C060-C069
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, stratifikovaná, paralelní, multicentrická, studie III fáze, která srovnává ZD1839 / Iressa® / 250 mg a 500 mg versus methotrexat u pacientů s předléčeným karcinomem skvamózních buněk hlavy a krku
   
  Kód studie: 19/2003 Datum zahájení: 08.01.2004
  Číslo protokolu: 1839IL/0704 Nábor byl ukončen 30.10.2005
  Diagnoses: C000-C155
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Gálová
  Koordinátoři:

  TUMOURS OF THE DIGESTIVE TUBE AND THE DIGESTIVE ORGANS

  Multicentrická, otevřená studie fáze I / II hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s trametinibem s nebo bez ipilimumabu u pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem. V České republice bude probíhat pouze část 1B (léčba ve 2. linii – jedno léčebné rameno /kohorta 6/) a část 2 (léčba ve 3. linii – 2 léčebná ramena /kohorta 4 a 5/).
   
  Kód studie: 12R/2018 Datum zahájení: 28.04.2021
  Číslo protokolu: CA209-9N9 Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze II orálního inhibitoru tropomyosin-receptor-kinázy (TRK),
  larotrectinibu, u pacientů s karcinomem asociovaným s fúzními geny NTRK bez ohledu na
  jeho lokalitu.
   
  Kód studie: 2R/2020 Datum zahájení: 11.02.2021
  Číslo protokolu: BAY2757556 Nábor probíhá
  Diagnoses: C19-C210,C430-C439,C341-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, zkoumající
  kombinaci přípravku pembrolizumab (MK-3475) a chemoterapie oproti kombinaci placeba a
  chemoterapie v léčbě první linie u účastníků s HER2 negativním, doposud neléčeným
  neresekabilním/neodstranitelným nebo metastatickým adenokarcinomem žaludku nebo
  gastroesofageální junkce (GEJ) (KEYNOTE-859)
   
  Kód studie: 12/2020 Datum zahájení: 06.10.2020
  Číslo protokolu: MK-3475-859 Nábor byl ukončen 14.04.2021
  Diagnoses: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC)
   
  Kód studie: 13R/2020 Datum zahájení: 05.10.2020
  Číslo protokolu: CNIS793B12201 Nábor probíhá
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící injekční formu lipozomálního irinotekanu, oxaliplatinu, 5-fluoruracil/leukovorin oproti nabpaklitaxelu v kombinaci s gemcitabinem u pacientů s metastatickým adenokarcinomem pankreatu, kteří nepodstoupili chemoterapii.
   
  Kód studie: 21/2019 Datum zahájení: 01.09.2020
  Číslo protokolu: D-US-60010-001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Adjuvantní imunoterapie u pacientů s resekovaným karcinomem žaludku po předoperační chemoterapii a vysokým rizikem recidivy ( N+ a nebo R1) - nezaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 2.
   
  Kód studie: 20A/2018 Datum zahájení: 09.12.2019
  Číslo protokolu: EORTC-1707-GITCG Nábor probíhá
  Diagnoses: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze IIIb hodnotící léčbu samotným nivolumabem, kombinací nivolumabu a ipilimumabu nebo chemoterapií dle výběru zkoušejícího u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s vysokou mírou mikrosatelitové instability (MSI-H) nebo deficitem MMR (dMMR)
   
  Kód studie: 10/2019 Datum zahájení: 14.11.2019
  Číslo protokolu: CA209-8HW Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III porovnávající trifluridin/tipiracil (S 95005) v kombinaci s bevacizumabem s kapecitabinem v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, pro které není vhodná intenzivní terapie
   
  Kód studie: 7/2019 Datum zahájení: 07.10.2019
  Číslo protokolu: CL3-95005-006 Nábor byl ukončen 19.08.2020
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p
   
  Kód studie: 10A/2018 Datum zahájení: 01.08.2019
  Číslo protokolu: MOU-2017-02 Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1 gevokizumabu v kombinaci se standardní protinádorovou léčbou u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, gastroezofageálním karcinomem a karcinomem ledvin.
   
  Kód studie: 28R/2018 Datum zahájení: 13.05.2019
  Číslo protokolu: CVPM087A2101 Nábor probíhá
  Diagnoses: C180-C20,C64,C155-C169
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem (anti-LAG-3) a nivolumabem v kombinaci s chemoterapií oproti léčbě nivolumabem s chemoterapií v první linii léčby u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce.
   
  Kód studie: 13R/2018 Datum zahájení: 28.11.2018
  Číslo protokolu: CA 224-060 Nábor byl ukončen 24.09.2019
  Diagnoses: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická randomizovaná nezaslepená studie fáze 3 se 3-mi rameny,
  hodnotící encorafenib + cetuximab s nebo bez binimetinibu ve srovnání s irinotekanem/cetuximabem nebo FOLFIRI/cetuximabem u pacientu s metastatickým kolorektálním karcinomem s mutací BRAF V600
   
  Kód studie: 6/2016 Datum zahájení: 26.10.2017
  Číslo protokolu: ARRAY-818-302 Nábor byl ukončen 04.01.2019
  Diagnoses: C181-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumab v kombinaci s fluorouracilem a cisplatinou oproti fluorouracilu s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným, pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím dříve neléčeným spinocelulárním karcinomem jícnu.
   
  Kód studie: 26/2016 Datum zahájení: 10.08.2017
  Číslo protokolu: CA209-648 Nábor byl ukončen 22.11.2019
  Diagnoses: C150-C159
  Hlavní zkoušející: MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem oproti léčbě oxaliplatinou a fluoropyrimidinem u pacientů s neléčeným pokročilým nebo metastazujícím karcinomem žaludku, gastroesofageální junkce nebo distálního jícnu.
   
  Kód studie: 11/2017 Datum zahájení: 08.08.2017
  Číslo protokolu: CA209-649 Nábor byl ukončen 11.04.2019
  Diagnoses: C155-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer
   
  Kód studie: 14A/2017 Datum zahájení: 01.08.2017
  Číslo protokolu: MOU-2017-01 Nábor probíhá
  Diagnoses: C155-C160
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní studie zkoumající účinnost lanreotidu na snížení průjmu vyvolaného chemoterapií u pacientů s kolorektálním karcinomem (STOPRHEA)
   
  Kód studie: 27A/2014 Datum zahájení: 01.03.2017
  Číslo protokolu: SL001 Nábor byl ukončen 21.06.2018
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinická studie fáze III hodnotící BBI-608 v kombinaci s 5-fluorouracilem, leukovorinem a irinotecanem (FOLFIRI) u dospělých pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem.
   
  Kód studie: 17/2016 Datum zahájení: 31.01.2017
  Číslo protokolu: BBI608-CanStem303CRC Nábor byl ukončen 04.03.2019
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící pegylovanou rekombinantní lidskou hyaluronidázu (PEGPH20) kombinovanou s nab-paclitaxelem a gemcitabinem v porovnání s placebem kombinovaným s nab-paclitaxelem a gemcitabinem u pacientů se čtvrtým stadiem dříve neléčeného duktálního adenokarcinomu pankreatu a s vysokou hladinou hyaluronanu
   
  Kód studie: 46/2015 Datum zahájení: 17.01.2017
  Číslo protokolu: HALO-109-301 Nábor byl ukončen 27.11.2018
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Randomizované, částečně zaslepené klinické hodnocení fáze III. s aktivní kontrolou na základě výběru dle biomarkerů zkoumající přípravek Pembrolizumab v monoterapii a v kombinaci s cisplatinou +5 Fluorouracil oproti kombinaci placebo +cisplatina+5Fluorouracil jako léčbu první volby u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo GEJ v pokročilém stádiu.
  SAE:
  SAE hlášení: Site No. - 0391, kontakt: centralsaereporting@merck.com
  Fax: 00215-616-6041, originál ihned na KLIN HOD, v případě e-mailového
   
  Kód studie: 8/2015 Datum zahájení: 30.09.2016
  Číslo protokolu: MK -3475-062 Nábor byl ukončen 01.05.2017
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,multicentrická,dvojitě zaslepená studie fáze 3,hodnotící adjuvantní terapii Nivolumabem oproti placebu u pacientů po resekci zhoubného nádoru jícnu nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 3/2016 Datum zahájení: 20.06.2016
  Číslo protokolu: CA209577 Nábor byl ukončen 18.08.2019
  Diagnoses: C150-C159
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící Ramucirumab nebo Merestinib nebo placebo s Cisplatinou a Gemcitabinem v první linii léčby u pacientů s pokročilým nebo metastazujícím nádorovým onemocněním žlučových cest
   
  Kód studie: 47R/2015 Datum zahájení: 17.06.2016
  Číslo protokolu: I3O-MC-JSBF Nábor byl ukončen 28.07.2017
  Diagnoses: C240-C249
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze III posuzující avelumab (MSB0010718C)jako léčbu třetí linie neresekovatelného recidivujícího nebo metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 38/2015 Datum zahájení: 10.06.2016
  Číslo protokolu: EMR100070-008 Nábor byl ukončen 13.02.2017
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program "TAS-102 v léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem"
   
  Kód studie: 10/2016 Datum zahájení: 29.04.2016
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.10.2017
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III srovnávající kombinaci BBI608 s paclitaxelem podávaným jednou týdně proti kombinaci placeba s paclitaxelem podávaným jednou týdně u dospělých pacientů s pokročilým, dříve léčeným adenokarcinomem žaludku a gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 25/2014 Datum zahájení: 15.03.2016
  Číslo protokolu: BBI608-336 Nábor byl ukončen 01.12.2016
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení u pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce, kteří zprogredovali na kombinační chemoterapii.
   
  Kód studie: 9R/2015 Datum zahájení: 20.10.2015
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVCZ Nábor byl ukončen 31.01.2017
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená,placebem kontrolovaná studie III. fáze hodnotící Xilonix ve zlepšení přežití při metastatickém kolorektálním karcinomu
   
  Kód studie: 20/2015 Datum zahájení: 14.10.2015
  Číslo protokolu: 2012-PT023 Nábor byl ukončen 09.12.2015
  Diagnoses: C180 -C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 podávání capecitabinu a cisplatiny s ramucirumabem nebo bez ramucirumabu v první linii léčby u pacientů s metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce
   
  Kód studie: 29/2014 Datum zahájení: 17.08.2015
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVCU Nábor byl ukončen 18.08.2016
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  LUME-Colon 1: Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III srovnávající kombinaci nintedanib plus nejlepší podpůrná péče (BSC) s kombinací placebo plus BSC u pacientů s kolorektálním karcinomem refrakterním vůči
  standardním způsobům léčby.
   
  Kód studie: 11/2014 Datum zahájení: 18.12.2014
  Číslo protokolu: 1199.52 Nábor byl ukončen 05.05.2015
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná pivotní studie III. fáze, hodnotící XILONIX™ u pacientů s kolorektálním karcinomem refrakterním ke standardní terapii.
   
  Kód studie: 7/2014 Datum zahájení: 28.09.2014
  Číslo protokolu: 2014-PT026 Nábor byl ukončen 31.08.2015
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III účinnosti a bezpečnosti gemcitabinu v kombinaci s TH-302 v porovnání s gemcitabinem v kombinaci s placebem u dříve neléčených pacientů s metastatickým nebo lokálně pokročilým inoperabilním adenokarcinomem slinivky břišní.
   
  Kód studie: 4/2013 Datum zahájení: 26.02.2014
  Číslo protokolu: EMR 200592-001 Nábor byl ukončen 28.10.2014
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, observační, kohortové klinické hodnocení přípravku Vectibix® podávaného v souladu se schváleným Souhrnem údajů o přípravku v kombinaci s chemoterapií v běžné klinické praxi u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 19/2013 Datum zahájení: 30.01.2014
  Číslo protokolu: 20120271 Nábor byl ukončen 30.11.2015
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, jednoramenná, otevřená klinická studie hodnotící bezpečnost a kvalitu života související se zdravím u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) dosud léčených režimem založeným na oxaliplatině.
   
  Kód studie: 17/2013 Datum zahájení: 07.11.2013
  Číslo protokolu: AFLIBCO6097 Nábor byl ukončen 31.01.2014
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Otevřená, nerandomizoavná studie bezpečnosti, snášenlivosti a dávkování perorálně podávaného S1 _ Teysuno v kombinaci s epirubicinem a oxaliplatinou u pacientů s pokročilým nádorem žaludku nebo jícnu.
   
  Kód studie: 10R/2013 Datum zahájení: 14.10.2013
  Číslo protokolu: TPU-S1119 Nábor byl ukončen 15.08.2014
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III KE STANOVENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI ONARTUZUMABU (METMAB) V KOMBINACI S 5-FLUOROURACILEM, KYSELINOU FOLINOVOU A OXALIPLATINOU (MFOLFOX6) U PACIENTŮ S METASTATICKÝM HER2-NEGATIVNÍM, MET-POZITIVNÍM GASTROEZOFAGEÁLNÍM KARCINOMEM
   
  Kód studie: 15/2012 Datum zahájení: 25.03.2013
  Číslo protokolu: YO28322 Nábor byl ukončen 07.03.2014
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Směrnice pro léčbu regorafenibem u pacientů s GIST po progresi nemoci nebo intoleranci na imatinib a sunitinib (program řízeného přístupu)
   
  Kód studie: 24/2012 Datum zahájení: 14.11.2012
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.03.2014
  Diagnoses: C160-C179
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená fáze IIIb studie přípravku regorafenib u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, u nichž došlo po standardní terapii k progresi onemocnění
   
  Kód studie: 3/2012 Datum zahájení: 02.10.2012
  Číslo protokolu: BAY 73-4506/15967 Nábor byl ukončen 01.12.2012
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III everolimu (RAD001) plus nejlepší podpůrná léčba versus placebo plus nejlepší podpůrná léčba v léčbě pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory gastrointestinálního nebo plicního původu
   
  Kód studie: 8/2012 Datum zahájení: 04.09.2012
  Číslo protokolu: CRAD001T2302 Nábor byl ukončen 14.06.2013
  Diagnoses: C150-C269,C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze II porovnávající kombinaci tivozanibu a mFOLFOX6 s kombinací bevacizumabu a mFOLFOX6 u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) ve stádiu IV.
   
  Kód studie: 29R/2011 Datum zahájení: 20.08.2012
  Číslo protokolu: 4130-CL-0201 Nábor byl ukončen 13.03.2013
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Multicentrické klinické hodnocení fáze I/II přípravku BAY 86-9766 v kombinaci s gencitabinem u pacientů s lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým karcinomem pankreatu.
   
  Kód studie: 19/2010 Datum zahájení: 10.08.2012
  Číslo protokolu: 14905 (BAY 86-9766) Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze III.b porovnávající dva režimydávkování trastuzumabu v kombinaci s chemoterapií ( cisplatina+capecitabin)jako léčbu první linie u pacientů s HER 2 pozitivním adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce, kteří nebyli dříve léčeni s metastatickým onemocnění
   
  Kód studie: 33/2011 Datum zahájení: 31.05.2012
  Číslo protokolu: BO27798 Nábor byl ukončen 25.08.2015
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Mezinárodní multicentrické otevřené jednoramenné hodnocení účinnosti a bezpečnosti sunitinib maleát (SU011248, SUTENT®) u pacientů s neresekovatelnými nebo metastatickými dobře diferencovanými pankreatickými neuroendokrinními nádory s progresí onemocnění.
   
  Kód studie: 2/2012 Datum zahájení: 17.05.2012
  Číslo protokolu: A6181202 Nábor byl ukončen 03.12.2014
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze II hodnotící pertuzumab v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií u pacientů s HER 2 poztivním pokročilým karcinomem žaludku.
   
  Kód studie: 24R/2011 Datum zahájení: 13.01.2012
  Číslo protokolu: BP37836 Nábor byl ukončen 29.03.2012
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze II.a hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie AZD 4547 ve srovnání s paclitaxelem u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo GEJ s FGFR polyzomií nebo genovou amplifikací.
   
  Kód studie: 23/2011 Datum zahájení: 13.12.2011
  Číslo protokolu: D2610C00004 Nábor byl ukončen 25.06.2013
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie poskytující rozšířený přístup k přípravku everolimu pacientům s pokročilými neuroendokrinními tumory
   
  Kód studie: 16/2011 Datum zahájení: 01.11.2011
  Číslo protokolu: CRAD001K24133 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicetrická studie fáze I/II s lékem EMD 525797 v kombinaci s Cetuximabem+Irinotecanem versus Cetuximab+Irinotecan samotný, pro druhou linii metastatického kolorektálního karcinomu s k-ras wild type /WT/(nemutovaný). Pacienti s k-ras WT mohou být zařazeni do studie pokud budou po progresi po první linii chemoterapie s Oxaliplatinou.
   
  Kód studie: 17/2011 Datum zahájení: 13.05.2011
  Číslo protokolu: EMR 62242-004 Nábor byl ukončen 13.12.2012
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící přípravek AMG 479 podávaný v kombinaci s gemcitabinem jako první linie léčbyu metastazujícího karcinomu pankreatu
   
  Kód studie: 23/2010 Datum zahájení: 06.05.2011
  Číslo protokolu: 20060540 Nábor byl ukončen 09.08.2012
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,dvojitě zaslepená,multicentrická studie fáze III. S Irinotecanem,Kalciumfolinátem a 5 Fluorouracilem(FOLFIRI) plus Ramucirumab nebo placebo u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem po progresi během nebo po léčbě I.linie s terapií Bevacizumab,Oxaliplatiny a Fluoropyrimidinu.
   
  Kód studie: 16/2010 Datum zahájení: 30.03.2011
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVBB Nábor byl ukončen 07.08.2013
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie III. fáze, ověřující účinky regorafenibu v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí oproti účinkům placeba v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, u nichž došlo k progresi po standardní léčbě
   
  Kód studie: 2/2010 Datum zahájení: 14.10.2010
  Číslo protokolu: BAY 73-4506/14387 Nábor byl ukončen 30.03.2011
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, porovnávající přípravek IMC1121 a optimální podpůrnou léčbu versus placebo a optimální podpůrnou léčbu, v terapii metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce, po progresi onemocnění po předchozí kombinované léčbě první linie obsahující platinu nebo fluoropyrimidin
   
  Kód studie: 6/2009 Datum zahájení: 18.06.2010
  Číslo protokolu: IMCL CP12-0715 Nábor byl ukončen 30.01.2012
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Perspektivní,multicentrická,randomizovaná,dvojitě zaslepená,placebem kontrolovaná,dvě paralelní skupiny,fáze III.studie porovnávající účinnost a bezpečnost léku misitinib v dávce 9mg/kg/den v kombinaci s gemcitabinem verzus placebo s gemcitabenem u pacientů s pokročilým/metastatickým karcinomem pankreatu
   
  Kód studie: 2/2009 Datum zahájení: 05.05.2010
  Číslo protokolu: AB07012 Nábor byl ukončen 30.12.2010
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicetrická studie fáze I/II s lékem EMD 525797 v kombinaci s Cetuximabem+Irinotecanem versus Cetuximab+Irinotecan samotný, pro druhou linii metastatického kolorektálního karcinomu s k-ras wild type /WT/. Pacienti s k-ras WT mohou být zařazeni do studie pokud budou po progresi po první linii chemoterapie s Oxaliplatinou.
   
  Kód studie: 16/2009 Datum zahájení: 30.11.2009
  Číslo protokolu: EMR 62242-004 Nábor byl ukončen 01.10.2010
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, mezi-skupinová studie fáze III: účinek přidání bevacizumabu ke cross-over (překřížené) CHT zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem a progresí onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CHT/ bevacizumab
   
  Kód studie: 7/2009 Datum zahájení: 02.11.2009
  Číslo protokolu: ML18147 Nábor byl ukončen 30.09.2010
  Diagnoses: C170-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené, multicentrické klinické hodnocení, které umožní dospělým nemocným s GIST po RO resekci další přístup k adjuvantnímu podání Inatinib mesylátu
   
  Kód studie: 4/2009 Datum zahájení: 07.09.2009
  Číslo protokolu: CSTI571JDE74 Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnoses: C170-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie. Cetuximab v kombinaci s capecitabine (Xeloda) a cisplatinou versus XP pro léčbu adenokarcinomu žalůdku včetně adenokarcinomu gastroesophageální junkce.
   
  Kód studie: 3/2008 Datum zahájení: 01.07.2008
  Číslo protokolu: EMR 20048-052 Nábor byl ukončen 30.12.2010
  Diagnoses: C160-C169
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, srovnávající účinnost Afliberceptu podaného každé dva týdny s placebem, u pacientů léčených gemcitabinem pro metastatický karcinom pankreatu
   
  Kód studie: 15/2007 Datum zahájení: 06.02.2008
  Číslo protokolu: EFC10547 Nábor byl ukončen 30.11.2009
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, srovnávající účinnost Afliberceptu podaného každé dva týdny, s placebem, u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, léčenými irinotecanem/5-FU (FOLFIRI) po progresi na oxaliplatině
   
  Kód studie: 13/2007 Datum zahájení: 11.01.2008
  Číslo protokolu: EFC10262 Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, multicentrická klinická studie fáze II/III srovnávající efekt AZD2171 v kombinaci s 5-FU, leukovorinem a oxaliplatinou / FOLFOX/ s efektem léčby bevacizumab v kombinaci s FOLFOX u pacientů s dříve neléčeným metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 4/2006 Datum zahájení: 09.08.2007
  Číslo protokolu: D8480C00013 Nábor byl ukončen 30.03.2009
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě-zaslepá klinická studie fáze II srovnávající efekt AZD2171 v kombinaci s 5-FU, leukovorinem a oxaliplatinou / FOLFOX/ a účinnost bevacizumabu v kombinaci s FOLFOX u pacientů ve druhé linii s metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 22/2006 Datum zahájení: 22.01.2007
  Číslo protokolu: D8480C00041 Nábor byl ukončen 30.08.2007
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, nezaslepená, multicentrická studie srovnávající Larotaxel / XRP9881/ v dávce 75 mg/m2 každé 3 týdny a kontinuální podávání 5-FU v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem slinivky břišní, dříve léčeným pomocí režimu s Gemcitabinem
   
  Kód studie: 26/2006 Datum zahájení: 08.01.2007
  Číslo protokolu: EFC6596 Nábor byl ukončen 30.07.2009
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická studie fáze 3 porovnávající účinnost přípravku panitumumab v kombinaci s chemoterapií proti účinnosti samotné chemoterapie u pacientů po léčbě metastazujícího zhoubného nádoru tlustého střeva
   
  Kód studie: 8/2006 Datum zahájení: 01.08.2006
  Číslo protokolu: 20050181 Nábor byl ukončen 30.03.2008
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická studie fáze 3 porovnávající účinnost přípravku panitumumab v kombinaci s chemoterapií(Oxaliplatina/5-fluorouracil/leucovorin) proti účinnosti samotné chemoterapie u pacientů s neléčeným metastatickým nádorem tlustého střeva,203
  Klinická studie III. fáze
   
  Kód studie: 15/2006 Datum zahájení: 01.08.2006
  Číslo protokolu: 20050203 Nábor byl ukončen 31.12.2007
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Léčebný protokol určený pacientům s gastrointestinálním stromálním tumorem, kteří nesplňují kritéria pro účast v jiných SU011248 protokolech a kteří nesnášejí nebo nereagují na léčbu Imatinib Mesylatem
   
  Kód studie: 6/2005 Datum zahájení: 20.03.2006
  Číslo protokolu: A6181036 Nábor byl ukončen 30.01.2007
  Diagnoses: C170-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie III. fáze, která hodnotí účinnost a bezpečnost bevacizumabu, přidaného ke gemcitabinu a erlotinibu u pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu
   
  Kód studie: 5/2005 Datum zahájení: 05.12.2005
  Číslo protokolu: BO 17706 Nábor byl ukončen 30.01.2007
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti léku palifermin / rekombinantní lidský růstový faktor keratinocytů/ určeného pro snížení výskytu zánětů ústní dutiny u pacientů s rakovinou tlustého střeva ve stádiu IIB nebo místně pokročilého stadia III, kteří jsou léčení 5-FU a leukovorinem v podpůrné léčbě. Klinické hodnocení pomocí náhodného výběru, dvojitě zaslepené, kontrolované placebem.
   
  Kód studie: 1/2005 Datum zahájení: 20.07.2005
  Číslo protokolu: 20040122 Nábor byl ukončen 30.12.2005
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dana Kebede
  Randomizovaná, tříramenná mezinárodní klinická studie fáze III, jejímž účelem je vyhodnotit působení bevacizumabu / podávaného v intervalech 1x za 3 týdny nebo 1x za 2 týdny/ jako pomocné chemoterapie při karcinomu tlustého střeva v kombinaci buď s periodicky podávaným capecitabinem a oxaliplatinou / " XELOX" - v intervalu 1x za 3 týdny/ nebo fluorouracilem /leukovorinem a oxaliplatinou ( " FOLFOX") oproti samostatně podávanému léčebnému režimu " FOLFOX-4"
   
  Kód studie: 9/2004 Datum zahájení: 02.06.2005
  Číslo protokolu: BO17920 Nábor byl ukončen 30.11.2007
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program : AVASTIN v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
   
  Kód studie: 12/2004 Datum zahájení: 01.04.2005
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.12.2005
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie účinnosti a bezpečnosti glufosfamidu ve srovnání s nejlepší podpůrnou péčí u metastatického adenokarcinomu pankreatu, dříve léčeného gemcitabinem, fáze III
   
  Kód studie: 8/2004 Datum zahájení: 01.04.2005
  Číslo protokolu: TH-CR-302 Nábor byl ukončen 01.06.2006
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  2x2 faktorial randomizovná studie III. fáze intermitentního podání orálního Capecitabinu v kombinaci s intravenózním podání Oxalipalatiny /q3W/ (XELOX) s/bez intravenózního podání Bevacizumabu / Q3W/ versus bolus a kontinuální infuze Fluorouracilu/intravenózní Leukovorin s intravenózním podání Oxaliplatiny / Q2W/ (FOLFOX-4) s/bez intravenózního podání Bevacizumabu /Q2W/ jako první linie léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 13/2003 Datum zahájení: 18.01.2005
  Číslo protokolu: NO 16966 Nábor byl ukončen 30.03.2005
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Otevřená, randomizovaná klinická studie III. fáze, která porovnává léčbu ABX-EGF + podpůrná léčba / best supportive care / versus podpůrná léčba /best supportive care/ u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
   
  Kód studie: 5/2004 Datum zahájení: 22.09.2004
  Číslo protokolu: 20030194 Nábor byl ukončen 12.05.2006
  Diagnoses: C180,C19,C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinická studie I./II. fáze zkoumající podávání preparátu BGC 9331 pacientům s pokročilou a/nebo s metastatickou rakovinou žaludku, kteří nepodstoupili chemoterapii
   
  Kód studie: 20/2003 Datum zahájení: 01.04.2004
  Číslo protokolu: BGC 9331-001 Nábor byl ukončen 30.12.2004
  Diagnoses: C160-C169
  Hlavní zkoušející: MUDr. Hana Vetchá
  Koordinátoři:
  Multicenter Phase III, open label, randomised study of irinotecan and
  cetuximab versus irinotecan as second line treatment in patient with metastatic EGFR-positive colorectal carcinoma
   
  Kód studie: 11/2003 Datum zahájení: 05.01.2004
  Číslo protokolu: CA225006 Nábor byl ukončen 31.12.2005
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III pro pacienty s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo konečníku, kteří jsou v první linii chemoterapie léčeni oxaliplatinou/
  5- fluorouracilem/leucovorinem a PTK787/ZK222584 nebo placebem
   
  Kód studie: 5/2003 Datum zahájení: 25.07.2003
  Číslo protokolu: CPTK787 0135/306241 Nábor byl ukončen 30.06.2004
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  Prospektivní, náhodná, kontrolovaná, dvojitě slepá, nadnárodní, vícestředisková srovnávací studie imunogenu G17DT v kombinaci s gemcitabinem versus placebo v kombinaci s gemcitabinem u předem neléčených subjektů s lokálně pokročilou / neresekovatelné stadium II a III /, rekurentní chorobou po primární resekci nebo metastatickým / stadium IV / adenokarcinomem slinivky břišní - PC4
   
  Kód studie: 22/2001 Datum zahájení: 01.02.2002
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.10.2002
  Diagnoses: C250-C259
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Třetí fáze randomizované, kontrolované studie, srovnávající přežití pacientů s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem (HCC) léčených přípravkem THYMITAQ™ oproti pacientům léčeným doxorubicinem.
   
  Kód studie: 3/2001 Datum zahájení: 01.07.2001
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.06.2002
  Diagnoses: C220-C229
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Kombinovaná chemoterapie Raltitrexed + Oxaliplatina jako léčba II. linie metastatického karcinomu kolorekta
   
  Kód studie: 14/2001 Datum zahájení: 01.06.2001
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.04.2003
  Diagnoses: C180-C20
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Multicentre phase III open label randomised trial comparing CPT-11 in combination with a 5-FU/FA infusional regimen to the same 5-FU/FA infusional regimen alone as adjuvant treatment of stage II and III colon cancer
   
  Kód studie: 78/2000 Datum zahájení: 16.02.2000
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.03.2002
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  An open label randomized phase 3 study comparing capecitabine with i.v. bolus 5-fluorouracil in combination with low-dose leucovorin as adjuvant chemotherapy in patients who underwent surgery for Dukes C colon cancer
   
  Kód studie: 59/1999 Datum zahájení: 01.10.1999
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.09.2001
  Diagnoses: C180-C189
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:

  TUMORS OF RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS

  Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC).
   
  Kód studie: 18/2019 Datum zahájení: 12.10.2020
  Číslo protokolu: MK7339-012 Nábor probíhá
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kombinace pembrolizumabu, chemoterapie platinovým dubletem a kanakinumabu/placeba jako první linie léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým neskvamózním i skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic
   
  Kód studie: 25/2018 Datum zahájení: 11.06.2019
  Číslo protokolu: CACZ885U2301 Nábor byl ukončen 10.12.2019
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze IV zpřístupňující přípravek ceritinib (LDK378) pacientům s ALK pozitivními malignitami, kteří dokončili předchozí klinické hodnocení ceritinibu (LDK378) zadavatele Novartis a mají dle zkoušejícího lékaře stále přínos z pokračování v léčbě ceritinibem
   
  Kód studie: 27/2018 Datum zahájení: 09.04.2019
  Číslo protokolu: CLDK378A2X01B Nábor byl ukončen 31.05.2019
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené multicentrické mezinárodní klinické hodnocení fáze III hodnotící přípravek durvalumab podávaný souběžně s chemoradiační terapií na bázi platiny u pacientů s lokálně pokročilým neresekabilním nemalobuněčným karcinomem plic (stádium III)
   
  Kód studie: 17/2018 Datum zahájení: 31.12.2018
  Číslo protokolu: D933KC00001 Nábor byl ukončen 24.06.2019
  Diagnoses: C340 -C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Bílek
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1a/1b zkoumající podávání LY3022855 - inhibitoru CSF-1R v kombinaci s durvalumabem (MEDI4736) u pacientů s pokročilými solidními nádory
   
  Kód studie: 1R/2016 Datum zahájení: 09.10.2017
  Číslo protokolu: I5F-MC-JSCC Nábor byl ukončen 30.07.2018
  Diagnoses: C340-C349,C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Léčebné použití nivolumabu (BMS-936558) u pacientů s pokročilým neskvamózním NSCLC po selhání předchozí systémové terapie a u RCC pacientů selhávajících po předchozí antiangiogenní terapii.
   
  Kód studie: 43/2015 Datum zahájení: 01.12.2015
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 29.04.2016
  Diagnoses: C340-C349,C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab a chemoterapii u pacientů s recidivujícím malobuněčným karcinomem plic, kteří podstoupili v první linii léčbu chemoterapií na bázi platiny.
   
  Kód studie: 23/2015 Datum zahájení: 27.11.2015
  Číslo protokolu: CA209-331 Nábor byl ukončen 21.07.2016
  Diagnoses: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Javelin/ Avelumab EMR 100070-004
  Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III. posuzující avelumab (MSB0010718C)v porovnání s docetaxelem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž došlo k progresi po léčbě dvojkombinací na bázi platiny.
   
  Kód studie: 22/2014 Datum zahájení: 30.10.2015
  Číslo protokolu: EMR 100070-004 Nábor byl ukončen 31.01.2017
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení systémové expozice, účinnosti a bezpečnosti ceritinibu v dávce 450 mg a 600 mg užívaného s nízkotučným jídlem, v porovnání s ceritinibem v dávce 750 mg užívaným nalačno u dospělých pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu ALK (ALK pozitivním)
   
  Kód studie: 6R/2015 Datum zahájení: 15.09.2015
  Číslo protokolu: CLDK378A2112 Nábor byl ukončen 23.10.2017
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  SLP Nivolumab pro léčbu skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic
   
  Kód studie: 24/2015 Datum zahájení: 24.06.2015
  Číslo protokolu: CA 209 254 Nábor byl ukončen 03.11.2015
  Diagnoses: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková|MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Nekomperativní otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II. Hodnotící přípravek MEDI4736 u pacientů s místně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (III.B – IV.), kteří podstoupili minimálně dva předchozí cykly systémové léčby včetně jednoho cyklu chemoterapie na bázi platiny.
   
  Kód studie: 8R/2014 Datum zahájení: 24.02.2015
  Číslo protokolu: D4191C00003 Nábor byl ukončen 16.12.2015
  Diagnoses: C340-C343
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku MEGF0444 v kombinaci s karboplatinou, paklitaxelem a bevacizumabem u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic, kteří nebyli předléčeni předchozí chemoterapií pro metastatické postižení
   
  Kód studie: 21R/2011 Datum zahájení: 28.03.2012
  Číslo protokolu: MEF4984g Nábor byl ukončen 01.06.2012
  Diagnoses: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  3. fáze multicentrického, randomizovaného, dvojitě zaslepeného klinického hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku BIBF 1120 podávaného prorálně spolu se standardní terapií docetaxelem ve srovnání s placebem podávaným spolu se standardní terapií docetaxelem u pacientů s nemalobuněčnou rakovinou plic stupně IIIB/IV nebo při recidivě po neúspěšné chemotrapii první linie
   
  Kód studie: 8/2009 Datum zahájení: 25.11.2009
  Číslo protokolu: 1199.13 Nábor byl ukončen 30.04.2010
  Diagnoses: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná multicentrická studie, fáze 2b. Léčba Pralatrexate versus Erlotinib u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stádium IIIB/IV po selhání léčby platinou, kteří jsou nebo byli kuřáci.
   
  Kód studie: 19/2007 Datum zahájení: 10.07.2008
  Číslo protokolu: PDX-012 Nábor byl ukončen 01.06.2009
  Diagnoses: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1b/2 přípravku AMG 655 v kombinaci s přípravky Paclitaxel a Carboplatina pro léčbu pokročilého nemalobuněčného zhoubného nádoru plic v první linii.
   
  Kód studie: 4/2008 Datum zahájení: 05.06.2008
  Číslo protokolu: 20060295 Nábor byl ukončen 30.01.2009
  Diagnoses: C340-C349
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:

  BONE TUMORS AND SOFT TISSUES

  Mezinárodní randomizované, kontrolované klinické hodnocení léčby nově diagnostikovaných nádorů
  ze skupiny Ewingových sarkomů (Ewing's Sarcoma Family of Tumours, ESFT)
   
  Kód studie: 37/2014 Datum zahájení: 09.05.2016
  Číslo protokolu: RG_11-152 Nábor byl ukončen 03.05.2019
  Diagnoses: C490-C499,C400-C419
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 porovnávající účinnost a bezpečnost Eribulinu s Dakarbazinem u subjektů se sarkomem měkkých tkání
   
  Kód studie: 5/2011 Datum zahájení: 26.01.2012
  Číslo protokolu: E7389-G000-309 Nábor byl ukončen 26.05.2013
  Diagnoses: C490-C499
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Pivotní studie, určující účinnost a bezpečnost AP23573, podávaného jako udržovací léčba pacientům s metastatickým sarkomem měkkých tkání nebo kostí
   
  Kód studie: 16/2007 Datum zahájení: 01.04.2008
  Číslo protokolu: AP23573-07-302 Nábor byl ukončen 30.10.2009
  Diagnoses: C490-C499
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:

  TUMORS OF THE SKIN

  Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající adjuvantní imunoterapii bempegaldesleukinem v kombinaci s nivolumabem oproti nivolumabu po úplné resekci melanomu u pacientů s vysokým rizikem rekurence (PIVOT 12)
   
  Kód studie: 15/2020 Datum zahájení: 03.03.2021
  Číslo protokolu: 20-214-29/CA045-022 Nábor probíhá
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu NKTR-214 v kombinaci s nivolumabem oproti léčbě nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 19/2018 Datum zahájení: 21.06.2019
  Číslo protokolu: CA045-001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení kombinace dabrafenibu s trametinibem (fáze IIIb) v adjuvantní léčbě melanomu s mutací BRAF V600 u stadia III po kompletní resekci, sloužící ke stanovení vlivu upraveného léčebného postupu řešení horečky na její výskyt a závažnost
   
  Kód studie: 14/2018 Datum zahájení: 15.10.2018
  Číslo protokolu: CDRB436F2410 Nábor byl ukončen 25.10.2019
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III srovnávající kombinaci PDR001, dabrafenib a trametinib s kombinací placebo, dabrafenib a trametinib u dříve neléčených pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 v genu BRAF
   
  Kód studie: 32/2016 Datum zahájení: 18.10.2017
  Číslo protokolu: CPDR001F2301 Nábor byl ukončen 09.06.2018
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III hodnotící adjuvantní imunoterapii nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti monoterapii nivolumabem u pacientů po kompletní resekci melanomu stádia IIIb/c/d nebo stádia IV
   
  Kód studie: 2/2017 Datum zahájení: 31.05.2017
  Číslo protokolu: CA209-915 Nábor byl ukončen 20.03.2018
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické klinické hodnocení fáze Ib/III s talimogenem laherparepvekem podávaným v kombinaci s pembrolizumabem při léčbě neresekovatelného melanomu stadia IIIB až IVM1c (MASTERKEY-265)
   
  Kód studie: 4R/2016 Datum zahájení: 08.03.2017
  Číslo protokolu: 20110265 Nábor byl ukončen 26.04.2018
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Jednoramenné, otevřené multicentrické klinické hodnocení s přípravkem nivolumab pro pacienty s histologicky potvrzeným melanomem ve stádiu III.nebo IV., progredujicím po předchozí léčbě obsahující Anti- CTLA – 4 monoklonání protilátku.
   
  Kód studie: 24/2014 Datum zahájení: 26.08.2015
  Číslo protokolu: CA 209-172 Nábor byl ukončen 18.01.2016
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program pro pacienty s diagnózou neresekovatelného, nebo metastazujícího melanomu, u kteých selhala léčba na ipilimumabu.
  Pembrolizumab (MK-3475) je monoklonální protilátka, která se váže na receptor PD-1 a blokuje jeho interakci s PD-L1 a PD-L2, čímž uvolňuje cestou receptoru PD-1 zprostředkovanou inhibici imunitní odpovědi, včetně protinádorové imunitní odpovědi.
   
  Kód studie: 36/2014 Datum zahájení: 26.11.2014
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.03.2017
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.|doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, tříramenné, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící kombinovanou léčbu LGX818 s MEK162 a monoterapii LGX818 v porovnání s vemurafenibem u pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600
   
  Kód studie: 9/2014 Datum zahájení: 06.06.2014
  Číslo protokolu: CMEK162B2301 Nábor byl ukončen 06.10.2015
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené, multicentrické, dvouramenné klinické hodnocení fáze III. porovnávající účinnost přípravku MEK162 a dakarbazinu u pacientů s pokročilým, neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací NRAS.
   
  Kód studie: 3/2013 Datum zahájení: 04.10.2013
  Číslo protokolu: CMEK162A2301 Nábor byl ukončen 20.03.2015
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotící přípravek Nivolumab v monoterapii nebo Nivolumab v kombinaci s Ipiliumumabem versus Ipilimumab v monoterapii u pacientů s nepředléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 7/2013 Datum zahájení: 17.09.2013
  Číslo protokolu: CA 209-067 Nábor byl ukončen 06.01.2014
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program pro léčivé přípravky obsahující léčivé látky Trametinib a Dabrafenib - Trametinib pro léčbu neresekovatelného nebo metastatického melanomu s BRAF (V600) pozitivní mutací
   
  Kód studie: 22/2013 Datum zahájení: 11.09.2013
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 31.03.2018
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  FÁZE III, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE, HODNOTÍCÍ VEMURAFENIB V POROVNÁNÍ S VEMURAFENIBEM V KOMBINACI S PŘÍPRAVKEM GDC-0973 U DŘÍVE NELÉČENÝCH PACIENTŮ S POZITIVNÍ MUTACÍ GENU BRAFV600 S NEODSTRANITELNÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM MELANOMEM
   
  Kód studie: 18/2012 Datum zahájení: 05.06.2013
  Číslo protokolu: GO281141 Nábor byl ukončen 31.12.2013
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotící připravek Vemurafenib (RO5185426) v podpůrné léčbě u pacientů s chirurgicky odstraněným kožním melanomem s mutací genu BRAF a s vysokým rizikem recidivy.
   
  Kód studie: 9/2012 Datum zahájení: 24.05.2013
  Číslo protokolu: GO27826 Nábor byl ukončen 15.06.2015
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě-zaslepené klinické hodnocení fáze III BRAF inhibitoru dabrafenibu a MEK inhibitoru trametinibu v porovnání se dvěma placeby (neúčinné látky) v pooperační léčbě melanomu s mutací BRAF V600E/K.
   
  Kód studie: 19/2012 Datum zahájení: 28.02.2013
  Číslo protokolu: BRF115532 Nábor byl ukončen 22.09.2014
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, multicentrická, randomizovaná, otevřená, aktivně kontrolovaná studie 3. fáze dvou paralelních skupin, porovnávající účinnost a bezpečnost masitinibu v dávce 7,5 mg/kg/den s dakarbazinem v léčbě pacientů s neoperovatelným nebo metastatickým melanomem ve III. nebo IV. stádiu, nesoucím mutaci v juxta membránové doméně c-kit.
   
  Kód studie: 25/2010 Datum zahájení: 18.09.2012
  Číslo protokolu: AB08026 Nábor byl ukončen 11.09.2014
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená studie fáze I/II, která hodnotí bezpečnost, imunogennnost a klinickou aktivitu recPRAME + AS15 antigen jako první linie léčby pacientů s PRAME-positivním metastatickým melanomem
   
  Kód studie: 11/2010 Datum zahájení: 18.06.2012
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s ipilimumabem v dávce 3 mg/kg versus 10 mg/kg u dříve léčených či neléčených pacientů s neodstranitelným nebo metastazujícím nádorem kůže
   
  Kód studie: 28/2011 Datum zahájení: 18.05.2012
  Číslo protokolu: CA 184-169 Nábor byl ukončen 26.06.2012
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie s rozšířeným vstupem hodnotící vemurafenib ( RO5185426) u pacientů s metastatickým melanomem.
   
  Kód studie: 11/2011 Datum zahájení: 27.07.2011
  Číslo protokolu: MO25515 Nábor byl ukončen 31.12.2012
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program (SLP) pro ipilimumab u pacientů s předléčeným pokročilým melanomem
   
  Kód studie: 26/2010 Datum zahájení: 26.11.2010
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 17.05.2012
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze II srovnávající účinnost AZD 6244 v kombinaci s dakarbazinem oproti samotnému dakarbazinu u pacientů s BRAF pozitivní mutací pokročilého melanomu nebo primárně neznámého melanomu v I. linii léčby
   
  Kód studie: 12/2009 Datum zahájení: 03.11.2009
  Číslo protokolu: D1532C00006 Nábor byl ukončen 20.02.2010
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, fáze III.K posouzení účinnosti MAGE A3 + AS 15 ASCI pozitivním melanomem fáze III: po resekci s lymfatickými uzlinami.
   
  Kód studie: 14/2008 Datum zahájení: 19.02.2009
  Číslo protokolu: 111482 MAGE3-AS15-ME Nábor byl ukončen 28.02.2011
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Adjuvantní imunoterapie monoklonální protilátkou anti-CTLA-4 (ipilimumab) v porovnání s placebem po kompletní resekci vysoce rizikového melanomu stádia III: randomizovaná dvojitě slepá studie fáze 3 EORTC Melanoma Group
   
  Kód studie: 9/2008 Datum zahájení: 10.02.2009
  Číslo protokolu: CA 184-029 Nábor byl ukončen 30.06.2011
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Význam Temozolomidu/ Temodal/ v adjuvantní pooperační léčbě pokročilého
  primárního kožního melanomu.
   
  Kód studie: 15/2001 Datum zahájení: 15.04.2001
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.06.2003
  Diagnoses: C430-C439
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:

  BREAST TUMORS

  A PHASE 1/2 OPEN LABEL, MULTICENTER STUDY TO
  ASSESS THE SAFETY, TOLERABILITY,
  PHARMACOKINETICS, AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF
  ZN-c5 ALONE AND IN COMBINATION WITH
  PALBOCICLIB IN SUBJECTS WITH ESTROGEN-RECEPTOR
  POSITIVE, HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR
  RECEPTOR-2 NEGATIVE ADVANCED BREAST CANCER
   
  Kód studie: 8R/2020 Datum zahájení: 27.04.2021
  Číslo protokolu: ZN-c5-001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III porovnávající přípravek SAR439859 v kombinaci s palbociclibem oproti letrozolu s palbociclibem k léčbě pacientů s pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a HER2 negativním karcinomem prsu, kteří nedostali žádnou předchozí systémovou protinádorovou léčbu na pokročilé onemocnění.
   
  Kód studie: 20/2020 Datum zahájení: 26.01.2021
  Číslo protokolu: EFC15935 Nábor probíhá
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II., hodnotící přípravek SAR439859 ve srovnání s endokrinní monoterapií dle volby lékaře, u premenopauzálních a postmenopauzálních pacientek s hormonálně předléčeným, estrogen-pozitivním, HER2 negativním, lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 4R/2019 Datum zahájení: 23.01.2020
  Číslo protokolu: ACT16105 Nábor byl ukončen 17.03.2021
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ IPATASERTIB V KOMBINACI S ATEZOLIZUMABEM A PAKLITAXELEM V LÉČBĚ PACIENTŮ S NEOPEROVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM TROJITĚ NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU
   
  Kód studie: 9/2019 Datum zahájení: 21.01.2020
  Číslo protokolu: CO41101 Nábor byl ukončen 18.09.2020
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze II k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti ribociclibu 400 mg v kombinaci s nesteroidními inhibitory aromatázy při léčbě pre- a postmenopauzálních žen s HER2 negativním, pokročilým karcinomem prsu s expresí hormonálních receptorů, bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění
   
  Kód studie: 2/2019 Datum zahájení: 02.06.2019
  Číslo protokolu: CLEE011A2207 Nábor byl ukončen 16.12.2019
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ATEZOLIZUMABU NEBO PLACEBA V KOMBINACI S NEOADJUVANTNÍM DOXORUBICINEM+CYKLOFOSFAMIDEM A NÁSLEDNĚ PAKLITAXELEM+TRASTUZUMABEM+PERTUZUMABEM V LÉČBĚ ČASNÉHO HER2-POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU
   
  Kód studie: 24/2018 Datum zahájení: 26.03.2019
  Číslo protokolu: BO40747 Nábor byl ukončen 24.08.2020
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení fáze I./II. hodnotící bezpečnost, účinnost, farmakokinetiku a farmakodynamiku přípravku SAR439859 podávaného perorálně ve formě monoterapie, a poté v kombinaci s palbociklibem u postmenopauzálních pacientek s pokročilým estrogen-pozitivním karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 26R/2018 Datum zahájení: 17.01.2019
  Číslo protokolu: TED14856 Nábor byl ukončen 30.09.2020
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  OTEVŘENÉ, RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III SE DVĚMA RAMENY, POSUZUJÍCÍ FARMAKOKINETIKU, ÚČINNOST A BEZPEČNOST KOMBINACE FIXNÍ DÁVKY PODKOŽNĚ PODÁVANÉHO PERTUZUMABU A TRASTUZUMABU SPOLU S CHEMOTERAPIÍ U PACIENTŮ S HER2 POZITIVNÍM KARCINOMEM PRSU V RANÉ FÁZI
   
  Kód studie: 5/2018 Datum zahájení: 26.10.2018
  Číslo protokolu: WO40324 Nábor byl ukončen 03.12.2018
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 s abemaciclibem v kombinaci se standardní adjuvantní endokrinní léčbou oproti samostatné standardní adjuvantní endokrinní léčbě u pac v časném stádiu HR pozitivního, HER2 negativního nádoru prsu s postižením uzlin a vysokým rizikem rekurence
   
  Kód studie: 7/2018 Datum zahájení: 11.09.2018
  Číslo protokolu: I3Y-MC-JPCF Nábor byl ukončen 27.02.2019
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:
  ANTABUS - 2. fáze otevřené klinické studie s disulfiramem a mědí pro pacientky s metastazujícím karcinomem prsu
   
  Kód studie: 2A/2018 Datum zahájení: 29.05.2018
  Číslo protokolu: 2016/1-DSF-MBC Nábor probíhá
  Diagnoses: C500 -C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Holánek
  Koordinátoři:
  DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ IPATASERTIB V KOMBINACI S PAKLITAXELEM V LÉČBĚ PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU TROJITĚ NEGATIVNÍM NEBO HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM A HER2 NEGATIVNÍM, KTERÉ MAJÍ ZMĚNU V PIK3CA/AKT1/PTEN
   
  Kód studie: 23/2017 Datum zahájení: 10.04.2018
  Číslo protokolu: CO40016 Nábor byl ukončen 28.02.2020
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřená studie fáze III. hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu v kombinaci s letrozolem při léčbě premenopauzálních nebo postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivními receptory a HER 2 negativním, pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění.
   
  Kód studie: 30/2016 Datum zahájení: 16.05.2017
  Číslo protokolu: CLEE011A2404 Nábor byl ukončen 12.01.2018
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze II. porovnávající monoterapii perorálním vinorelbinem jako chemoterapii první linie podávanou ve dvou různých schématech pacientům s pokročilým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 36R/2015 Datum zahájení: 04.04.2017
  Číslo protokolu: PM 0259 CA233B0 Nábor byl ukončen 20.11.2017
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab
  (MK-3475) v kombinaci s chemoterapií oproti placebu v kombinaci s chemoterapií u dříve neléčeného, lokálně rekurentního, neoperabilního nebo metastazujícího triple negativního karcinomu prsu - (KEYNOTE-355)
   
  Kód studie: 21/2016 Datum zahájení: 15.12.2016
  Číslo protokolu: MK-3475-355 Nábor byl ukončen 25.04.2018
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 2 s abemaciclibem a tamoxifenem nebo abemaciclibem samotným u žen s předléčeným HR pozitivním a HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 7R/2016 Datum zahájení: 23.09.2016
  Číslo protokolu: I3Y-MC-JPCG Nábor byl ukončen 02.05.2017
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Margetuximab - SOPHIA

  Randomizovaná studie fáze III porovnávající Margetuximab s chemoterapií a Trastuzumab s chemoterapií při léčbě pacientů s HER 2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu, kteří podstoupili dvě předchozí anti HER 2 terapie a vyžadují systémovou léčbu.
   
  Kód studie: 19/2015 Datum zahájení: 14.07.2016
  Číslo protokolu: CP-MGAH22-04 Nábor byl ukončen 24.04.2019
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřené, multicentrické, víceramenné klinické hodnocení fáze II hodnotící ceritinib u pacientů s pokročilými solidními nádory a hematologickými malignitami s genetickými abnormalitami v kináze anaplastického lymfomu (ALK)
   
  Kód studie: 25R/2015 Datum zahájení: 18.03.2016
  Číslo protokolu: CLDK 378A2407 Nábor byl ukončen 08.12.2017
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Otevřená multicentrická mezinárodní studie fáze 2 zkoumající účinnost a bezpečnost přípravku GTx-024 na pokročilý, androgenní receptor-pozitivní triple negativní karcinom prsu (AR+ TNBC)
   
  Kód studie: 14R/2015 Datum zahájení: 23.02.2016
  Číslo protokolu: G200901 Nábor byl ukončen 21.07.2016
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící přípravek MCS110 v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem při léčbě pokročilého triple-negativního karcinomu prsu (TNBC)
   
  Kód studie: 3R/2015 Datum zahájení: 19.01.2016
  Číslo protokolu: CMCS110Z2201 Nábor byl ukončen 19.06.2017
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 paklitaxelu v kombinaci s reparixinem ve srovnání se samotným paklitaxelem podávanými jako léčba první linie u metastatického trojitě negativního karcinomu prsu (FRIDA)
   
  Kód studie: 11R/2015 Datum zahájení: 13.10.2015
  Číslo protokolu: REP0114 Nábor byl ukončen 20.07.2018
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnocení ribociclibu v kombinaci s fulvestrantem pro postmenopausální pacientky s pokročilým HER2 negativním karcinomem prsu s pozitivními receptory ER/PR po maximálně jedné předchozí linii endokrinní léčby pokročilého onemocnění
   
  Kód studie: 1/2015 Datum zahájení: 21.07.2015
  Číslo protokolu: CLEE011F2301 Nábor byl ukončen 13.05.2016
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící bezpečnost a účinnost přidání Veliparibu a carboplatiny versus přidání carboplatiny ke standardní neoadjuvantní chemoterapií u pacientek v raném stadiu triple negativního karcinomu prsu.
   
  Kód studie: 5/2014 Datum zahájení: 28.04.2015
  Číslo protokolu: M14-011 Nábor byl ukončen 17.02.2016
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická studie fáze I/II sestávající z Run-in fáze hodnocení bezpečnosti podání AZD5363 v kombinaci s paclitaxelem u pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, která je následována randomizovaným rozšířením porovnávajícím podání AZD5363 v kombinaci s paclitaxelem oproti paclitaxelu s placebem u pacientů, rozdělených podle ne/přítomnosti mutace PIK3CA, s ER pozitivním pokročilým nebo metastatickým nádorem prsu (BEECH).
   
  Kód studie: 30R/2014 Datum zahájení: 17.03.2015
  Číslo protokolu: D3610C00002 Nábor byl ukončen 22.02.2016
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s carboplatinou, paclitaxelem a s PARP inhibitorem veliparib (ABT-888) nebo bez něj u pacientů s HER2-negativním metastatickým nebo lokálně pokročilým neoperovatelným karcinomem prsu asociovaným s BRCA.
   
  Kód studie: 10/2014 Datum zahájení: 02.12.2014
  Číslo protokolu: M12-914 Nábor byl ukončen 30.11.2017
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÉ MULTICENTRICKÉ OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III. POROVNÁVAJÍCÍ TRASTUZUMAB S PERTUZUMABEM A TAXANEM PO LÉČBĚ ANTRACYKLINY A TRASTUZUMAB EMTANSIN S PERTUZUMABEM PO LÉČBĚ ANTRACYKLINY JAKO PŘÍDAVNOU LÉČBU U PACIENTŮ S OPEROVATELNÝM HER2 POZITIVNÍM PRIMÁRNÍM KARCINOMEM PRSU
   
  Kód studie: 11/2013 Datum zahájení: 30.05.2014
  Číslo protokolu: BO28407 Nábor byl ukončen 22.05.2015
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie olaparibem oproti lékařem zvolené chemoterapii podávané pacientům s metastatickým nádorem prsu se zárodečnou mutací genů BRCA 1/2
   
  Kód studie: 30/2013 Datum zahájení: 27.05.2014
  Číslo protokolu: D0819C0003 Nábor byl ukončen 31.10.2015
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie LEE011 v kombinaci s letrozolem pro postmenopausální pacientky s receptory ER/PR pozitivním a HER2 negativním s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, které dosud nebyly léčeny pro pokročilé onemocnění
   
  Kód studie: 27/2013 Datum zahájení: 29.04.2014
  Číslo protokolu: CLEE011A2301 Nábor byl ukončen 30.01.2015
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku ABP 980 v porovnání s Trastuzumabem u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu v raném stadiu
  Klinická studie fáze III
   
  Kód studie: 1/2013 Datum zahájení: 14.01.2014
  Číslo protokolu: ABP 980 Nábor byl ukončen 21.09.2015
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená, dvojramenná studie fáze III., s neratinibem a capecitabinem nebo lapatinibem a capecitabinem u pacientek s metastatickým HER2+ ca prsu , které obdržely dva nebo více režimů HER2 cílené léčby pro léčbu metastatického onemocnění.
   
  Kód studie: 5/2013 Datum zahájení: 24.09.2013
  Číslo protokolu: PUMA-NER-1301 Nábor byl ukončen 23.06.2017
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III přípravku BKM120 s fulvestrantem u postmenopauzálních žen s HER2 negativním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory s progresí během nebo po léčbě inhibitory aromatázy
   
  Kód studie: 20/2013 Datum zahájení: 24.09.2013
  Číslo protokolu: CBKM120F2302 Nábor byl ukončen 28.06.2014
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, otevřená, randomizovaná, neoadjuvantní studie hodnotící přípravek LCL161s nebo bez přidání Paklitaxelu weekly u pacientek s triple negativním karcinomem prsu
   
  Kód studie: 23R/2012 Datum zahájení: 16.07.2013
  Číslo protokolu: CLCL161A2201 Nábor byl ukončen 14.01.2014
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE II POROVNÁVAJÍCÍ PAKLITAXEL S PRÍPRAVKEM GDC-0941 A PAKLITAXEL S PLACEBEM U PACIENTEK S LOKÁLNĚ RECIDIVUJÍCÍ NEBO METASTÁZUJÍCÍ RAKOVINOU PRSU
   
  Kód studie: 22R/2012 Datum zahájení: 24.06.2013
  Číslo protokolu: GO28509 Nábor byl ukončen 13.05.2014
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze IIa hodnotící bezpečnost a účinnost AZD4557 v kombinaci s fulvestrantem oproti samotnému fulvestrantu u žen s ER+ nádorem prsu s FGFR1 polyzomií nebo genovou amplifikací, které zprogredovaly po jedné předcházející hormonální léčbě (adjuvantní nebo první linie pokročilého metastatického nádoru prsu)
   
  Kód studie: 10R/2011 Datum zahájení: 18.06.2013
  Číslo protokolu: D2610C00003 Nábor byl ukončen 13.05.2014
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  PRESENT“: Prevence recidivy u raného stádia uzlinově pozitivního karcinomu prsu s nízkou až střední expresí HER2 léčeného přípravkem NeuVax™ (PH3-01)
   
  Kód studie: 21/2012 Datum zahájení: 11.06.2013
  Číslo protokolu: PH3-01 Nábor byl ukončen 23.02.2015
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 přípravku BKM120 v kombinaci s paklitaxelem u pacientek s HER2 negativním inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s aktivovanou nebo neaktivovanou signální dráhou PI3K
   
  Kód studie: 10R/2012 Datum zahájení: 04.01.2013
  Číslo protokolu: CBKM120F2202 Nábor byl ukončen 27.08.2014
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze 2 pro posouzení účinnosti a snášenlivosti veliparibu v kombinaci s temozolomidem nebo veliparibu v kombinaci s karboplatinou a paclitaxelem oproti placebu plus karboplatina a paclitaxel, u pacientů s mutací BRCA1 nebo BRCA2 a s metastatickou rakovinou prsu
   
  Kód studie: 27R/2011 Datum zahájení: 06.11.2012
  Číslo protokolu: M12-895 Nábor byl ukončen 01.12.2014
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicenrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávající chemoterapii s trastuzumabem a placebem proti chemoterapii s trastuzumabem a pertuzumabem jako podpůrnou léčbu u pacientů s operovatelným HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu
   
  Kód studie: 26/2011 Datum zahájení: 26.06.2012
  Číslo protokolu: BIG4-11/BO25126/TOC4 Nábor byl ukončen 20.06.2013
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  6/12: Nerandomizovaná, prospektivní, dvoukohortová, multicentrická, mezinárodní otevřená studie k posouzení asistovaného a samo-aplikovaného subkutánního podání trastuzumabu jako adjuvantní terapie u pacientek s operabilním HER2 pozitivním časným karcinomem prsu
   
  Kód studie: 6/2012 Datum zahájení: 12.06.2012
  Číslo protokolu: MO28048 Nábor byl ukončen 12.12.2013
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II, hodnotící účinky GDC-0941 nebo GDC-0980 v kombinaci s Fulvestrantem oproti účinkům placeba v kombinaci s fulvestrantem v léčbě pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu u pacientek rezistentních na léčbu inhibitory aromatázy - II. část
   
  Kód studie: 13R/2011 Datum zahájení: 29.05.2012
  Číslo protokolu: GDC4950g Nábor byl ukončen 18.07.2013
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  III.fáze, randomizovaná, multicentrická, odslepená studie hodnotící účinnost TDM1 v porovnání s léčbou na základě rozhodnutí lékaře u pacientů s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu, kteří již byli léčeni nejméně dvěma režimy HER2 cílené léčby.
   
  Kód studie: 18/2011 Datum zahájení: 31.01.2012
  Číslo protokolu: BO25734/TDM4997g Nábor byl ukončen 01.10.2012
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, tříramenná, multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost TDM-1 u pac. s HER2-poz. progresivním nebo rekuretním lokálně pokročilým nebo dříve neléčeným metastatickým karcinomem prsu.
   
  Kód studie: 6/2010 Datum zahájení: 22.10.2010
  Číslo protokolu: BO22589 Nábor byl ukončen 15.02.2012
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, hodnotící Denosumab v adjuvantním podání pacientkám s časným stadiem karcinomu prsu s vysokým rizikem rekurence
   
  Kód studie: 10/2010 Datum zahájení: 05.10.2010
  Číslo protokolu: 20060359 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Fáze II, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost AZD8931 v kombinaci s anastrozolem, ve srovnání se samostatným anastrozolem u postmenopauzálních pacientek s pozitivními hormonálními receptory
   
  Kód studie: 24/2009 Datum zahájení: 05.10.2010
  Číslo protokolu: D0102C00004 Nábor byl ukončen 22.05.2012
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Studie fáze II, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická, randomizovaná, porovnávající dobu do progrese u pacientek s AZD8931 v kombinaci s paklitaxelem weekly v porovnání s AZD8931 placebo s paklitaxelem weekly.
   
  Kód studie: 18/2009 Datum zahájení: 21.09.2010
  Číslo protokolu: D0102C00003 Nábor byl ukončen 18.03.2011
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící podání Neratinibu / HKI-272/ po léčbě trastuzumabem u pacientek s Early-stage HER-2/neu karcinomem prsu
   
  Kód studie: 22/2009 Datum zahájení: 11.03.2010
  Číslo protokolu: 3144A2-3004-WW Nábor byl ukončen 01.09.2011
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná studie hodnotící kombinaci Everolimus a Exemestan v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu postmenopauzálních pacientek s pozitivními estrogenovými receptory a již předléčenými Letrozolem nebo Anastrozolem
   
  Kód studie: 14/2009 Datum zahájení: 23.02.2010
  Číslo protokolu: CRAD001Y2301 Nábor byl ukončen 31.12.2010
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, studie, srovnávající účinnost pertuzumabu v kombinaci s capecitabinem a trastuzumabem versus capecitabine a trastuzumab, u pacientů s HER 2+ metastatickým karcinomem prsu, léčenými trastuzumabem po progresi.
   
  Kód studie: 17/2009 Datum zahájení: 25.01.2010
  Číslo protokolu: MO22324 - RO4368451 Nábor byl ukončen 10.07.2013
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Klinická studie fáze II Deforolimus (AP23573,MK-8669), mTOR inhibitor v kombinaci s trastuzumabem u pacientek HER2 pozitivních s metastatickým karcinomem prsu, po předchozí léčbě trastuzumabem
   
  Kód studie: 12/2008 Datum zahájení: 15.01.2009
  Číslo protokolu: AP 23573-08-207 Nábor byl ukončen 31.07.2009
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná fáze II Ixabepilone samostatně a Ixabepilone plus Cetuximab v první linii léčby pro ženy s triple negativním (ER, PR, Her2 negativní) lokálně pokročilým neresekabilním a/nebo metastatickým karcinomem prsu
   
  Kód studie: 2/2008 Datum zahájení: 21.07.2008
  Číslo protokolu: CA163-139 Nábor byl ukončen 30.11.2009
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, fáze III studie srovnávající kombinaci Pazopanib a Lapatinib versus Lapatinib v monoterapii u pacientek s ErB2 overexpresí u pacientek s inflamatorním karcinomem prsu
   
  Kód studie: 18/2007 Datum zahájení: 07.05.2008
  Číslo protokolu: VEG108838 Nábor byl ukončen 30.10.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Mezinárodní, multicentrická, otevřená studie fáze 3, s adjuvantním bevacizumabem pro triple negativní karcinom prsu
   
  Kód studie: 14/2007 Datum zahájení: 31.03.2008
  Číslo protokolu: BO20289 Nábor byl ukončen 30.12.2009
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevření studie fáze III s neoadjuvantním lapatinibem, trastuzumabem a jejich kombinací plus paklitaxel pro HER2/ErbB2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu
   
  Kód studie: 8/2007 Datum zahájení: 05.12.2007
  Číslo protokolu: EGF106903 Nábor byl ukončen 30.12.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevření studie fáze III s adjuvantním lapatinibem a herceptinem (samostatně, v kombinaci a sekvetně) pro HER2/ErbB2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu
   
  Kód studie: 7/2007 Datum zahájení: 25.07.2007
  Číslo protokolu: EGF106708 Nábor byl ukončen 30.09.2010
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ /DCIS/ of the female breast
   
  Kód studie: 9/2007 Datum zahájení: 15.05.2007
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.12.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jana Růžičková
  A phase 3 open label, randomized parallel two arm multicenter study of E7389 versus treatment of physician´s choice in patients with locally recurrent or metastatic breast cancer, previously treated with at least two and a maximum of five prior chemotherapy regimens, including an anthracycline and a taxane.
   
  Kód studie: 35/2006 Datum zahájení: 15.03.2007
  Číslo protokolu: E7389-G000-3 Nábor byl ukončen 30.11.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení s rozšířeným přístupem k léčbě lapatinibem a kapecitabinem u nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s nadměrnou expresí ErbB2
   
  Kód studie: 31/2006 Datum zahájení: 01.02.2007
  Číslo protokolu: EGF103659 Nábor byl ukončen 30.10.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze 3 docetaxelu v kombinaci se sunitinibem v porovnání s docetaxelem samotným v léčbě první linie u pacientek s pokročilým karcinomem prsu
   
  Kód studie: 33/2006 Datum zahájení: 18.01.2007
  Číslo protokolu: A6181064 Nábor byl ukončen 30.07.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Otevřená studie fáze III podání bevacizumabu ( Avastin ) a chemoterapie taxany v monoterapii nebo v kombinaci v první linii léčby pro lokálně recidivující nebo metastatický karcinom prsu.
   
  Kód studie: 17/2006 Datum zahájení: 17.01.2007
  Číslo protokolu: M19391 Nábor byl ukončen 30.11.2007
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená,multicentrická,placebem kontrolovaná studie s adjuvantním podáváním Lapatinibu u pacientek s časným stádiem a s ERB2 overexpresí karcinomu prsu
   
  Kód studie: 16/2006 Datum zahájení: 12.10.2006
  Číslo protokolu: EGF105485 Nábor byl ukončen 30.05.2008
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Otevřená,randomizovaná ,multicentrická studie s paralelními skupinami ke srovnání Zoladex 10,8mg podávaného jednou za 12 týdnů s přípravkem Zoladex 3,6mgpodávaným jednou za 4 týdny u žen před menopauzou s rozvinutou rakovinou prsu pozitivní na estrogenové receptory
   
  Kód studie: 3/2006 Datum zahájení: 04.04.2006
  Číslo protokolu: D8664C00008 Nábor byl ukončen 30.07.2007
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III posuzující lapatinib v kombinaci s trastuzumabem ve srovnání s monoterapií lapatinibem u pacietnek s metastazujícím zhoubným nádorem prsu, jejichž onemocnění progredovalo při léčebných režimech obsahujících trastuzumab
   
  Kód studie: 2/2006 Datum zahájení: 28.03.2006
  Číslo protokolu: EGF104900 Nábor byl ukončen 30.01.2007
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie II. fáze, která srovnává efekt a toleranci Fulvestrantu / FASLODEX/ 500 mg s Anastrazolem / ARIMIDEX/ 1 mg podaných jako první linie léčby u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory
   
  Kód studie: 12/2005 Datum zahájení: 02.02.2006
  Číslo protokolu: D6995C00006 Nábor byl ukončen 30.10.2006
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Klinická studie III. fáze, která hodnotí kombinaci Epothilonu
  BMS-247550 a capecitabinu versus capecitabin u pacientů s pokročilým karcinomem prsu předléčenými antracykliny a taxany
   
  Kód studie: 18/2004 Datum zahájení: 10.09.2004
  Číslo protokolu: CA 163-048 Nábor byl ukončen 30.09.2006
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná, klinická studie III. fáze, která hodnotí podání orálního GW572016 v kombinaci s Paklitaxelem u pacientů dříve neléčených pro pokročilý nebo metastatický karcinom prsu
   
  Kód studie: 2/2004 Datum zahájení: 25.05.2004
  Číslo protokolu: EGF30001 Nábor byl ukončen 30.05.2005
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná multicentrická klinická studie III. fáze, srovnávající kombinaci GW572016 + Letrozol versus Letrozol u pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu a s estrogen/progesteron pozitivními receptory
   
  Kód studie: 3/2004 Datum zahájení: 23.04.2004
  Číslo protokolu: EGF30008 Nábor byl ukončen 30.10.2006
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Macková, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická klinická studie, fáze III, která srovnává účinnost a snášenlivost Fulvestrantu / FASLODEXTM/ 500 mg s Fulvestrantem / FASLODEXTM/ 250 mg při léčbě žen po menopauze s pokročilou rakovinou prsu, s přítomným estrogenovým receptorem, která progreduje či relabuje po předchozí endokrinní léčbě
   
  Kód studie: 10/2004 Datum zahájení: 09.02.2004
  Číslo protokolu: D6997C0002 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  II.fáze multicentrické klinické studie srovnávající
  Arimidex+placebo versus Arimidex+ Iressa v neoadjuvantní
  léčbě postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu stádium I-IIIB a pozitivními receptory
   
  Kód studie: 16/2003 Datum zahájení: 01.01.2004
  Číslo protokolu: ZD1839IL/0223 Nábor byl ukončen 30.07.2005
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  Multicentrická , randomizovaná studie III.fáze srovnávající docetaxel v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem /TAC/ proti doxorubicinu s cyklofosfamidem s následnou aplikací docetaxelu /AC®T/ v adjuvantní léčbě u pacientek s operabilním karcinomem prsu, s pozitivními uzlinami a u pacientek HER2NEU negativní.
   
  Kód studie: 25/2001 Datum zahájení: 01.06.2002
  Číslo protokolu: BCIRG005/Taxgma 301 Nábor byl ukončen 31.12.2002
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Multicentrická randomizovaná studie fáze III srovnávající kombinaci doxorubicin a cyklofosfamid s následnou aplikací docetaxelu / AC®T / proti kombinaci doxorubicin a cyklofosfamid s následnou aplikací docetaxelu a trastuzumabu / AC®TH/ a proti kombinaci docetaxel, platinová sůl a trastuzumab / TCH / a adjuvantní léčbě nemocných s operabilním karcinomem prsu s pozitivními uzlinami nebo vysoce rizikových pacientek s negativními uzlinami a se změnami genu HER2NEU. - BCIRG - 006 / TAX GMA - 302
   
  Kód studie: 20/2001 Datum zahájení: 01.06.2002
  Číslo protokolu: BCIRG006/Taxgma 302 Nábor byl ukončen 31.12.2003
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  A randomised, double-blind, study comparing ARIMIDEX with NOLVADEX as neo-adjuvant and adjuvant treatment in post-menopausal women with large operble or potentially-operable, locally advanced, ER+ and/or PR+ breast cancer
   
  Kód studie: 1/2001 Datum zahájení: 01.03.2001
  Číslo protokolu: PROACT (1033IL/0039) Nábor byl ukončen 30.06.2003
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  Randomised double-blind trial in postmenopausal women with primary breast cancer who have received adjuvant tamoxifen for 2-3 years , comparing subsequent adjuvant exemestane treatment with further tamoxifen
   
  Kód studie: 51/1999 Datum zahájení: 18.03.1999
  Číslo protokolu: A5991012 Nábor byl ukončen 30.08.2001
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: MUDr. Michaela Všianská
  Koordinátoři:
  Multicentrická studie, fáze III, hodnotící efekt léčby docetaxelem, podávaným buď sekvenčně nebo v kombinaci s doxorubicinem, po kterém následuje kombinace s CMF, ve srovnání s doxorubicinem, podávaným samostatně nebo v kombinaci s cyklofosfamidem s následným podáním CMF v adjuvantní léčbě u pacientek s karcinomem prsu s pozitivními axillárními uzlinami.
   
  Kód studie: 62/1998 Datum zahájení: 10.10.1998
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.07.2000
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá III. fáze klinické studie srovnávající hormonální terapii letrozol 2,5 mg versus tamoxifen 20 mg v adjuvantní léčbě Ca prsu u postmenopauzálních pacientek
   
  Kód studie: 48/1998 Datum zahájení: 01.04.1998
  Číslo protokolu: CFEM3450019/BIG 1-98 Nábor byl ukončen 30.08.1999
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková
  Koordinátoři:
  A Randomised, double-blind trial comparing Arimidex alone with Nolvadex alone with Arimidex and Nolvadex in combination, as adjuvant treatment in postemenopausal women with breast cancer
   
  Kód studie: 29/1997 Datum zahájení: 01.01.1997
  Číslo protokolu: 1033IL/0029 Nábor byl ukončen 30.04.1998
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková

  GYNECOLOGIC TUMORS

  ATHENA (multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 u pacientek s rakovinou vaječníků vyhodnocující rucaparib a nivolumab jakožto udržující terapii po odpovědi na chemoterapii první linie založené na platině)
   
  Kód studie: 11/2019 Datum zahájení: 03.02.2020
  Číslo protokolu: CO-338-087 Nábor byl ukončen 24.08.2020
  Diagnoses: C56,C570,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Mária Zvaríková
  Koordinátoři:
  Otevřená, jednoramenná, multicentrická klinická studie fáze II hodnotící účinnost udržovací léčby přípravkem DCVAC/OvCa u pacientek po léčbě standardní chemoterapií s první recidivou epiteliálního karcinomu vaječníků citlivých na léčbu platinou
   
  Kód studie: 33R/2017 Datum zahájení: 16.02.2018
  Číslo protokolu: SOV06 Nábor byl ukončen 30.11.2018
  Diagnoses: C56,C570,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  ARIEL4 (Assessment of Rucaparib In Ovarian CancEr TriaL): Multicentrická, randomizovaná studie fáze 3, srovnávající rucaparib s chemoterapií u pacientek s relabujícím zhoubným epiteliálním novotvarem ovaria, vejcovodu nebo primárně peritonea, s vysokým gradingem a pozitivní mutací BRCA
   
  Kód studie: 9/2016 Datum zahájení: 06.04.2017
  Číslo protokolu: CO-338-043 Nábor byl ukončen 01.07.2020
  Diagnoses: C56,C570,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Mária Zvaríková
  Koordinátoři:
  Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení posuzující klinickou účinnost a bezpečnost tobolek Lynparza (Olaparib) při udržovací monoterapii pacientek s karcinomem vaječníku s mutací BRCA citlivým na léčbu platinou, u nichž došlo k relapsu a které úplně nebo částečně odpovídají na chemoterapii založenou na platině
   
  Kód studie: 12/2015 Datum zahájení: 10.12.2015
  Číslo protokolu: D0816C00012 Nábor byl ukončen 30.06.2018
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Mária Zvaríková
  Koordinátoři:
  Studie fáze II kridamonu sodného ve spojení s progestinovou léčbou u pacientek negativních na receptor progesteronu s přetrvávajícím karcinomem endometria
   
  Kód studie: 14R/2014 Datum zahájení: 01.07.2015
  Číslo protokolu: VX-EC-2-2013 Nábor byl ukončen 10.01.2017
  Diagnoses: C541-C542
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Studie MILO (MEK Inhibitor in Low-grade Serous Ovarian Cancer): Mezinárodní, randomizovaná, otevřená studie fáze 3 připravku MEK162 v porovnání s chemoterapií podle výběru lékaře u pacientek s rekurentními nebo perzistentními serózními karcinomy vaječníku, vejcovodu nebo s primárními karcinomy pobřišnice nízkého stupně.
   
  Kód studie: 18/2013 Datum zahájení: 26.06.2014
  Číslo protokolu: ARRAY-162-311 Nábor byl ukončen 06.04.2016
  Diagnoses: C56,C570
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované dvouramenné hodnocení srovnávající přípravek AEZS-108 s doxorubicinem v terapii druhé linie lokálně pokročilého, recidivujícího nebo metastatického karcinomu endometria
   
  Kód studie: 14/2013 Datum zahájení: 31.10.2013
  Číslo protokolu: AEZS-108-050 Nábor byl ukončen 29.06.2015
  Diagnoses: C541-C542
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, nezaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přídavku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina a gemcitabin) u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem citlivým na platinu.
   
  Kód studie: 16R/2013 Datum zahájení: 23.10.2013
  Číslo protokolu: SOV02 Nábor byl ukončen 30.03.2015
  Diagnoses: C56,C570
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze II se třemi rameny hodnotící účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii první linie (karboplatina a paklitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníku
   
  Kód studie: 15/2013 Datum zahájení: 23.10.2013
  Číslo protokolu: SOV01 Nábor byl ukončen 20.09.2018
  Diagnoses: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení pro ženy s karcinomem ovarií rezistentním vůči platině, které hodnotí přípravek EC145 v kombinaci s Doxilem/Caelyxem
   
  Kód studie: 9R/2011 Datum zahájení: 20.06.2013
  Číslo protokolu: EC-FV-06 Nábor byl ukončen 07.05.2014
  Diagnoses: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení III. fáze porovnávající přínos AMG 386 a paklitaxelu 1 x týdně oproti kombinaci placeba a paklitaxelu 1 x týdně v léčbě žen s rekurentním na platinu částečně senzitivním, nebo rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníku, primárně peritoneálním karcinomem nebo karcinomem vejcovodu
   
  Kód studie: 24/2010 Datum zahájení: 22.02.2011
  Číslo protokolu: 20090508 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická, randomizovaná, dvojtě zaslepená studie Fáze III., zkoumající účinnost a bezpečnost hodnoceného přípravku BIBF1120 (angiogenetický inhibitor) v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem versus placebo s karboplatinou a paklitaxelem u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem.
   
  Kód studie: 8/2010 Datum zahájení: 18.10.2010
  Číslo protokolu: BI 1199.15 Nábor byl ukončen 09.03.2011
  Diagnoses: C56,C570-C579,C482
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Protocol CA163196:
  Studie fáze III otevřená, randomizovaná, 2 ramenná studie s Ixabepilonem podávaným každých 21 dní oproti Paclitaxelu nebo Doxorubicinu podávanému každých 21 dní, u pacientek s pokročilým karcinomem endometria, které již byly léčeny
  CHT na bázi platiny
   
  Kód studie: 9/2010 Datum zahájení: 31.08.2010
  Číslo protokolu: CA 163-196 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C540-C549
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná, srovnávací, multicentrická studie, porovnávající účinnost a snášenlivost olaparibu přidaného ke kombinaci paklitaxelu a karboplatiny v porovnání se samotnou kombinací paklitaxelu a karboplatiny u pacientek s pokročilým serózním nádorem vaječníků citlivým na platinu.
   
  Kód studie: 26/2009 Datum zahájení: 08.03.2010
  Číslo protokolu: D0810C00041 Nábor byl ukončen 15.01.2011
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze II ke zhodnocení účinnosti přípravku AZD2281 v léčbě pacientek se seriózním nádorem ovaria citlivým na platinu, které dříve absolvovaly nejméně dvě léčebné linie obsahující platinu.
   
  Kód studie: 9/2009 Datum zahájení: 22.09.2009
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 09.12.2009
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná klinická studie fáze II srovnávající účinek ridaforolimu a progestinu nebo chemoterapie u pacientek s pokročilým endometriálním karcinomem
   
  Kód studie: 8/2008 Datum zahájení: 08.01.2009
  Číslo protokolu: AP 23573-07-205 Nábor byl ukončen 28.02.2010
  Diagnoses: C540-C549
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie udržovací terapie Abagovomabem u pacientů s epiteliálním ovariálním karcinomem po úplné odpovědi na chemoterapii první linie
   
  Kód studie: 27/2006 Datum zahájení: 30.03.2007
  Číslo protokolu: MYNABA1X-ABA1XX Nábor byl ukončen 30.12.2008
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Miloš Bláha
  Koordinátoři:
  Randomizovaná klinická studie III. fáze, která srovnává TLK286 versus Doxilâ / Caelyxâ nebo Hycamtinâ jako tření linii u pacientek s refrakterním nebo resistentním karcinomem ovaria
   
  Kód studie: 10/2003 Datum zahájení: 01.01.2004
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.11.2004
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alfréd Dörr,CSc.
  Koordinátoři:
  Treatment of peritoneal disease in ovarian cancer a multicentre study investigating the effect of intraperitoneally administered 90Y – Theragyn on intraperitoneal disease in ovarian cancer patients
   
  Kód studie: 7/2003 Datum zahájení: 01.12.2003
  Číslo protokolu: TOPDOC Nábor byl ukončen 31.12.2003
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Actimmune / Interferon gama-1b/ v kombinaci s
  chemoterapií ( karboplatina /paklitaxel)
  pro prvotní terapii pokročilého ovariálního nebo primárního peritoneálního karcinomu
   
  Kód studie: 26/2001 Datum zahájení: 01.01.2003
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.04.2004
  Diagnoses: C56
  Hlavní zkoušející: MUDr. Alfréd Dörr,CSc.
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )

  TUMORS OF THE URINARY SYSTEM

  Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK-6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD-1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF)
   
  Kód studie: 24/2019 Datum zahájení: 18.08.2020
  Číslo protokolu: MK - 6482 - 005 Nábor probíhá
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze IIIb hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti léčbě samotným nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem ledvin se střední nebo špatnou prognózou
   
  Kód studie: 26/2019 Datum zahájení: 02.12.2019
  Číslo protokolu: CA209-8Y8 Nábor byl ukončen 07.07.2020
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, nezaslepené, multicentrické globální klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je stanovit účinnost a bezpečnost durvalumabu podávaného s kombinovanou léčbou gemcitabinem+cisplatinou v neoadjuvantní terapii následované monoterapií durvalumabu v adjuvantní léčbě u pacientů s karcinomem močového měchýře invadujícím svalovinu
   
  Kód studie: 22/2018 Datum zahájení: 07.05.2019
  Číslo protokolu: D933RC00001 Nábor probíhá
  Diagnoses: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: MUDr. Tomáš Pokrivčák
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ POKRAČOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ PRO PACIENTY, KTEŘÍ SE V MINULOSTI ÚČASTNILI NĚKTERÉHO Z KLINICKÝCH HODNOCENÍ ATEZOLIZUMABU, JEHOŽ ZADAVATELEM BYLY SPOLEČNOSTI GENENTECH A/NEBO F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD
   
  Kód studie: 19/2017 Datum zahájení: 12.07.2018
  Číslo protokolu: BO39633 Nábor byl ukončen 30.07.2018
  Diagnoses: C671-C679
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo standardní chemoterapií oproti standardní chemoterapii u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem.
   
  Kód studie: 29/2017 Datum zahájení: 05.03.2018
  Číslo protokolu: CA209-901 Nábor probíhá
  Diagnoses: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 ke zjištění bezpečnosti a účinnosti Lenvatinibu ve dvou různých počátečních dávkách (18mg oproti 14mg jednou denně) v kombinaci s Everolimem (5mg jednou denně) jakožto následné terapie po jedné předchozí léčbě zamířené na VEGF u pacientů s karcinomem renálních buněk
   
  Kód studie: 36R/2016 Datum zahájení: 05.12.2017
  Číslo protokolu: E7080-G000-218 Nábor byl ukončen 19.07.2019
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s everolimem nebo pembrolizumabem oproti samotnému sunitinibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk (CLEAR)
   
  Kód studie: 24/2016 Datum zahájení: 27.10.2017
  Číslo protokolu: E7080-G000-307 Nábor byl ukončen 19.06.2019
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu
   
  Kód studie: 8R/2017 Datum zahájení: 06.10.2017
  Číslo protokolu: CPZP034A2410 Nábor byl ukončen 17.06.2019
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD-L1) JAKO ADJUVANTNÍ LÉČBU U PACIENTŮ S RENÁLNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM ROZVOJE METASTÁZ PO NEFREKTOMII
   
  Kód studie: 28/2016 Datum zahájení: 12.05.2017
  Číslo protokolu: WO39210 Nábor byl ukončen 06.02.2019
  Diagnoses: C64-C65
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Nezaslepená studie fáze II s jedním ramenem zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii u lokálně pokročilého/metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-427)
   
  Kód studie: 11R/2016 Datum zahájení: 20.01.2017
  Číslo protokolu: MK-3475-427 Nábor byl ukončen 01.02.2018
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, kontrolované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající tivozanib hydrochlorid se sorafenibem u subjektů s refrakterním pokročilým renálním karcinomem
   
  Kód studie: 44/2015 Datum zahájení: 14.10.2016
  Číslo protokolu: AV-951-15-303 Nábor byl ukončen 20.07.2017
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované klinické hodnocení fáze 2 posuzující axitinib a TRC105 v porovnání se samotným axitinibem(včetně zaváděcí fáze 1B se zvyšováním dávky) u pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem
   
  Kód studie: 35R/2015 Datum zahájení: 03.10.2016
  Číslo protokolu: 105RC101 Nábor byl ukončen 25.08.2017
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III S ATEZOLIZUMABEM (PROTILÁTKU PROTI LIGANDU PD-L1) V MONOTERAPII A V KOMBINACI S CHEMOTERAPIÍ NA BÁZI PLATINY U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTÁZUJÍCÍM UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM
   
  Kód studie: 5/2016 Datum zahájení: 16.09.2016
  Číslo protokolu: WO30070 Nábor byl ukončen 20.07.2018
  Diagnoses: C65,C670-C680
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVEK MPDL3280A (PROTILÁTKA PROTI PD-L1) V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM A PŘÍPRAVEK SUNITINIB U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM KARCINOMEM LEDVIN
   
  Kód studie: 7/2015 Datum zahájení: 26.10.2015
  Číslo protokolu: WO29637 Nábor byl ukončen 19.08.2016
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK MPDL3280A (PROTILÁTKU PROTI LIGANDU PD-L1) VE SROVNÁNÍ S POZOROVÁNÍM JAKO PŘÍDAVNÉ LÉČBY U PACIENTŮ S VYSOCE RIZIKOVÝM KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S EXPRESÍ PD-L1 A INFILTRUJÍCÍM SVALOVINU, KTEŘÍ PODSTOUPILI CYSTEKTOMII
   
  Kód studie: 16/2015 Datum zahájení: 19.10.2015
  Číslo protokolu: WO29636 Nábor byl ukončen 14.06.2018
  Diagnoses: C670-C676
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Jednoramenné klinické hodnocení fáze II s nivolumabem (BMS-936558) u pacientů s metastazujícím nebo neresekovatelným karcinomem močového epitelu, který zprogredoval nebo se znovu objevil po léčbě platinou
   
  Kód studie: 39R/2014 Datum zahájení: 27.05.2015
  Číslo protokolu: CA 209-275 Nábor byl ukončen 28.08.2015
  Diagnoses: C670-C680
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Koordinátoři:
  NEZASLEPENÉ MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III ZKOUMAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU MPDL3280A (PROTILÁTKY PROTI LIGANDU PD-L1) VE SROVNÁNÍ S CHEMOTERAPIÍ U PACIENTŮ S MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTÁZUJÍCÍM UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PO NEÚSPĚŠNÉ CHEMOTERAPII OBSAHUJÍCÍ PLATINU
   
  Kód studie: 26/2014 Datum zahájení: 05.02.2015
  Číslo protokolu: GO 29294 Nábor byl ukončen 05.01.2016
  Diagnoses: C671-C679
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze 3 hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem proti monoterapii sunitinibem u pacientů s dosud neléčeným pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem (CheckMATE 214)
   
  Kód studie: 18/2014 Datum zahájení: 09.01.2015
  Číslo protokolu: CA 209-214 Nábor byl ukončen 14.09.2015
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze II kombinace selektivního inhibitoru angiopoetinu-2 (ANG-2) PF-04856884 (CVX-060) s přípravku AG-013736 (AXITINIB) u pacientů s již léčeným metastazujícím karcinomem parenchymu ledviny (RCC)
   
  Kód studie: 25R/2011 Datum zahájení: 01.08.2012
  Číslo protokolu: B1131004 Nábor byl ukončen 16.10.2012
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie fáze II, přípravek E7080 (inhibitor receptorů transmembránového růstového faktoru) samotný nebo v kombinaci s Everolimem u pacientů s neresekovatelným pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem po předchozí VEGF-cílené léčbě.
   
  Kód studie: 6R/2011 Datum zahájení: 27.03.2012
  Číslo protokolu: E7080-G000-205 Nábor byl ukončen 21.06.2013
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené, randomizované srovnávací klinické hodnocení fáze III. hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku TKI258 oproti sorafenibu u pacientů s metastazujícím nádorem ledviny po předchozí neúspěšné léčbě antiangiogenními přípravky ( mTOR inhibitorem a přípravkem cíleným proti VEGF)
   
  Kód studie: 13/2010 Datum zahájení: 19.04.2011
  Číslo protokolu: CTKI258A2302 Nábor byl ukončen 04.12.2012
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost pazopanibu jako adjuvantní léčby u pacientů po nefrektomii, s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem ledviny z renálních buněk
   
  Kód studie: 18/2010 Datum zahájení: 14.12.2010
  Číslo protokolu: VEG113387 Nábor byl ukončen 19.06.2013
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá studie II. Fáze hodnotící Axitinib / AG-013736/ s nebo bez titrace dávky u pacientů s metastatickým renálním karcinomem.
   
  Kód studie: 10/2009 Datum zahájení: 09.03.2010
  Číslo protokolu: A4061046 Nábor byl ukončen 15.12.2010
  Diagnoses: C64,C65
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická studie RAD001 u pacientů s matastatickým karcinomem ledvin, kteří netolerují nebo u nichž došlo k progresi onemocnění navzdory jakékoli dostupné terapii inhibitorem tyrozinkinázy VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) receptoru
   
  Kód studie: 17/2008 Datum zahájení: 25.05.2009
  Číslo protokolu: CRAD001L2401 Nábor byl ukončen 30.01.2010
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená multicentrická studie, první línie. Terapie bevacizumabem (AVASTIN) a temsirolimusem (TORISEL) versus bevacizumab (AVASTIN) a interferon - alfa (ROFERON) u pacientů s pokročilým renálním karcinomem.
   
  Kód studie: 20/2007 Datum zahájení: 31.10.2008
  Číslo protokolu: 3066K1-3311-WW Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledvin: randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III adjuvantní léčby sunitinibem vs. placebem u pacientů s vysokým rizikem RCC
   
  Kód studie: 12/2007 Datum zahájení: 26.10.2007
  Číslo protokolu: A6181109 Nábor byl ukončen 30.05.2011
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost pazopanibu / GW786034/ v porovnání s placebem u pacientů s místně pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledvin
   
  Kód studie: 18/2006 Datum zahájení: 14.11.2006
  Číslo protokolu: VEG105192 Nábor byl ukončen 30.05.2007
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Léčebný protokol přípravku SU011248 u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem nereagujícím na léčbu cytokiny, kteří nesplňují kritéria pro jiné SU011248 protokoly a léčba přípravkem SU011248 u nich může být účinná
   
  Kód studie: 7/2005 Datum zahájení: 20.03.2006
  Číslo protokolu: A6181037 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Studie fáze II s lékem GW786034 používající design randomizovaného ukončení u pacientů s nádorem ledvin z jasných buněk, který se znovu objeví ve stejném místě nebo zakládá vzdálená ložiska
   
  Kód studie: 9/2005 Datum zahájení: 09.01.2006
  Číslo protokolu: VEG102616 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená studie fáze III o třech ramenech, se samotným interferonem alfa, samotným CCI-779 a kombinací interferonu alfa s CCI-779 k primární léčbě pacientů se špatnou prognózou pokročilého stádia zhoubného nádorového onemocnění renálních buněk
   
  Kód studie: 15/2003 Datum zahájení: 26.03.2004
  Číslo protokolu: 3066K1-304-WW Nábor byl ukončen 30.12.2004
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Clinical trial using Antibody against Il-6 in patients with metastatic renal cell carcinoma
   
  Kód studie: 12/2003 Datum zahájení: 26.03.2004
  Číslo protokolu: C0328T01 Nábor byl ukončen 30.05.2004
  Diagnoses: C64
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:

  NÁDORY PROSTATY

  Název protokolu: Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 nivolumabu nebo placeba v kombinaci s docetaxelem u mužů s metastatickým, kastračně-rezistentním karcinomem prostaty (CheckMate 7DX: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 7DX)
   
  Kód studie: 15/2019 Datum zahájení: 26.04.2021
  Číslo protokolu: CA2097DX Nábor probíhá
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčebného přípravku Olaparibu v kombinaci s Abirateronem oproti Abirateronu v kombinaci s placebem podávaných jako první linie léčby u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
   
  Kód studie: 18/2018 Datum zahájení: 25.02.2019
  Číslo protokolu: D081SC00001 Nábor byl ukončen 31.01.2020
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Fáze 3 přípravku ODM-201 oproti placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty
   
  Kód studie: 39/2015 Datum zahájení: 15.09.2017
  Číslo protokolu: BAY 1841788/17777 Nábor byl ukončen 30.06.2018
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie porovnávající kabazitaxel s inhibitory signalizace androgenních receptorů (AR), abirateronem nebo enzalutamidem, u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli léčeni docetaxelem a s předchozím rychlým selháním léčby antiandrogeny
   
  Kód studie: 1/2017 Datum zahájení: 18.07.2017
  Číslo protokolu: LPS14201 Nábor byl ukončen 12.11.2018
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD L1) V KOMBINACI S ENZALUTAMIDEM V POROVNÁNÍ SE SAMOTNÝM ENZALUTAMIDEM U PACIENTŮ S KASTRAČNĚ REZISTENTNÍM KARCINOMEM PROSTATY PO SELHÁNÍ INHIBITORU SYNTÉZY ANDROGENŮ A PO SELHÁNÍ TAXANOVÉHO REŽIMU NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE K NĚMU PACIENT NEZPŮSOBILÝ NEBO HO ODMÍTNE
   
  Kód studie: 34/2016 Datum zahájení: 30.05.2017
  Číslo protokolu: CO39385 Nábor byl ukončen 17.04.2018
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Diagnostická proveditelnost a morfologicko-funkční korelace vyšetření PET při použití (18)-Fluorocholin inj. u pacientů s karcinomem prostaty
   
  Kód studie: 5A/2015 Datum zahájení: 15.09.2015
  Číslo protokolu: RD-FCH-2014 Nábor byl ukončen 03.10.2016
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze II porovnávající účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku olaparib oproti placebu při podávání doplňkové léčby abirateronem u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci, kteří podstoupili předchozí chemoterapii obsahující docetaxel.
   
  Kód studie: 2R/2014 Datum zahájení: 09.12.2014
  Číslo protokolu: D081DC00008 Nábor byl ukončen 15.06.2015
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze Ib/II přípravku GDC-0068 nebo GDC-0980 v kombinaci s abirateron acetátem ve srovnání s abirateron acetátem u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud léčených chemoterapíí docetaxelem
   
  Kód studie: 7R/2012 Datum zahájení: 27.08.2013
  Číslo protokolu: GO27983 Nábor byl ukončen 15.10.2014
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program (SLP MDV3100) pro dodávku přípravku enzalutamid pacientům s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty, kteří byli léčeni docetaxelem.
   
  Kód studie: 2/2013 Datum zahájení: 26.02.2013
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 01.02.2014
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Prospektivní, neintervenční studie hodnotící přítomnost symptomů dolních cest močových u pacientů s karcinomem prostaty indikovaných k léčbě triptorelinem a dále hodnotící účinek triptorelinu v léčbě symptomů dolních cest močových
   
  Kód studie: 17/2012 Datum zahájení: 07.02.2013
  Číslo protokolu: A-38-52014-195 LUTS Nábor byl ukončen 30.05.2014
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty po primární radikální prostatektomii léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
   
  Kód studie: 34R/2011 Datum zahájení: 11.07.2012
  Číslo protokolu: SP003 Nábor byl ukončen 14.05.2015
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa
   
  Kód studie: 4R/2012 Datum zahájení: 26.06.2012
  Číslo protokolu: SP001 Nábor byl ukončen 12.02.2014
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III porovnávající přípravek Cabazitaxel v dávce 25 mg/m2 a 20 mg/m2 v kombinaci s Prednisonem každé 3 týdny a docetaxel v kombinaci s Prednisonem u pacientů s metastatickým, hormonálně rezistentním karcinomem prostaty bez předchozí chemoterapie
   
  Kód studie: 27/2010 Datum zahájení: 12.07.2011
  Číslo protokolu: EFC11784 Nábor byl ukončen 01.03.2013
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené klinické hodnocení abirateron acetátu u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci, kteří progredovali po předchozí chemoterapii taxany
   
  Kód studie: 2/2011 Datum zahájení: 19.04.2011
  Číslo protokolu: 212082PCR3001 Nábor byl ukončen 01.04.2013
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Jednoramenná, multicentrická, otevřená klinická studie s cílem poskytnout pacientům s metastatickým, hormonálně refrakterním karcinomem prostaty dosud léčeným režimem obsahující docetaxel, včasný přístup ke cabazitaxelu.
   
  Kód studie: 22/2010 Datum zahájení: 01.03.2011
  Číslo protokolu: CABAZ_C_05331 Nábor byl ukončen 01.09.2012
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Fáze 2 klinického hodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravku AMG 102 v kombinaci s mitoxantronem a pednisonem u pacientů s dříve léčeným karcinomem prostaty rezistenním k androgenní deprivaci
   
  Kód studie: 13/2008 Datum zahájení: 07.04.2009
  Číslo protokolu: 20070611 Nábor byl ukončen 30.11.2009
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 porovnávající docetaxel v kombinaci s dasatinibem oproti docetaxelu v kombinaci s placebem u kastračně rezistentního nádoru prostaty
   
  Kód studie: 15/2008 Datum zahájení: 10.03.2009
  Číslo protokolu: CA 180-227 Nábor byl ukončen 30.03.2010
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě slepá, randomizovaná, multicentrická studie fáze III. Multicentrická studie s lékem Alpharadin u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty s metastázami do kostí
   
  Kód studie: 7/2008 Datum zahájení: 10.11.2008
  Číslo protokolu: BC1-06 Nábor byl ukončen 28.02.2010
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, otevřená multicentrická studie s XRP6258 25mg/m2 v kombinaci s Prednisonem každé 3 týdny versus Mitoxantron v kombinaci s Prednisonem pro léčbu hormonálně rezistentního metastatického karcinomu prostaty, prvotně léčeného léčbou Taxotere
   
  Kód studie: 32/2006 Datum zahájení: 17.08.2007
  Číslo protokolu: EFC6193CZ Nábor byl ukončen 30.10.2008
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  A phase II, Multi-center, Open-label Study of YM155 in Subjects with Hormone Refractory Prostate Cancer / HRPC/ Previously Treated with at Least One Prior Chemotherapy Regimen
   
  Kód studie: 13/2005 Datum zahájení: 17.07.2006
  Číslo protokolu: 155-CL-007 Nábor byl ukončen 30.12.2006
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Dvojitě slepá, randomizovaná, multicentrická studie fáze II hledající optimální dávku Alpharadinu™ v léčbě pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty s metastázami do kostí
   
  Kód studie: 6/2006 Datum zahájení: 15.06.2006
  Číslo protokolu: BC1-04 Nábor byl ukončen 28.02.2008
  Diagnoses: C61
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
  Koordinátoři:

  TUMORS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

  11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY
   
  Kód studie: 6A/2020 Datum zahájení: 22.06.2020
  Číslo protokolu: MOU-2020-01 Nábor probíhá
  Diagnoses: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 přípravku ABT-414 u pacientů s nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) s amplifikací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR).
   
  Kód studie: 32R/2015 Datum zahájení: 20.07.2016
  Číslo protokolu: M13-813 Nábor byl ukončen 16.05.2019
  Diagnoses: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  ABT- 414 samotný nebo ABT- 414 s temozolomidem v porovnání s lomustinem u recidivujícího glioblastomu: randomizovaná studie fáze II skupiny EORTC pro mozkové nádory
   
  Kód studie: 17R/2015 Datum zahájení: 09.03.2016
  Číslo protokolu: M14-483 Nábor byl ukončen 26.07.2016
  Diagnoses: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Diagnostická proveditelnost a morfologicko-funkční korelace vyšetření PET/CT při použití 11C-Methioninu inj. u pacientů s primárním nebo sekundárním postižením mozku nádorovým procesem
   
  Kód studie: 1/2012 Datum zahájení: 06.09.2012
  Číslo protokolu: BT-11C-2011 Nábor byl ukončen 20.03.2014
  Diagnoses: C710-C719
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Cilengitide pro pacienty s nově diagnostikovaným glioblastomem multiforme a methylovaným MGMT genovým promoterem - multicentrická, otevřená, kontrolovaná fáze III studie, testující cilengitid v kombinaci se standardní léčbou (temozolomid v kombinaci s RT následované udržovací léčbou temozolomidem) versus standardní léčba samotná (CENTRIC).
   
  Kód studie: 6/2008 Datum zahájení: 17.12.2008
  Číslo protokolu: EMD 121974-011 Nábor byl ukončen 30.01.2010
  Diagnoses: C710-C719
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  Koordinátoři:

  TUMORS OF GLANDS WITH INTERNAL SECRETION

  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 zkoumající účinky kabozantinibu (XL184) u pacientů s radiojód-refrakterní diferencovanou rakovinou štítné žlázy, u nichž došlo k progresi po předchozí léčbě cílené na VEGFR
   
  Kód studie: 3/2019 Datum zahájení: 03.10.2019
  Číslo protokolu: XL184-311 Nábor byl ukončen 13.01.2021
  Diagnoses: C73
  Hlavní zkoušející: MUDr. Andrea Jurečková
  Koordinátoři:

  OTHER TUMORS

  RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, AKTIVNĚ KONTROLOVANÁ, STUDIE FÁZE II POROVNÁVAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST CÍLENÉ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY NEBO PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE PODÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ GENOMICKÉHO PROFILOVÁNÍ VERSUS CHEMOTERAPIE ZALOŽENÁ NA PLATINĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM NEZNÁMÉHO PŮVODU, KTEŘÍ BYLI LÉČENÍ 3 CYKLY PLATINOVÉHO DUBLETU
   
  Kód studie: 21R/2017 Datum zahájení: 29.11.2018
  Číslo protokolu: MX39795 Nábor probíhá
  Diagnoses: C800-C809
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:

  Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem v kombinaci s nivolumabem u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nebyli léčeni imunoonkologickou léčbou, ale došlo u nich k progresi onemocnění po léčbě inhibitory tyrozinkináz.
   
  Kód studie: 28/2020 Datum zahájení: 03.05.2021
  Číslo protokolu: CA224-073 Nábor probíhá
  Diagnoses: C220
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrická otevřená studie fáze 1/1b pro určení bezpečnosti a předběžné účinnosti SO-C101 v monoterapii a v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s vybranými pokročilými/metastazujícími solidními nádory
   
  Kód studie: 22R/2020 Datum zahájení: 10.02.2021
  Číslo protokolu: SC103 Nábor probíhá
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná studie fáze III s neodjuvantní chemoterapií s následnou operací versus operace samotná u pacientů s retroperitoneálním sarkomem vysokého rizika.
   
  Kód studie: 28A/2019 Datum zahájení: 04.01.2021
  Číslo protokolu: 1809-STBSG Nábor probíhá
  Diagnoses: C480
  Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Entrectinib v léčbě pacientů se solidními tumory s fúzí genu NTRK nebo pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s fúzí genu ROS1
   
  Kód studie: 14/2020 Datum zahájení: 06.10.2020
  Číslo protokolu: Nábor probíhá
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC)
   
  Kód studie: 13/2020 Datum zahájení: 05.10.2020
  Číslo protokolu: CNIS793B12201 Nábor probíhá
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Peter Grell, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené hodnocení fáze 2a kombinace přípravku VB10.16 a atezolizumabu u pacientek s pokročilou nebo opakující se neresekabilní HPV16 pozitivní rakovinou děložního čípku
   
  Kód studie: 17R/2019 Datum zahájení: 03.06.2020
  Číslo protokolu: VB C-02 Nábor probíhá
  Diagnoses: C530
  Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
  Koordinátoři:
  RANDOMIZOVANÁ OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM VE SROVNÁNÍ SE SORAFENIBEM U PACIENTŮ BEZ PŘEDCHOZÍ LÉČBY LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU
   
  Kód studie: 27/2017 Datum zahájení: 31.05.2018
  Číslo protokolu: YO40245 Nábor byl ukončen 10.12.2018
  Diagnoses: C220
  Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, nezaslepená studie fáze III zkoumající monoterapii přípravkem pembrolizumab oproti monoterapii docetaxelem, paklitaxelem nebo irinotekanem dle volby lékaře u pacientůs pokročilým/metastázujícím adenokarcinomem a dlaždicobuněčným karcinomem jícnu, u nichž
  došlo k progresi po standardní léčbě první volby (KEYNOTE-181).
   
  Kód studie: 34/2015 Datum zahájení: 11.11.2016
  Číslo protokolu: MK-3475-181 Nábor byl ukončen 22.05.2017
  Diagnoses: C150
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Multicentrické, otevřené, klinické hodnocení lékových interakcí (fáze I) s jednoduchou sekvencí podávání léků hodnotící vliv přípravku INC280 na farmakokinetiku digoxinu a rosuvastatinu u pacientů s pokročilými solidními nádory se cMet-dysregulací
   
  Kód studie: 42R/2015 Datum zahájení: 28.07.2016
  Číslo protokolu: CINC280A2105 Nábor byl ukončen 31.12.2016
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřené nerandomizované multicentrické srovnávací klinické hodnocení
  fáze I ke zjištění farmakokinetiky, bezpečnosti a snášenlivosti přípravku
  olaparib po podání jedné perorální dávky 300 mg pacientům s pokročilými
  solidními nádory a s normálními jaterními funkcemi nebo s lehkou či
  středně závažnou poruchou jaterních funkcí
   
  Kód studie: 37R/2015 Datum zahájení: 17.03.2016
  Číslo protokolu: D0816C00005 Nábor byl ukončen 22.12.2016
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentická studie fáze III hodnotící nivolumab oproti sorafenibu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem
   
  Kód studie: 27/2015 Datum zahájení: 18.01.2016
  Číslo protokolu: CA 209 459 Nábor byl ukončen 07.03.2017
  Diagnoses: C220,C229
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 podávání ramucirumabu a nejlepší podpůrné péče nebo placeba a nejlepší podpůrné péče v druhé linii léčby u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a zvýšenou vstupní hladinou alfa-fetoproteinu (AFP) po léčbě sorafenibem v první linii
   
  Kód studie: 10/2015 Datum zahájení: 15.10.2015
  Číslo protokolu: I4T-MC-JVDE Nábor byl ukončen 18.05.2017
  Diagnoses: C220,C229
  Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Specifický léčebný program pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic se změnami v kináze anaplastického lymfomu (ALK)
   
  Kód studie: 31/2014 Datum zahájení: 03.11.2014
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 06.10.2015
  Diagnoses: C340
  Hlavní zkoušející: MUDr. Helena Čoupková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolované klinické hodnocení paralelních skpin hodnotící klinický přínos SSR411298 jako přídavné léčby pro přetrvávající nádorovou bolest.
   
  Kód studie: 20/2011 Datum zahájení: 31.01.2012
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 28.03.2012
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící léčivý přípravek ramucirumab (IMC-1121B) s nejlepší podpůrnou léčbou (BSC - best supportive care) v porovnání s placebem a BSC v léčbě druhé linie u pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří podstoupili léčbu první linie sorafenibem
   
  Kód studie: 12/2010 Datum zahájení: 29.04.2011
  Číslo protokolu: IMCL CP12-0919 Nábor byl ukončen 27.03.2013
  Diagnoses: C229
  Hlavní zkoušející: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě-slepá, multicentrická studie III. Fáze, která hodnotí Brivanib versus Sorafenib podávané v první linii léčby pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem
  /BRISK FL STUDIE/
   
  Kód studie: 3/2009 Datum zahájení: 03.02.2010
  Číslo protokolu: CA 182-033 Nábor byl ukončen 30.12.2011
  Diagnoses: C229
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
  Koordinátoři:
  Terapie první linie glioblastoma multiforme pomocí chirurgické resekce, radiační terapie, Temozolomidu a doplňkovou vakcinací dendritických buněk aktivovaných nádorovým lyzátem. Studie Fáze II
   
  Kód studie: 21/2009 Datum zahájení: 14.10.2009
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.09.2010
  Diagnoses: C719
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  A double blind,randomized,placebo controlled,parallel group dose-range exploration study of Sativex in relieving pain in patients with advanced cancer,who experience inadequate analgesia during optimized chronic opioid therapy
   
  Kód studie: 17/2007 Datum zahájení: 14.04.2008
  Číslo protokolu: GW-1000-02 Nábor byl ukončen 30.01.2010
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma
  Koordinátoři:
  An open label study investigatin long-term safety and tolerability of Nasalfent /Fentanyl Citrate Nasal Spray/in the
  treatment of breakthrough cancer pain /BTCP/in subjects taking regular opiod therapy
   
  Kód studie: 3/2007 Datum zahájení: 01.03.2008
  Číslo protokolu: CP045/06/FCNS Nábor byl ukončen 30.04.2009
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma
  Koordinátoři:
  Randomizovaná,dvojitě zaslepená,aktivně kontrolovaná,double-dummy studie s paralelními skupinami ke stanovení bezpečnosti a účinnosti přípravku Oxygodon/naloxon tablety s prodlouženým uvolňováním u pacientů se středně silnou až silnou chronickou bolestí u nádorového onemocnění.
   
  Kód studie: 11/2007 Datum zahájení: 06.11.2007
  Číslo protokolu: OXN2001 Nábor byl ukončen 30.01.2009
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Klinické hodnocení fáze 1 a 2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku ABT-751 v kombinaci s přípravkem pemetrexed / Alimta/ oproti přípravku pemetrexed v monoterapii u pacientů s pokročilým či metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic / NSCLC/
   
  Kód studie: 28/2006 Datum zahájení: 30.01.2007
  Číslo protokolu: M05-780 Nábor byl ukončen 30.12.2007
  Diagnoses: C341
  Hlavní zkoušející: MUDr. Stanislav Špelda
  Koordinátoři:
  Fáze III,multicentrická,randomizovaná,dvojitě zaslepená studie,srovnávající bezpečnost a účinnost intravenózního a orálního podání Neurkinin-1 receptor antagonista,Casopitant ( GW 679769) v kombinaci s Ondansetronem a Dexamethazonem v prevenci nausey a zvracení při podávání středně emetogenní chemoterapie
   
  Kód studie: 24/2006 Datum zahájení: 20.09.2006
  Číslo protokolu: NKV102549 Nábor byl ukončen 01.06.2007
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Palácová
  Koordinátoři:
  Dvojitě zaslepená, randomizovaná, multicentrická, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami a různými dávkami hodnotící účinnost, bezpečnost a farmakokinetiku perorálního agonisty trombopoetinového receptoru / SB-497115-GR/ podávaného v dávkách 50, 75 a 100 mg pacientům se zhoubným nádorem, kteří podstupují léčbu opakovanými cykly chemoterapie
   
  Kód studie: 4/2005 Datum zahájení: 13.12.2005
  Číslo protokolu: SB497115 Nábor byl ukončen 30.10.2006
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Renata Kalábová, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Otevřená, multicentrická, eskalační klinická studie II. fáze, která hodnotí bezpěčnost, farmakodynamiku a farmakokinetiku subkutánního podání AF37702 / Hematid/ u anemických pacientů, léčených chemoterapií
   
  Kód studie: 11/2005 Datum zahájení: 12.12.2005
  Číslo protokolu: AFX01-05 Nábor byl ukončen 30.06.2007
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní, multicentrická klinická studie, která srovnává orální podání Palonosetronu 1,25mg, 0,50 mg a 0,75 mg versus i.v. podání Palonosetronu 0,25 mg pro prevenci nevolnosti a zvracení u pacientů, léčených emetogenní chemoterapií
   
  Kód studie: 10/2005 Datum zahájení: 02.11.2005
  Číslo protokolu: PALO-03-13 Nábor byl ukončen 30.05.2006
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Koordinátoři:
  Srovnání účinnosti kapecitabinu/Xeloda/ s kontinuálním
  podáním 5-fluorouracilu v předoperační konkomitantní léčbě
  s radioterapií u karcinomu rekta
   
  Kód studie: 6/2004 Datum zahájení: 06.12.2004
  Číslo protokolu: KS-2003-06 Nábor byl ukončen 30.12.2007
  Diagnoses: C20
  Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
  Koordinátoři:
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. ( tel.: 543136611, e-mail: demlova@mou.cz )
  I.fáze klinického hodnocení-snášenlivost LA-12 při opakované pětidenní perorální aplikaci u pacientů se solidními nádory
   
  Kód studie: 7/2004 Datum zahájení: 15.11.2004
  Číslo protokolu: LA-12 cps. Nábor byl ukončen 02.01.2010
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Bednaříková
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě slepá, aktivně kontrolovaná klinická studie III. fáze s Darbepoetinem Alfa pro léčbu anémie u pacientů s non- myeloidní malignitou příjmající multicyklickou chemoterapii.
   
  Kód studie: 4/2004 Datum zahájení: 01.06.2004
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.09.2004
  Diagnoses: všechny
  I fáze klinického hodnocení
  snášenlivost LA-12 při jednorázové perorální aplikaci
  u pacientů se solidními nádory.
   
  Kód studie: 14/2003 Datum zahájení: 03.09.2003
  Číslo protokolu: LA-12 cps. Nábor byl ukončen 30.06.2010
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Gálová
  Koordinátoři:
  Randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená studie srovnávající účinnost a bezpečnost hydrochloridu morfinu s prodlouženým uvolňováním / VendalŇ retard / a sulfátu morfinu s prodlouženým uvolňováním / MundidolŇ retard / u pacientů s chronickou bolestí
   
  Kód studie: 10/2001 Datum zahájení: 01.11.2001
  Číslo protokolu: Vend-clin-IV-01 Nábor byl ukončen 30.08.2004
  Diagnoses: všechny
  Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  Koordinátoři:
  A Randomised, double-blind trial comparing Arimidex alone with Nolvadex alone with Arimidex and Nolvadex in combination, as adjuvant treatment in postemenopausal women with breast cancer
   
  Kód studie: 29/1997xx Datum zahájení: 01.01.1997
  Číslo protokolu: Nábor byl ukončen 30.04.1998
  Diagnoses: C500-C509
  Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína Petráková

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Links for employees MMCI

  Go up